Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020 (Verordening dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020 (Verordening dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020)

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2019;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 • 1.

  vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020 (Verordening dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020);

 • 2.

  in te trekken de: Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden Beesel (Verordening dienstverlening aan derden Beesel) en de Verordening tarieven dienstverlening aan derden Beesel, welke beide zijn vastgesteld bij besluit van de raad van 12 december 2016.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘rechten diensten derden’ worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 3 Belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven op basis van onderstaande tabel en zijn exclusief omzetbelasting en onverminderd het bedrag aan leges wat eventueel is verschuldigd:

a.

het maken van een verlaagde inrit inclusief materialen

€ 565,95

b.

het inrichten van een invalidenparkeerplaats inclusief materialen

€ 221,50

c.

het aanwijzen van een rioolaansluiting, op basis van 1 mensuur buitendienst

HOT-tarief 1

d.

het herstellen of aanleggen van plantsoenen, bestratingen of verhardingen

Vooraf door ons begrote kosten

e.

een mensuur buitendienst

HOT-tarief

f.

een mensuur binnendienst

HOT-tarief

g.

diensten, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen

Vooraf door ons begrote kosten

 • 2.

  Indien een begroting als bedoeld in de tabel, onder d of g is uitgebracht, dan wel het gaat om een tarief als bedoeld in de tabel, onder e of f, dan wordt een aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 4 Ontstaan

De belastingplicht ontstaat bij aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  Bij mondelinge kennisgeving van de rechten, dan moet de belastingplichtige deze rechten betalen op het moment van het doen van de kennisgeving.

 • 2.

  Bij schriftelijke kennisgeving van de rechten, dan moet de belastingplichtige deze rechten binnen 14 dagen na dagtekening voldoen.

 • 3.

  Indien de rechten meer bedragen dan € 2.000, dan mag de belastingplichtige verzoeken om deze rechten in vijf maandelijkse termijnen te voldoen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten dienstverlening derden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 9 Overgangsrecht en intrekking oude verordeningen

De ‘Verordening dienstverlening aan derden Beesel’ en de Verordening tarieven dienstverlening aan derden Beesel, beide vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2016, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 16 december 2019.

griffier,

P.P. Moors

voorzitter,

drs. W.G.H.M. Rutten


Noot
1

Het betreft het tarief uit de Handleiding Overheidstarieven van het Ministerie van BZK.