Verordening Stimuleringslening 'Aan de slag met je huis' gemeente Tilburg

Geldend van 25-06-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening 'Aan de slag met je huis' gemeente Tilburg

De raad van de gemeente Tilburg;

- gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit

 • 1.

  De verordening Stimuleringslening 'Aan de slag met je huis' gemeente Tilburg in het kader van de publieke taak vast te stellen, waarin is opgenomen:

 • a.

  De leningsvoorwaarden voor woningeigenaren die maatregelen nemen voor het energetisch verbeteren van de woning, het langer zelfstandig thuis wonen en de mogelijk daaraan te relateren werkzaamheden om asbest te verwijderen;

 • b.

  De lening kent drie varianten: consumptief, hypothecair en hypothecair-verzilverlening.

 • c.

  Het college de bevoegdheid krijgt om:

 • Het rentepercentage vast te stellen en zo nodig tussentijds aan te passen, met als doel het verstrekken van de lening voor de gemeente kostenneutraal te houden;

 • De looptijd per lening vast te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de maatregelen die getroffen worden en de gekozen leningsvariant.

 • d.

  De verzilverlening alleen toe te kennen indien een consumptieve of hypothecaire lening niet tot de mogelijkheden behoort.

 • 2.

  Voor het verstrekken van de Stimuleringslening op grond van deze verordening, een leningsfaciliteit beschikbaar te stellen en hiervoor een krediet te voteren van € 4,0 mln. waarvan maximaal € 2,0 mln. ten behoeve van de variant Verzilverlening.

 • 3.

  De huidige bestedingsrichting binnen de reserves Volkshuisvesting (€ 50.000) en Duurzame investeringen (€ 100.000) - die ter dekking van mogelijke terugbetaalrisico's van de Duurzaamheidslening en Blijverslening zijn gereserveerd - te laten vervallen.

 • 4.

  De uitvoering van de Stimuleringslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) onder te brengen.

 • 5.

  De Verordening Blijverslening Tilburg 2018 en de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg 2015 in te trekken.

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet.

 • b.

  Eigenaar bewoner: de natuurlijke persoon die als particulier eigenaar is van de bestaande woning binnen de gemeente Tilburg en die deze bestaande woning bewoont.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg.

 • d.

  Stimuleringslening: een consumptieve-, hypothecaire- of verzilverlening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde maatregelen;

 • e.

  Verzilverlening: een lening die onderdeel uitmaakt van de Stimuleringslening en die als kenmerk heeft dat de overwaarde van de woning wordt gebruikt om de gewenste maatregelen die samenhangen met de Stimuleringslening te financieren. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • f.

  Maatregelen: maatregelen zoals bedoeld in artikel 5;

 • g.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen evt. te vermeerderen met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

 • h.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • i.

  NEF: Het Nationaal Energiebespaarfonds waaruit de Energiebespaarlening wordt verstrekt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor Stimuleringsleningen zijnde:

 • 1.

  Stimuleringslening consumptief:

 • a.

  Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. Bij twee of meer eigenaar bewoners gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • b.

  De lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar.

 • 2.

  Stimuleringslening hypothecair:

 • a.

  Bij twee of meer eigenaar bewoners gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  De lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar.

 • 3.

  Stimuleringslening Verzilverlening:

 • a.

  Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente vastgestelde maatregelen en niet in aanmerking komen voor een Stimuleringslening consumptief of hypothecair.

 • b.

  De minimale leeftijd van de aanvrager is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er twee eigenaar bewoners zijn geldt dit voor beiden.

 • 4.

  De aanvrager van een lening voor maatregelen om langer zelfstandig thuis te wonen is minimaal 50 jaar. Voor de andere maatregelen geldt deze minimale leeftijd niet.

 • 5.

  Het rentepercentage wordt door het college vastgesteld op het moment van toewijzen van de Stimuleringslening.

 • 6.

  De looptijd van de lening wordt door het college vastgesteld op het moment van toewijzen van de Stimuleringslening.

 • 7.

  De Stimuleringslening is annuïtair.

 • 8.

  De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.

 • 9.

  Per woning wordt maximaal twee keer een Stimuleringslening toegekend, maximaal één daarvan hypothecair. De leningen samen bedragen niet meer dan € 50.000,-.

 • 10.

  De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend subsidies) in deze kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 50.000,- per woning (inclusief BTW).

 • 11.

  De werkzaamheden voor het uitvoeren van de maatregel(en) mogen niet gestart zijn voordat de Stimuleringslening is ingediend. Uitvoering van de maatregelen vóór definitief uitsluitsel over de (hoogte van) de Stimuleringslening aan aanvrager geschiedt ten alle tijden op eigen risico.

