Regeling vervallen per 26-09-2023

UITVOERINGSREGELS BIJ DE KEUR HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 2018

Geldend van 18-10-2022 t/m 25-09-2023

Intitulé

UITVOERINGSREGELS BIJ DE KEUR HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 2018

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gezien het bestuursvoorstel d.d. 5 februari 2019 (1483299, 1447198);

Gelet op artikel 56 van de Waterschapswet, artikel 6.13 van de Waterwet, de artikelen 3.2 en 3.3 van de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 19 december 2018 (1446665, 1475838);

BESLUIT

Vast te stellen de Uitvoeringsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018

[en deze op 1 mei 2019 in werking te laten treden].

Inhoudsopgave

 • 1.

  Inleiding bij de uitvoeringsregels

  Deel 1: Uitvoeringsregels voor handelingen met betrekking tot oppervlaktewater

 • 2.

  Graven van of in oppervlaktewater

 • 3.

  Dempen van oppervlaktewater

 • 4.

  Duikers, dammen met duiker en dichte dammen in oppervlaktewater

 • 5.

  Bruggen in of over oppervlaktewater

 • 6.

  Steigers en vlonders bij oppervlaktewater

 • 7.

  Beschoeiingen en damwanden in of langs oppervlaktewater

 • 8.

  Uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in oppervlaktewater

 • 9.

  Lozen op en het onttrekken van oppervlaktewater

 • 10.

  Kabels en leidingen in, onder, over of langs oppervlaktewater

 • 11

  Beplanting bij oppervlaktewater

 • 12

  Objecten (hekwerken, rasters e.d.), wegen en paden langs oppervlaktewater

 • 13

  Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater

 • 14

  Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven

 • 15

  Versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op oppervlaktewater

 • 16

  Bouwwerken langs oppervlaktewater

 • 17

  Beweiden van gronden langs oppervlaktewater

 • 18

  Grondboringen, sonderingen, peilbuizen en bodemenergiesystemen in of langs oppervlaktewater

 • 19

  Evenementen in oppervlaktewater

 • 20

  Op- of onderbemalingen en peilafwijkingen in oppervlaktewater

 • 21

  Peilscheidende en peilregelende kunstwerken in en langs oppervlaktewater

 • 22

  Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg

 • 23

  (Gereserveerd)

 • 24

  (Gereserveerd)

  Deel 2: Uitvoeringsregels voor handelingen met betrekking tot een waterkering

 • 25

  Graafwerkzaamheden bij een waterkering

 • 26

  Aanbrengen van grond bij een waterkering

 • 27

  Duikers, dammen met duiker en inlaatduikers bij een waterkering

 • 28

  Bruggen bij een waterkering

 • 29

  Steigers en vlonders bij een waterkering

 • 30

  Beschoeiingen en damwanden bij een waterkering

 • 31

  Uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten bij een waterkering

 • 32

  Kabels en leidingen bij een waterkering

 • 33

  Beplanting bij een waterkering

 • 34

  Hekwerken en schuttingen bij een waterkering

 • 35

  Objecten bij een waterkering

 • 36

  Bouwwerken bij een waterkering

 • 37

  Beweiden van gronden bij een waterkering

 • 38

  Afrasteringen bij een waterkering

 • 39

  Bemesten van gronden bij een waterkering

 • 40

  Bewerken van gronden bij een waterkering

 • 41

  Vervangen van de grasmat bij een waterkering

 • 42

  Grondboringen, sonderingen, peilbuizen en bodemenergiesystemen in of bij een waterkering

 • 43

  Evenementen bij een waterkering

 • 44

  Op- of onderbemaling en (tijdelijke) peilafwijkingen bij een waterkering

 • 45

  Aanleggen van wegen en verharding op of bij een waterkering

 • 46

  Werkzaamheden aan wegen en verhardingen op of bij een waterkering

 • 47

  Stuwen in of bij een waterkering

 • 48

  Sluizen in of bij een waterkering

 • 49

  Seismisch onderzoek in of bij een waterkering

 • 50

  Explosiegevaarlijk materiaal en explosiegevaarlijke inrichtingen op of bij een waterkering

 • 51

  Werken met een overdruk van 10 bar of hoger op of bij een waterkering

 • 52

  Het uitvoeren van werkzaamheden op of bij een waterkering

 • 53

  (Gereserveerd)

 • 54

  (Gereserveerd)

  Deel 3: Uitvoeringsregels voor handelingen met betrekking tot grondwater

 • 55

  Leeswijzer

 • 56

  Grondwateronttrekking in een bouwput

 • 57

  Grondwateronttrekking in een sleuf

 • 58

  Grondwateronttrekking voor grondwatersanering

 • 59

  Grondwateronttrekking voor beheersmaatregel

 • 60

  Grondwateronttrekkingen in een project

 • 61

  Proefonttrekking

 • 62

  Brandblusvoorziening

 • 63

  Grondwateronttrekking voor bedrijfsmatige beregening / bevloeiing

 • 64

  Grondwateronttrekking voor drinkwater voor vee

 • 65

  Grondwateronttrekking voor menselijke consumptie

 • 66

  Grondwateronttrekking voor bedrijfsmatige toepassingen

 • 67

  Grondwateronttrekking voor huis, tuin en keuken en andere kleinschalige toepassingen

 • 68

  Grondwateronttrekking voor drooghouden en beschermen van ondergrondse bebouwing/infrastructuur

 • 69

  Permanente drainage percelen

 • 70

  Infiltreren en water (terug) in de bodem brengen

 • 71

  Onttrekken van grondwater in een kwetsbaar gebied

 • 72

  Onttrekken van grondwater in of bij een waterkering

 

1 Inleiding bij de uitvoeringsregels

1.1 Inleiding

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem en heeft daarom regels opgesteld om het watersysteem te beschermen. Dit is uitgewerkt in de Keur en in de bijbehorende documenten.

Onder watersysteem wordt verstaan: het samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.

In hoofdstuk 2 van de Keur heeft het algemeen bestuur van het waterschap doelcriteria vastgesteld. Deze criteria zijn bepalend voor de vraag of een handeling in het watersysteem kan worden toegestaan of niet. Het college heeft deze doelcriteria voor concrete situaties uitgewerkt in stroomschema’s, vastgelegd in dit document “Uitvoeringsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018”. De uitvoeringsregels bestaan uit stroomschema’s, toelichting op de zorgplicht en algemene regels met bijbehorende toelichting. De afwegingskaders voor vergunningverlening zijn opgenomen in het document “Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018”.

Voor de belangrijkste in de praktijk voorkomende handelingen zijn uitvoeringsregels opgesteld. Deze uitvoeringsregels zijn onderverdeeld in:

Deel 1: uitvoeringsregels voor handelingen met betrekking tot oppervlaktewater (hoofdstuk 2 t/m 24)

Deel 2: uitvoeringsregels voor handelingen met betrekking tot een waterkering (hoofdstuk 25 t/m 54)

Deel 3: uitvoeringsregels met betrekking tot grondwater (hoofdstuk 55 t/m 72)

Deel 4: bijlagen

1.2 Mogelijke uitkomsten stroomschema’s

Bij het doorlopen van de stroomschema’s zijn verschillende uitkomsten mogelijk, te weten:

 • er geldt alleen de zorgplicht; of

 • er geldt een algemene regel (al dan niet met voorafgaande melding), met daarnaast de zorgplicht; of

 • er geldt een vergunningplicht, met daarnaast de zorgplicht; of

 • er geldt een algeheel verbod en de handeling is in het geheel niet toegestaan.

De hoofdstukken kennen steeds eenzelfde opbouw en volgorde waarin de verschillende uitkomsten van het stroomschema worden behandeld. Alleen de stroomschema’s en de algemene regels hebben de status van regelgeving, waaraan de initiatiefnemer moet voldoen. De erbij gegeven toelichting en de overige paragrafen hebben de status van toelichting.

Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan welke uitvoeringsregels en/of andere regelgeving van toepassing zijn. Iemand die water wil lozen op oppervlaktewater en daarvoor een uitstroomvoorziening wil realiseren, moet zowel het stroomschema voor het lozen op oppervlaktewater als die voor het aanleggen van een uitstroomvoorziening doorlopen.

Per hoofdstuk is aangegeven dat mogelijk ook andere hoofdstukken met regelgeving van toepassing zijn. Indien is verwezen naar andere hoofdstukken is dat niet uitputtend bedoeld, maar slechts informatief. Het is voor het waterschap niet mogelijk een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijk van toepassing zijnde regels.

Voor één handeling kunnen meerdere uitvoeringsregels van toepassing zijn. Er kunnen beperkingen gelden vanwege oppervlaktewaterbelang (deel 1), waterkeringenbelang (deel 2) en grondwaterbelang (deel 3). Deze kunnen alle drie een andere uitkomst geven. De strengste regel geldt dan. Bijvoorbeeld: als vanuit het oppervlaktewaterbelang een algemene regel geldt, en vanuit het waterkeringbelang vergunningplicht, dan geldt voor deze handeling de vergunningplicht.

Als voor een bepaalde handeling een specifieke uitvoeringsregel is gemaakt, dan behoeft de initiatiefnemer alleen die regel op te volgen, behoudens er daarnaast geen andere activiteiten worden uitgevoerd waarvoor aanvullend toch een andere uitvoeringsregel van toepassing is. Voorbeelden van specifieke uitvoeringsregels zijn: “bruggen in of over oppervlaktewater” (hoofdstuk 5) en ”steigers en vlonders bij oppervlaktewater” (hoofdstuk 6). Als een initiatiefnemer een brug of een steiger wil maken dan geldt dus alleen hoofdstuk 5 of 6. De hoofdstukken 13 (“constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater”) en 16 (“bouwwerken langs oppervlaktewater”), zijn in dat geval niet van toepassing. Hoofdstuk 13 is naast de specifieke regelgeving echter wel van toepassing indien de werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd.

1.3 Ruime uitleg van het begrip “handeling”

Zoals hierboven aangegeven is het vaak niet mogelijk om in de uitvoeringsregels uitputtend te zijn. Daarom moet de initiatiefnemer ruime uitleg geven aan de in de uitvoeringsregels genoemde handelingen. Zo moet onder aanleggen van bijvoorbeeld een dam met duiker of een brug ook worden verstaan: het verbreden of het verlengen van een reeds bestaande dam met duiker of brug, etc. Onder verwijderen van bijvoorbeeld een dam met duiker of een brug moet ook worden verstaan: het inkorten of het versmallen daarvan. Verder geldt de uitvoeringsregel niet alleen voor de activiteit op zich waarbij een object wordt aangelegd, maar ook voor het achteraf hebben van het gerealiseerde object.

Als een initiatiefnemer een bestaand iets gaat vervangen voor iets nieuws, dan moet in het betreffende hoofdstuk worden gekeken naar zowel de regels voor het verwijderen van het object, als ook naar de regels voor het aanleggen van het object.

1.4 Zorgplicht

Zoals hierboven aangegeven moet de initiatiefnemer altijd voldoen aan de zorgplicht. Met deze zorgplicht wordt invulling gegeven aan het “ja-mits”-uitgangspunt waar de nieuwe Keur op is gebaseerd. Handelingen en activiteiten die in het stroomschema zijn aangeduid met “zorgplicht”, zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de zorgplicht. Per hoofdstuk is aangegeven wat in dat geval onder de zorgplicht kan worden verstaan. Dit zijn slechts voorbeelden. De initiatiefnemer moet altijd zelf nagaan wat in het concrete geval moet worden gedaan of nagelaten om aan de zorgplicht te voldoen. In artikel 3.1 van de Keur staan de nadelige effecten voor het watersysteem die met de zorgplicht moeten worden voorkomen.

Bij een algemene regel en een verleende vergunning geldt naast de bijbehorende voorschriften dat ook aan de zorgplicht moet worden voldaan. Dit betekent dat de initiatiefnemer altijd zelf moet nagaan of zijn handeling geen nadelige gevolgen heeft voor het watersysteem; ook al voldoet hij aan de voorschriften.

Daarnaast functioneert de zorgplicht als vangnet om te kunnen optreden tegen eventuele nadelige effecten van handelingen en activiteiten op het watersysteem, die niet op andere wijze zijn gereguleerd.

