Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid (Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2020)

Geldend van 20-12-2019 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid (Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2020)

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019 nr.

Z/19/080496/153829;

gezien het advies van het Politiek Forum van 9 december 2019

gelet op het bepaalde in artikel Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26, van de

Invorderingswet 1990 alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

b e s l u i t:

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2020.

Artikel 1 Gemeentelijke heffingen waarbij kwijtschelding wordt verleend

 • 1. Bij de invordering van de volgende belastingen wordt kwijtschelding verleend van:

  • A.

   eigenarenbelastingen, (woningen) van de onroerende-zaakbelastingen;

  • B.

   Afvalstoffenheffing;

  • C.

   hondenbelasting

  • D.

   rioolheffing.

 • 2. In afwijking van de in het eerste lid onder a, genoemde uitsluiting kan een verzoek om kwijtschelding van de onder a genoemde onroerende-zaakbelastingen uitsluitend worden gedaan indien het verzoek een schriftelijke verklaring bevat van de hypotheeknemer waaruit blijkt dat de overwaarde van de onroerende zaak (woning) negatief is.

Artikel 2 Gehanteerde normen voor kwijtschelding

 • 1. Bij de berekening van het bedrag van de kwijtschelding worden de kosten van het bestaan gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering.

 • 2. Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van Hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing indien de belastingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

 • 3. Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken worden de kwijtscheldingsnormen voor personen met pensioengerechtigde leeftijd verhoogd tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

 • 4. Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken wordt bij het bepalen van het netto-besteedbaar inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang .

Artikel 3 Overgangsrecht

Een verzoek om kwijtschelding dat is aangevraagd voor de datum van inwerking treden van dit kwijtscheldingsbeleid wordt behandeld met toepassing van het tot die datum geldende kwijtscheldingsbeleid en van toepassing zijnde wetgeving.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als 'Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2020'.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 16 december 2019.

De griffier,

de heer B.A.M. Rijsbergen

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen - Jansen