Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie jongerenparticipatie (Subsidieregeling jongerenparticipatie provincie Groningen 2020)

Geldend van 31-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie jongerenparticipatie (Subsidieregeling jongerenparticipatie provincie Groningen 2020)

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 21 januari 2020, nr. A.14, afdeling BJC, dossiernummer K.16641 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat het bijdraagt aan het betrekken van jongeren bij aan de provincie gerelateerde onderwerpen en democratische bewustwording.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling jongerenparticipatie provincie Groningen 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  jongeren: jongeren tussen de 12 en 25 jaar;

 • c.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • d.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • e.

  provincie: provincie Groningen;

 • f.

  provinciaal thema: maatschappelijk relevante thema's die zich afspelen of gaan afspelen in de provincie, waarbij de Provincie Groningen als bestuursorgaan een rol speelt.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is het stimuleren van activiteiten die gericht zijn op provinciale thema's voor en door jongeren. Ook is de regeling bedoeld voor voorlichting aan jongeren over een provinciaal thema.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen die zich richten op jongeren, in het bijzonder jongeren in het voortgezet onderwijs.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  activiteiten die gericht zijn op één of meer provinciale thema's voor en door jongeren;

 • b.

  voorlichting aan jongeren over één of meer provinciale thema's.

Artikel 6 Aanvraag

In aanvulling op paragraaf 2.1 van de Procedureregeling kunnen subsidieaanvragen het hele jaar worden ingediend.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project moet bestemd zijn voor jongeren;

 • b.

  het project moet participatie, voorlichting of bewustwording over provinciale thema's bevorderen;

 • c.

  het project moet interactieve onderdelen bevatten;

 • d.

  het project moet bruikbare of waardevolle informatie voor participatie opleveren;

 • e.

  het project moet een groot bereik onder jongeren hebben;

 • f.

  het project moet toegankelijk zijn voor alle jongeren in de provincie Groningen.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, komen de kosten die rechtstreeks aan de uitvoering van het project zijn toe te rekenen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling is de vrijwilligersvergoeding niet subsidiabel.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en artikel 4:35 Awb, en artikel 2.5 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  het project binnen de reguliere werkzaamheden of het reguliere beleid van de aanvrager valt;

 • b.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet in overeenstemming zijn met het doel van deze regeling.

Artikel 11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5, bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000,-.

Artikel 12 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jongerenparticipatie provincie Groningen 2020.

Ondertekening

Groningen, 21 januari 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

H. Schrikkema, secretaris.