1.5 Algemene regel

Naast de zorgplicht kan een algemene regel van toepassing zijn, genoemd in artikel 3.2 van de Keur. De algemene regels bestaan uit een set voorschriften behorende bij een unieke combinatie van criteria in de stroomschema’s. Elke algemene regel heeft zijn eigen “unieke code” (paragraafnummer) die in het stroomschema staat aangegeven en verwijst naar een blauw gekleurd kader in de tekst met de bijbehorende voorschriften. Dit heeft de status van regelgeving, waar aan moet worden voldaan.

In sommige algemene regels is een voorafgaande meldplicht opgenomen. Voordat handelingen uitgevoerd mogen worden, moeten deze bij het waterschap worden gemeld. Dit is belangrijk omdat de voorgenomen handeling in het watersysteem bijvoorbeeld moet worden verwerkt in het beheerregister of de Legger. Ook kan het zijn dat om de handeling te mogen uitvoeren vooraf maatwerk voorschriften nodig zijn of dat een toezichthouder bij de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig wil zijn. Het is dan van belang dat de melding tijdig wordt gedaan.

Per geval kan een andere termijn gelden waarbinnen de melding moet worden gedaan. Indien van toepassing, is dit in de betreffende algemene regel aangegeven. De melding kan rechtstreeks bij het waterschap worden gedaan. Zie hiervoor de site van het waterschap (www.hdsr.nl). Tevens kan een melding digitaal worden gedaan via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

1.6 Vergunningplicht

Als volgens het stroomschema een vergunningplicht geldt, dan mag de handeling niet zonder meer worden uitgevoerd en moet hiervoor op grond van artikel 3.3 van de Keur eerst een vergunning zijn verleend. In de betreffende paragraaf is aangegeven hoe een vergunning kan worden aangevraagd. De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd via het omgevingsloket (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl).

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst is na te lezen in het document “Beleidsregels bij de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018”.

1.7 Algeheel verbod

Tenslotte is het mogelijk dat een handeling in het geheel niet is toegestaan. In dat geval komt de initiatiefnemer bij het doorlopen van het stroomschema uit bij een rood vakje met algeheel verbod. Op grond van artikel 3.5 van de Keur is het dan niet toegestaan de handeling uit te voeren. Hiervoor kan geen vergunning worden verleend. Omdat de term “verbod” voor zich spreekt is dit in de hoofdstukken niet verder uitgewerkt.

1.8 Keuzevrijheid initiatiefnemer

De initiatiefnemer kan aan de hand van het stroomschema keuzes maken in de manier van uitvoering van de voorgenomen handeling, waarmee de uitkomst kan worden beïnvloed. Door een bouwplan of voorgenomen handeling aan te passen, kan het doorlopen van het stroomschema een andere uitkomst geven. De uitkomst kan dan bijvoorbeeld zijn zorgplicht of een algemene regel, in plaats van een vergunningplicht.

Verder heeft de initiatiefnemer de vrijheid, tenzij in dit document anders is aangegeven, om gecombineerde handelingen te splitsen of samen te voegen. De basis hiervoor ligt in artikel 3.4 van de Keur. Als een voorgenomen project uit meerdere handelingen bestaat waarbij voor één of meer van de handelingen een vergunningplicht geldt, dan kan de initiatiefnemer voor dat project een gecombineerde vergunning aanvragen, waarin dus ook de handelingen worden opgenomen waarvoor een algemene regel bestaat.

Als in de gecombineerde aanvraag zowel tijdelijke als permanente handelingen en activiteiten voorkomen kan het waterschap ervoor kiezen deze apart in behandeling te nemen.

1.9 Vragen?

Bij het opstellen van de regels is er naar gestreefd dit op een zo klantvriendelijk mogelijke manier te doen. Indien een en ander toch niet duidelijk is, is het raadzaam voorafgaand aan het uitvoeren van de handeling, te informeren bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het waterschap.

Deel 1: Uitvoeringsregels voor handelingen met betrekking tot oppervlaktewater

2 Graven van of in oppervlaktewater

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de handeling ‘het graven van oppervlaktewater’ uitgewerkt. Onder deze handeling verstaan we:

 • het aanleggen van een nieuwe watergang;

 • het verlengen van een bestaande watergang;

 • het verbreden van een bestaande watergang;

 • het verdiepen van een bestaande watergang;

 • het uitvoeren van diepere ontgravingen (bijvoorbeeld zand- en kleiwinputten).

Het graven van oppervlaktewater is niet zonder meer toegestaan. Het graven van oppervlaktewater kan immers gevolgen hebben voor het peilbeheer door het waterschap, maar ook voor het grondwater, waardoor (elders) wateroverlast of -schaarste kan ontstaan.

Als u van plan bent om oppervlaktewater te graven, doorloop dan het stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn. Daar waar in het stroomschema één van bovenstaande vormen van het graven van oppervlaktewater expliciet wordt genoemd, dan gaat het uitsluitend om die vorm van het graven van oppervlaktewater.

Stroomschema

Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;

 • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 3 ‘Dempen van oppervlaktewater’

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 25 ‘Graafwerkzaamheden bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

2.2 Stroomschema graven van of in oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Geïsoleerde watergangen en waterpartijen (bijvoorbeeld op zichzelf staande vijvers of plassen) maken geen onderdeel uit van het bergend vermogen van het watersysteem en zijn niet direct aangesloten op een andere watergang. Het waterschap heeft bij deze geïsoleerde watergangen geen kwantiteitsbelang. Daarom vallen deze watergangen onder de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 2

Wanneer te graven oppervlaktewater zich geheel of gedeeltelijk bevindt in de beschermingszone K van een kunstwerk, dan kan dit ten koste gaan van bijvoorbeeld de stabiliteit van dat kunstwerk. Ook kan het graven onderloopsheid van het kunstwerk tot gevolg hebben. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht zodat kan worden onderzocht wat de gevolgen van de graafwerkzaamheden voor het betreffende kunstwerk zijn.

Toelichting bij vraag 3

Soms moet ten behoeve van een project tijdelijk een nieuwe watergang worden aangelegd of een bestaande watergang worden verbreed. Na afloop van het project wordt de gegraven watergang weer gedempt. In dat geval is de algemene regel zonder meldplicht van toepassing.

Toelichting bij vraag 4

Voor primaire en secundaire watergangen die vanaf de oever worden onderhouden en die een beschermingszone hebben, moet per geval worden beoordeeld wat de gevolgen zijn van het verbreden van de watergang voor de uitvoering van het onderhoud. Als u deze handeling wilt gaan uitvoeren dient u een vergunning aan te vragen. Deze vergunningplicht geldt ook voor het aanleggen van een (deel van een) nieuwe primaire of secundaire watergang.

Toelichting bij vraag 5

Bij het verlengen, verbreden en/of verdiepen van een bestaande watergang worden er geen eisen gesteld aan de afmetingen van deze verbreding, tenzij de handeling wordt uitgevoerd vanwege een compensatie van een demping of een compensatie voor versnelde afvoer van nieuw verhard oppervlak. Daarom is voor deze handeling een algemene regel met meldplicht van toepassing.

Toelichting bij vraag 6

Het oppervlaktewater in het beheergebied van het waterschap is in de Legger opgenomen. Periodiek wordt al het oppervlaktewater gecontroleerd en beoordeeld of het voldoet aan de minimale afmetingen die in de Legger zijn vastgelegd. Nieuw aan te leggen oppervlaktewater dient ook te voldoen aan minimale afmetingen. Als er redenen zijn om van deze minimale afmetingen af te wijken dan moet per geval worden beoordeeld of hiervoor toestemming kan worden gegeven. Daarom valt dit onder de vergunningplicht.

De minimale afmetingen van watergangen zijn aangegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2.1 Minimale afmetingen watergangen

Voor de tabel wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Figuur 2.1 Indeling deelgebieden

Voor de figuur wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage

Toelichting bij vraag 7

In het gebied van de Utrechtse Heuvelrug (zie kaart 7) komen grote grondwaterstands-verschillen voor. Als er een nieuwe watergang wordt aangelegd en deze watergang wordt aangesloten op een watergang met een bepaald peil, dan kan het voorkomen dat de grondwaterstand ter plaatse van de nieuw aan te leggen watergang grote verschillen vertoont met dit peil. Het kan dan nodig zijn de nieuwe watergang te voorzien van één of meerdere stuwen. Als dit niet gebeurt dan kan de watergang gaan werken als drain voor de omgeving. In dat geval kan er verdroging of (elders) vernatting optreden.

Omdat per geval moet worden beoordeeld of er stuwen of andere voorzieningen moeten worden aangelegd, geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

2.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • bij het graven van oppervlaktewater, het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd, indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;

 • er rekening mee wordt gehouden dat er altijd de mogelijkheid moet zijn om maaisel uit de watergang te kunnen ontvangen door de aangelande;

 • er rekening mee wordt gehouden dat de gegraven watergang kan worden onderhouden; en/of

 • bij diepere ontgravingen (bijvoorbeeld zand- en kleiwinputten) het aspect kwel en wegzijging een grote rol kan spelen. Als dit aan de orde is, is het aan de initiatiefnemer om dit in een vroeg stadium in een ontwerpplan met het waterschap (en/of met andere overheden) af te stemmen. In het ontwerpplan kan beschreven worden welke maatregelen getroffen worden om het ongewenste effect tegen te gaan. Zo nodig zal de initiatiefnemer dit over een langere periode monitoren. Hierbij kunnen grenswaarden en mitigerende maatregelen worden vastgesteld.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

2.4 Algemene regel

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

2.4.1 Algemene regel zonder meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Door het graven van oppervlaktewater mag geen directe verbinding tussen verschillende peilgebieden ontstaan.

 • b. Indien de tijdelijk te graven watergang aansluit op een primaire watergang en daarbij een onderhoudsroute van het waterschap doorkruist (zie beschermingszone A op kaart 2A), moeten met het waterschap afspraken gemaakt worden over de bereikbaarheid van deze onderhoudsroute.

 • c. Alle onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden.

 • d. Bij het graven en in stand houden van het gegraven oppervlaktewater mag geen opbarsten van de waterbodem plaatsvinden.

 • e. Bij het graven van oppervlaktewater moeten er zodra een zandlaag wordt aangesneden, altijd maatregelen worden getroffen om kwel of wegzijging te voorkomen.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

 • a.

  De ligging van de peilgebieden en de desbetreffende peilen zijn terug te vinden in de verschillende peilbesluiten. De peilbesluiten zijn te raadplegen via de site van het waterschap: www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving. Watergangen met verschillende peilen mogen niet met elkaar worden verbonden.

 • b.

  Het kan noodzakelijk zijn dat in de tijdelijk te graven watergang ter plaatse van de onderhoudsroute een tijdelijke dam met duiker wordt aangelegd. Deze moet dan voldoen aan de regelgeving voor het aanleggen van een dam met duiker, met uitzondering van het gestelde: maximaal één dam met duiker per zijde van het betreffende perceel. De aanleg van zo’n dam met duiker is niet altijd nodig. Daarom is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met het waterschap. Voor uw specifieke situatie kunnen dan afspraken worden gemaakt.

 • c.

  De initiatiefnemer kan bij het waterschap informeren wanneer onderhoudswerkzaamheden gepland zijn.

 • d.

  Als een watergang te diep wordt gegraven bestaat het risico dat door de grondwaterdruk de bodem opbarst. Dit moet worden voorkomen. Grondwater kan zich dan vermengen met oppervlaktewater. Ook kan de watergang vollopen met sediment. Aan de hand van boringen en/of sonderingen kan vooraf een inschatting worden gemaakt van het risico.

 • e.

  Een extra maatregel die kan worden getroffen om wegzijging te voorkomen, als blijkt dat schade ontstaat door verdroging of als onevenredig veel water wordt afgevoerd, is bijvoorbeeld het aanbrengen van een klei-afdekking. Te denken valt ook aan het minder diep graven van een watergang.

2.4.2 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Door het graven van nieuw oppervlaktewater mag geen directe verbinding tussen verschillende peilgebieden ontstaan.

 • b. Indien de te graven watergang aansluit op een primaire watergang en daarbij een onderhoudsroute van het waterschap doorkruist (zie beschermingszone A op kaart 2 A), moet in de te graven watergang ter plaatse van deze onderhoudsroute een dam met duiker worden aangelegd met een bovenbreedte van minimaal 4 meter. De aan te leggen dam met duiker voldoet aan de regelgeving voor het aanleggen van een dam met duiker, met uitzondering van het gestelde; maximaal één dam met duiker per zijde van het betreffende perceel.

