Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie huisvesting (Subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen)

Geldend van 25-12-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie huisvesting (Subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen)

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden besluit vast te stellen de Subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   huisvesting: het verschaffen van onderdak door middel van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte.

  • b.

   bijzondere doelgroepen: cliënten van gekwalificeerde zorginstellingen voor beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang (daklozenopvang).

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan activiteiten gericht op:

  • a)

   het huisvesten van cliënten van zorginstellingen voor genoemde bijzondere doelgroepen in een beschermd wonen omgeving (WMO-financiering);

  • b)

   het bevorderen van uitstroom naar zelfstandig wonen, al dan niet begeleid.

 • 2. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten van de activiteiten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze activiteiten. De werkelijke kosten dienen daarbij in redelijke verhouding te staan tot het te verkrijgen resultaat.

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor subsidiëring

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de kosten van activiteiten gericht op het creëren van huisvesting binnen de gemeente Leiden voor bijzondere doelgroepen.

 • 2. De huisvesting wordt gerealiseerd door een instelling zonder winstoogmerk, zijnde een woningcorporatie, een zorginstelling of een overheid.

 • 3. Onder de kosten van activiteiten vallen uitsluitend:

  • a)

   de onrendabele top bij transformatie van bestaande panden tot woonruimte voor bijzondere doelgroepen tot een maximum van € 5.000 per gerealiseerde onzelfstandige woning en tot een maximum van € 10.000 per gerealiseerde zelfstandige woning;

  • b)

   de kosten bij nieuwbouw voor bijzondere doelgroepen voor voorzieningen die buiten het bestek van een reguliere sociale huurwoning vallen, zoals een gezamenlijke huiskamer, een gezamenlijke keuken of soortgelijke voorzieningen;

  • c)

   de kosten voor verbouwing van bestaande woonruimte voor huisvesting bijzondere doelgroepen.

 • 4. De activiteiten dienen te voldoen aan de volgende eisen:

  • a)

   er zijn aantoonbare structurele wachtlijsten voor de betreffende doelgroep;

  • b)

   de woningen moeten in Leiden worden gerealiseerd;

  • c)

   de woningen zijn bedoeld voor cliënten met een binding in de Leidse regio;

  • d)

   de woningen worden minimaal 10 jaar uitsluitend gebruikt voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Hiervan kan alleen worden afgeweken na toestemming van de subsidieverlener.

Artikel 4. Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening (ASV) wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders:

  • a.

   de activiteiten zijn gericht op doelgroepen die geen dringende huisvestingsvraag hebben of de activiteiten naar verwachting onvoldoende effect zullen hebben;

  • b.

   er onvoldoende afspraken zijn gemaakt met de zorgaanbieder over de zorg voor, en/of begeleiding van de cliënten die gebruik zullen maken van de woningen;

  • c.

   de woonvoorziening leidt tot een te grote concentratie van huisvesting van kwetsbare personen.

Artikel 5. Overschrijding subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling is € 500.000.

 • 2. Indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van artikel 8 of 9 van de Algemene subsidieverordening of artikel 2, 3 en 4 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het maximaal voor deze regeling beschikbare bedrag, geldt de volgorde van indiening.

Hoofdstuk 3. Procedurebepalingen

Artikel 6. Subsidie aanvragen

 • 1. Een aanvraag voor subsidieverlening moet de gegevens bevatten die op basis van artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening 2012 gemeente Leiden zijn vereist.

 • 2. Naast de genoemde gegevens in het tweede lid van het in het eerste lid genoemde artikel omvat de aanvraag:

  • a.

   een omschrijving van de doelgroep, zoals vermeld in artikel 1, tweede lid, onder b;

  • b.

   een toelichting op de te realiseren woonruimte, dan wel voorzieningen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen;

  • c.

   een toelichting op de keuze voor de locatie.

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen in de toekenningsbeschikking nadere verplichtingen opleggen ten aanzien van de manier waarop activiteiten worden uitgevoerd.

Artikel 8: Subsidie verantwoorden en vaststellen

 • 1. Een verantwoording, tevens zijnde de aanvraag voor de vaststelling van de subsidie, dient uiterlijk drie maanden na de realisatie van de woonvoorziening door burgemeester en wethouders te zijn ontvangen.

 • 2. Op deze aanvraag tot vaststelling zijn de artikelen 15, 17 en 18 van de Algemene subsidieverordening 2012 Gemeente Leiden van toepassing.

 • 3. Naast de vereisten genoemd in artikel 6, eerste en tweede lid, van de in het eerste lid genoemde regeling omvat de aanvraag tot vaststelling:

  • a.

   een overzicht van de bereikte resultaten in relatie tot het doel van de activiteiten en de eisen in de verleningsbeschikking;

  • b.

   een beschrijving van de manier waarop de cliënten in de woonvoorziening worden begeleid.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van zijn bekendmaking.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Huisvesting Bijzondere Doelgroepen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 17-12-2019

de Secretaris,

de Burgemeester,