Uitgangspunten bomen versus zonnepanelen

Geldend van 25-03-2014 t/m heden

Intitulé

Uitgangspunten bomen versus zonnepanelen

25 maart 2014

Onderwerp

Uitgangspunten bomen versus zonnepanelen

Advies

Het college van B en W besluit een aantal uitgangspunten vast te stellen ten aanzien van de handelswijze van de gemeente omtrent bomen in relatie tot zonnepanelen. Het college hanteert hierbij gedifferentieerde uitgangspunten naar gelang de specifieke situatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in:

• Nieuwbouw locaties

• Bestaande situaties

• Herinrichting van de openbare ruimte

Onderwerp

Uitgangspunten bomen versus zonnepanelen

Aanleiding

Het gebruik van zonnepanelen door particulieren heeft de laatste jaren een behoorlijke vlucht genomen. Dit mede onder invloed van het rijks- en gemeentelijk beleid en de inspanningen van partijen als de lokale duurzaamheidscoöperatie ‘Best Duurzaam’. Nu steeds meer partijen over gaan tot de plaatsing van dergelijke systemen ontvangt de gemeente in toenemende mate verzoeken tot het kappen of snoeien van bomen. Dit in verband met het feit dat in sommige gevallen de schaduw van bomen beperkend kan werken op het rendement van de zonnepanelen.

De gemeente hecht grote waarde aan het verduurzamen van de energievoorziening. De uitgangspunten in het beleidsplan energie- en materiaaltransitie zijn er immers op gericht te komen tot een energieneutrale en afvalloze samenleving in 2030. Tegelijkertijd wordt er grote waarde toegekend aan de groen- en bomenstructuur binnen de gemeente. De uitgangspunten hieromtrent zijn vastgelegd in het groenbeleidsplan. In het geval van verzoeken omtrent het verwijderen of snoeien van bomen vanwege de plaatsing van zonnepanelen raken deze beleidslijnen elkaar en kunnen dan als conflicterend worden ervaren. Met het vaststellen van een expliciet afwegingskader hopen wij hier helderheid in te scheppen en naar de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen dat er sprake is van dergelijke conflicterende belangen.

Advies

In te stemmen met een aantal uitgangspunten ten aanzien van de handelswijze van de gemeente omtrent bomen in relatie tot zonnepanelen. Het college hanteert hierbij gedifferentieerde uitgangspunten naar gelang de specifieke situatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in:

• Nieuwbouwlocaties:

In het geval van nieuwe ontwikkelingen wordt door middel van de stedenbouwkundige inrichting en de inrichting van de openbare ruimte het toepassen van zonnepanelen op dakvlakken optimaal gefaciliteerd. Dit betekent dat bij de verkaveling reeds zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met een zongerichte situering van de woningen. Dit betekent ook dat bij nieuwe inrichting van een straat zoveel mogelijk rekening gehouden dient te worden met onder andere de kabel- en leidingstraat, parkeervakken plantvakken en verlichtingsmasten ten opzichte van de bomen. Voor de projectie van (toekomstige) bomen zal de keuze voor locatie en omvang van de bomen zoveel mogelijk gericht moeten zijn op het zo min mogelijk belemmeren van het rendement van zonnepanelen.

• Bestaande situaties:

In alle gevallen waarbij sprake is van een reeds ingerichte openbare ruimte inclusief een bestaand bomenbestand prevaleert de boom. Met andere woorden, degene die voornemens is over te gaan tot de plaatsing van zonnepanelen zal rekening moeten houden met de aanwezigheid van de bestaande bomen en het feit dat deze mogelijk nog kunnen groeien. Als blijkt dat door de aanwezigheid van bomen het te behalen rendement onvoldoende is zal men zelfstandig de afweging moeten maken of plaatsing van zonnepanelen als zinvol kan worden betiteld. Verzoeken tot snoeien zullen individueel worden beoordeeld waarbij de inpasbaarheid in de reguliere planning van het bomenonderhoud en de gewenste kroon van de boom leidend zijn. Dit betekent dat we niet voor individuele gevallen gaan afwijken van onze vierjarige onderhoudscyclus.