 • c. Indien ter plaatse van het te graven oppervlaktewater kabels en leidingen aanwezig zijn, dient de eindsituatie in overeenstemming te zijn met de voorwaarden conform de regelgeving in hoofdstuk 10 ‘Kabels en leidingen in, onder of langs oppervlaktewater’.

 • d. Alle onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden.

 • e. Bij het graven en in stand houden van het oppervlaktewater mag geen opbarsten van de waterbodem plaatsvinden.

 • f. Bij het graven van oppervlaktewater moeten er, zodra er een zandlaag wordt aangesneden, altijd maatregelen worden getroffen om kwel of wegzijging te voorkomen.

 • g. Het college kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in lid f, maatwerkvoorschriften stellen op grond van artikel 3.2 van de Keur.

 • h. Het gegraven oppervlaktewater wordt onderhouden door de initiatiefnemer totdat de onderhoudsplicht in de Legger anders is vastgelegd.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van het te graven oppervlaktewater;

  • dwarsprofiel(en) van het oppervlaktewater in de eindsituatie.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

 • a.

  De ligging van de peilgebieden en de desbetreffende peilen zijn terug te vinden in de verschillende peilbesluiten. De peilbesluiten zijn te raadplegen via de site van het waterschap: www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving. Watergangen met verschillende peilen mogen niet met elkaar worden verbonden.

  • a.

   De initiatiefnemer kan bij het waterschap informeren wanneer de onderhoudswerkzaamheden gepland zijn.

  • b.

   Als een watergang te diep wordt gegraven bestaat het risico dat door de grondwaterdruk de bodem opbarst. Dit moet worden voorkomen. Grondwater kan zich dan vermengen met oppervlaktewater. Ook kan de watergang vollopen met sediment. Aan de hand van boringen en/of sonderingen kan vooraf een inschatting worden gemaakt van het risico.

  • c.

   Een extra maatregel die kan worden getroffen om wegzijging te voorkomen, als blijkt dat schade ontstaat door verdroging of als onevenredig veel water wordt afgevoerd, is bijvoorbeeld het aanbrengen van een klei afdekking op de bodem van de watergang. Te denken valt ook aan het minder diep graven van een watergang.

  • d.

   De onderhoudsplicht wordt in principe geregeld in de Legger. Zolang de Legger nog niet is aangepast geldt dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het onderhoud van de watergang.

Toelichting bij artikel 2

Het graven van nieuw oppervlaktewater dient vooraf te worden gemeld. Het betreft een wijziging in het watersysteem, die moet worden geregistreerd in de Legger. Ook moet het waterschap kunnen controleren of de handeling goed wordt uitgevoerd. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

2.4.3 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Door het graven van nieuw oppervlaktewater mag geen directe verbinding tussen verschillende peilgebieden ontstaan.

 • b. Indien de nieuw te graven watergang aansluit op een primaire watergang en daarbij een doorgaande onderhoudsroute van het waterschap doorkruist (zie beschermingszone A op kaart 2 A), moet in de nieuw te graven watergang ter plaatse van deze onderhoudsroute een dam met duiker worden aangelegd met een bovenbreedte van minimaal 4 meter. De aan te leggen dam met duiker voldoet aan de regelgeving voor het aanleggen van een dam met duiker, met uitzondering van het gestelde; maximaal één dam met duiker per zijde van het betreffende perceel.

 • c. Indien ter plaatse van het te graven oppervlaktewater kabels en leidingen aanwezig zijn, dient de eindsituatie in overeenstemming te zijn met de voorwaarden conform de regelgeving in hoofdstuk 10 ‘Kabels en leidingen in, onder of langs oppervlaktewater’.

 • d. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden.

 • e. Indien het gaat om het compenseren van een demping moet de verbreding vooraf door de initiatiefnemer worden uitgezet. Voordat wordt begonnen met graven moet de uitgezette verbreding zijn goedgekeurd door het waterschap.

 • f. Bij het graven en in stand houden van het oppervlaktewater mag geen opbarsten van de waterbodem plaatsvinden.

 • g. Bij het graven van oppervlaktewater moeten er, zodra er een zandlaag wordt aangesneden, altijd maatregelen worden getroffen om kwel of wegzijging te voorkomen. Het college kan hiervoor maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.2 van de Keur opleggen.

 • h. Het gegraven oppervlaktewater wordt onderhouden door de initiatiefnemer totdat de onderhoudsplicht in de Legger anders is vastgelegd.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van het te graven oppervlaktewater;

  • een duidelijk overzicht van de hoeveelheid te graven oppervlaktewater in m²;

  • de startdatum van de werkzaamheden;

  • dwarsprofiel(en) van het oppervlaktewater in de eindsituatie.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

 • a.

  De ligging van de peilgebieden en de desbetreffende peilen zijn terug te vinden in de verschillende peilbesluiten. De peilbesluiten zijn te raadplegen via de site van het waterschap: www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving. Watergangen met verschillende peilen mogen niet met elkaar worden verbonden.

 • b.

  De initiatiefnemer kan bij het waterschap informeren wanneer onderhoudswerkzaamheden zijn gepland.

 • c.

  De verbreding dient eerst te worden uitgezet middels piketpalen. Daarna mag de initiatief-nemer de handeling pas uitvoeren als het waterschap de verbreding heeft goedgekeurd.

 • d.

  Als een watergang te diep wordt gegraven bestaat het risico dat door de grondwaterdruk de bodem opbarst. Dit moet worden voorkomen. Grondwater kan zich dan vermengen met oppervlaktewater. Ook kan de watergang vollopen met sediment. Aan de hand van boringen en/of sonderingen kan vooraf een inschatting worden gemaakt van het risico.

 • e.

  Een extra maatregel die kan worden getroffen om wegzijging te voorkomen, als blijkt dat schade ontstaat door verdroging of als onevenredig veel water wordt afgevoerd, is bijvoorbeeld het aanbrengen van een klei-afdekking op de bodem van de watergang. Te denken valt ook aan het minder diep graven van een watergang.

 • f.

  De onderhoudsplicht wordt in principe geregeld in de Legger. Zolang de Legger nog niet is aangepast geldt dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het onderhoud van de watergang.

Toelichting bij artikel 2

Het graven van nieuw oppervlaktewater dient vooraf te worden gemeld. Het betreft een wijziging in het watersysteem, die moet worden geregistreerd in de Legger. Ook moet het waterschap kunnen controleren of de handeling goed wordt uitgevoerd. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

2.5 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

3 Dempen van oppervlaktewater

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de handeling het dempen van oppervlaktewater uitgewerkt. Onder deze handeling verstaan we:

- het volledig dempen van oppervlaktewater;

- het versmallen van oppervlaktewater;

- het verondiepen van oppervlaktewater.

Het dempen van oppervlaktewater is niet zonder meer toegestaan. Mede vanwege het verlies aan waterbergend vermogen en de verstoring van de doorstroming die hierdoor ontstaat. De regelgeving opgenomen in dit hoofdstuk is van toepassing op de kernzone van watergangen. Daar waar in het stroomschema één van bovenstaande vormen van het dempen van oppervlaktewater wordt genoemd, dan gaat het uitsluitend om die vorm van het dempen van oppervlaktewater. Elk verlies aan waterbergend vermogen van de watergang weegt daarbij mee.

Dit hoofdstuk is ook van toepassing op het dempen van een deel van de watergang ten behoeve van het aanleggen van een beschoeiing. Als u van plan bent om een watergang te dempen, doorloop dan het stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema

Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven’.

 • Hoofdstuk 22 ‘Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

3.2 Stroomschema dempen van oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vragen 1 en 2

Wanneer het gaat om het verondiepen van een watergang, waarbij niet verder dan tot vermelde waterdiepte wordt verondiept, dan geldt uitsluitend de zorgplicht. In de ‘Legger oppervlaktewateren’ is de diepte opgenomen waar rekening mee moet worden gehouden. De Legger is te vinden op de site van het waterschap www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving. Wordt er wel verder verondiept dan tot leggerdiepte dan geldt er een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 3

In het geval een tijdelijk gegraven watergang ten behoeve van een project wordt gedempt, dan is uitsluitend de zorgplicht van toepassing. Van belang hierbij is dat het om een bij het waterschap aangemeld project gaat, waarvan de eindsituatie bij het waterschap bekend is. Onder ‘aangemeld project’ wordt in ieder geval verstaan:

 • dat een vergunning is verleend voor het project, of

 • dat een melding voor het project is gedaan in het kader van de algemene regels, of

 • dat een overleg over het project met het waterschap heeft plaatsgevonden waarvan een verslag is opgemaakt en waarbij overeenstemming is over de te nemen maatregelen ten behoeve van het watersysteem.

Toelichting bij vraag 4

Het dempen van (een deel van) primaire en secundaire watergangen kan er toe leiden dat de wateraan- en -afvoer wordt bemoeilijkt. Dit kan uiteraard niet zonder meer worden toegestaan en moet per geval worden beoordeeld. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 5

Het volledig dempen van belangrijke tertiaire watergangen, aangegeven op kaart 11, is ongewenst. Hierdoor kan de aan- en afvoer van oppervlaktewater in het gedrang komen. In dat geval moet per situatie beoordeeld worden wat de gevolgen van de demping zijn. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vragen 6, 7 en 8

Tertiaire watergangen die op kaart 11 staan hebben behalve een bergende functie ook een belangrijke functie in de wateraan- of -afvoer. Het versmallen van dergelijke watergangen is dan ook niet zonder meer toegestaan. Per geval moet worden beoordeeld of dit kan worden toegestaan. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht.

Als de te versmallen watergang niet op kaart 11 staat, dan moet het overgebleven profiel van de watergang na versmalling voldoen aan de minimale afmetingen die zijn aangegeven in onderstaande tabel. Kan daar niet aan worden voldaan dan geldt er een vergunningplicht.

De minimale afmetingen van tertiaire watergangen zijn aangegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3.1 Minimale afmetingen watergangen in drie deelgebieden

Voor de tabel wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Figuur 3.1 Indeling deelgebieden

Voor de figuur wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 9

Om het negatieve effect van de demping op de waterberging te beperken, bestaat er een compensatieverplichting. In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dit moet per geval apart worden beoordeeld. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 10

Compensatie moet plaatsvinden in hetzelfde peilgebied als waar de demping plaats vindt of in een aangrenzend benedenstrooms peilgebied of in een peilgebied dat daar direct naast ligt, met hetzelfde of een lager peil. [dit moet zijn: Compensatie moet plaatsvinden in hetzelfde peilgebied als waar de demping plaats vindt of in een aangrenzend benedenstrooms peilgebied.]

Toelichting bij vragen 11 en 12

Klei op veen- en veengronden zijn zogenaamde zettingsgevoelige gronden. Vooral wanneer de grondwaterspiegel onder de bovenkant van het veen komt te liggen bestaat het gevaar dat het veenpakket inklinkt en krimpt met als gevolg dat het maaiveld zal dalen. De grondwaterstand (ontwateringsdiepte) in een perceel wordt mede bepaald door het waterpeil in de sloot en de afstand tot de sloot.

Uitgaande van een zelfde slootpeil zal in brede percelen in perioden van neerslagtekort in het midden van het perceel de ontwateringsdiepte groter zijn dan in smallere percelen. Als gevolg hiervan zal het maaiveld met name in het midden van het perceel ook sneller gaan dalen (versnelde maaivelddaling). Uit onderzoek blijkt dat een optimale grondwaterstand wordt bereikt bij een perceelsbreedte van circa 60 meter. In het veen-weidegebied is de gemiddelde perceelsbreedte circa 50 meter. Het waterschap hanteert dan ook als beleid dat in klei op veen- en veengronden het dempen van een watergang niet mag leiden tot een perceelsbreedte breder dan 60 meter.

Natuurlijk zijn er ook percelen, die aanzienlijk smaller zijn dan 50 meter. Algemeen kan worden aangenomen, dat een perceel smaller dan 30 meter niet meer landbouwkundig is te gebruiken. Hieruit kan de behoefte ontstaan om dit perceel door slootdemping aan het naastliggende toe te voegen. Hierbij zal een nieuw perceel ontstaan van circa 80 meter breed. Hoewel dit bredere perceel zal leiden tot de hierboven genoemde nadelige waterhuishoudkundige effecten, mag in dergelijke gevallen – om landbouwkundig gebruik mogelijk te maken – worden afgeweken van de maximale breedte van 60 meter.

