Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent subsidiëring 2020 4.8- Algemeen maatschappelijk werk

Geldend van 22-01-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent subsidiëring 2020 4.8- Algemeen maatschappelijk werk

Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel

overwegende dat het gewenst is dat de gemeenteraad een beleidsplan Sociaal Domein “Kracht van Krimpen” 2015-2019 heeft vastgesteld;

gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling algemeen maatschappelijk werk

Doel

Inwoners te ondersteunen en te helpen bij het oplossen van en omgaan met immateriële en materiële problemen en verstoringen in het sociaal functioneren zodat ze weer kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Aanvrager

 • A.

  Stichting Kwadraad

 • B.

  Slachtofferhulp

Subsidiesoort

 • A.

  Budgetsubsidie

 • B.

  Erkenningssubsidie

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2020.

Basisvoorwaarden

 • A.

  De Wmo gaat uit van het meedoen aan de samenleving door iedere burger. De Instellingen voor maatschappelijk werk en het particulier initiatief moeten daarin burgers adviseren, ondersteunen en/of hulp bieden.

 • De advies- en ondersteuningsfunctie en de hulpverlening zijn via de KrimpenWijzer toegankelijk.

 • Via de eigen website wordt zichtbaar gemaakt welke dienstverlening in Krimpen aan den IJssel wordt aangeboden en in hun huisstijl wordt het logo voor samenwerkingspartners van de KrimpenWijzer gevoerd.

 • B.

  Slachtofferhulp streeft ernaar de materiële en immateriële schade waarmee slachtoffers uit de doelgroep worden geconfronteerd, zoveel mogelijk te (doen) verhelpen, beperken en voorkomen.

 • C.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de Rechtshulpwinkel op pro deo basis rechtskundig advies te verlenen aan Krimpenaren in die zin dat eenvoudige juridische zaken direct worden afgehandeld en dat voor meer gecompliceerde problemen wordt verwezen naar de juiste instantie.

Specifieke criteria

 • A.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de instelling aan de volgende criteria te voldoen:

  • 1.

   het geven van informatie en advies;

  • 2.

   het bieden van laagdrempelige hulp;

  • 3.

   aansluiten bij de attitude om via internet snel, veilig en persoonlijk vragen te stellen;

  • 4.

   bemiddeling, belangenbehartiging en pleitbezorging;

  • 5.

   het verwijzen naar andere (hulpverlenende) instanties en het geven van consultaties;

  • 6.

   het signaleren van problemen, het stimuleren van cliënten om problemen zelf op te lossen en het entameren van zelfhulp;

  • 7.

   het voorkomen van verdere escalatie van problemen;

  • 8.

   het uitvoeren van crisisinterventie;

  • 9.

   het verzorgen van sociaal juridische dienstverlening;

  • 10.

   het voeren van een registratiesysteem volgens het zogenaamde Informatiemodel AMW 2000 en het voeren van dossier volgens het landelijke NIZW-model;

  • 11.

   het samenwerken met ketenpartners;

  • 12.

   participeren in de KrimpenWijzer.

 • De exacte aantallen van de prestatiekenmerken (zoals aantal cliënten, aantal korte contacten, de middelen om de wachtlijsten te beheersen en de aantallen die gebruik maken van de beschikbaarheidsdienst buiten kantooruren) worden jaarlijks in de overeenkomst vastgelegd.

 • B.

  Het gratis hulp bieden en verlenen aan slachtoffers (of hun nabestaanden), betrokkenen en getuigen van:

  • 1.

   geweldmisdrijven zoals moord, doodslag, zware mishandeling, gijzeling, mensenroof en huiselijk geweld;

  • 2.

   zedenmisdrijven zoals verkrachting, incest en aanranding;

  • 3.

   vermogensdelicten als diefstal met geweld en woninginbraken;

  • 4.

   verkeersongelukken met dodelijke afloop of lichamelijk letsel;

  • 5.

   gebeurtenissen zoals branden, zelfmoord, verdrinking en vermissing.

Erkenningssubsidie

Bij de aanvraag voor een erkenningsubsidie dienen alle in de ‘Algemene subsidieverordening 2018’ genoemde bescheiden aangeleverd te worden.

Verdeelsleutel

 • 1.

  De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de programmabegroting het subsidieplafond vast.

 • 2.

  In Krimpen aan den IJssel is er plaats voor 1 aanbieder voor het algemeen maatschappelijk werk met een budgetsubsidie en 2 met een erkenningssubsidie.

 • 3.

  De jaarlijkse subsidies bestaat uit een bedrag van:

  • A.

   Stichting Kwadraad Vast bedrag

  • B.

   Slachtofferhulp Bedrag per inwoner van € 0,29 (prijspeil 2020)

  • C.

   Rechtshulpwinkel Vast bedrag

 • 4.

  Het college bepaalt elk jaar of de subsidie in aanmerking komt voor indexering.

Ondertekening