Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Geldend van 10-07-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Stadsdeel Zuid

Periode 2020

Datum vaststelling 1 juli 2019

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2017-2020, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

l

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen.

In Amsterdam Zuid wonen, werken en verblijven duizenden kunstliefhebbers, kunstenaars, creatieve ondernemers en medewerkers van kunstinstellingen. Dat maakt Zuid uniek. Vanuit deze karakteristiek is een doelstelling van stadsdeel Zuid: het creëren van kansen en slechten van drempels voor kwalitatieve kunstinitiatieven in Zuid. Gestreefd wordt een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken, verspreid over de verschillende gebieden.

Stadsdeel Zuid wil de kwaliteit van de leefomgeving in de buurten en gebieden van Zuid bevorderen door het stimuleren van een divers kunstaanbod:

 • van goede artistiek-inhoudelijke kwaliteit;

 • dat overtuigend inspeelt op lokale gegevenheden (bijvoorbeeld sociaal, ruimtelijk, historisch);

 • van een professionele uitvoeringskwaliteit, ook in zakelijke zin;

 • met een overtuigend communicatieplan naar bewoners en bezoekers van de buurten en gebieden in Zuid.

ll

Subsidieplafond (totaal)

€ 246.690

lll

Subsidiabele activiteiten

 • A.

  Eenmalige kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

  Hieronder wordt verstaan het steunen van tijdelijke, actuele kunstprojecten van een hoge artistieke kwaliteit, die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen in stadsdeel Zuid worden gerealiseerd.

 • B.

  Periodieke kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

  Hieronder wordt verstaan het steunen van privaatrechtelijke organisaties voor periodieke, actuele kunstprojecten/programmering van een hoge artistieke kwaliteit, die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen in stadsdeel Zuid worden gerealiseerd. Als de aanvragende partij ook periodieke subsidie ontvangt van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) wordt de aanvraag uitsluitend behandeld als de activiteiten/programmering wezenlijk anders is dan de corebusiness en in die zin aanvullend is op het reeds bestaande aanbod.

lV

 

ACTIVITEIT

 

A. Eenmalige kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

 • 1.

  Doelgroep (publiek)

De doelgroep zijn bewoners en bezoekers van stadsdeel Zuid in al hun diversiteit (leeftijd, gender, etniciteit, etc.)

 

 • 2.

  Soort subsidie

Eenmalige subsidie

   

 • 3.

  Maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

N.v.t.

   

 • 4.

  Deelplafond(s)

 € 110.000 (totaal jaarlijks bedrag voor eenmalige subsidies. Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

 

 • 5.

  Samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

N.v.t.

 • 6.

  Eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

   

Bij aanvragen met een begroting hoger dan € 10.000 dient er

sprake te zijn van cofinanciering.

 • 7.

  Behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

 • 8.

  Instelling adviescommissie

4 leden met aantoonbare expertise in- en ervaring met een of

meerdere kunstdisciplines. Bovendien hebben zij ieder afzonderlijk een heldere visie op kunst en cultuur in het algemeen en voor Amsterdam Zuid in het bijzonder.

 

 • 9.

  Beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Elk beoordelingscriteria dient minimaal met 3 punten te worden gewaardeerd om voor subsidieverlening in aanmerking te komen.

 • 10.

  Indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling

 • 11.

  Natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja

 

 

ACTIVITEIT

 

 

B. Periodieke kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

 • 1.

  Doelgroep (publiek)

De doelgroep zijn bewoners en bezoekers van stadsdeel Zuid in al hun diversiteit (leeftijd, gender, etniciteit, etc)

 • 2.

  Soort subsidie

Periodieke subsidie (Voor minimaal een jaar)

Periodieke subsidie meerjarig voor minimaal 1 en maximaal 3 jaar.  

 • 3.

  Maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 20.000  (maximale subsidie per aanvraag)

 

 • 4.

  Deelplafond(s)

€ 136.690 / 2020 (totaalbedrag voor culturele instellingen. Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

 

 • 5.

  Samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

N.v.t.

 

 • 6.

  Eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist  

N.v.t.

 • 7.

  Behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

 • 8.

  Instelling adviescommissie

4 leden met aantoonbare expertise in- en ervaring met een of meerdere kunstdisciplines. Bovendien hebben zij ieder afzonderlijk een heldere visie op kunst en cultuur in het algemeen en voor Amsterdam Zuid in het bijzonder.

 • 9.

  Beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

X Elk beoordelingscriteria dient minimaal met 3 punten te worden gewaardeerd om voor subsidieverlening in aanmerking te komen.

 • 10.

  Indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling

 

 • 11.

  Natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee

Ondertekening

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, vastgesteld door het college van B en W, maakt deel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020.

In onderdeel II neemt het algemeen bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijk kunstproject, etc.). Een accurate omschrijving van de soort activiteiten geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2013.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het algemeen bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het algemeen bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor een bepaalde activiteit die in tijd begrensd is, ook al hoeft die activiteit niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd te zijn. Periodieke subsidies worden afgegeven voor doorlopende activiteiten of programmering. Dan kan gaan om een subsidie voor een jaar of om een meerjarige subsidie.