Verordening Winkeltijden gemeente Lochem 2019

Geldend van 02-05-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden gemeente Lochem 2019

De raad van de gemeente Lochem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2018;

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

B E S L U I T

vast te stellen de :

Verordening Winkeltijden gemeente Lochem 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag;

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 06.00 uur tot 22.00 uur een algemene vrijstelling met uitzondering van de feestdagen Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag en op 4 mei na 19.00 uur.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste twee weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening inzake de Winkeltijden, vastgesteld op 20 januari 2014, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden 2014 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8 Inwerking treden en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking een dag na publicatie.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden gemeente Lochem 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 14 januari 2019.

De griffier, De voorzitter,

M. Veenbergen S.W. van ‘t Erve