Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Meierijstad

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende dat artikel 3 de Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018 het mogelijk maakt dat zij nadere regels stelt voor de wijze van aanvragen van subsidies, de subsidienormen en de wijze van vaststelling;

dat het wenselijk is gebruik te maken van de mogelijkheid tot het stellen van nadere regels als hiervoor bedoeld;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en op titel 4.2 en 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

besluit

vast te stellen de:

‘Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Meierijstad’

Artikel 1 Doelgroep

  • 1.

    De wijk- en dorpsraden zijn een niet-politieke vertegenwoordiging van de bewoners van het eigen dorp of de eigen wijk. Zij fungeren voor het college als antenne, klankbord en tevens als spreekbuis van de eigen bewoners met betrekking tot collectieve belangen op het gebied van de leefbaarheid van eigen dorp of wijk.

  • 2.

    Voor subsidie komen alleen in aanmerking de wijk- en dorpsraden die zich met de gemeente hebben verbonden aan de “Samenwerkingsafspraken wijk- en dorpsraden en gemeente Meierijstad”.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor de uitvoering van de activiteiten genoemd in de “Samenwerkingsafspraken wijk- en dorpsraden en gemeente Meierijstad”.

Artikel 3 Subsidienorm

De subsidie bestaat per wijk- of dorpsraad uit een genormeerd bedrag van € 3.701,-- (prijspeil 2020): het werkbudget.

Artikel 4 Specifieke subsidievoorwaarden

De wijk- of dorpsraad handelt in overeenstemming met de Samenwerkingsafspraken wijk- en dorpsraden en gemeente Meierijstad en legt jaarlijks aan zijn inwoners verantwoording af over zijn werk.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling wijk- en dorpsraden en gemeente Meierijstad.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze Subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Alsdan vervallen de Nadere regels subsidiëring Wijk- en dorpsraden Meierijstad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 november 2019.

De secretaris,

Drs.M.G.C.Wilms-Wils RA.,

De burgemeester,

Ir. C.H.C. van Rooij