Regeling vervallen per 31-12-2022

Beleidsregel ‘Versterken van het Utrechtse ecosysteem voor starters en groeiers’

Geldend van 27-05-2019 t/m 30-12-2022

Intitulé

Beleidsregel ‘Versterken van het Utrechtse ecosysteem voor starters en groeiers’

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht

Gelet op artikel 4:81 van de Awb en artikel 3 lid 2 van de ASV 2014;

Gelet op het coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen' van 2018;

Overwegende dat in bovengenoemde coalitieakkoord de ambitie wordt neergezet om een goed ecosysteem voor starters en groeiers te realiseren en dat aan deze ambitie financiële middelen zijn gekoppeld;

Overwegende dat in het snelgroeiende Utrecht innovatie en werkgelegenheid van groot belang zijn;

Besluit vast te stellen de Beleidsregel ‘Versterken van het Utrechtse ecosysteem voor starters en groeiers’.

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

• Ecosysteem (voor ondernemerschap): een samenhangende verzameling spelers, die zodanig gestuurd worden, dat ondernemend handelen gestimuleerd wordt (Definitie van Prof. dr. Erik Stam (hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap en hoofd van de Utrecht University School of Economics). We focussen ons hierbij op innovatief ondernemerschap.

• Innovatief ondernemerschap: de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen.

• Starter: een bedrijf dat start, waarbij in deze beleidsregel met starters start-ups worden bedoeld.

• Een startup is een bedrijf met een vernieuwend idee waarbij een schaalbaar en herhaalbaar product of dienst gemaakt wordt, vervaardigd door middel van nieuwe technologie. Een startup is maximaal 5 jaar geleden gestart.

• Groeier: een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van werknemers of omzet van 20 procent per jaar over een periode van drie jaar, en met meer dan 10 werknemers aan het begin van die driejarige periode (ook wel genoemd: scale-ups en gazellen; definitie van Prof. dr. Justin Jansen (Erasmus Centre for Entrepreneurship)).

• Incubator: een organisatie die een (incubatie-) proces realiseert om de versnelde groei van startups naar succesvolle ondernemingen mogelijk te maken door de inzet van een geïntegreerd pakket diensten zoals werkruimte, services, cultuur, coaching, netwerk, (toegang tot) kapitaal, etc.

• Acceleratie/accelerator: inhoudelijk programma, meestal gedurende een aantal maanden, om een startup intensief te begeleiden naar een bepaald doel.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente Utrecht wil het Utrechtse ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities).

Deze regeling is bedoeld voor ondersteuning van innovatieve ondernemers die behoren tot één van de 4 prioritaire marktgroepen uit het economisch programma ‘Werk voor Iedereen’, namelijk:

1. Gezond gebouwde omgeving en energietransitie, inclusief circulaire economie

2. Digitale technologie en –vaardigheden (inclusief (serious) gaming)

3. Gezondheid

4. Onderwijs (edutech)

In een snelgroeiende gemeente als Utrecht is innovatie en werkgelegenheidsgroei van groot belang. Vandaar dat we ons in deze beleidsregel focussen op innovatieve ondernemers en groeiers (scale-ups). Belangrijke output van het regionale ecosysteem voor ondernemerschap zijn snelgroeiende bedrijven (ook wel bekend als gazellen en scale-ups). Deze snelgroeiende bedrijven zorgen voor economische ontwikkeling (banen, inkomens, toegevoegde waarde).

We gaan uit van de ecosysteembenadering van de Utrechtse professor Erik Stam. Zijn benadering maakt onderscheid tussen basiselementen die niet op korte termijn zijn te beïnvloeden (regelgeving, cultuur, fysieke infrastructuur en vraag ofwel omvang van de markt) en iets gemakkelijker beïnvloedbare systeemelementen: netwerken, leiderschap, financiering, talent, nieuwe kennis en ondersteuning van de ondernemer.

Uit een analyse van de Universiteit Utrecht blijkt dat wanneer het Utrechtse Ecosysteem (gegevens 2015) wordt vergeleken met het ‘gemiddelde’ ecosysteem in Nederland, Utrecht op geen van de elementen sterk onder gemiddeld scoort. Wel laat Utrecht hoge scores zien op bijvoorbeerld fysieke infrastructuur, talent en intermediaire diensten. Venture capital investeringen fluctueren sterk jaar per jaar in Nederland, en nog in grotere mate in individuele provincies. Er wordt in Utrecht relatief veel venture capital in startups geïnvesteerd, maar verhoudingsgewijs weinig in groeiers/scale-ups. Daarbij is sprake van sterke fluctuaties over de tijd. Qua toekenning van leningen aan het MKB daarentegen scoort Utrecht onder gemiddeld.

