Regeling vervallen per 14-04-2023

Verordening Verzilverlening gemeente Ridderkerk 2019

Geldend van 01-07-2019 t/m 13-04-2023

Intitulé

Verordening Verzilverlening gemeente Ridderkerk 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 april 2019,

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet,

BESLUIT:

vast te stellen  

Verordening ‘Verzilverlening Ridderkerk 2019’

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Verzilverlening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Verzilverlening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk.

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente vastgestelde maatregelen. De minimale leeftijd is 10 jaar voor het bereiken van de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beide.

 • 2. De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt zelf bewonen of gaan bewonen.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend duurzaamheidsaanpassingen, bouwkundige aanpassingen, domotica aanpassingen en saneren van toegepaste asbesthoudende materialen in of aan de woning.

  Hieronder ziet u een lijst met maatregelen die gerekend worden tot deze aanpassingen.

  • a.

   Duurzaamheidsmaatregelen

   • Warmtepomp

   • Zonnepanelen

   • Zonneboiler

   • Gevelisolatie

   • Dakisolatie

   • Vloerisolatie

   • HR glas

   • Micro windturbines met een rotordiameter <2m

   • HR-107 ketel of beter of vergelijkbaar

   • Groene daken

   • Softs systeem

   • Warmte terugwinning installaties

   • Maatregel met aantoonbaar vergelijkbaar energiebesparingseffect als bovenstaande maatregelen

  • b.

   Bouwkundige aanpassingen

   • Slaapkamer + badkamer op de begane grond

   • Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

   • Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

   • Verstelbaar keukenblok

   • Inductie koken ipv gas of electra

   • Verbreden deuren

   • Aanbrengen traplift

   • Automatische opener garage

   • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

   • Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

   • Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet

   • Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk (bij en aanbouw)

   • Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

   • Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

   • Koolmonoxidemelder

   • Gasmelder

   • Gasafsluiter

   • Waterdetector

   • Teruggebogen deurklinken

   • Drempels weg of verlagen

   • Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

   • Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

   • Wandbeugel bij deur (binnenzijde)

   • Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

   • Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren

   • Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

   • Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

   • Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

   • Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg

   • Tweede trapleuning

   • Beugel aan of vlak naast spil van de trap

   • Trapleuning verlengen

   • Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

   • Infrezen antislip randen in traptreden

   • Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

   • Anti-sliplaag op bestaande tegels

   • Beugels naast de douche

   • Opklapbaar douchezitje met armleggers

   • Thermostatische badmengkraan

   • Thermostatische douchemengkraan

   • Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

   • Bad vervangen door douche inclusief leiding– en tegelwerk

   • Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

   • Toilet op verdieping

   • Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

   • Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

   • Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

   • TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht

   • Eénhendelmengkraan keuken

   • Inloopdouche aanbrengen

  • c.

   Domotica Aanpassingen

   • Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's

   • Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.

   • Openen van deuren via mobiele telefoon

   • Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan

   • Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan

   • Digitaal spiekoog

   • Draadloze video-deurintercom

   • Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan

   • GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis

  • d.

   Saneren van asbesthoudende materialen, aanwezig in of aan de woning.

 • 2. De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedrag dan € 25.000,-.

 • 3. Het college kan de in lid 1, 2, 3 en 4 vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Verzilverlening.

De beleidsdoelen zijn:

 • 1.

  comfortabel en veilig wonen, langer zelfstandig blijven wonen en dus het uitbreiden van de voorraad levensloopbestendige woningen;

 • 2.

  verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Daardoor het beperken van de energievraag dan wel vermindering van CO2 uitstoot. En het verhogen van het aantal duurzame energiebronnen. Onze levensstandaard is gebaseerd op een ruime beschikbaarheid van energie. Nu is die nog vooral fossiel, straks vooral duurzaam.

  Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. In het regeerakkoord 2017 zijn deze afspraken omgezet naar beleidsdoelen. In 2030 moet een reductie van de emissies van broeikasgassen met 49% (was 40%) zijn gehaald om te komen tot de drastische beperking van de uitstoot tot bijna 0 in 2050. Dat kan niet alleen met afvalscheiding, energiebesparing of milieubeheer. Iedereen in Ridderkerk krijgt hiermee te maken. Woningen zullen op een andere manier worden verwarmd, nieuwbouwwoningen worden niet meer aangesloten op aardgas, mobiliteit wordt verduurzaamd en het landschap zal veranderen, bijvoorbeeld door de komst van zonneparken.

  Ridderkerk onderschrijft de urgentie van de energietransitie en sluit zich aan bij de doelstellingen van het Rijk. Dit staat in het Milieu en Duurzaamheidsprogramma 2016 – 2020.

 • 3.

  het verwijderen van asbesthoudende daken.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Ridderkerk stelt het budget vast dat beschikbaar is voor stimuleringsregelingen en Verzilverleningen. Het college stelt vast welk deel van dit budget beschikbaar is voor het toekennen van Verzilverleningen.

 • 2. Verzilverleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Verzilverlening.

Artikel 7 Uitbetaling lening

De netto lening wordt via een bouwdepot verstrekt. Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Verzilverlening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

  • d.

   Indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur.

  • e.

   Een verklaring waarom de Verzilverlening past bij uw persoonlijke situatie.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af. De behandelend ambtenaar kijkt hierbij ook of de aanvrager in aanmerking komt voor een voorziening uit de Wmo.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

  De beslissing is onafhankelijk van een beroep op de Wmo. Indien van toepassing, zal in het besluit opgenomen worden dat de aanvrager ook een aanvraag in het kader van de Wmo kan indienen. Dit is een mededeling, geen toezegging voor de toekenning van een Wmo voorziening.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Verzilverlening bij SVn in, indien:

  • a.

   Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

  • b.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

  • c.

   De Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

  • d.

   De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Verzilverlening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Verzilverlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Verzilverlening van SVn en de samenwerking tussen Ridderkerk en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Verzilverlening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Verzilverlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Verzilverlening gemeente Ridderkerk 2019”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk van 23 mei 2019.

De griffier,

mr. J.G. van Straalen

De voorzitter,

mw. A. Attema