Hierbij hanteert het waterschap de volgende richtlijnen:

 • de totale perceelsbreedte mag niet breder worden dan 80 meter;

 • tenminste één van de twee samen te voegen percelen is smaller dan 30 meter.

Voor bebouwd of toekomstig bebouwd gebied (percelen waar gebouwen op staan of gebouwen op gebouwd gaan worden) is bovenstaande minder relevant aangezien de waterhuishouding in dergelijke gebieden op een andere wijze is of wordt geregeld. Bovendien zijn dergelijke gebieden heel anders ingericht dan de open weidegebieden met langssloten en passen dergelijke sloten niet in de inrichting van de openbare ruimte.

3.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • bij het dempen van oppervlaktewater het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten;

 • er rekening mee wordt gehouden dat de maatschappelijke functies van het watersysteem niet worden belemmerd, zoals bijvoorbeeld kanoroutes of officiële schaatsroutes; en/of

 • er rekening wordt gehouden met de flora en fauna in de te dempen watergang. Dit houdt onder andere in dat vissen en andere levende organismen de gelegenheid krijgen (of hierbij geholpen worden) te ontsnappen, voordat de demping plaats vindt.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

3.4 Algemene regel

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

3.4.1 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De watercompensatie wordt uiterlijk 4 maanden na de demping gerealiseerd, tenzij hierover met het waterschap aanvullende afspraken worden gemaakt. Het waterschap kan deze aanvullende afspraken vastleggen middels maatwerkvoorschriften.

 • b. Bij het dempen van een watergang voorkomt initiatiefnemer dat baggerspecie uit de te dempen watergang in het resterende deel van de watergang terecht komt.

 • c. De wateraan- en de waterafvoer van achterliggende percelen of achterliggend gebied wordt niet belemmerd als gevolg van de demping.

 • d. Indien er als het gevolg van een demping een stuk geïsoleerd water overblijft, wordt ook het oppervlak van dat overgebleven gedeelte geïsoleerd water gecompenseerd volgens de daarvoor geldende regelgeving.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van het te dempen oppervlaktewater en de te realiseren compensatie;

  • een duidelijk overzicht van de hoeveelheid te dempen oppervlaktewater en de te realiseren compensatie in m²;

  • de startdatum van de werkzaamheden.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschrift nader toegelicht.

 • a.

  Uiterlijk 4 maanden nadat de demping is uitgevoerd moet de watercompensatie zijn gerealiseerd. Door het stellen van deze termijn krijgt initiatiefnemer ruimschoots de gelegenheid het werk uit te voeren.

 • b.

  Bij het dempen van een watergang wordt voorkomen dat er baggerspecie in de aangrenzende watergang terecht komt. Hiervoor moeten maatregelen worden getroffen, zoals bijvoorbeeld het aan beide zijden aanbrengen van een dam.

 • d.

  Overgebleven geïsoleerd water, dat niet meer verbonden is met de rest van het watersysteem, heeft geen functie meer in de piekopvang, bijvoorbeeld bij hevige regenval. Daarom moet dit oppervlak ook worden gecompenseerd, als ware het gedempt.

Toelichting bij artikel 2

Het dempen van oppervlaktewater dient vooraf te worden gemeld, omdat dit een wijziging in het watersysteem behelst, die moet worden geregistreerd in de Legger. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

3.4.2 Algemene regel met meldplicht

Zie paragraaf 3.4.1.

3.5 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

4 Duikers, dammen met duiker en dichte dammen in oppervlaktewater

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan duikers, dammen met duiker en dichte dammen centraal. De regels omtrent het aanleggen van duikers, dammen met duiker en dichte dammen en het verwijderen van duikers, dammen met duiker en dichte dammen binnen het beheergebied van het waterschap worden hierin uitgewerkt.

Dit hoofdstuk is bijvoorbeeld van toepassing bij het aanleggen van een toegangsweg naar een perceel over een watergang, waarbij de watergang deels wordt gedempt middels een dam met duiker. Dit hoofdstuk is ook van toepassing op verbindingsduikers of als een bestaande (dam met) duiker wordt verbreed of verlengd.

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op peilscheidende of peilregelende kunstwerken, zoals bijvoorbeeld inlaatduikers of dichte peilscheidende dammen.

Het aanleggen of het verwijderen van duikers, dammen met duiker en dichte dammen is niet zonder meer toegestaan. Door het plaatsen van een duiker, dam met duiker of dichte dam kan bijvoorbeeld de doorstroming van de watergangen in gevaar komen. Om die reden heeft het waterschap regels opgesteld om deze handelingen te monitoren. Het verbreden of verlengen van een bestaande duiker, dam met duiker of dichte dam wordt in de regels gelijkgesteld met de aanleg van een nieuwe, tenzij met een vergunning kan worden aangetoond dat de bestaande dam met duiker of dichte dam al eerder is gecompenseerd. Dus als de bestaande dam (met duiker) 20 m2 water wegneemt en het nieuwe deel 10 m2 water wegneemt, dan moet er 30 m2 water worden gecompenseerd, tenzij kan worden aangetoond dat de eerste 20 m2 al eerder is gecompenseerd.

Als u van plan bent om een duiker, dam met duiker of dichte dam aan te leggen, te verbreden of te verwijderen, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 2 ‘Graven van of in oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven’.

 • Hoofdstuk 22 ‘Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg’.

 • Hoofdstuk 27 ‘Duikers, dammen met duiker en inlaatduikers bij een waterkering’

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

4.2 Aanleggen van duikers, dammen met duiker en dichte dammen in oppervlaktewater

4.2.1 Stroomschema aanleggen van duikers, dammen met duiker en dichte dammen in oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Voor peilscheidende en peilregelende kunstwerken geldt aparte regelgeving. Daarom moet hoofdstuk 21 ‘Peilscheidende en peilregelende kunstwerken in oppervlaktewater’ worden geraadpleegd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een inlaatduiker of om een dichte peilscheidende dam.

Toelichting bij vraag 2

Het aanleggen van een duiker of een dam met duiker in een primaire en secundaire watergang kan de doorstroming bemoeilijken en leiden tot onacceptabele opstuwing ter plaatse van de dam met duiker. Dit kan uiteraard niet zonder meer worden toegestaan, maar moet per geval worden beoordeeld. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 3

Het gaat hier om een dichte dam zonder duiker die niet peilscheidend is. Het oppervlaktewater wordt niet gestremd aangezien het aan beide zijden van de dam in open verbinding staat met het watersysteem. Per geval moet beoordeeld worden of zo’n dichte dam kan worden toegestaan. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 4

Bij een minimale diameter van de duiker van 0,50 meter is er in de meeste tertiaire watergangen weinig gevaar voor opstuwing. Daar waar dit gevaar wel bestaat geldt een minimale diameter van 0,80 meter (zie kaart 5). Dit geldt bijvoorbeeld voor duikers in het Kromme Rijngebied. De diameter wijkt hier af omdat in dat gebied tertiaire watergangen een belangrijke rol kunnen spelen in de aanvoer van water ten behoeve van de beregening (zowel voor droogte- als nachtvorstbestrijding) voor de fruitteelt.

Als duikers worden vervangen dan moet altijd een duiker van gelijke diameter of groter worden gebruikt. Bijvoorbeeld: er ligt een duiker van 0,60 meter terwijl 0,50 meter is voorgeschreven, dan moet toch een duiker van minstens 0,60 meter worden aangelegd. Als er een duiker ligt van 0,40 meter terwijl 0,50 meter is voorgeschreven, dan moet de duiker worden vervangen door een duiker van minstens 0,50 meter.

Duikers moeten met 20 tot 35 procent lucht worden gelegd ten opzichte van het hoogst vastgestelde peil in het peilbesluit. Dus bij een buis van 0,50 meter ligt hiervan maximaal 0,40 meter onder water en minimaal 0,10 meter boven water. Als de duiker minder dan 0,10 meter boven het water uitsteekt bestaat de kans dat drijfvuil ophoopt voor de duiker.

Daarnaast wordt een grens gesteld aan de maximale lengte van duikers. De maximale lengte bestaat omdat duikers een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. De grens voor de algemene regel is op 10 meter gesteld. In sommige gevallen kan van voorgenoemde maatvoering worden afgeweken. Dat moet per geval worden beoordeeld. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 5

De afstand tussen dammen met duiker en peilregelende kunstwerken moet minimaal 10 meter bedragen, omdat een dam met duiker vanwege de verminderde doorstroming de werking van een peilregelend kunstwerk in negatieve zin kan beïnvloeden.

De minimale afstand is niet van toepassing op verbindingsduikers, aangezien die dwars op de watergang liggen en niet van invloed zijn op de werking van peilregelende kunstwerken.

Toelichting bij vragen 6 en 7

Als de dam met duiker niet meer dan 25 m2 oppervlaktewater wegneemt (demping) dan geldt een algemene regel met meldplicht. Neemt de dam met duiker wel meer dan 25 m2 weg dan geldt de algemene regel alleen als er wordt gecompenseerd conform de regelgeving in hoofdstuk 3 (Dempen van oppervlaktewater). Wordt er niet gecompenseerd conform hoofdstuk 3 dan geldt een vergunningplicht.

4.2.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • bij het dempen van oppervlaktewater het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden; en/of

 • er rekening mee wordt gehouden dat de maatschappelijke functies van het watersysteem niet te veel worden belemmerd, zoals bijvoorbeeld kanoroutes of officiële schaatsroutes.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

4.2.3 Algemene regel met meldplicht

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • b. Het toepassen van uitlogende materialen is niet toegestaan, met uitzondering van bevestigingsmiddelen.

 • c. De duikerbuizen dienen in een rechte lijn te liggen en gronddicht op elkaar te worden aangesloten.

 • d. Door het aanleggen van een duiker ontstaat geen directe verbinding tussen verschillende peilgebieden.

 • e. Er dienen zodanige maatregelen getroffen te worden dat er geen grond of puin vanaf de dam in de naastliggende watergang kan raken.

 • f. Wanneer de duiker of dam met duiker niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dan dient initiatiefnemer deze in zijn geheel te verwijderen en het oorspronkelijk profiel te herstellen.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de aan te leggen dam met duiker;

  • de lengte en de breedte van de dam ter hoogte van de waterlijn;

  • de lengte en diameter van de duiker.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

a. Hierbij wordt verwezen naar uitlogende materialen. Hieronder verstaan we onder andere zink, gecreosoteerd hout of gewolmaniseerd hout. Met bevestigingsmiddelen wordt bedoeld verzinkte of koperen schroeven of spijkers etc. Het gebruik van uitlogende materialen bij bevestigingsmiddelen is wel toegestaan.

d. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een grondkering of een erosiebestendige afdekking.

e. Dammen en duikers in de watergang zorgen voor opstuwing. Indien de dammen niet meer worden gebruikt moeten ze worden weggehaald.

Toelichting bij artikel 2

Het plaatsen van een (dam met) duiker dient vooraf te worden gemeld, omdat dit een wijziging in het watersysteem behelst. Een wijziging in het watersysteem moet worden geregistreerd in de Legger. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

4.2.4 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

4.3 Verwijderen van duikers, dammen met duiker en dichte dammen in oppervlaktewater

4.3.1 Stroomschema verwijderen van duikers, dammen met duiker en dichte dammen in oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Voor inlaatduikers en peilregelende kunstwerken gelden aparte regels. Daarvoor moet hoofdstuk 21 ‘Peilscheidende en peilregelende kunstwerken in oppervlaktewater’ worden geraadpleegd.

Toelichting bij vraag 2

Het is zonder vergunning niet toegestaan om een duiker te verwijderen en de dam te laten liggen. De wateraan- en -afvoer kan dan in het gedrang komen.

