Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent wijkorganisaties (Beleidsregel wijkorganisaties)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent wijkorganisaties (Beleidsregel wijkorganisaties)

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond

Besluit:

Vast te stellen beleidsregel wijkorganisaties

Beleid

Het coalitieakkoord van de Gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de Gemeente Roermond.

Het kerntakenboek.

Herijking wijkgericht werken.

Doelstelling

Wijkontwikkeling wordt vooral gestimuleerd wanneer ontwikkeling van initiatieven van burgers worden

ondersteund en de praktijk bouwstenen levert voor beleid. Voor het versterken van de sociale samenhang in de wijk is het informele (sociale) netwerk van groot belang. Het bevorderen van participatie en integratie van bewoners vormt een essentieel onderdeel in het verbeteren van de leefbaarheid in diverse wijken.

De gemeente biedt wijkorganisaties de (financiële) randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de wijkbelangen te behartigen en te fungeren als klankbord voor diverse maatschappelijke partners.

Subsidiegrondslag

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk en/of passen binnen de doelstellingen van een wijkraad, belangenbehartiging en een klankbordfunctie.

 • 2.

  Er sprake is van een wijkorganisatie/wijkraad die zich inzet voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de “beleidsregel Wijkorganisaties” is het subsidieplafond en wordt jaarlijks uiterlijk 31 december voorafgaand aan het begrotingsjaar gepubliceerd.

Basisbedrag: € 500 per organisatie.

Bedrag per inwoner: variabel met een maximum van €1,20 per inwoner.

Het aantal inwoners wordt bepaald met behulp van gegevens zoals deze worden bijgehouden in de Gemeentelijke Basisadministratie. Peildatum voor het aantal inwoners is jaarlijks 1 januari.

Het bedrag per inwoner is variabel c.q. wordt bijgesteld indien het subsidieplafond is bereikt. Indien het bedrag per inwoner wordt bijgesteld, ontvangen de organisaties hetzelfde bedrag per inwoner.

Subsidiecriteria

Bij de subsidieaanvraag dient een uitwerking gevoegd te worden van de activiteiten op het gebied van leefbaarheid in de wijk en/of de doelstellingen van een wijkraad op het gebied van belangenbehartiging en klankbordfunctie.

Soort subsidie

Waarderingssubsidie.

Subsidiemethode

De subsidieaanvraag moet voldoen aan de subsidiecriteria.

Subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de “beleidsregel Wijkorganisaties” is het subsidieplafond en wordt jaarlijks uiterlijk 31 december voorafgaand aan het begrotingsjaar gepubliceerd.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2012.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, H.M.J.M. van Beers,

AANVRAAG WAARDERINGSSUBSIDIE

Indienen vóór 1 oktober van het betreffende jaar

Algemeen

Naam organisatie :______________________________________

Postadres :______________________________________

Postcode/Woonplaats :______________________________________

Contactpersoon  dhr/mevr :______________________________________

Telefoon (overdag) :______________________________________

Rekeningnummer :______________________________________

Emailadres :______________________________________

Verplicht toe te voegen bijlagen 1)

 • -

  begroting 2013 (uitgaven en inkomsten (bv overige financiële bijdragen van derden))

 • -

  activiteitenplan 2013 (o.a. activiteiten, planning, duur)

 • -

  informatie over de kengetallen die van belang zijn voor de bepaling van de subsidie:

  • o

   deelnemerslijst met per deelnemer vermelding van naam, adres en woonplaats en

  • o

   geboortedatum van het jaar 2012

  • o

   een opgave van de hoogte van de eigen bijdrage per deelnemer in 2013

 • -

  een overzicht van de actuele bestuurssamenstelling

 • -

  opgave van het aantal vrijwilligers dat bij de uitvoering van de activiteiten is betrokken 

Bij een eerste aanvraag dient verder te worden bijgevoegd:

 • -

  de statuten van de organisatie;

 • -

  een opgave van de bestuurssamenstelling;

 • -

  een opgave van de met de organisatie gelieerde rechtspersonen

 • -

  overige relevante informatie (o.a. het aantal te verwachten deelnemers)

  

Datum :__________________________________________________

 

Handtekening :__________________________________________________

 

Naam + functie :__________________________________________________

  

Wanneer uw aanvraag volledig en tijdig wordt ingediend en voldoet aan de gestelde eisen van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 zal uiterlijk voor 31 december 2012 op uw aanvraag worden beslist (artikel 22, lid 4, Asv 2008).


Noot
1)

Aankruisen indien bijgevoegd