Regeling vervallen per 14-12-2023

Beleid budget dichtbij 2020

Geldend van 21-11-2019 t/m 13-12-2023

Intitulé

Beleid budget dichtbij 2020

Met elkaar bereiken we meer

Inleiding

In het coalitie akkoord “Dichtbij, duurzaam en doen” hebben de coalitiepartners hun doelstellingen benoemd. Het beschikbaar stellen van een werkbudget ‘Dichtbij’ is een van de acties om de doelen uit het coalitieakkoord uit te voeren. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is een budget beschikbaar gesteld. Het budget ‘Dichtbij’ is bedoeld voor extra inzet op interactieve processen en het begeleiden en het faciliteren van een initiatief. Het budget moet helpen om snel en slagvaardig ruimte te geven aan inwonersinitiatieven.

Om het budget verantwoord in te zetten is in 2018 een aantal criteria opgesteld. In het najaar van 2019 heeft het college haar criteria aangepast.

Criteria waaraan een initiatief moet voldoen om middelen uit het budget ‘Dichtbij’ te kunnen ontvangen:

 • 1.

  Het initiatief is bedoeld om bij te dragen aan ambities zoals:

 • De duurzaamheidsopgave van de gemeente, Lochem energieneutraal in 2030;

 • Het bevorderen van de leefbaarheid in het buitengebied en kernen van de gemeente Lochem.

 • Een schoon, heel en veilig Lochem;

 • Participatie van inwoners in de gemeente Lochem.

 • 2.

  Een bijdrage uit het budget is met name bedoeld om interactieve en participatieve processen te ondersteunen die bijdragen aan het initiatief.

 • 3.

  Aanvragen om een bijdrage uit het budget worden in behandeling genomen door de Ideeënmakelaars van de gemeente.

 • 4.

  Kost de gewenste ondersteuning meer dan € 2.500, dan brengt de ideeënmakelaar advies uit aan het college, in coproductie met de betreffende beleidsambtenaar en/of communicatiedeskundige.

 • 5.

  Verzoeken tot een bijdrage onder de € 2.500,- worden door de Ideeënmakelaars in behandeling genomen en afgehandeld.

Nadere voorwaarden

Er kunnen specifieke voorwaarden worden verbonden aan het verstrekken van een budget en de verantwoording daarvan.

Het college behoudt de vrijheid om wel of geen budget beschikbaar te stellen dan wel af te wijken van bovenstaande criteria en voorwaarden.

Het college behoudt de vrijheid om het beleid, indien daar aanleiding voor is, aan te passen.

Subsidieplafond

Het budget ‘Dichtbij’ is gemaximeerd tot € 50.000 op jaarbasis in de jaren 2019, 2020 en 2021. Aanvragen die het subsidieplafond in een jaar overstijgen kunnen niet of slechts ten dele in aanmerking komen voor een bijdrage in dat betreffende jaar.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Budget dichtbij 2020.

In werking treden

Dit beleid treedt in werking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 5 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders

De secretaris, de burgemeester,

R. Starke S.W. van ‘t Erve