Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels over de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2020 (Verordening rioolaansluitrecht gemeente Horst aan de Maas 2020)

Geldend van 20-12-2019 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels over de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2020 (Verordening rioolaansluitrecht gemeente Horst aan de Maas 2020)

raadsbesluit

Bijlage van gemeentebladnummer 2019.146f.

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2019, gemeentebladnummer 2019.146f;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht gemeente Horst aan de Maas 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeentelijk riool: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende persleidingen alsmede werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de perceelaansluitleidingen;

 • b.

  Aansluitpunt: het punt waar het particulier riool op de perceelaansluitleiding wordt aangesloten;

 • c.

  Perceelaansluitleiding: de riolering en de voorzieningen in beheer bij de gemeente, gelegen tussen het gemeentelijk riool en het aansluitpunt;

 • d.

  Particulier riool: de binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel gelegen binnen-, buiten- en terreinrioolleidingen tot aan het aansluitpunt;

 • e.

  Aansluiting op vrijvervalriolering: alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het tot stand brengen van de perceelaansluitleiding en het aansluitpunt, waarbij het afvalwater via Vrijvervalriolering wordt afgevoerd;

 • f.

  Aansluiting op drukriolering: alle werkzaamheden en werken ten behoeve van het tot stand brengen van de perceelaansluitleiding en het aansluitpunt, waarbij het afvalwater via drukriolering wordt afgevoerd. Een standaardaansluiting op drukriolering heeft een capaciteit die afhankelijk is van de plaats in het stelsel en is te allen tijde gedimensioneerd op een afdoende afvoer van een hoeveelheid van 2,5 m³ per etmaal;

 • g.

  Drukriolering: Het gemeentelijk riool voor de afvoer van droogweerafvoer, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk;

 • h.

  Rechthebbende:

  • 1.

   De eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting op het gemeentelijk riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden;

  • 2.

   De rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1 bedoelde personen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “rioolaansluitrecht” wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de rechthebbende op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de aansluiting als bedoeld in artikel 1 lid e en lid f, tot stand wordt gebracht.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

1. per aansluiting op de drukriolering: € 4.479,00

2. per aansluiting op de vrijvervalriolering: € 234,00

vermeerderd met € 171,00

per strekkende meter perceelaansluitleiding.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die is vermeld in de dagtekening van de aanslag.

 • 2. In afwijking van lid 1 moet, bij verhuizing, de aanslag ineens worden betaald op de dag van verhuizing.

 • 3. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in lid 1 en 2 gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening rioolaansluitrecht gemeente Horst aan de Maas 2019”, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 december 2018 door de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking van het in het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van precariobelasting in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rioolaansluitrecht gemeente Horst aan de Maas 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2019.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. R.F.I. Palmen

De griffier,

mr. R.J.M. Poels