Subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

overwegende dat:

- op 15 augustus 2017 de subsidieregeling participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen gemeente Someren is vastgesteld;

- er zich in de tussentijd een aantal ontwikkelingen hebben voorgedaan waardoor aanpassing van de subsidieregeling vereist is;

gelet op:

Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Someren 2018

b e s l u i t :

vast te stellen de subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren

 • concours: Bondconcours, Brabants of Nederlands kampioenschap of Wereldmuziekconcours

 • exploitatietekort: het tekort dat ontstaat bij alle activiteiten als genoemd in deze regeling, wanneer de inkomsten, verkregen uit die activiteiten, lager zijn dan de hiervoor gedane uitgaven.

 • vrijwilligersorganisatie: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die zich ten doel stelt activiteiten te verrichten in het belang van de gemeente Someren en haar inwoners en die hoofdzakelijk werkt met vrijwilligers.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van eenmalige subsidies aan vrijwilligersorganisaties door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 • 2.

  Voor zover daarvan bij deze subsidieregeling niet is afgeweken, is tevens het bepaalde bij of krachtens de Algemene subsidieverordening Someren 2018 van toepassing.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Een subsidie kan worden verleend voor activiteiten die bijdragen aan de participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie in de gemeente Someren.

 • 2.

  Onder activiteiten als bedoeld in lid 1 kan worden verstaan:

  • a.

   Het organiseren van (culturele) evenementen, optredens en uitvoeringen die niet behoren tot het reguliere activiteitenprogramma van de betreffende vrijwilligersorganisatie , of het deelnemen aan een concours.

  • b.

   Het organiseren van activiteiten in het kader van festiviteiten, jubilea of andere bijzondere gebeurtenissen.

  • c.

   Het organiseren van activiteiten voor (één van) de volgende doelgroepen:

   • 1.

    Jeugd en jongeren;

   • 2.

    Mensen met een beperking;

   • 3.

    Mensen in een achterstandssituatie;

   • 4.

    Ouderen.

  • d.

   Activiteiten die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die zich inzetten ten behoeve van het versterken van de samenleving.

  • e.

   Het organiseren van een (informatieve) bijeenkomst, lezing, voorlichting of cursus die zich richt op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie.

  • f.

   Overige initiatieven die een direct maatschappelijk doel dienen.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de gemaakte kosten in aanmerking die direct verband houden met de activiteit en die in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de activiteiten.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen in ieder geval de kosten van consumpties en kosten die verband houden met het oprichten van een rechtspersoon.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Activiteiten als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder a, b en c komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 80% van het exploitatietekort met een maximum van €2.000,- per activiteit, met inachtneming van het volgende:

  • a.

   Er wordt geen subsidie verleend wanneer de inkomsten van de activiteit de uitgaven overstijgen.

  • b.

   In het geval er geen inkomsten zijn bij de activiteit bedraagt de subsidie 80% van de totale subsidiabele kosten.

 • 2.

  Activiteiten als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder d komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal €80,- euro per vrijwilliger met een maximum van €1000,-.

 • 3.

  Activiteiten als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder e komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal €500,- per activiteit.

 • 4.

  Activiteiten als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder f komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal €2.000,- per activiteit.

Artikel 6 Aanvraag en termijn

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt ingediend uiterlijk acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend middels het vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 7 Voorwaarden

 • 1.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd behoort niet tot het reguliere takenpakket van de vrijwilligersorganisatie.

 • 2.

  Voor dezelfde of soortgelijke activiteit mag maximaal drie keer een subsidie worden aangevraagd Uitgezonderd zijn activiteiten als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder d.

 • 3.

  Eenzelfde aanvrager kan voor maximaal twee activiteiten een subsidieaanvraag indienen per kalenderjaar.

 • 4.

  In de communicatie over de gesubsidieerde activiteit wordt aangegeven dat deze mede mogelijk gemaakt wordt door een bijdrage van de gemeente Someren.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie in ieder geval wanneer de aanvraag om subsidie niet binnen de in artikel 6, lid 1, genoemde termijn is ingediend.

 • 2.

  Het genoemde in het voorgaande lid is niet van toepassing wanneer de termijnoverschrijding enkel het gevolg is van een geboden hersteltermijn als bedoeld in artikel 4:5, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Overeenkomstig artikel 8, tweede lid, aanhef en onder j, van de Algemene subsidieverordening Someren 2018 kan subsidieverlening worden geweigerd wanneer:

  • a.

   De activiteit direct dan wel indirect commerciële doelstellingen nastreeft.

  • b.

   De activiteit een besloten karakter heeft of een bepaalde (doel)groep specifiek uitsluit, met uitzondering van activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

  • c.

   Niet aan de voorwaarden genoemd in artikel 7 is voldaan.

Artikel 9 Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  Het college kan, conform artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Someren 2018, subsidies op grond van deze subsidieregeling bij de verlening direct vaststellen.

 • 2.

  Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid kan het college vragen:

  • a.

   dat de vrijwilligersorganisatie aantoont dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden;

  • b.

   en dat rekening en verantwoording wordt afgelegd over de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 11 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Subsidieaanvragen ingediend vóór inwerkingtreding van de subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020 worden afgehandeld conform de subsidieregeling participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen gemeente Someren 2017.

 • 2.

  Subsidies die zijn verleend vóór inwerkingtreding van de subsidieregeling en nog moeten worden vastgesteld worden vastgesteld conform de subsidieregeling participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen gemeente Someren 2017.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 3.

  Op hetzelfde moment komt de subsidieregeling participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen gemeente Someren 2017 te vervallen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren,

de secretaris,

T.M.G. van Leeuwen

de burgemeester,

D. Blok