Toelichting bij vraag 3

Het kan gaan om een dam, die speciaal is aangelegd om schouw en/of onderhoud van watergangen mogelijk te maken (als een watergang een onderhoudsroute van het waterschap doorkruist zie beschermingszone A op kaart 2A). Ook kan het gaan om een dam die in een toegangsweg ligt naar een kunstwerk of gebouw in beheer en onderhoud van het waterschap. Als het gaat om de hiervoor genoemde situaties dan kan zo’n dam niet zonder meer worden verwijderd. Indien er toch een dringende reden is om zo’n dam met duiker te verwijderen moeten er maatregelen worden getroffen om de bereikbaarheid van het schouwpad te garanderen. In zo’n geval moet een vergunning worden aangevraagd waarin een en ander kan worden geregeld.

De beschermingszone A is terug te vinden op kaart 2A. Of het gaat om een dam in een toegangsweg naar een kunstwerk of gebouw in beheer en onderhoud van het waterschap staat niet op kaart, maar een initiatiefnemer wordt verondersteld hiervan op de hoogte te zijn.

4.3.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • bij het verwijderen van de dam het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

4.3.3 Algemene regel met meldplicht

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de te verwijderen dam met duiker.

Toelichting bij artikel 1

Het verwijderen van een (dam met) duiker dient vooraf te worden gemeld, omdat dit een wijziging in het watersysteem behelst, die moet worden geregistreerd in de Legger. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

4.3.4 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

5 Bruggen in of over oppervlaktewater

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan bruggen centraal. Hiertoe wordt ook gerekend het verbreden van bruggen en het vervangen van het brugdek. Dit wordt gelijkgesteld met de aanleg van een nieuwe brug. Onder een brug verstaan we bijvoorbeeld een verbinding van een weg van de ene kant van de watergang naar de andere kant, die al dan niet met pijlers of palen in de watergang wordt ondersteund.

Het verbreden van een brug wordt gelijk gesteld met de aanleg van een nieuwe brug.

Als u van plan bent om een brug aan te leggen, te verbreden of te verwijderen, doorloop dan het betreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven’.

 • Hoofdstuk 22 ‘Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg’.

 • Hoofdstuk 28 ‘Bruggen bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

5.2 Aanleggen, verbreden van bruggen en vervangen van een brugdek in of over oppervlaktewater

5.2.1 Stroomschema aanleggen, verbreden van bruggen en vervangen van een brugdek in of over oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er een brug wordt aangelegd, verbreed of wordt onderhouden in de kernzone of beschermingszone A van een watergang, de beschermingszone B van een beschoeiing of in de beschermingszone K van een kunstwerk. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Wanneer alleen het dek van een brug wordt vervangen dan geldt de zorgplicht. Voorwaarde is wel dat de vrije ruimte onder de brug niet wordt verkleind. Met de vrije ruimte wordt de afstand tussen het brugdek en de watergang bedoeld. Wordt een brug in zijn geheel vervangen dan moet worden voldaan aan zowel de regelgeving voor het verwijderen van bruggen als aan de regelgeving voor het aanleggen van bruggen.

Toelichting bij vraag 2

Wanneer het een primaire of secundaire watergang betreft en deze versmald wordt als gevolg van de aanleg van de brug door bijvoorbeeld de landhoofden, dan kan de doorstroming van de watergang teveel worden belemmerd. Mochten er toch redenen zijn om het doorstroomprofiel met de aanleg van de brug te versmallen dan moet van geval tot geval worden beoordeeld wat de effecten zijn en welke maatregelen er moeten worden getroffen om nadelige consequenties voor de doorstroming zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Een eventuele versmalling van de watergang moet voorafgaand of gelijktijdig met de versmalling van de watergang worden gecompenseerd.

Toelichting bij vraag 3

Als er een brug met palen of pijlers wordt aangelegd in een watergang met een groot afvoerdebiet dan kunnen deze palen of pijlers een goede doorstroming in de weg staan. Daarom moet per geval worden beoordeeld of een dergelijke brug kan worden toegestaan en geldt voor deze gevallen een vergunningplicht. De betreffende (delen van) watergangen zijn aangegeven op kaart 12.

Toelichting bij vraag 4

Voor primaire en secundaire watergangen geldt dat als er palen of pijlers in de watergang worden geplaatst, dit ten koste kan gaan van de doorstroming. Het waterschap staat toe dat twee sets ondersteunende palen of pijlers in de watergang worden geplaatst, waarbij een set uit meerdere palen/pijlers kan bestaan die in de stromingsrichting van de watergang zijn geplaatst. Op deze manier wordt de doorstroming het minst beperkt. Voor tertiaire watergangen is de doorstroming van minder belang en om die reden worden daar geen eisen aan gesteld.

Toelichting bij vraag 5

Bij watergangen waarop varend onderhoud van de watergang kan plaatsvinden (zie kaart 1B) worden eisen gesteld aan de doorvaartbreedte en –hoogte van bruggen. Bij niet-varend onderhoud is bij primaire en secundaire watergangen een vrije hoogte onder de brug van 0,30 meter ten opzichte van het hoogst vastgestelde peil volgens het peilbesluit gewenst. Dit in verband met lichttoevoer, ecologie en onderhoud onder de brug en om eventuele stijging van het waterpeil te kunnen doorstaan. In sommige gevallen kan van deze eisen worden afgeweken. Dit moet echter van geval tot geval worden beoordeeld. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Bij tertiaire watergangen die niet op kaart 1B staan, geldt deze laatst eis (vrije hoogte onder de brug 0,30 meter) niet omdat deze watergangen niet door het waterschap worden onderhouden.

Ook tertiaire watergangen kunnen op kaart 1B staan. Het gaat dan meestal om aanvaarroutes van een inlaatplaats voor de maaiboot naar een primaire watergang toe.

Toelichting bij vraag 6

Bij primaire en secundaire watergangen mag een brug niet in de beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk worden aangelegd om de mogelijkheid te hebben om deze kunstwerken in de toekomst te kunnen vervangen.

In sommige gevallen kan van deze eisen worden afgeweken. Dit moet echter van geval tot geval worden beoordeeld. Daarom geldt voor die gevallen een vergunningplicht.

Voor tertiaire watergangen geldt dat het meestal om kleinere peilregelende kuntswerken gaat en wordt deze eis niet gesteld. Wel geldt hier natuurlijk altijd nog wel de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 7

Als een brug te dicht op een ander kunstwerk ligt, is het niet meer mogelijk om het stukje water tussen de brug en dat kunstwerk vanaf de oever met een maaikorf te onderhouden. Daarom schrijft het waterschap bij primaire en secundaire watergangen die (mogelijk) vanaf de oever worden onderhouden, en dus een beschermingszone A hebben, een minimale afstand van 7 meter voor.

Toelichting bij vraag 8

Als er bij de aanleg van de brug geen oppervlaktewater wordt gedempt (bijvoorbeeld voor de aanleg van landhoofden die de watergang versmallen), dan geldt voor de aanleg van de brug een algemene regel zonder meldplicht.

Toelichting bij vragen 9 en 10

Als er door de aanleg van de brug niet meer dan 25 m2 oppervlaktewater weggenomen wordt (demping als gevolg van bijvoorbeeld de aanleg van landhoofden in de watergang) dan geldt een algemene regel met meldplicht. Wordt er door de aanleg van de brug wel meer dan 25 m2 weggenomen dan geldt de algemene regel alleen als er wordt gecompenseerd conform de regelgeving in hoofdstuk 3 (Dempen van oppervlaktewater). Wordt er niet gecompenseerd conform hoofdstuk 3 dan geldt een vergunningplicht.

Let op dat als er gecompenseerd moet worden conform hoofdstuk 3 dit alsnog kan leiden tot vergunningplicht.

5.2.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • bij het aanleggen, verbreden of onderhouden van een brug het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;

 • er rekening mee wordt gehouden dat bij toepassing van bepaalde materialen in het oppervlaktewater er uitloging van schadelijke stoffen kan plaatsvinden. Dit doet zich voor bij onder andere het gebruik van de volgende materialen: gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout en verzinkt staal; en/of

 • er rekening mee wordt gehouden dat de maatschappelijke functies van het watersysteem niet worden belemmerd, zoals bijvoorbeeld: kanoroutes, officiële schaatsroutes, varen op vaarwegen en overig vaarwater.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

5.2.3 Algemene regel

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

5.2.3.1 Algemene regel zonder meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

 • b. Binnen het natte talud onder de brug mogen geen constructiedelen aangebracht worden, met uitzondering van de toegestane palen of pijlers.

 • c. Eventuele beschoeiingen in beheer en onderhoud bij het waterschap komen over een afstand van 5 meter voor de brug tot 5 meter na de brug in beheer en onderhoud bij de initiatiefnemer.

 • d. Delen van een eventueel aanwezige vervangen brug, voor zover deze geen deel uitmaken van de nieuwe brug en/of in strijd zijn met de voorschriften, worden verwijderd.

 • e. Wanneer de brug niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dan dient initiatiefnemer deze in zijn geheel, inclusief eventuele landhoofden, te verwijderen en het profiel te herstellen.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

b. Constructiedelen in het water kunnen de doorstroming belemmeren.

e. Bruggen met landhoofden in de watergang zorgen voor opstuwing. Indien de bruggen niet meer worden gebruikt moeten deze compleet met landhoofden worden weggehaald.

5.2.3.2 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

 • b. Binnen het natte talud onder de brug mogen geen constructiedelen aangebracht worden, met uitzondering van de toegestane palen of pijlers.

 • c. Eventuele beschoeiingen in beheer en onderhoud bij het waterschap komen over een afstand van 5 meter voor de brug tot 5 meter na de brug in beheer en onderhoud bij de initiatiefnemer.

 • d. Delen van een eventueel aanwezige vervangen brug, voor zover deze geen deel uitmaken van de nieuwe brug en/of in strijd zijn met de voorschriften, worden verwijderd.

 • e. Wanneer de brug niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dan dient initiatiefnemer deze in zijn geheel, inclusief eventuele landhoofden, te verwijderen en het profiel te herstellen.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de aan te leggen brug;

  • de omvang van de demping (versmalling van de watergang).

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

c. Constructiedelen in het water kunnen de doorstroming belemmeren.

e. Bruggen met landhoofden in de watergang zorgen voor opstuwing. Indien de bruggen niet meer worden gebruikt moeten deze compleet met landhoofden worden weggehaald.

Toelichting bij artikel 2

Het aanleggen van een brug waarbij oppervlaktewater wordt gedempt dient vooraf te worden gemeld, omdat dit een wijziging in het watersysteem behelst. Een wijziging in het watersysteem moet worden geregistreerd in de Legger. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

5.2.4 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

5.3 Verwijderen van bruggen bij oppervlaktewater

5.3.1 Stroomschema verwijderen van bruggen bij oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting

Het verwijderen van bruggen is een handeling die geen grote impact heeft op watergangen. Daarom geldt voor deze handeling uitsluitend de zorgplicht.

5.3.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • bij het verwijderen van bruggen het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden; en/of

 • ook eventueel aanwezige landhoofden worden verwijderd en het profiel wordt hersteld.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

6 Steigers en vlonders bij oppervlaktewater

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan steigers en vlonders centraal (zie ook figuur 6.1). Het aanleggen en het wijzigen van steigers en vlonders en het verwijderen van steigers en vlonders worden hierin uitgewerkt. Onder een steiger wordt verstaan een werk dat over de watergang hangt. Het kan worden ondersteund middels palen in de watergang. Met een vlonder wordt een werk bedoeld dat wordt aangebracht boven land en dus niet over een watergang hangt.

Het wijzigen van een steiger of vlonder wordt gelijk gesteld met de aanleg van een nieuwe steiger of vlonder.

De regelgeving opgenomen in dit hoofdstuk is ook van toepassing op het realiseren van constructies zoals een balkon, die over de watergang hangt. Dergelijke constructies worden hier beschouwd als een steiger.

Vanwege het feit dat de doorstroming en het onderhoud van de watergang kan worden belemmerd door het hebben dan wel het verwijderen van een steiger of vlonder, zijn deze handelingen niet zonder meer toegestaan.

Als u van plan bent om een steiger of vlonder aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen in, boven of naast een watergang, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven’.

 • Hoofdstuk 22 ‘Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg’.

 • Hoofdstuk 29 ‘Steigers en vlonders bij een waterkering’.