Artikel 3 Stimuleringslening

Het college kan met inachtneming van de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Tilburg en SVn, aan de eigenaar of eigenaren van een pand het recht toekennen om ter financiering van de in artikel 1, onder c en d, bedoelde investeringen, gebruik te maken van een Stimuleringslening van SVn.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen kan het college besluiten een aanvrager bij besluit te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening:

 • a.

  de toegankelijkheid en levensloopbestendigheid van de woning, zodat de eigenaar-bewoner langer zelfstandig in de eigen woning kan blijven wonen.

 • b.

  Het energetisch verduurzamen van de woning, zodat het energieverbruik daalt en de CO2-uitstoot wordt verminderd.

 • c.

  Het realiseren van asbestsanering voor zover het als voorbereidende maatregel noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen zoals gesteld onder a of b.

Artikel 5 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen, die het de eigenaar-bewoner mogelijk maakt langer zelfstandig in de woning te kunnen blijven wonen, worden gerekend:

 • a.

  Constructie van de woning waardoor deze toegankelijker wordt. Denk aan aanpassingen aan deuren, drempels, verkeersruimten (w.o. gang/hal, trap) e.d.;

 • b.

  Bewegingsruimte / bruikbaarheid: voldoende ruimte maken voor wonen, koken en slapen (w.o. plaatsing- en gebruiksruimte voor benodigde apparatuur) én bereikbaarheid & bruikbaarheid van badkamer en toilet;

 • c.

  Woonhuistechnologie (domotica), bijv. deur video com, automatische deurontgrendeling, die het langer zelfstandig wonen ondersteunen en/of bijdragen aan de veiligheid en de levenskwaliteit / comfort van de bewoners;

 • d.

  De kosten voor een (eventuele) bouwkundige rapportage, legeskosten, na aftrek van eventuele tegemoetkomingen in deze kosten.

 • 2.

  Tot de maatregelen, die het de eigenaar-bewoner mogelijk maakt zijn woning energetisch te verduurzamen, worden gerekend:

 • a.

  De maatregelen waarvoor het Nederlands Energie bespaar Fonds (NEF) (energiebespaarlening.nl) leningen beschikbaar stelt.

 • b.

  Aanvullend aan a) de financiering van zonnepanelen indien men niet minimaal 25% van de lening gebruikt voor andere maatregelen dan zonnepanelen wat als voorwaarde geldt voor de NEF / energiebespaarlening.

 • 3.

  Tot de maatregelen, waarbij asbest verwijderd moet worden, worden gerekend het verwijderen en afvoeren van asbest, mits het als voorbereidende maatregel noodzakelijk is om één of meer stimuleringsmaatregel(en) te treffen zoals genoemd onder ad 1 en ad 2. Daarbij mag maximaal 50% van het te lenen bedrag worden besteed aan maatregelen gerelateerd aan asbest.

Artikel 6 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Tilburg stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Stimuleringsleningen.

 • 2.

  Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan deze verordening en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 8 Uitbetaling Stimuleringslening

De Stimuleringslening wordt via een bouwdepot verstrekt. Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager in samen met het SVn declaratieformulier. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 9 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een consumptieve lening, een hypothecaire lening of een Verzilverlening en gaat onder opgave van onder andere:

 • a.

  De te treffen stimuleringsmaatregelen.

 • b.

  De werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen en een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes.

 • c.

  Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de aanvraag binnen twee weken na ontvangst.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college de aanvraag buiten behandeling stellen.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager. Deze beslistermijn wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het college de aanvrager krachtens artikel 4:5 Awb uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 10 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag van de bewoner eigenaar af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Stimuleringslening bij SVn in, indien:

 • a.

  De aanvraag niet aansluit bij de doelstellingen zoals gesteld onder artikel 4 en 5 genoemde beleidsdoelen en maatregelen;

 • b.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • c.

  De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • d.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde andere voorschriften en/of bepalingen.

 • f.

  De Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • g.

  Naar zijn oordeel gegronder reden(en) bestaat/bestaan om aan te nemen dat de maatregel(en) niet zal/zullen worden getroffen of dat niet aan de bepalingen van deze verordening zal worden voldaan.

Artikel 11 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Tilburg en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt pas in werking na de bekendmaking van deze verordening.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de 'Verordening Blijverslening Tilburg 2018' en de 'verordening duurzaamheidslening Tilburg' ingetrokken.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Stimuleringslening 'aan de slag met je huis' gemeente Tilburg”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 mei 2019

de griffier,

de voorzitter,