Regeling vervallen per 04-05-2021

Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging

Geldend van 14-01-2020 t/m 03-05-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging

Het college van Gooise Meren,

gelet op artikel 11, tweede en derde lid, artikel 12 en artikel 15 van de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016;

besluiten

vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven en asbezorging Gooise Meren 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

a.

graf:

een ruimte bestemd voor het begraven van lijken en/of het bijzetten van asbussen;

b.

grafkelder:

een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

c.

urn:

een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

d.

asbus:

een bus ter berging van as van een overledene;

e.

particulier graf:

een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

-

het doen begraven en begraven houden van lijken;

-

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

-

het doen verstrooien van as;

f.

algemeen graf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

g.

particulier kindergraf:

een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

-

het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen tot de leeftijd van 12 jaar;

-

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

-

het doen verstrooien van as van kinderen tot de leeftijd van 12 jaar;

h.

algemeen kindergraf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een lijk van een kind tot de leeftijd van 6 jaar;

i.

particulier urnengraf:

een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

-

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

-

het doen verstrooien van as;

j.

particulier urnenkelder:

een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

-

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

k.

particuliere urnennis:

een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

l.

urnenzuil:

een locatie waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend tot:

-

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

m.

verstrooiingsplaats:

een plaats waarop as wordt verstrooid;

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De algemene graven worden op volgorde uitgegeven en onderverdeeld in:

  • a.

   grafkelder in Bussum waarin gelegenheid wordt gegeven om 5 lijken te begraven voor de tijd van 10 jaren;

  • b.

   kindergrafkelder in Bussum waarin gelegenheid wordt gegeven om tenminste 5 lijken te begraven voor de tijd van 10 jaren;

 • 2.

  De particuliere graven worden onderverdeeld in:

  • a.

   graven uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaar en maximaal 50 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken dan wel het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 1 overledene;

  • b.

   graven uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaar en maximaal 50 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken dan wel het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 1 overledene;

  • c.

   grafkelders uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaar en maximaal 50 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken dan wel het plaatsen van asbussen met of zonder urnen;

  • d.

   kindergraven uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaar en maximaal 50 jaar. Onderverdeeld in:

   • 1.

    type A: bestemd voor het begraven van 1 lijk van een premature/onvoldragen baby (geboren voor 24 weken zwangerschap) en/of voor het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen van een overledene of het verstrooien van de as van 1 overledene tot de leeftijd van 12 jaar;

   • 2.

    type B: bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk van een kind tot de leeftijd van 6 jaar en/of voor het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen van een overledene of het verstrooien van de as van 1 overledene tot de leeftijd van 12 jaar;

   • 3.

    type C: bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken van kinderen tot de leeftijd van 12 jaar en/of voor het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen van een overledene of het verstrooien van de as van 1 overledene tot de leeftijd van 12 jaar;

   • 4.

    type D: bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken van kinderen tot de leeftijd van 6 jaar;

  • e.

   dubbele graven type A en type B uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaren en maximaal 50 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 6 lijken dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen;

Artikel 3. De bezorging van as

 • 1.

  De particuliere urnengraven worden onderverdeeld in:

  • a.

   urnengraven uitgegeven voor de tijd van 10, 15, 20 of 25 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 urnen.

 • 2.

  De particuliere urnenkelders worden onderverdeeld in:

  • a.

   urnenkelders uitgegeven voor de tijd van 10,15, 20 of 25 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 3 asbussen met of zonder urn(en);

 • 3.

  De particuliere urnennissen worden onderverdeeld in:

  • a.

   urnennissen uitgegeven voor de tijd van 10, 15, 20 of 25 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen of 1 urn;

 • 4.

  De urnenzuilen worden onderverdeeld in:

  • a.

   Zuilen uitgegeven met een gebruiksrecht van 10 jaar voor het bijzetten van ten hoogste 2 asbussen.

 • 5.

  Op de aangewezen verstrooiingsplaatsen kan as worden verstrooid:

  • a.

   algemeen strooiveld op begraafplaats Nieuw Valkeveen in blok XII en blok XIII;

  • b.

   algemeen strooiveld op de algemene begraafplaats Bussum;

  • c.

   strooiveld in het kinderhof op begraafplaats Nieuw Valkeveen bestemd voor de as van premature/onvoldragen kinderen tot 24 weken zwangerschap;

  • d.

   in een particulier graf.

Artikel 4 Formaat van de graven

 • 1.

  De algemene graven worden onderverdeeld in:

  • a.

   Graven met de afmetingen 190 bij 90cm in Muiden en Muiderberg.

  • b.

   Graven met de afmetingen 200 bij 100cm in Bussum en Naarden.

 • 2.

  De particulier graven worden onderverdeeld in:

  • a.

   Graven met de afmetingen 190 bij 90cm in Muiden en Muiderberg.

  • b.

   Graven met de afmetingen 200 bij 100cm in Bussum en Naarden.

  • c.

   Kindergraven type A in Naarden met de afmetingen 50 bij 50cm.

  • d.

   Kindergraven type B in Naarden met de afmetingen 100 bij 50cm.

  • e.

   Kindergraven type C in Naarden, Muiderberg en Muiden met de afmetingen 150 bij 75cm.

  • f.

   Kindergraven type D in Bussum met de afmetingen 120 bij 60cm.

  • g.

   Dubbele graven type A in Naarden met de afmetingen 200 bij 200 cm.

  • h.

   Dubbele graven type B in Naarden met de afmetingen 200 bij 240cm.

  • i.

   Urnengraven in Bussum met de afmetingen 55 bij 55cm.

  • j.

   Urnengraven in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg met de afmetingen 60 bij 60cm.

  • k.

   Urnenkelders in Naarden met de afmetingen 55 bij 55cm.

  • l.

   Urnennis in Bussum met de afmetingen 45 bij 45 bij 45cm.

  • m.

   Urnennis in Muiden en Muiderberg met de afmetingen 48,5 bij 56cm.

 • 3.

  De voor het plaatsen van een gedenkteken en/of beplanting beschikbare afmetingen van een graf zijn, behoudens bij algemene graven, gelijk aan het formaat van de graven. De maximale maat voor een gedenkteken kan beperkt zijn in de nadere regels voor de grafbedekkingen.

 • 4.

  De voor het plaatsen van een gedenkteken of beplanting beschikbare afmetingen van een algemeen graf zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a en artikel 4 lid 1 zijn 60 bij 60 cm.

 • 5.

  De voor het plaatsen van een gedenkteken of beplanting beschikbare afmetingen van een algemeen graf zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b zijn 45 bij 35 cm.

 • 6.

  De voor het plaatsen van een gedenkteken of beplanting beschikbare afmetingen van een particulier kindergraf type A zoals genoemd in artikel 2 lid 2 sub d 1 zijn 50 bij 50 cm met een maximum hoogte voor beplanting van 20cm.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020 na de bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervallen de ‘Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging Gooise Meren 2019’.

 • 3.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging Gooise Meren 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 december 2020,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren

D.J. van Huizen

Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde

Burgemeester