Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Veldhoven 2019

Geldend van 11-10-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Veldhoven 2019

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en de artikelen 3.3.2, 3.3.3, tweede lid en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 3.8 van de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers;

b e s l u i t:

I. vast te stellen de navolgende:

REGELING RECHTSPOSITIE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VELDHOVEN 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  burgemeester: voorzitter van het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  secretaris: de secretaris bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

 • d.

  wethouder: lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing burgemeester en wethouders

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder die wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in verband met de vervulling van hun functie of in het kader van loopbaanoriëntatie zoals bedoeld in artikel 3.2.11 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de secretaris.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  De maximale vergoeding van de scholing is in overleg te bepalen en geschiedt naar redelijkheid en billijkheid.

 • 4.

  Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de scholingskosten, moet gemotiveerd worden dat het gaat om functiegerichte scholing of scholing in verband met loopbaanoriëntatie. Scholing is functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. Scholing is partijpolitiek georiënteerd als zij geheel of gedeeltelijk tot doel heeft betrokkene op te leiden in het gedachtegoed van de desbetreffende partij.

 • 5.

  Het college beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken.

Artikel 3 Informatie- en communicatievoorzieningen

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld als bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  De burgemeester of de wethouder levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 4 Gebruik NS-business card

Voor reizen in het kader van uitvoering van de functie met het openbaar vervoer bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een bij de gemeente in beheer zijnde NS-business¬ card of een vergelijkbaar openbaar vervoersabonnement.

Artikel 5 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze regeling, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 6 Beroepsvereniging

Een beroepsvereniging is een voor iedere ambtsdrager van die beroepsgroep toegankelijke, landelijk georganiseerde beroepsvereniging die blijkens haar statuten de deskundigheidsbevordering en/of belangenbehartiging van de wethouder of burgemeester ten doel heeft of mede ten doel heeft. Hierbij kunt u denken aan de NGB voor burgemeesters en de wethoudersvereniging.

Artikel 7 Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze regeling voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   betaling vooruit uit eigen middelen of

  • b.

   waar het gaat om kosten van scholing en/of ontwikkeling, de mogelijkheid tot betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van onkosten gaat vergezeld van een ondertekend declaratieformulier en originele schriftelijke bewijsstukken zoals een factuur.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden zo spoedig mogelijk doch binnen 3 maanden na factuurdatum of betaling door de burgemeester of wethouder ingediend bij de secretaris.

 • 4.

  Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan burgemeester of wethouders binnen 2 maanden na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de 1e dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Veldhoven 2019.

Ondertekening

Vastgesteld ter vergadering van 16 juli 2019.

H.J. de Ruiter M.J.A. Delhez

secretaris burgemeester