Als je inzoomt op de andere, minder sterke elementen van het Utrechtse ecosysteem, komt een aantal zwakke punten naar boven:

1) Er is veel publieke kennisproductie (R&D), maar relatief weinig private R&D. 2) Er zijn veel minder innovatieve bedrijven die samenwerken met andere organisaties dan je zou verwachten op basis van het hoge opleidingsniveau en de kennisproductie in Utrecht. 3) Er zijn relatief weinig organisaties die de leiding nemen in innovatieprojecten. Uit 2) en 3) kan afgeleid worden dat het verbeteren van de netwerken nodig is om het Utrechtse ecosysteem voor starters en groeiers te versterken.

Gezien deze analyse en het feit dat de Regionale OntwikkelingsMaatschappij (deze ROM zal zich onder andere op individuele bedrijfsfinanciering richten) in oprichting is, richt de gemeente zich met deze beleidsregel vooral op de volgende twee beïnvloedbare systeemelementen: netwerken (samenwerking start-ups/ scale-ups en andere organisaties) en ondersteuning van (innovatieve, startende en groeiende) ondernemers.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager van subsidie

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen/een rechtspersoon/natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast via de subsidiestaat. Het beschikbare budget bestaat uit 2 delen:

A. € 1.250.000,-- voor (meerjarige) financiering van activiteiten van incubators

B. € 1.000.000,--, voor programma’s, activiteiten en events. Van 2019 t/m 2022 is er € 250.000,-- per jaar beschikbaar.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van de beleidsregel Versterken van het ecosysteem voor starters en groeiers subsidieert de gemeente Utrecht de volgende activiteiten:

Budget A. Incubators (inclusief front-office/ecosysteemmanagement voor het gehele Utrechtse ecosysteem)

Meerjarige activiteiten van incubators, waarbij startups en groeiers actief begeleid worden en een geïntegreerd dienstenpakket gedurende de periode 2019 t/m 2022 wordt aangeboden.

B. Groeiers

B1. Acceleratorprogramma’s

B2. Samenwerkingsverbanden die aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze beleidsregel

B3. (Opeenvolgende) Events die structureel en aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze beleidsregel

Niet in aanmerking voor subsidie komen:

1) (individuele) Bedrijfsfinanciering aan ondernemers ;

2) investeringen/fysieke projecten

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de geldende Algemene Subsidieverordening.

De subsidieaanvraag bestaat uit:

1. Een (meerjarig) activiteitenplan; in het activiteitenplan beschrijft de aanvrager:

a. de activiteiten

b. in hoeverre de activiteiten bijdragen aan het versterken van het ecosysteem, het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van de groeiambities van (innovatieve) ondernemers uit de 4 prioritaire marktgroepen

2. Een planning: de aanvrager geeft met een planning aan wanneer, hoe en waar welke activiteit plaatsvindt.

3. Begroting: de aanvrager geeft de totale kosten die samenhangen met de activiteiten per kostenpost weer. Daarnaast moet uit de begroting duidelijk worden op welke wijze de kosten worden gefinancierd. De eigen bijdrage, inkomsten en de bijdrage door co-financiers (zoals partnerbijdragen en andere subsidiënten) moeten duidelijk worden weergegeven. Overige eisen aan de subsidieaanvraag

1. De aanvrager ontvangt voor dezelfde subsidiabele kosten geen andere subsidie van de gemeente Utrecht;

2. De co-financiering bedraagt minimaal 50% van de begrote kosten;

3. De events en activiteiten moeten voor de hele doelgroep openbaar zijn;

4. De aanvrager werkt kostenefficiënt;

5. Activiteiten vinden plaats in de gemeente Utrecht (of in de regio Utrecht)/ leiden tot positieve impact (werkgelegenheid, branding of anderszins) in de gemeente Utrecht.

