Subsidieregeling 'Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur gemeente Maasdriel 2019’

Geldend van 05-07-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling 'Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur gemeente Maasdriel 2019’

Het college van de gemeente Maasdriel;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling ‘Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur gemeente Maasdriel 2019’.

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1. Kunst en cultuur: beeldende kunsten (schilderen, tekenen, beeldhouwen, textiel, architectuur, erfgoed), audiovisuele kunsten (fotografie, film, documentaire, animatie) en podiumkunsten (muziek, literatuur, dans, theater).

 • 2. Openbare activiteiten: vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn of met een geldig toegangsbewijs.

 • 3. Structureel programma: een geheel aan activiteiten die als één programma of project worden geïnitieerd of gecoördineerd. Een programma kan in lengte variëren van een paar weken tot meer jaren.

 • 4. Kunstenaar: iemand die haar/zijn creatieve begaafdheid gebruikt om kunst te maken.

 • 5. Kunstwerk: een beeldend of grafisch object gemaakt door (een) kunstenaar(s).

 • 6. Subsidieplafond: het bedrag dat per jaar maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies via deze subsidieregeling in het desbetreffende subsidiejaar.

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling

Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van kunst- en cultuurinitiatieven die bijdragen aan het leefklimaat in en het imago van de gemeente Maasdriel.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten en de in artikel 5 genoemde doelgroepen.

Artikel 4. Initiatieven

 • 1. Een initiatief kan in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur als het:

  • -

   Zich bevindt op het terrein van kunst en cultuur;

  • -

   Bijdraagt aan het leefklimaat in Maasdriel

   of bijdraagt aan het imago van Maasdriel

   of werk van lokale kunstenaars voor het voetlicht brengt;

  • -

   Aantoonbaar aansluit bij vragen/behoeften van inwoners van Maasdriel;

  • -

   Openbaar toegankelijk is;

  • -

   Minimaal 50% cofinanciering ontvangt (terug te zien in de bij de aanvraag behorende begroting).

 • 2. Subsidie wordt toegekend aan openbare activiteiten, structurele programma’s en het realiseren van kunstwerken in Maasdriel.

 • 3. Bestaande initiatieven komen alleen in aanmerking voor subsidie indien er sprake is van aantoonbare vernieuwing in de activiteiten.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de volgende initiatiefnemers:

 • 1.

  Kunst en cultuuraanbieders gevestigd in de gemeente Maasdriel

 • 2.

  Kunst en cultuuraanbieders die zich specifiek richten op (inwoners van) de gemeente Maasdriel.

Artikel 6. Subsidieplafond

Overeenkomstig artikel 5 uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Een bijdrage uit het fonds bedraagt maximaal:

 • € 500 voor een eendaagse openbare activiteit in 1 kern in Maasdriel.

 • € 1.000 per jaar voor een meerdaagse openbare activiteit of structureel programma in minimaal 1 kern in Maasdriel.

 • € 2.000 per jaar voor een meerdaagse openbare activiteit of structureel programma in minimaal 2 kernen in Maasdriel.

 • € 5.000 per jaar voor een meerdaagse activiteit of structureel programma ten behoeve van de hele gemeente Maasdriel.

 • € 3.000 voor het realiseren van een kunstwerk in Maasdriel.

Bijdragen aan structurele programma’s worden voor maximaal 3 jaar toegezegd. Na een positieve evaluatie kan het college besluiten weer (per periode van maximaal 3 jaar) bij te dragen aan hetzelfde programma.

Artikel 8. Aanvraagtermijnen

 • 1. Een subsidieaanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 2. Een subsidieaanvraag wordt minimaal 8 weken voor aanvang van het betreffende initiatief ingediend. Voor een structureel programma geldt dat de aanvraag minimaal 12 weken voor aanvang van het betreffende initiatief wordt ingediend.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt bij voorkeur digitaal ingediend via subsidie@maasdriel.nl, maar mag ook fysiek bij de gemeente worden ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur’.

 • 2. Niet volledig ingevulde aanvragen worden afgewezen Deze afwijzing gebeurt pas nadat er op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een herstelmogelijkheid is geboden.

Artikel 10. Beslistermijn

Het besluit op de aanvraag wordt uiterlijk binnen 6 weken na indiening van het aanvraagformulier genomen. Bij subsidieaanvragen voor structurele programma’s geldt een beslistermijn van maximaal 12 weken. De datum van de ontvangstbevestiging geldt als indieningsdatum.

Artikel 11. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde van indiening van het aanvraagformulier totdat het subsidieplafond wordt bereikt. De datum van de ontvangstbevestiging is hierin bepalend.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening, de datum van ontvangstbevestiging van de aangevulde aanvraag.

 • 3. Bij de verdeling van het fonds wordt rekening gehouden met:

  • -

   De spreiding van activiteiten en kunstwerken over de kernen in de gemeente Maasdriel.

  • -

   De variatie in initiatieven (niet meer van hetzelfde). Hierbij wordt onder andere gekeken naar variatie in disciplines: beeldend, audiovisueel en podiumkunst.

  Indien meerdere aanvragen in dezelfde periode worden ingediend, wordt voorrang gegeven aan initiatieven die bijdragen aan geografische spreiding of variatie in kunstdisciplines in het totale kunst- en cultuuraanbod in Maasdriel.

Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9, derde lid, onder g, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017 kan subsidieverlening geweigerd worden:

 • 1.

  Als het initiatief activiteiten betreft waarvoor de initiatiefnemer via een andere subsidieregeling van de gemeente Maasdriel al subsidie ontvangt;

 • 2.

  Als het initiatief niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning;

 • 3.

  Als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden;

 • 4.

  Als het maatschappelijk belang bij het initiatief onvoldoende is aangetoond;

 • 5.

  Als het initiatief beheer en onderhoud vergt dat niet vooraf geborgd is.

Artikel 13. Verplichtingen

 • 1. De initiatiefnemer(s) melden via subsidie@maasdriel.nl wanneer zij daadwerkelijk zijn gestart met het initiatief.

 • 2. Als sprake is van beheer en onderhoud dan moeten afspraken daarover worden vastgelegd (incl. hoe deze worden gemonitord) tussen de initiatiefnemer en de gemeente, met name over de beheerkosten.

 • 3. Initiatiefnemers worden uitgenodigd te participeren in een tweejaarlijkse evaluatie van deze subsidieregeling.

 • 4. In de subsidiebeschikking kunnen aanvullende verplichtingen aan de initiatiefnemer worden opgelegd.

Artikel 14. Bevoorschotting

Binnen 4 weken na bekendmaking van de verleningsbeschikking wordt het totale subsidiebedrag bevoorschot, tenzij in de betreffende beschikking anders staat aangegeven.

Artikel 15. Verantwoording

 • 1. De subsidieontvanger dient binnen 8 weken na afloop van het gesubsidieerde initiatief een inhoudelijke verantwoording in.

 • 2. Deze inhoudelijke verantwoording dient te bestaan uit minimaal 1 pagina (A4 formaat) met een korte tekst vergezeld van foto’s, krantenartikelen, et cetera, waaruit blijkt dat het gesubsidieerde initiatief ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking daarvan.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur gemeente Maasdriel 2019’.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van Maasdriel op 21 mei 2019,

Drs. G.T. Wildeman

secretaris

H. van Kooten

burgemeester