Regeling vervallen per 30-11-2019

Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie

Geldend van 30-11-2019 t/m 29-11-2019

Intitulé

Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam, en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen,

gelet op artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie en het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het besluit van de raad van de gemeente Alphen-Chaam d.d. 21 november 2019

gelezen het besluit van de raad van de gemeente Baarle-Nassau d.d. 6 november 2019

gelezen het besluit van de raad van de gemeente Gilze en Rijen d.d. 11 november 2019

overwegende dat

- per 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treedt;

- het in dat kader gewenst is een Werkgeversvereniging voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties op te richten en daarin deel te nemen;

- het bestuur van de ABG-organisatie slechts kan besluiten tot oprichting van en deelneming in verenigingen e.a. indien de bevoegdheid daartoe in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen;

- in de huidige Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie de bevoegdheid tot oprichting van en deelneming in verenigingen e.a. niet is opgenomen;

- de colleges derhalve de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie wensen te wijzigen;

- de gemeenteraden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen toestemming hebben gegeven voor de gewenste wijziging;

Besluiten de Gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie te wijzigen als volgt:

ARTIKEL I

Tussen artikel 4 en artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie wordt ingevoegd:

Artikel 4a Bevoegdheden

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie is bevoegd te besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen overeenkomstig het bepaalde in artikel 31a van de wet.”

ARTIKEL II

De tekst van artikel 13 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:“3. Op het personeel in dienst van de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals afgesproken door de Werkgeversvereniging voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

ARTIKEL III INWERKING TREDING

1. Artikel I treedt in werking met ingang van de dag na de publicaties van dit besluit.

2. Artikel II treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld op 26 november 2019,

te Alphen door

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ALPHEN-CHAAM

de burgemeester, de secretaris,

mr. J.W.M.S. Minses drs. L.J.F.P. Busschops

te Baarle-Nassau door

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU

de burgemeester, de secretaris,

mw. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf J.C. Slagboom

te Rijen door

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN

de burgemeester, de secretaris,

dr. A.J.W. Boelhouwer drs. R.M. Wiersema