Regeling vervallen per 05-08-2023

Beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen

Geldend van 11-10-2019 t/m 04-08-2023

Intitulé

Beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen

Nijverdal, 1 oktober 2019 Nr. 2019-020347

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015), de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019 (hierna: Verordening), het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

B e s l u i t e n:

I. Vast te stellen de:

Beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen

Definitie

In artikel 1, tweede lid van de Verordening is het begrip algemeen gebruikelijke voorziening als volgt gedefinieerd: “een voorziening waarvan, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is, dat de cliënt daarover, ook als hij geen beperkingen had, zou (hebben kunnen) beschikken”.

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) hoeft geen maatwerkvoorziening te verstrekken wanneer diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere maatregelen die naar hun aard algemeen gebruikelijk zijn, uitkomst kunnen bieden voor de cliënt (zie artikel 2.11, tweede lid, aanhef en onder b van de Verordening).

Criteria algemeen gebruikelijke voorziening

Een algemene voorziening is een voorziening die niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking én die gewoon verkrijgbaar is én niet veel duurder is dan vergelijkbare producten én waarover een ‘gezonde’ persoon in dezelfde omstandigheden ook zou kunnen beschikken.

Bij de beoordeling van de vraag of een voorziening algemeen gebruikelijk is, moet het college onderzoeken of de voorziening ook algemeen gebruikelijk is voor de specifieke aanvrager. Daarbij spelen de volgende criteria een rol:

 • 1.

  Is de voorziening specifiek voor gehandicapten bedoeld?

 • 2.

  Is de voorziening gewoon verkrijgbaar?

 • 3.

  Is de prijs van de voorziening vergelijkbaar met soortgelijke producten die algemeen gebruikelijk worden geacht?

 • 4.

  Zou een gezond persoon, ook gelet op de individuele omstandigheden van het geval, waaronder de leeftijd, over de voorziening beschikken?

Voorbeelden algemeen gebruikelijke voorzieningen

Het is niet mogelijk om een limitatief overzicht te geven van algemeen gebruikelijke voorzieningen. De volgende voorzieningen worden in elk geval geacht algemeen gebruikelijk te zijn, omdat de meeste mensen deze zelf moeten betalen.

Woonvoorzieningen

 • -

  drempelhulpen;

 • -

  verhoogd toilet;

 • -

  losse toiletverhoger;

 • -

  eenvoudige toiletstoel;

 • -

  tweede toilet;

 • -

  sanibroyeur;

 • -

  handgreep;

 • -

  robotstofzuiger;

 • -

  douchecabine;

 • -

  douchekop en glijstang;

 • -

  douchezitje;

 • -

  losse niet-verrijdbare douchestoel;

 • -

  antislip vloer/coating bij nieuwbouw of renovatie;

 • -

  eenhendelmengkranen;

 • -

  thermostatische kranen;

 • -

  keramische- of inductiekookplaat;

 • -

  zonwering (inclusief elektrische bediening);

 • -

  luchtbevochtiger en -ontvochtiger;

 • -

  wasdroger;

 • -

  automatische deuropeners voor garages;

 • -

  mobiele airco’s;

 • -

  renovatie keuken ouder dan 15 jaar 1 ;

 • -

  renovatie badkamer ouder dan 25 jaar 2 .

Vervoersvoorzieningen

 • -

  tandem;

 • -

  segway;

 • -

  bakfiets;

 • -

  fietskar voor kinderen;

 • -

  aanhangfiets;

 • -

  fiets met hulpmotor;

 • -

  elektrische fiets;

 • -

  personenauto en de hieraan verbonden gebruikskosten;

 • -

  autoaccessoires zoals stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare ruiten, trekhaak, airconditioning in de auto;

 • -

  blindering in auto (folie);

 • -

  trekhaken en aanhangers;

 • -

  kosten rijbewijs en APK.

Diversen

 • -

  kreuk-/strijkvrije kleding;

 • -

  glazenwasser;

 • -

  boodschappendienst;

 • -

  maaltijdvoorziening;

 • -

  klussendienst;

 • -

  tuinonderhoud;

 • -

  ophogen tuin/bestrating bij verzakking;

 • -

  crèche;

 • -

  kinderopvang;

 • -

  gastouder;

 • -

  financieel-administratieve ondersteuning;

 • -

  hondenuitlaatservice.

Individuele beoordeling per aanvrager

Als de conclusie is dat er sprake is van een algemeen gebruikelijke voorziening, zal onderzocht moeten worden of de algemeen gebruikelijke voorziening voor de specifieke aanvrager:

 • -

  daadwerkelijk beschikbaar is;

 • -

  financieel door hem kan worden gedragen; en

 • -

  een adequate compensatie biedt.

Beoordeling financiële draagkracht

Bij het onderzoek naar de vraag of een voorziening voor de aanvrager algemeen gebruikelijk is, mag het inkomen en/of vermogen van de aanvrager geen rol spelen.

De financiële situatie van een aanvrager mag in het wettelijk stelsel van de Wmo 2015 namelijk alleen in beeld komen indien de aanvrager betwist een algemeen gebruikelijke voorziening te kunnen betalen, zo blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 1 november 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:5999.

Als een aanvrager aangeeft dat hij de betreffende algemeen gebruikelijke voorziening niet kan betalen, zal hij dit met bewijsstukken (over zijn inkomen en vermogen) moeten aantonen.

Het college zal vervolgens aan de hand van de regels die de gemeente Hellendoorn hanteert bij de beoordeling van een aanvraag voor bijzondere bijstand een beoordeling maken.

Blijkt uit het onderzoek dat de aanvrager, gelet op zijn inkomen en vermogen, voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, dan wordt de financiële draagkracht van de aanvrager onvoldoende geacht om de betreffende voorziening zelf te betalen. Met andere woorden de betreffende voorziening kan dan om die reden voor de aanvrager niet als algemeen gebruikelijk worden aangemerkt.

Uitzondering bij calamiteit

Als een plotseling optredende beperking noopt tot plotselinge vervanging van voorheen adequate algemeen gebruikelijke voorzieningen (dus vroegtijdige vervanging vanwege een calamiteit), kan niet meer worden gesproken van een algemeen gebruikelijke voorziening.

II. Te bepalen dat deze beleidsregels in werking treden op de dag, volgende op die van haar bekendmaking.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,


Noot
1

Zie "beleid huurverhoging na woningverbetering" van de Huurcommissie; www.huurcommissie.nl.

Noot
2

Zie "beleid huurverhoging na woningverbetering" van de Huurcommissie; www.huurcommissie.nl.