Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent aanwijzen ventverbod

Geldend van 29-11-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent aanwijzen ventverbod

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

Gelet op artikel 5:15 Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2017 (APV Oegstgeest 2017);

Overwegende dat;

 • is gebleken dat uitvoeren van activiteiten, welke vallen onder de definitie ‘venten’ in de zin van artikel 5:15 APV, overlast veroorzaakt in winkelgebieden;

 • is gebleken dat venten van lachgas bij evenementen overlast en hinder veroorzaakt;

 • is gebleken dat huis-aan-huis verkoop met name ’s avonds tot overlast of onveilige situaties kan leiden;

 • het wenselijk wordt geacht dat gemeentelijk toezichthouders en politie in staat worden gesteld om tegen venters op te treden;

 • artikel 5:15 van de APV het college de mogelijkheid biedt een openbare plaats en/of dagen en uren aan te wijzen waar het verboden is te venten;

 • deze maatregel zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in het algemeen en in de aangewezen gebieden in het bijzonder;

 • de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde doel;

 • het college ontheffing kan verlenen van het verbod.

BESLUIT

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:15, eerste lid, sub a, APV Oegstgeest 2017, worden de volgende openbare plaatsen aangewezen als plaatsen waar het verboden is te venten:

 • a.

  Winkelgebied Kempenaerstraat (De Kempenaerstraat/Terweeweg/Terweeplein)

 • b.

  Winkelgebied Lange Voort (Lange Voort/Irislaan/Lijtweg)

 • c.

  Boerhaaveplein

 • d.

  Centrumgebied Nieuw Rhijngeest (Rustenburgerpad)

 • e.

  Clusiushof

 • f.

  Op of binnen een straal van 500 meter van het terrein waarop een evenement als bedoeld in artikel 2:24 APV Oegstgeest 2017 plaatsvindt, vanaf twee uur voor aanvangstijd van dat evenement tot een uur na afloop daarvan.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:15, eerste lid, sub b, APV Oegstgeest 2017, is het verboden te venten op zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20:00-8:00 uur.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Bezwaarmogelijkheid:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend door belanghebbenden. Het bezwaarschrift dient onder vermelding van het besluit waartegen het is gericht binnen zes weken na bekendmaking van het desbetreffende besluit gericht te worden aan worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Ondertekening

Aldus besloten in onze vergadering van 5 november 2019.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest;

de secretaris;

de burgemeester