Ondermandaatbesluit cluster Subsidies 2019

Geldend van 03-12-2019 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit cluster Subsidies 2019

De clustermanager Subsidies maakt ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het bepaalde in het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017 en het bepaalde in het Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2019 bekend het,

Ondermandaatbesluit Cluster Subsidies

en besluit, gelet op artikel 5 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017 en het Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2019,

binnen het Cluster Subsidies aan de senioren ondermandaat, (onder)volmacht, respectievelijk machtiging te verlenen voor de navolgende taken en bevoegdheden:

 • -

  Het (gedeeltelijk) verlenen, bevoorschotten alsmede het - op verzoek van de subsidieontvanger - wijzigen, intrekken en vaststellen van exploitatie-, project- en waarderingssubsidies, met uitzondering van de verleningen, bevoorschottingen, wijzigingen, intrekkingen en vaststellingen welke aan een specifiek cluster zijn toebedeeld. Voor de verlening van subsidies geldt dat het ondermandaat slechts van toepassing is op subsidies onder de € 125.000,00.

  De senioren worden bij deze aangewezen als budgethouders voor de budgetten binnen het subsidiecluster conform de Regeling op het budgethouderschap. Voor de reikwijdte van en de wijze waarop aan dit besluit uitvoering moet worden gegeven wordt verwezen naar het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017 en het Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2019.

 • -

  Besluiten tot gehele weigering van de subsidieverlening, indien:

  • -

   de subsidie wordt geweigerd op basis van een grond en/of criterium genoemd in een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel;

  • -

   de subsidie wordt geweigerd op grond van het bereiken van het subsidieplafond, dan wel;

  • -

   de weigering betrekking heeft op een aangevraagd subsidiebedrag lager dan € 25.000,00 en een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, Awb ontbreekt en er eveneens niet één van de uitzonderingen als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, Awb van toepassing is.

 • -

  Het indienen van verweerschriften en eventuele nadere memoires, waarbij het eerder ingenomen standpunt door Gedeputeerde Staten wordt gehandhaafd.

 • -

  Het ambtshalve geheel of gedeeltelijk vaststellen van een subsidie waarbij ook na bekendmaken van het voornemen tot nihil vaststelling geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek om gegevens ten behoeve van de vaststelling in te dienen.

 • -

  Het beslissen op verzoeken in het kader van de Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten, inclusief beslissingen in afwijking van de Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten na voorafgaande afstemming met de portefeuillehouder.

 • -

  Het beslissen inzake de Beleidsregels met betrekking tot het Sanctie- en handhavingsbeleid bij Subsidies, inclusief beslissingen in afwijking van de Beleidsregels met betrekking tot het Sanctie- en handhavingsbeleid bij Subsidies na voorafgaande afstemming met de portefeuillehouder;

 • -

  Het beslissen in het kader van de Beleidsregels bevoorschotting en uitbetaling van subsidies, inclusief beslissingen in afwijking van de Beleidsregels bevoorschotting en uitbetaling van subsidies (hierbij is voorafgaande afstemming met de portefeuillehouder niet nodig).

 • -

  Het beslissen in het kader van de Beleidsregels Subsidies, inclusief beslissingen in afwijking van de Beleidsregels Subsidies na voorafgaande afstemming met de portefeuillehouder. Beslissingen in afwijking van hoofdstuk 2 van de Beleidsregels Subsidies behoeven geen voorafgaande afstemming met de portefeuillehouder.

Ondertekening

Uitgegeven 27 november 2019,

mr. E.W.M.L. Janssen

Clustermanager Subsidies

Toelichting op het ondermandaatbesluit Subsidies

Besluiten die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de Provincie Limburg, dan wel bestuurlijk of politiek gevoelig zijn, zijn uitgezonderd van mandatering (art. 7, onder z, Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013) en worden dus altijd door Gedeputeerde Staten zelf genomen. Het criterium "bestuurlijk of politiek gevoelig" is een vage norm die verder niet is ingevuld. Zowel voor de besluiten die in beginsel gemandateerd zijn als voor besluiten die ondergemandateerd zijn, geldt dat indien ook maar enigszins het vermoeden bestaat dat er sprake is van bestuurlijke of politieke gevoeligheid, deze besluiten niet in mandaat of ondermandaat genomen moeten worden, maar aan Gedeputeerde Staten moeten worden voorgelegd. De in het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017 gekozen systematiek leidt er zelfs toe dat indien een besluit bestuurlijk of politiek gevoelig is, de bevoegdheid geacht moet worden niet te zijn gemandateerd. Een besluit dat, hoewel bestuurlijk of politiek gevoelig, desondanks in (onder)mandaat genomen wordt, is onbevoegd genomen.

Op grond van artikel 8, onder g, van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017 worden besluiten tot het verlenen van subsidies van € 125.000,00 of meer - op basis van subsidieregelingen -, niet gemandateerd. Een dergelijke uitzondering geldt ook voor het verlenen van incidentele subsidies (artikel 4:23, derde lid, sub d, Algemene wet bestuursrecht), zie artikel 8, onder h, van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017.