 • Hoofdstuk 16 ‘Bouwwerken langs oppervlaktewater’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

6.2 Aanleggen van steigers en vlonders bij oppervlaktewater

6.2.1 Stroomschema aanleggen van steigers en vlonders bij oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er een steiger of vlonder wordt aangelegd in de kernzone of beschermingszone A van een watergang, de beschermingszone B van een beschoeiing of in de beschermingszone K van een kunstwerk. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Tertiaire watergangen worden niet door het waterschap onderhouden. Of er sprake is van een tertiaire watergang kunt u herleiden uit de Legger oppervlaktewateren (zie kaart 1 A). Vanwege het feit dat tertiaire watergangen niet door het waterschap worden onderhouden, worden door het waterschap geen eisen gesteld aan steigers en vlonders. Ook worden geen eisen gesteld aan de maximale breedte van het overstek van de steiger.

Overigens kan het bij een tertiaire watergang zo zijn dat wanneer deze in eigendom is van de gemeente er varend onderhoud wordt gepleegd door deze gemeente. Met dit onderhoud dient de initiatiefnemer wel rekening te houden. In die gevallen is het verstandig toestemming te vragen voor de aanleg van de steiger bij de betreffende gemeente.

Figuur 6.1 Verschil tussen een vlonder en een steiger

Voor de figuur wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vragen 2, 3 en 4

Als er sprake is van een vlonder (zie figuur 6.1), dan is de invloed op watergangen minimaal. De doorstroming wordt niet belemmerd, omdat er geen palen in het water staan en er geen sprake van een overstek over de watergang. Wel moet worden nagegaan of de vlonder zich bevindt in de beschermingszone A van een watergang. Als dat het geval is dan moet de vlonder zodanig geconstrueerd zijn dat deze overrijdbaar is door onderhoudsvoertuigen die maaionderhoud aan de watergang uitvoeren. Is de vlonder niet overrijdbaar voor onderhoudsvoertuigen dan moet per geval worden nagegaan of zo’n vlonder in de beschermingszone kan worden toegestaan. Daarom geldt voor die gevallen een vergunningplicht.

Als de vlonder niet in de beschermingszone A van een watergang ligt, maar wel in de beschermingszone B van beschoeiingen of in de beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk, en overrijdbaar is voor onderhoudsvoertuigen, dan moet alleen nog worden nagegaan of de vlonder zich bevindt bij een beschoeiing of peilregelend kunstwerk die in beheer en onderhoud is bij het waterschap. Is dat het geval dan gelden er voorschriften voor het aanleggen van die vlonder. Daarom geldt in die gevallen een algemene regel, waarbij er geen meldingsplicht is. In andere gevallen geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 5

Bij primaire en secundaire watergangen worden er eisen gesteld aan de afstand van de onderzijde van de steiger tot het hoogst vastgestelde waterpeil in het peilbesluit. Peilbesluiten kunt u inzien op de site van het waterschap (zie www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving). Of een watergang primair of secundair is, staat op kaart 1A. De maat van 0,30 meter heeft als achtergrond dat deze afstand voldoende is om de meeste peilstijgingen van watergangen te kunnen opvangen zonder dat steeds de steiger onder water loopt en er allerlei losliggende voorwerpen in de watergang terecht komen.

Bij steigers in de openbare ruimte (bijvoorbeeld kanosteigers) bevinden zich over het algemeen geen losliggende voorwerpen op de steiger en zijn bovengenoemde risico’s dus niet aan de orde. Daarom geldt hier geen maat van 0,30 meter. Ook bij steigers die zich niet in de openbare ruimte bevinden, zou een kleinere maat dan 0,30 meter in sommige gevallen kunnen worden toegestaan. Er worden dan wel aanvullende eisen gesteld. Dit moet echter van geval tot geval worden beoordeeld. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 6

Wanneer er sprake is van een primaire of secundaire watergang en deze watergang wordt door het waterschap vanaf de kant (beschermingszone A) onderhouden dan vormen steigers een lastig obstakel bij dit onderhoud. Of zo’n steiger toch wordt toegestaan moet per situatie beoordeeld worden. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht omdat moet worden bekeken of het onderhoud niet te veel wordt belemmerd.

Toelichting bij vragen 7 en 8

Wanneer de watergang vanaf de andere oever wordt onderhouden en dus niet vanaf het water (watergang staat niet op kaart 1B), dan hoeft geen rekening te worden gehouden met de doorvaartbreedte voor een maaiboot. De lengte van het overstek van de steiger over het water mag dan per oever 1/6 deel zijn van de waterlijn bij het hoogst vastgestelde waterpeil in het peilbesluit, met een maximale breedte van 1 meter. Bij deze breedte blijft altijd 2/3 deel van de breedte op de waterlijn vrij, waardoor de schaduwwerking, die door de steiger wordt veroorzaakt, beperkt blijft.

Het plaatsen van palen in een primaire of secundaire watergang is ongewenst vanwege doorstroming, drijfvuil en onderhoud. Als er toch dringende redenen zijn om groter overstek over het water aan te leggen of om palen onder een steiger in de watergang te zetten dan moet per geval beoordeeld worden of dit kan worden toegestaan. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vragen 9, 10, en 11

In de legger oppervlaktewateren worden onder andere watergangen aangegeven die varend kunnen worden onderhouden. In het geval er vanaf het water onderhoud kan worden uitgevoerd middels een boot, spreken we van onderhoudsvaarwater. Bij varend onderhoud, bijvoorbeeld door het waterschap, gelden er eisen aan de doorvaartbreedte ten behoeve van de maaiboot. Dit geldt ook voor (andere) watergangen die toegankelijk moeten zijn voor de maaiboot. Voor de bepaling van het overstek van de steiger boven het water gelden twee uitgangspunten.

 • 1.

  Manoeuvreerbreedte maaiboot: om goed te kunnen manoeuvreren heeft een maaiboot een breedte nodig van minimaal 3 meter.

 • 2.

  Gelijke rechten voor initiatiefnemers op beide oevers: het mag niet zo zijn dat als er op de ene oever een steiger wordt aangelegd, dat dit dan op de tegenoverliggende oever niet meer mogelijk is.

Voor het bepalen van de lengte van het overstek van de steiger over het water onderscheiden we vier gevallen waarbij de breedte van de watergang op de waterlijn bij het hoogst vastgestelde waterpeil in het peilbesluit leidend is, te weten:

 • 1.

  De watergang is breder dan 7 meter: aan beide zijden mag een steiger worden aangelegd met een overstek over het water van 1 meter. Er is aan beide zijden dan ook nog de mogelijkheid om een klein bootje of kano aan de steiger aan te leggen, mits dit ook vanuit andere regelgeving is toegestaan. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat er te allen tijde een vrije doorvaartopening overblijft van minimaal 3 meter ten behoeve van de maaiboot.

 • 2.

  De watergang heeft een breedte tussen 5 en 7 meter. Alles wat de watergang breder is dan 5 meter mag gelijk verdeeld worden over beide oevers. Dus bij een watergang met een breedte van 6 meter mag de lengte van het overstek over het water maximaal 0,50 meter zijn. Ook in dit geval is er nog voldoende ruimte over om aan beide zijden een klein bootje of kano aan de steiger aan te leggen, mits dit ook vanuit andere regelgeving is toegestaan. Ook hier geldt weer dat er te allen tijde een vrije doorvaartopening overblijft van 3 meter ten behoeve van de maaiboot.

 • 3.

  De watergang heeft een breedte tussen 3 en 5 meter. Alles wat de watergang breder is dan 3 meter mag gelijk verdeeld worden over beide oevers. Dus bij een watergang met een breedte van 4 meter mag de lengte van het overstek over het water maximaal 0,50 meter zijn. In dit geval mag er geen bootje of kano aan de steiger worden aangelegd omdat dan de doorvaartbreedte voor de maaiboot smaller zou worden dan 3 meter.

 • 4.

  De watergang is smaller dan 3 meter. Er is geen overstek over het water toegestaan.

Indien een groter overstek van de steiger over het water gewenst is, dan moet per geval worden beoordeeld of dit mogelijk is. Dat geldt ook voor het plaatsen van palen onder de steiger in de watergang. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

6.2.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • bij het aanleggen van een steiger of vlonder wordt het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd, indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;

 • vanuit het oogpunt van ecologie, het van belang is dat een steiger niet zodanig groot is dat over een grote lengte of breedte lichttoetreding onder de steiger onmogelijk wordt gemaakt;

 • er rekening mee wordt gehouden dat bij toepassing van bepaalde materialen in het oppervlaktewater er uitloging van schadelijke stoffen kan plaatsvinden. Dit doet zich voor bij onder andere het gebruik van de volgende materialen: gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout en verzinkt staal;

 • er rekening mee wordt gehouden dat maatschappelijke functies van het watersysteem niet worden belemmerd, zoals bijvoorbeeld kanoroutes of officiële schaatsroutes;

 • dat onderhoud van de watergang mogelijk blijft; en/of

 • bij de aanleg van een steiger geen waterberging mag worden weggenomen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

6.2.3 Algemene regel

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

6.2.3.1 Algemene regel zonder meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De vlonder wordt niet bevestigd aan en rust niet op een aanwezige beschoeiing van het waterschap (zie kaart 1D) of aan een peilregelend kunstwerk (zie kaart 1C).

 • b. Delen van een aanwezige vervangen vlonder, voor zover deze geen functie meer hebben en geen deel uitmaken van de nieuwe vlonder en/of in strijd zijn met deze voorschriften, worden verwijderd.

 • c. De vlonder moet in overleg met het waterschap op eigen kosten worden weggehaald als het waterschap de beschoeiing of het peilregelende kunstwerk of delen hiervan, moet vervangen en de vlonder daarvoor in de weg ligt. De vlonder mag daarna op eigen kosten worden teruggeplaatst.

 • d. Wanneer de vlonder niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dan dient initiatiefnemer deze in zijn geheel te verwijderen en het profiel te herstellen.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

a. Een vlonder mag niet worden bevestigd aan de beschoeiing of aan een peilregelend kunstwerk van het waterschap. De reden hiervoor is dat de constructie hier niet op is berekend. Het aanbrengen van een vlonder kan daarmee de stabiliteit en levensduur van de beschoeiing of het kunstwerk negatief beïnvloeden.

c. Als het waterschap (groot) onderhoud moet uitvoeren, waarbij de vlonder in de weg ligt, dan moet de initiatiefnemer deze weghalen. Na afloop van de werkzaamheden mag de vlonder weer worden teruggeplaatst.

d. Vlonders kunnen het onderhoud belemmeren. Indien deze niet meer worden gebruikt moeten ze worden weggehaald.

6.2.3.2 Algemene regel zonder meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De steiger wordt niet bevestigd aan een aanwezige beschoeiing van het waterschap (zie kaart 1D) of aan een peilregelend kunstwerk (zie kaart 1C). Dit betekent dat de constructie niet rust op of is verankerd aan de beschoeiing of het peilregelende kunstwerk.

 • b. Delen van een aanwezige vervangen steiger, voor zover deze geen deel uitmaken van de nieuwe steiger en/of in strijd zijn met deze voorschriften, worden verwijderd.

 • c. De steiger moet in overleg met het waterschap op eigen kosten worden weggehaald als het waterschap de beschoeiing of het peilregelende kunstwerk of delen hiervan moet vervangen en de steiger daarvoor in de weg ligt. De steiger mag daarna op eigen kosten worden teruggeplaatst.

 • d. Wanneer de steiger niet meer wordt gebruikt, dan dient de initiatiefnemer deze in zijn geheel te verwijderen en het profiel te herstellen.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

b. Een steiger mag niet worden bevestigd aan de beschoeiing of aan een peilregelend kunstwerk van het waterschap. De reden hiervoor is dat de constructie hier niet op is berekend. Het aanbrengen van een steiger kan daarmee de stabiliteit en levensduur van de beschoeiing of het kunstwerk negatief beïnvloeden.

c. Als het waterschap (groot) onderhoud moet uitvoeren, waarbij de steiger in de weg ligt, dan moet de initiatiefnemer deze weghalen. Na afloop van de werkzaamheden mag de steiger weer worden teruggeplaatst.

d. Steigers in de watergang zorgen voor opstuwing en kunnen het onderhoud belemmeren. Indien deze niet meer worden gebruikt moeten ze worden weggehaald.

