Regeling vervallen per 31-12-2023

Subsidieregeling sportverenigingen 2020-2023

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling sportverenigingen 2020-2023

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel;

zijn van mening dat sportverenigingen:

 • belangrijk zijn en in stand gehouden moeten worden.

 • Bijdragen aan meedoen, beweging, gezondheid, ontmoeting en talentontwikkeling.

 • bijdragen aan een levendige, gezellige, aantrekkelijke en saamhorige gemeente.

vinden het belangrijk dat sportverenigingen:

 • een gezond en veilig verenigingsklimaat hebben.

 • laagdrempelig en toegankelijk zijn.

 • open voor en midden in de Beeselse samenleving staan en daar waar mogelijk anticiperen op ontwikkelingen en behoeften in de samenleving.

 • een rol spelen in het sportbeleid. Dat doen zij onder andere door:

  • -

   mogelijkheden voor sport te bieden aan inwoners uit de gemeente.

  • -

   hiermee gezondheid en ontmoeting te bevorderen en kansen te bieden om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

  • -

   sport niet alleen aan te bieden als doel maar ook als middel om bv deel te nemen aan de samenleving.

  • -

   in te spelen op ontwikkelingen en vraag uit de samenleving.

  • -

   samen te werken met andere sport / maatschappelijke partners.

  • -

   bij te dragen aan de motorische ontwikkeling van inwoners.

geven een brede vorm van ondersteuning. Middelen, geldelijk en niet-geldelijk, kunnen op basis van maatwerk worden ingezet. Subsidiëring van verenigingen is een van deze middelen.

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel besluiten vast te stellen: de subsidieregeling sportverenigingen 2020-2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling verstaan wij onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel (ASV).

 • b.

  sportverenigingen: sportverenigingen gevestigd in de gemeente Beesel.

Artikel 2 Verenigingen die voor subsidie in aanmerking komen

Sportverenigingen gevestigd in de gemeente Beesel kunnen subsidie aanvragen.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de sportverenigingen voldoen aan de ASV gemeente Beesel. De organisaties dienen een subsidieaanvraag in voor een periode van 4 jaar.

 • Wanneer tijdens deze periode een wijziging is van het ledenaantal, leiderskosten of zaalhuur (binnensport accommodaties gemeente Beesel), van meer dan 10 % kan de vereniging om bijstelling van de subsidie vragen.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

De berekening van de subsidie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Een vast bedrag van € 860

 • € 3,00 per lid

 • 20 % van de leiderskosten

 • 45 % van de kosten van zaalhuur van de binnensportverenigingen die gebruik maken van sporthal de Schans of 1 van de beide gymzalen in de gemeente Beesel **

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2023.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze subsidieregeling komt artikel 2.7 van de uitvoeringsregeling “overgangsregeling jaarlijkse subsidies” te vervallen.

 • 3.

  Deze subsidieregeling noemen we “Subsidieregeling Sportverenigingen gemeente Beesel 2020-2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 21 oktober 2019.

Ellen Janssen,

secretaris

Wil Rutten,

waarnemend burgemeester