Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent begraafplaatsen (Uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden 2020)

Geldend van 25-12-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent begraafplaatsen (Uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

Overwegende

dat op grond van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Vijfheerenlanden

het college bevoegd is om nadere regels te stellen ten aanzien van de in de verordening genoemde onderwerpen;

dat deze nadere regels zijn uitgewerkt in dit Uitvoeringsbesluit voor de begraafplaatsen in Gemeente Vijfheerenlanden

BESLUIT:

Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Openstelling en begraaftijden

 • 1. De openingstijden van de begraafplaats zijn van zonsopgang tot zonsondergang.

 • 2. De tijd van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van as is op werkdagen en zaterdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.

Artikel 2 Aantallen overledenen en asbussen

 • 1. Per graf mogen maximaal worden geplaatst:

 • Particulier graf eenpersoons 1 persoon 1 asbus

 • Particulier graf tweepersoons 2 personen 2 asbussen

 • Particulier keldergraf 2 personen 2 asbussen

 • Algemeen graf 2 personen 0 asbussen

 • Algemeen keldergraf 3 personen 0 asbussen

 • Historisch keldergraf afhankelijk van het aantal lagen

 • Kindergraf 2 kinderen 2 asbussen van kinderen tot 12 jaar

 • Foetusgraf 1 foetus

 • Particulier urnengraf 2 asbussen

 • Particuliere urnennis 2 asbussen

 • Columbarium 2 asbussen

Artikel 3 Graftermijnen

 • 1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van 20 of 30 jaar het uitsluitend recht op een particulier graf/ kindergraf/ keldergraf/ foetusgraf/ historisch keldergraf.

 • 2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt verlengd telkens met een termijn van 5, 10 of 20 jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

 • 3. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van 10, 15 of 20 jaar het uitsluitend recht op een particulier urnengraf of urnennis.

 • 4. Het in het derde lid van dit artikel bedoelde recht wordt verlengd telkens met een termijn van 5 of 10 jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

 • 5. Algemene graven worden ter beschikking gesteld voor een gebruikstermijn van 10 jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Artikel 5 Afmetingen gedenkteken

In de bijlage is een tabel opgenomen met daarop alle afmetingen van gedenktekens.

Artikel 6 Vereisten keldergraf

 • 1. Het stichten en/of in gereedheid brengen van een keldergraf geschiedt door de zorg en voor rekening en risico van de aanvrager na verkregen vergunning van het college.

 • 2. De afmetingen van de ruimte waarbinnen een keldergraf voor het begraven van lijken mag worden aangebracht zijn: lengte 250 cm, breedte 110 cm en diepte 150 cm beneden maaiveld.

 • 3. De afmetingen van de ruimte waarbinnen een keldergraf voor het bijzetten van asbussen, met of zonder urnen, mag worden aangebracht, zijn: lengte 50 cm, breedte 50 cm en diepte 50 cm beneden maaiveld.

 • 4. De rechthebbende die in een keldergraf wil doen begraven, is verplicht op zijn kosten deze kelder voor de begrafenis te laten openen en na het begraven terstond te laten sluiten.

 • 5. Het openen van een keldergraf, anders dan tot het daarin opnemen van overledenen en in dat geval eerder dan 24 uren tevoren, is verboden, tenzij de beheerder van de begraafplaats hiervoor toestemming heeft verleend.

 • 6. Indien de rechthebbende zijn verplichtingen ten aanzien van het sluiten niet nakomt, geschiedt sluiting op zijn kosten van gemeentewege.

Artikel 7 Vereisten vergunning

 • 1. Een vergunning voor het aanbrengen of vervangen van een gedenkteken of keldergraf dient schriftelijk bij het college te worden aangevraagd, onder overlegging van een ontwerptekening, schaal 1:10, een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen, naam en overlijdensdatum van overledene, begraafplaats en graflocatie.

 • 2. Op de ontwerptekening dienen tenminste vermeld te worden:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   welke fundering wordt toegepast om verzakking te voorkomen;

  • c.

   de soort, de kleur en de bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • d.

   of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • e.

   de tekst en figuratie;

  • f.

   de handtekening van de rechthebbende.

 • 3. Bij wezenlijke wijzigingen van het gedenkteken na bijzetting dient er opnieuw een vergunning te worden aangevraagd.

 • 4. Het gedenkteken moet recht boven het graf of het urnengraf op een fundering worden aangebracht.

 • 5. Voor gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, gehard glas, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 6. Alle onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 7. De aanvraag zoals bedoel in lid 1, dient minstens vier weken voor het plaatsen te worden ingediend bij het college.

 • 8. Alvorens de vergunning wordt verleend, worden de persoonsgegevens van de overledene geverifieerd. De beslissing op de aanvraag wordt door het college schriftelijk medegedeeld. Hierop is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

 • 9. Het college kan de in de eerste lid bedoelde vergunning weigeren indien:

  • a.

   niet voldaan is aan de in deze nadere regels gestelde bepalingen;

  • b.

   de grafbedekking of andere voorwerpen afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

  • c.