6.2.3.3 Algemene regel zonder meldplicht

zie paragraaf 6.2.3.2

6.2.3.4 Algemene regel zonder meldplicht

zie paragraaf 6.2.3.2

6.2.3.5 Algemene regel zonder meldplicht

zie paragraaf 6.2.3.2

6.2.4 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

6.3 Verwijderen van steigers en vlonders bij oppervlaktewater

6.3.1 Stroomschema verwijderen van steigers en vlonders bij oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting

Het verwijderen van steigers en vlonders is een handeling die geen grote impact heeft op watergangen. Daarom geldt voor deze handeling uitsluitend de zorgplicht.

6.3.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd, indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden; en/of

 • het profiel van de watergang wordt hersteld.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Beschoeiingen en damwanden in of langs oppervlaktewater

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan beschoeiingen en damwanden centraal. Het plaatsen en verwijderen van beschoeiingen en damwanden wordt hierin uitgewerkt. Onder een beschoeiing of damwand wordt verstaan een constructie die wordt aangebracht langs de oever ter bescherming van het afkalven van het achterliggende land of ter bescherming van de waterkering.

Het plaatsen en het verwijderen van een beschoeiing of damwand is niet zonder meer toegestaan. Als een nieuwe beschoeiing of damwand in de watergang wordt geplaatst kan wateroppervlakte en dus bergingscapaciteit verloren gaan. Er is dan sprake van een demping. Dit is niet altijd toegestaan. Ook kan mogelijk verkeerd materiaal worden gebruikt dat niet geschikt is voor een beschoeiing of dat uitloging in oppervlaktewater veroorzaakt. Verder moet worden voorkomen dat grond of schadelijke stoffen in de watergang terecht komen. Om die reden zijn er regels opgesteld voor het materiaal dat kan worden gebruikt en zijn er regels opgesteld ten behoeve van de compensatie van de demping die ten gevolge van het plaatsen van de beschoeiing of damwand plaatsvindt.

Als u van plan bent om een oeverbeschoeiing of een damwand te plaatsen of te verwijderen, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Indien u een nieuwe beschoeiing of damwand strak langs de oever plaatst en daarbij de oude beschoeiing of damwand verwijdert, dan dient u enkel het stroomschema voor het plaatsen van een beschoeiing en damwanden te doorlopen.

Stroomschema’s

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;

 • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 2 ‘Graven van of in oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 3 ‘Dempen van oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven’.

 • Hoofdstuk 30 ‘Beschoeiingen bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

7.2 Plaatsen van beschoeiingen en damwanden in of langs oppervlaktewater

7.2.1 Stroomschema plaatsen van beschoeiingen en damwanden in of langs oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Als de beschoeiing wordt geplaatst in een tertiaire watergang, waarbij eventuele aanwezige oude beschoeiingen worden verwijderd en er dus geen demping plaats vindt als gevolg van het plaatsen van de beschoeiing, dan geldt de algemene regel zonder meldplicht.

Toelichting bij vraag 2

Als de beschoeiing wordt geplaatst in een tertiaire watergang en er vindt wel demping plaats als gevolg van het plaatsen van de beschoeiing dan moet worden gecompenseerd middels het graven van nieuw oppervlaktewater. Daarom moet ook hoofdstuk 3 voor het dempen van oppervlaktewater geraadpleegd worden. Er geldt dan een meldplicht in het kader van de algemene regels.

Deze situatie doet zich voor als de nieuwe beschoeiing tegen de oude beschoeiing wordt geplaatst, of als de nieuwe beschoeiing niet op de oeverlijn maar in het water wordt geplaatst.

Toelichting bij vraag 3

Als de beschoeiing wordt geplaatst in een primaire of secundaire watergang en er vindt geen demping plaats als gevolg van het plaatsen van de beschoeiing dan geldt er een meldingsplicht in het kader van de algemene regels. Aangezien het waterschap een groot belang heeft bij voldoende doorstroming van deze watergangen wil het waterschap hier actief op toezien. Daarom moet een melding worden gedaan.

Als de beschoeiing voor de bestaande beschoeiing moet worden geplaatst, wordt de watergang versmald en gaat er bergingscapaciteit verloren. Dit wordt beschouwd als een demping. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of deze demping acceptabel is. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

7.2.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden; en/of

 • er rekening mee wordt gehouden dat bij toepassing van bepaalde materialen in het oppervlaktewater uitloging van schadelijke stoffen kan plaatsvinden. Dit doet zich voor bij onder andere het gebruik van de volgende materialen: gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout en verzinkt staal.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7.2.3 Algemene regel

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

7.2.3.1 Algemene regel zonder meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Duikers en andere uitstroomvoorzieningen die op het te beschoeien gedeelte zijn aangesloten, worden tot buiten de beschoeiing verlengd met een buis die een inwendige diameter heeft die groter of gelijk is aan de bestaande buis.

 • b. De beschoeiing wordt gronddicht (zonodig met worteldoek) afgewerkt, zodanig dat geen grond en/of puin vanachter de beschoeiing in de watergang kan raken.

 • c. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

 • d. De beschoeiing wordt zodanig op de bestaande oever(bescherming) aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

a. Bij verlenging van duikers en uitstroomvoorzieningen moet de buis tot buiten de beschoeiing worden verlengd. De reden hiervoor is dat de duiker of uitstroomvoorziening moet blijven functioneren en dat voorkomen moet worden dat grond van achter de beschoeiing uitspoelt en in de watergang terecht komt. De buis moet minimaal van gelijke diameter zijn als de bestaande buis om te voorkomen dat deze gemakkelijk verstopt raakt.

b. Doel van dit voorschrift is dat wordt voorkomen dat grond van achter de beschoeiing uitspoelt en in de watergang terecht komt.

c. De werkzaamheden aan de beschoeiing mogen het onderhoud van de watergang door het waterschap niet belemmeren. Bij het waterschap kan worden nagevraagd wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd.

d. Doel van dit voorschrift is dat wordt voorkomen dat grond van achter de beschoeiing uitspoelt en in de watergang terecht komt.

7.2.3.2 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Duikers en andere uitstroomvoorzieningen die op het te beschoeien gedeelte zijn aangesloten, worden tot buiten de beschoeiing verlengd met een buis die een inwendige diameter heeft die groter of gelijk is aan de bestaande buis.

 • b. De beschoeiing wordt gronddicht (zonodig met worteldoek) afgewerkt, zodanig dat geen grond en/of puin vanachter de beschoeiing in de watergang kan raken.

 • c. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

 • d. De beschoeiing wordt zodanig op de bestaande oever(bescherming) aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de te plaatsen beschoeiing, waarop het gehele te beschoeiien gedeelte is aangegeven;

  • een duidelijk overzicht van de hoeveelheid te dempen en te compenseren oppervlaktewater als gevolg van de te plaatsen beschoeiing in m²;

  • een duidelijke locatietekening van het te compenseren oppervlaktewater;

  • de startdatum van de werkzaamheden.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

a. Bij verlenging van duikers en uitstroomvoorzieningen moet de buis tot buiten de beschoeiing worden verlengd. De reden hiervoor is dat de duiker of uitstroomvoorziening moet blijven functioneren en dat voorkomen moet worden dat grond van achter de beschoeiing uitspoelt en in de watergang terecht komt. De buis moet minimaal van gelijke diameter zijn als de bestaande buis om te voorkomen dat deze gemakkelijk verstopt raakt.

b. Doel van dit voorschrift is dat wordt voorkomen dat grond van achter de beschoeiing uitspoelt en in de watergang terecht komt.

c. De werkzaamheden aan de beschoeiing mogen het onderhoud van de watergang door het waterschap niet belemmeren. Bij het waterschap kan worden nagevraagd wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd.

d. Doel van dit voorschrift is dat wordt voorkomen dat grond van achter de beschoeiing uitspoelt en in de watergang terecht komt.

Toelichting bij artikel 2

Het plaatsen van een beschoeiing dient te worden gemeld, omdat dit een wijziging in het watersysteem kan betekenen waar het waterschap op moet controleren. Eventueel moet zo’n wijziging in de Legger worden geregistreerd. Ook moet het waterschap kunnen controleren of de beschoeiing op de juiste wijze is aangelegd. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

7.2.3.3 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Duikers en andere uitstroomvoorzieningen die op het te beschoeien gedeelte zijn aangesloten, worden tot buiten de beschoeiing verlengd met een buis die een inwendige diameter heeft die groter of gelijk is aan de bestaande buis.

 • b. De beschoeiing wordt gronddicht (zo nodig met worteldoek) afgewerkt, zodanig dat geen grond en/of puin vanachter de beschoeiing in de watergang kan raken.

 • c. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

 • d. De beschoeiing wordt zodanig op de bestaande oever(bescherming) aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.

 • e. De beschoeiing wordt voldoende diep in de bodem van de watergang aangelegd, zodat deze bij het uitvoeren van onderhouds- en baggerwerkzaamheden tot de vaste bodem, zijn grondkerende functie behoudt en niet bezwijkt.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de te plaatsen beschoeiing, waarop het gehele te beschoeiien gedeelte is aangegeven;

  • de startdatum van de werkzaamheden.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

a. Bij verlenging van duikers en uitstroomvoorzieningen moet de buis tot buiten de beschoeiing worden verlengd. De reden hiervoor is dat de duiker of uitstroomvoorziening moet blijven functioneren en dat voorkomen moet worden dat grond van achter de beschoeiing uitspoelt en in de watergang terecht komt. De buis moet minimaal van gelijke diameter zijn als de bestaande buis om te voorkomen dat deze gemakkelijk verstopt raakt.

b. Doel van dit voorschrift is dat wordt voorkomen dat grond van achter de beschoeiing uitspoelt en in de watergang terecht komt.

c. De werkzaamheden aan de beschoeiing mogen het onderhoud van de watergang door het waterschap niet belemmeren. Bij het waterschap kan worden nagevraagd wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd.

d. Doel van dit voorschrift is dat wordt voorkomen dat grond van achter de beschoeiing uitspoelt en in de watergang terecht komt.

e. De beschoeiing moet voldoende diep tot aan de vaste bodem worden aangebracht om te voorkomen dat beschoeiing omvalt bij baggerwerkzaamheden of het uitdiepen van de watergang. In de Legger oppervlaktewateren kan worden nagegaan wat de onderhoudsdiepte van de watergang is (zie www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving).

Toelichting bij artikel 2

Het plaatsen van een beschoeiing dient te worden gemeld, omdat dit een wijziging in het watersysteem kan betekenen, die moet worden geregistreerd in de Legger. Ook moet het waterschap kunnen controleren of de beschoeiing op de juiste wijze is aangelegd. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

7.2.4 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

7.3 Verwijderen van beschoeiingen en damwanden in of langs oppervlaktewater

7.3.1 Stroomschema verwijderen van beschoeiingen en damwanden in of langs oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Als het een beschoeiing betreft die in een beschermingszone B ligt dan betekent dit dat deze beschoeiing in beheer en onderhoud is bij het waterschap. Het waterschap wil bij zo’n beschoeiing per geval bekijken of deze verwijderd mag worden en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarom geldt in die gevallen een vergunningplicht. Is de beschoeiing niet in beheer en onderhoud bij het waterschap dan is bij het uitvoeren van de handeling de zorgplicht van toepassing.

7.3.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7.3.3 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

8 Uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in oppervlaktewater

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten centraal. Het aanleggen van en het verwijderen van een uitstroomvoorziening of een onttrekkingspunt wordt hierin uitgewerkt. Dit zijn voorzieningen, bijvoorbeeld een pomp of gemaal, om water af te voeren naar oppervlaktewater, dan wel om water daaraan te onttrekken. Wat exact hieronder wordt verstaan, kunt u vinden in de begrippenlijst die als bijlage bij dit document is gevoegd.

Het realiseren van een uitstroomvoorziening of een onttrekkingspunt is niet zonder meer toegestaan. Het onderhouden van een watergang kan immers door een uitstroomvoorziening worden belemmerd. Daarom zijn er regels opgesteld ten behoeve van de ruimte die overblijft voor het doen van onderhoud.

Als u van plan bent om een uitstroomvoorziening of onttrekkingspunt aan te leggen of te verwijderen, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 9 ‘Lozen op en het onttrekken van oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 15 ‘Versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 31‘Uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

8.2 Aanleggen van uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in oppervlaktewater

8.2.1 Stroomschema aanleggen van uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er een uitstroomvoorziening of onttrekkingspunt wordt aangelegd in de kernzone of beschermingszone A van een watergang, de beschermingszone B van een beschoeiing of in de beschermingszone K van een kunstwerk. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Als het om een tijdelijke uitstroomvoorziening of tijdelijk onttrekkingspunt gaat dan geldt alleen de zorgplicht. Voorwaarde is uiteraard dat de uitstroomvoorziening of onttrekkingspunt na afloop van de werkzaamheden geheel uit de watergang wordt verwijderd. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een lozingspunt voor een grondwateronttrekking of om bijvoorbeeld een onttrekkingspunt voor het opzetten van het waterpeil in een tijdelijke bouwkuip.