• Herinrichting van de openbare ruimte:

Indien sprake is van een herinrichting van de openbare ruimte en bestaande bomen kunnen/ hoeven niet worden gehandhaafd op dezelfde locaties gelden dezelfde regels al bij nieuwbouwlocaties. Daar waar het aanwezige bomenbestand wordt gehandhaafd of herbeplanting op dezelfde locaties kan plaatsvinden is sprake van een bestaande situatie en gelden zodoende de uitgangspunten die hiervoor zijn beschreven. Bij herbeplanting wordt het uitgangspunt “de juiste boom op de juiste plek” volgens het Groenbeleidsplan 2012 gehanteerd. Bij herbeplanting op locaties waar in het Groenbeleidsplan 2012 een primaire, secundaire of historische en/of waardevolle boomstructuur is aangegeven kan het belang van zonnepanelen ondergeschikt zijn aan de te planten bomen.

Argumenten

1.1 Met het vaststellen van een afwegingskader omtrent de wijze waarop de gemeente omgaat met bomen in relatie tot zonnepanelen scheppen we helderheid richting de gebruikers van zonnepanelen en personen die voornemens hebben om deze te plaatsen.

Hiermee voorkomen we dat bewoners valse verwachtingen krijgen ten aanzien van de mogelijkheden in hun concrete situatie. Bewoners kunnen zich bovendien in de overwegingsfase al oriënteren op de randvoorwaarden die we als gemeente hieromtrent hanteren.

1.2 Door bij nieuwe ontwikkelingen in te zetten op het zo goed mogelijk faciliteren van de plaatsing van zonnepanelen geven we mogelijk een impuls aan de productie van duurzame energie.

Bij nieuwbouwlocaties hebben we als gemeente nog volop mogelijkheden om in de (stedenbouwkundige) inrichting het gebruik van zonnepanelen zo goed mogelijk te faciliteren, zonder dat dit grote gevolgen heeft voor het groene karakter van de wijk. In het streven naar een energieneutrale samenleving is het uiteraard zaak dat er zo veel mogelijk wordt ingezet op de productie van duurzame energie. Op het moment dat we als gemeente kunnen bereiken dat er zo min mogelijke fysieke belemmeringen zijn voor de toepassing van zonnepanelen is de verwachting dat bewoners sneller genegen zijn om zonnepanelen te plaatsen.

1.3 Bomen worden gepland als inrichtingscomponent en hebben daarbij een grote positieve invloed op de wijze waarop bewoners hun leefomgeving ervaren.

Het op verzoek verwijderen van bomen om de plaatsing van zonnepanelen mogelijk te maken kan een forse negatieve invloed hebben op deze leefomgeving. Met onderhavige notitie wordt er in bestaande situatie een duidelijke keuze voor de bescherming van bomen gemaakt.

Kanttekeningen

n.v.t.

Opinie portefeuillehouder

n.v.t

Kosten en dekking

n.v.t

Bedrijfsvoering

Dit voorstel is tot stand gekomen in samenspraak met de afdeling uitvoering en regie & ontwikkeling. Alle disciplines op het gebied van groen, duurzaamheid, herinrichting en ruimtelijke ontwikkeling zijn zodoende vertegenwoordigd bij het opstellen van deze uitgangspunten. Er heeft bovendien afstemming plaats gevonden met de lokale duurzaamheidscoöperatie ‘Best duurzaam’.

Bewonersparticipatie

n.v.t.

Communicatie

Na vaststelling zullen deze uitgangspunten gecommuniceerd worden in Best informatief, op de website en via duurzaamheidscoöperatie ‘Best duurzaam’.

Procedure en planning

n.v.t

Evaluatie

n.v.t

Bijlagen 

n.v.t