Artikel 7 Indiening en Indieningstermijn subsidieaanvraag

1. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Dit formulier is online te vinden op www.utrecht.nl/subsidie. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

2. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

3. De indieningstermijn verschilt per budget.

Voor budget A moet een aanvraag worden ingediend uiterlijk 1 juli 2019. Voor budget B: aanvragen moeten 4 weken voordat de activiteit plaatsvindt ingediend worden en worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Als het budget van een kalenderjaar is uitgeput, worden aanvragen voor dat kalenderjaar niet meer in behandeling genomen.

2. Na ontvangst van de (complete) subsidieaanvraag worden –indien gewenst- de subsidieaanvragers van de aanvragen die in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze beleidsregel (ieder afzonderlijk) uitgenodigd om een presentatie te geven aan het toetsingsteam.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt bekeken of de aanvraag volledig is en of deze voldoet aan de in deze regeling genoemde eisen, criteria en verplichtingen.

Toetsingsteam

Een team van interne deskundigen beoordeelt de subsidieaanvragen.

Indien gewenst kan door het toetsingsteam om een presentatie verzocht worden. De presentatie dient als toelichting op de aanvraag.

Beoordeling door het toetsingsteam

Het toetsingsteam oordeelt op basis van consensus. Het toetsingsteam beoordeelt de aanvragen op onderstaande criteria en in relatie tot het bestaande en gewenste aanbod in Utrecht.

Voor budget A (incubators). Tussen haakjes het maximale aantal te behalen punten:

- Kennis van de aanvrager van het Utrechtse ecosysteem: (20 punten);

- In welke mate de activiteiten aansluiten op de 4 prioritaire marktgroepen uit ‘Werk voor Iedereen’ (15 punten)

- In welke mate de aanvrager aantoonbaar ervaring heeft met activiteiten voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers (15 punten)

- Economische opbrengsten: de mate waarin de activiteit/het event bijdraagt aan de lokale (innovatieve) economie en aan de werkgelegenheid (10 punten)

- Profilering (Regio) Utrecht: in welke mate de incubator bijdraagt bij aan de identiteit van het ecosysteem van Utrecht of deze versterkt (10 punten)

Voor deel B (gericht op groeiers)

- in welke mate de activiteit zich richt op groeiers/scale-ups

- in welke mate de activiteit bijdraagt aan de (structurele) versterking van het Utrechtse ecosysteem

- is er sprake van structurele effecten; eenmalige events komen daarom niet in aanmerking

- Kennis van de aanvrager van het regionale ecosysteem

- Mate waarin de activiteit bijdraagt aan (de innovatie van) het Utrechtse ecosysteem

- Profilering (Regio) Utrecht: in welke mate de activiteit/event bijdraagt aan de identiteit van het ecosysteem van Utrecht of deze versterkt

Artikel 9 Hoogte subsidie

De bijdrage bedraagt maximaal 50% van de begrote subsidiabele kosten

Voor deel A (artikel 5) is 1,25 mln. gereserveerd voor de periode 2019-2022. Voor deel A kan met één aanvraag tot en met 2022 worden aangevraagd.

De maximale subsidiebijdrage voor deel B (artikel 5) bedraagt per aanvraag per jaar € 100.000,-. Het minimum bedrag bedraagt € 10.000,-.

Artikel 10 besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

• De aanvragen voor deel A wordt via een tender beoordeeld.

• De aanvragen worden bij deel B beoordeeld op de volgorde van binnenkomst.

• Uiterlijk 13 weken na de indiening van de aanvraag neemt de gemeente een besluit.

• Aanvragen die niet voldoen aan de eisen en voorwaarden uit deze regeling of de ASV worden afgewezen zonder advies van het toetsingsteam.

Artikel 11 Vaststelling

Binnen drie maanden na beëindiging van de activiteit dient de aanvrager een verzoek tot subsidie-vaststelling bij de gemeente Utrecht in. Dit verzoek gaat vergezeld van;

a. Een inhoudelijke rapportage op basis van in de beschikking gestelde criteria;

b. Een financiële rapportage die voldoet aan het controleprotocol van de gemeente Utrecht;

Artikel 12 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking op de datum van bekendmaking en eindigt op 31 december 2022. Er kan naar deze beleidsregel worden verwezen als beleidsregel ‘Versterken van het Utrechtse ecosysteem voor starters en groeiers’.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders in hun vergadering van 21 mei 2019,

De secretaris, De burgemeester,