Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent afvalstoffenheffing 2020 (Beleidsregels Afvalstoffenheffing)

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent afvalstoffenheffing 2020 (Beleidsregels Afvalstoffenheffing)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de Concerndirecteur Dienstverlening van 4 februari 2020, kenmerk 3503000;

gelet op de artikelen 229 en 242 van de Gemeentewet, de Invorderingswet 1990 en de Verordening Afvalstoffenheffing 2020 juncto artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

Artikel 1 Reikwijdte

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   perceel: een onroerende zaak, of gedeelte daarvan, die blijkens indeling en inrichting bestemd is voor het voeren van een particuliere huishouding waarin huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan;

  • b.

   kalendermaand: een volle kalendermaand met dien verstande dat een gedeelte van een kalendermaand als een kalendermaand wordt aangemerkt.

 • 2. Met een perceel worden gelijkgesteld: een stacaravan, een woonboot, een woonwagen en een demontabel zomer- of vakantiehuisje indien deze worden gebruikt door een particuliere huishouding.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. Voor aanvang van de belastingplicht inzake het feitelijk gebruik van een perceel waarop artikel 15.33 van de Wet milieubeheer van toepassing is, wordt de datum van inschrijving in de basisregistratie personen aangehouden.

 • 2. Indien achteraf blijkt dat reeds vóór inschrijving in de Basisregistratie Personen sprake was van feitelijk gebruik wordt voor de resterende niet in de heffing betrokken maanden een navorderingsaanslag opgelegd.

Artikel 4 Restitutie

 • 1. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, vindt voor de resterende kalendermaanden automatisch restitutie plaats. Bij de restitutieverlening wordt aansluiting gezocht bij de gegevens van de basisregistratie personen.

 • 2. Indien de automatische restitutie, bedoeld in het eerste lid niet heeft plaatsgevonden, kan degene, die op grond van de Verordening afvalstoffenheffing 2020 aanspraak kan maken op een gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf, binnen zes weken nadat de omstandigheid zich heeft voorgedaan welke die aanspraak deed ontstaan, een aanvraag tot het verkrijgen van die vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf indienen bij de directeur Gemeentebelastingen.

Artikel 5 Intrekking oude beleidsregels

De Beleidsregels Afvalstoffenheffing worden ingetrokken.

Artikel 6 Overgangsbepaling

De in artikel 5 genoemde Beleidsregels blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2020 hebben voorgedaan.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Afvalstoffenheffing.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 7 februari 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Ondertekening