Besluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende vaststelling Aanwijzingsbesluit algemeen belangvaststelling Wet Markt en Overheid Provincie Zeeland

Geldend van 19-05-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende vaststelling Aanwijzingsbesluit algemeen belangvaststelling Wet Markt en Overheid Provincie Zeeland

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 5 juli 2019, kenmerk 19015513 houdende vasstelling Besluit economische activiteiten Wet Markt en Overheid.

Provinciale Staten van Zeeland,

 • Gelet op Artikel 25 h, zesde lid van de Mededingingswet;

Besluiten:

Artikel 1 Activiteiten in het algemeen belang

De volgende activiteiten zijn aan te merken als activiteiten in het algemeen belang in de zin van de Wet Markt en Overheid:

 • a)

  het beschikbaar stellen van provinciale gebouwen voor het tentoonstellen en het beheer van Zeeuwse wandtapijten en de provinciale kunstcollectie in en door het Zeeuws Museum;

 • b)

  het beschikbaar stellen van personeel, provinciale gebouwen, het Abdijplein alsmede het huren van ruimte en materieel ten behoeve van ideële of educatieve activiteiten van niet-commerciële aard van de Stichting Roosevelt Foundation;

 • d)

  het beschikbaar stellen van personeel, provinciale gebouwen en het Abdijplein ten behoeve van ideële of educatieve activiteiten van niet-commerciële aard van Zeeuwse studie- en onderwijsinstellingen;

 • d)

  het beschikbaar stellen van personeel, provinciale gebouwen en het Abdijplein ten behoeve van activiteiten of evenementen van niet-commerciële aard, passend binnen de in artikel 2 genoemde kaders, zonder dat deze een verstorende werking op de markt hebben.

Artikel 2 Kaders

Aanvragen voor het gebruik van ruimten en terreinen van het Abdijcomplex worden door gedeputeerde staten beoordeeld. Voor de beoordeling of er met het beschikbaar stellen van personeel, provinciale gebouwen en het Abdijplein sprake is van een activiteit in het algemeen belang, moet de aanvraag in ieder geval aansluiten bij minimaal twee elementen:

 • Aansluiting bij de cultuurhistorische waarde van het Abdijcomplex.

 • Bijdragen aan de Zeeuwse kunst en cultuurwaarde.

 • Promotie van Zeeland, Zeeuwse producten en/of bijdrage aan andere provinciale doelen.

 • Samenwerking met een provinciaal belang.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit algemeen belangvaststelling Wet Markt en Overheid Provincie Zeeland

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland van 5 juli 2019.

J.M.M. Polman, voorzitter.

F.J. van Houwelingen, griffier.

Uitgegeven 10 september 2019

De secretaris, A.W. Smit

Toelichting

De Wet Markt en Overheid geeft gedragsregels die overheden moeten volgen als zij economische activiteiten uitoefenen. Een van die gedragsregels is dat de volledige kosten moeten worden doorberekend voor de verrichte economische activiteiten. In de Wet Markt en Overheid is geregeld dat de gedragsregels niet hoeven te worden opgevolgd als Provinciale Staten besluiten dat economische activiteiten in het algemeen belang plaatsvinden. Dit besluit heeft tot gevolg dat de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid op de genoemde activiteiten niet van toepassing zijn. Hierdoor is het mogelijk om genoemde economische activiteiten zonder financiële tegenprestatie dan wel tegen een betaalbaar tarief aan te bieden.

De toepassing van de Wet Markt en Overheid is in dit besluit afgebakend tot de inzet van provinciaal personeel en ter beschikking stellen van terreinen en ruimten binnen het Abdijcomplex. Het is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om te beoordelen of een aanvraag voor het gebruik ruimten en terreinen van het Abdijcomplex kan worden gehonoreerd. Het besluit biedt in artikel 2, enkel voor de beoordeling of sprake is van een activiteit in het algemeen belang, een kader.

Herziening van het besluit is noodzakelijk vanwege de wens om een juridisch betere omschrijving te hebben van de activiteiten. De expliciete vermelding in artikel 1 onder b en c is een uitbreiding. Deze uitbreiding betreft de volgende activiteiten:

 • 1.

  het beschikbaar stellen van personeel, provinciale gebouwen, het Abdijplein alsmede het huren van ruimte en materieel ten behoeve van ideële of educatieve activiteiten van niet-commerciële aard van de Stichting Roosevelt Foundation; Al sinds 1982 wordt de uitreiking van de Four Freedoms Awards (FFA) in Middelburg georganiseerd. Voor het maken van een onafhankelijke laureatenkeuze is destijds de Roosevelt Foundation opgericht. Deze stichting heeft sinds 1992 ook de opdracht tot het organiseren van de uitreiking van de FFA gekregen. De Roosevelt Foundation werkt samen met Provincie Zeeland tweejaarlijks aan het neerzetten van een professioneel evenement met internationale allure. Voor de organisatie van de FFA ontvangt de Roosevelt Foundation een subsidie die deels is opgebouwd uit een financiële bijdrage. Daarnaast stelt de Provincie Zeeland haar gebouwen, het Abdijplein en personeel beschikbaar. Wij stellen er belang in dat de uitreiking van de FFA verbonden blijft aan Zeeland en in het bijzonder aan Middelburg met als locatie het provinciehuis van Zeeland.

 • 2.

  het beschikbaar stellen van personeel, provinciale gebouwen en het Abdijplein ten behoeve van ideële of educatieve activiteiten van niet-commerciële aard van Zeeuwse studie- en onderwijsinstellingen. Als Provincie hechten wij eraan dat de Zeeuwse studie- en onderwijsinstellingen gebruik kunnen maken van het provinciehuis voor bepaalde activiteiten. De Provincie ziet het onder andere als een opdracht in het algemeen belang om de scholieren en studenten kennis te laten maken met provinciale politiek. Daarnaast faciliteert de Provincie activiteiten zoals een Jongerendebat.