   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

  • d.

   de constructie van de grafbedekking, fundering, kelder of ander voorwerpen ondeugdelijk is.

 • 10. De aanvrager kan bezwaar indienen tegen het besluit van het college.

 • 11. Indien er geconstateerd wordt dat er een gedenkteken of urn is geplaatst zonder vergunning worden de kosten van de vergunning bij de steenhouwer in rekening gebracht.

Artikel 8 Tijdstip van plaatsing

 • 1. Het tijdstip van plaatsing, herstel of vervanging van het gedenkteken of de keldergraf dient tenminste 2 werkdagen tevoren afgestemd te worden met de beheerder. Het plaatsen van een gedenkteken of keldergraf kan plaatsvinden van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Artikel 9 Gedenksteen eigen urnennis

 • 1. De urnennissen kunnen worden afgesloten met een afdekplaat;

 • 2. In een urnennis kunnen sierurnen worden geplaatst.

 • 3. Voor een eigen urnennis geldt dat bloemen alleen in de daarvoor bestemde vaasjes mogen worden geplaatst, voor of in de buurt van de muur.

Artikel 10 Overige grafbedekking

 • 1. Op een voor het graf beschikbare ruimte kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

 • 2. Potten, vazen of andere voorwerpen die buiten de voor het graf beschikbare oppervlakte zijn geplaatst, kunnen van gemeentewege verwijderd worden zonder dat de gemeente enige vergoeding verplicht is.

 • 3. Verwelkte bloemen, potplanten of kransen en kapotte voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4. Alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekking, moeten van de begraafplaats meegenomen worden.

 • 5. Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan.

 • 6. Urnen die op een graf worden geplaatst moeten nagelvast vastgezet worden. De afmetingen van de urn mogen de afmetingen zoals genoemd in artikel 4 en 11 niet overschrijden.

Artikel 11 Beplanting

 • 1. De oppervlakte van een particulier of algemeen graf kan door de rechthebbende of de gebruiker van het graf worden beplant met gewassen die de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of die door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van deze gewassen mag de voor het gedenkteken toegestane hoogte op het graf niet overschrijden.

 • 2. Gewassen buiten de in lid 1 beschreven ruimte worden van gemeentewege verwijderd zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

Artikel 12 Onderhoud rechthebbende en gebruiker

 • 1. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking op het graf “in goede staat te houden of te herstellen”. Onder dit onderhoud wordt onder andere verstaan: het uitvoeren van herstellingen van het gedenkteken en andere grafbedekking, het verven of vergulden van letters en andere figuraties op het gedenkteken, het aanbrengen, onderhouden en eventueel vernieuwen van losse planten en één- of meerjarige planten en het verwijderen van dode planten en het verwijderen van spontaan opkomende kruiden of zaailingen.

 • 2. Wild woekerende kruiden die de voor het graf beschikbare oppervlakte overgroeien, boomvormers en plantensoorten die vanwege ziektes of aantrekkingskracht van ongewenste dieren zorgen, dien op aanwijzing van de beheerder verwijderd te worden.

 • 3. Het groenafval dat vrij komt bij het onderhoud dient door de veroorzaker in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

 • 4. Indien de rechthebbende of gebruiker het onder lid 1 en 2 bedoelde onderhoud nalaat, dan wel de aanwijzingen rondom herstel van de beheerder niet opvolgt, zal de rechthebbende worden aangeschreven het verzuim te herstellen binnen een fatale doch redelijke termijn. Na deze termijn heeft het gemeentebestuur het recht het verzuim verwijderen.

Artikel 13. Onderhoud door de gemeente

Het college voorziet in het algemeen onderhoud van de begraafplaats alsmede in het dagelijks beheer van de grafoppervlakken van de particuliere graven en algemene graven. Dit betekent dat het college voorziet in:

 • a.

  Het rechtzetten van het gedenkteken nadat het is verzakt;

 • b.

  Het 1x per jaar schoonmaken van het gedenkteken, indien nodig met een algenbestrijdingsmiddel;

 • c.

  Het 2x per jaar bladvrij houden van het gedenkteken.

Artikel 14 Toegang columbarium

De toegang van het columbarium bij de gemeentelijke begraafplaats aan de Tiendweg te Leerdam wordt geregeld door middel van een codeslot. Uitsluitend rechthebbenden van een urnennis kunnen over een dergelijke code beschikken. De code wordt verstrekt bij uitgifte van een nis in het columbarium.

Artikel 15 Citeertitel

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als “Uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden 2020”.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Met de inwerkingtreding van deze voorschriften worden de “Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vianen 2012”, “Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Leerdam”, en “Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Zederik” ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 5 november 2019

de secretaris,

N. (Nanette) van Ameide-Poortman

de burgemeester,

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlage 1: Tabel afmetingen gedenktekens

afbeelding binnen de regeling