Mandaatbesluit aanwijzingsbevoegdheid Regionaal Commandant Brandweer 2020

Geldend van 16-01-2020 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit aanwijzingsbevoegdheid Regionaal Commandant Brandweer 2020

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Moerdijk, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Overwegende dat:

• de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant in zijn brief van 5 november 2019 alle aangesloten gemeenten binnen de veiligheidsregio verzoekt om binnen deze gemeenten zorg te dragen voor een eenduidig kader voor toezicht op de brandveiligheid;

• het regionale toezicht op de brandveiligheidsvoorschriften alleen mogelijk is als medewerkers van de Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht zijn aangewezen;

• het in belang van de rechtszekerheid wenselijk is dat de medewerkers op basis van gelijke bevoegdheden binnen de veiligheidsregio zijn aangewezen.

Gelet op:

• Artikel 10:3, Algemene wet bestuursrecht;

• Artikel 5:11 t/m 5:20 Algemene wet bestuursrecht;

• Artikel 61, lid 3 Wet Veiligheidsregio’s;

• Artikel 5:10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

• Artikel 92 Woningwet;

• Artikel 6:2 Algemene Plaatselijke Verordening Moerdijk.

Besluiten:

Vast te stellen:

Het mandaatbesluit aanwijzingsbevoegdheid Regionaal Commandant Brandweer 2020

Artikel 1. Definities

In dit besluit en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Burgemeester: de burgemeester van de gemeente Moerdijk;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

 • c.

  Regionaal Commandant: de Regionaal Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant;

 • d.

  Veiligheidsregio: De veiligheidsregio Midden-en West-Brabant;

Artikel 2. Mandaatverlening

 • 1.

  Het college en de burgemeester verlenen aan de Regionaal Commandant in mandaat de bevoegdheid om namens hen daartoe gekwalificeerde medewerkers van de Veiligheidsregio aan te wijzen als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, voor het taakveld Brandveiligheid;

 • 2.

  De Regionaal Commandant brengt een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid ter kennis van het college en de burgemeester;

Artikel 3. Reikwijdte mandaatverlening

 • 1.

  De door de Commandant aangewezen toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 2, zien toe op de naleving van alle bij of krachtens de volgende wet- en regelgeving gestelde brandveiligheidsvoorschriften van:

  • a.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • b.

   Woningwet

  • c.

   Wet milieubeheer

  • d.

   Algemene Plaatselijke Verordening Moerdijk;

  • e.

   Wet veiligheidsregio’s.

 • 2.

  Het in dit artikel en artikel 2 genoemd mandaat geldt ook voor het toezicht van de bij of krachtens de Omgevingswet gestelde voorschriften, zodra deze in werking treden en voor zover deze voor het toezicht op de brandveiligheid in de plaats treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet milieubeheer en Wet veiligheidsregio’s;

 • 3.

  Het toezicht op de brandveiligheid wordt uitgevoerd overeenkomstig de afspraken, die tussen de gemeente en de brandweer zijn of nog worden gemaakt;

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bekend is gemaakt.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit aanwijzingsbevoegdheid Regionaal Commandant Brandweer 2020.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Moerdijk op 7 januari 2019.

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

J.C. Slagboom J.P.M. Klijs

De burgemeester,

J.P.M. Klijs

Ondertekening