Toelichting bij vraag 2

Als de aan te leggen uitstroomvoorziening of het aan te leggen onttrekkingspunt zich binnen de beschermingszone B van een beschoeiing of binnen de beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk bevindt, dan moet per geval worden beoordeeld wat zo’n constructie betekent voor die beschoeiing of dat peilregelende kunstwerk. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 3

Langs een primaire of secundaire watergang die vanaf de kant wordt onderhouden moet een obstakelvrij onderhoudspad aanwezig zijn, zodat onderhoudsvoertuigen bij de watergang kunnen komen. Als er een obstakelvrij onderhoudspad aanwezig is, kan worden volstaan met de zorgplicht. Is dit niet het geval dan moet per geval worden beoordeeld of dit acceptabel is. Daarom geldt voor die gevallen een vergunningplicht.

8.2.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • tijdelijke constructies geen schade toebrengen aan beschoeiingen en kunstwerken die in beheer en onderhoud zijn van het waterschap;

 • na afloop van de werkzaamheden het werk in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;

 • er rekening mee wordt gehouden dat bij toepassing van bepaalde materialen in het oppervlaktewater er uitloging van schadelijke stoffen kan plaatsvinden. Dit doet zich voor bij onder andere het gebruik van de volgende materialen: gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout en verzinkt staal;

 • wordt voorkomen dat als gevolg van onderhoudswerkzaamheden door derden (bijvoorbeeld het waterschap) de uitstroomvoorziening en/of onderhoudsmaterieel beschadigd raakt als gevolg van de werkzaamheden. Dit kan worden bereikt door de uitstroomvoorziening te verklikken middels een paal die zowel vanaf het maaiveld als vanaf het water zichtbaar is en blijft; en/of

 • dat het onttrekken of lozen van water geen structurele en/of significante peilwijzigingen mag veroorzaken, aangezien dit lokaal kan leiden tot wateroverlast of waterschaarste. Onder significant wordt verstaan een dermate grote afwijking die op grond van het peilbesluit niet is toegestaan. De peilbesluiten zijn te raadplegen via de site van het waterschap: www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving. Hierin is opgenomen dat het waterschap de vastgestelde peilen nastreeft met een marge van 5 centimeter. Dit betekent dat het peil 5 centimeter mag stijgen en 5 centimeter mag dalen ten opzichte van het vastgestelde peil opgenomen in het peilbesluit. Grotere afwijkingen zijn niet toegestaan zonder overleg met het waterschap.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

8.2.3 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

8.3 Verwijderen van uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in oppervlaktewater

8.3.1 Stroomschema verwijderen van uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting

Het verwijderen van uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten is een handeling die geen grote impact heeft op watergangen. Daarom geldt voor deze handeling uitsluitend de zorgplicht.

8.3.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

9 Lozen op en het onttrekken van oppervlaktewater

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het lozen op oppervlaktewater en het onttrekken van oppervlaktewater centraal. Het lozen op oppervlaktewater en het onttrekken van oppervlaktewater is niet zonder meer toegestaan. Het watersysteem kan worden ontregeld door het lozen en het onttrekken van oppervlaktewater en om die reden zijn hiervoor regels opgesteld.

Als u van plan bent om op oppervlaktewater te lozen of oppervlaktewater te onttrekken aan een watergang, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 8 ‘Uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 15 ‘Versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op oppervlaktewater’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

9.2 Lozen op oppervlaktewater

9.2.1 Stroomschema lozen op oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting

Het lozen op oppervlaktewater is een handeling die geen grote impact heeft op watergangen. Daarom geldt voor deze handeling uitsluitend de zorgplicht.

De Keur ziet alleen toe op waterkwantiteit, dus de hoeveelheid water die wordt geloosd. Daarnaast controleert het waterschap ook de waterkwaliteit. Regels hiervoor staan in het Besluit lozingen buiten inrichtingen (Blbi) en/of het Activiteitenbesluit. Bij het lozen op oppervlaktewater moet ook hiermee rekening worden gehouden. Vaak is het nodig dat u hiervoor een melding doet, maar in bepaalde gevallen is zelfs een vergunningaanvraag noodzakelijk. Raadpleeg daarom ook die besluiten op de site van het waterschap: www.hdsr.nl en/of www.wetten.nl of neem contact op met het waterschap.

9.2.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden; en/of

 • het lozen van water geen structurele en/of significante peilwijziging mag veroorzaken, aangezien dit kan leiden tot wateroverlast. Onder significant wordt verstaan een dermate grote afwijking die op grond van het peilbesluit niet is toegestaan. De peilbesluiten zijn te raadplegen via de site van het waterschap: www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving. Hierin is opgenomen dat het waterschap de vastgestelde peilen nastreeft met een marge van 5 centimeter. Dit betekent dat het peil 5 centimeter mag stijgen en 5 centimeter mag dalen ten opzichte van het vastgestelde peil opgenomen in het peilbesluit. Grotere afwijkingen zijn niet toegestaan zonder overleg met het waterschap.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

9.3 Onttrekken van oppervlaktewater

9.3.1 Stroomschema onttrekken van oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Dit hoofdstuk geldt niet voor het realiseren en/of het hebben van een op- of onderbemaling of een hoogwatervoorziening. Voor die onderwerpen is hoofdstuk 20 ‘het realiseren en hebben van een afwijkend peil’ van toepassing.

Toelichting bij vragen 2

Voor het onttrekken van oppervlaktewater geldt in principe alleen de zorgplicht. Uitzondering hierop is het onttrekken van oppervlaktewater in de periode van nachtvorstschadebestrijding Hierbij moet worden voorkomen dat er een te kort aan oppervlaktewater ontstaat als gevolg van de vele oppervlaktewateronttrekkingen die tegelijkertijd plaatsvinden. Daarom zijn deze oppervlaktewateronttrekkingen vergunningplichtig.

9.3.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • de onttrekking van oppervlaktewater geen schade veroorzaakt aan de bodem en taluds van een watergang. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en kan de doorstroming belemmeren; en/of

 • het onttrekken van water geen structurele en/of significante peilwijziging veroorzaakt, aangezien dit lokaal kan leiden tot wateroverlast of waterschaarste. Onder significant wordt verstaan een dermate grote afwijking die op grond van het peilbesluit niet is toegestaan. De peilbesluiten zijn te raadplegen via de site van het waterschap: www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving. Hierin is opgenomen dat het waterschap de vastgestelde peilen nastreeft met een marge van 5 centimeter. Dit betekent dat het peil 5 centimeter mag stijgen en 5 centimeter mag dalen ten opzichte van het vastgestelde peil opgenomen in het peilbesluit. Grotere afwijkingen zijn niet toegestaan zonder overleg met het waterschap.

 • er bij het onttrekken van oppervlaktewater rekening mee moet worden gehouden dat er in tijden van schaarste (bijvoorbeeld bij droogte) veel oppervlaktewateronttrekkingen gelijktijdig plaatsvinden. Het is dan zaak de beschikbare hoeveelheid water zoveel mogelijk onderling gelijk te verdelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

9.3.3 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

10 Kabels en leidingen in, onder, over of langs oppervlaktewater

10.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan kabels en leidingen centraal. Het aanleggen van kabels en leidingen en het verwijderen van kabels en leidingen wordt hierin uitgewerkt.

Het aanleggen van en het verwijderen van kabels en leidingen is niet zonder meer toegestaan. Een watergang kan door het plaatsen of het verwijderen van kabels en leidingen worden gestremd. Om die reden zijn er regels opgesteld ten behoeve van het plaatsen en of het verwijderen van kabels en leidingen.

Als u van plan bent om een kabel of leiding aan te leggen of te verwijderen in, onder, over of langs een watergang, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 32 ‘Kabels en leidingen bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

10.2 Aanleggen van kabels en leidingen in, onder, over of langs oppervlaktewater

10.2.1 Stroomschema aanleggen van kabels en leidingen in, onder, over of langs oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er kabels en/of leidingen worden aangelegd in de kernzone of beschermingszone A van een watergang. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 2

In het geval er sprake is van een tertiaire watergang kan bij het aanleggen van kabels en leidingen volstaan worden met de zorgplicht. Er wordt hier uitsluitend over de kernzone van een tertiaire watergang gesproken aangezien een tertiaire watergang geen beschermingszone heeft. Voor primaire en secundaire watergangen geldt een algemene regel zonder meldplicht.

Als bij de aanleg van kabels en leidingen een watergang moet worden doorkruist door middel van het graven van een sleuf in open ontgraving dan kan het zijn dat de watergang moet worden gestremd. In dat geval moet hoofdstuk 13 van de uitvoeringsregels worden geraadpleegd. Bij primaire en secundaire watergangen en bij tertiaire watergangen die op kaart 11 staan is dit ongewenst omdat hierdoor (elders) wateroverlast of watertekort kan ontstaan. Daarom geldt vanuit de regelgeving in hoofdstuk 13 voor deze gevallen alsnog een vergunningplicht, waarbij het waterschap nagaat of de handeling onder het stellen van voorschriften toch kan worden toegestaan. Voor tertiaire watergangen die niet op kaart 11 staan geldt dan behalve de algemene regel zonder meldplicht van paragraaf 10.2.3 tevens een algemene regel zonder meldplicht van paragraaf 13.4.1.

10.2.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig moeten worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater moeten worden verwijderd. Hierdoor zou de doorstroming kunnen worden belemmerd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;

 • een initiatiefnemer er rekening mee moet houden dat oevers van watergangen kunnen afkalven. Voorkomen moet worden dat kabels en leidingen hierdoor in de watergang terecht komen;

 • kabels en leidingen zodanig worden aangelegd dat het (toekomstig) onderhoud door derden (waaronder het waterschap) mogelijk blijft zonder dat de kabels en leidingen moeten worden verlegd. Het waterschap adviseert daarom om kabels en leidingen zoveel mogelijk buiten de beschermingszone B van beschoeiingen en de beschermingszone K van kunstwerken te leggen. Indien er toch werkzaamheden plaatsvinden binnen de genoemde zones, adviseert het waterschap om in ieder geval voldoende afstand te houden tot de beschoeiing/het kunstwerk, de beschoeiing/het kunstwerk onderlangs te kruisen en de beschoeiing/het kunstwerk niet te beschadigen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

10.2.3 Algemene regel zonder meldplicht

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften van het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De bovenkant (van enig constructiedeel) van kabels en leidingen ligt minimaal 1 meter onder de in de legger aangegeven waterdiepte plus onderhoudsdiepte van de watergang. Voor vaarwegen geldt dat kabels en leidingen minimaal 2 meter onder de in de legger aangegeven waterdiepte plus onderhoudsdiepte moeten liggen. Als het werkelijke bodemniveau van de watergang lager ligt dan hierboven aangegeven, dan geldt dat de kabels en leidingen minimaal 1 meter respectievelijk 2 meter onder het werkelijke bodemniveau aangelegd moeten worden.

 • b. Daar waar kabels en leidingen een watergang kruisen moet de gronddekking op de kabels en leidingen ter plaatste van de taluds loodrecht gemeten op de taluds minimaal 1 meter bedragen.

 • c. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

 • d. Wanneer kabels en leidingen niet meer wordt gebruikt, dan dient initiatiefnemer deze in zijn geheel te verwijderen en het profiel te herstellen.

Toelichting bij artikel 1

Dit voorschrift is bedoeld om er voor te zorgen dat kabels en leidingen bij het kruisen van een watergang en/of onderhoudsroute, voldoende diep liggen, zodat bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden geen schade kan ontstaan en/of dat het onderhoud wordt belemmerd.

10.3 Verwijderen van kabels en leidingen in, onder, over of langs oppervlaktewater

10.3.1 Stroomschema verwijderen van kabels en leidingen in, onder, over of langs oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting

Het verwijderen van kabels en leidingen bij watergangen is een handeling die geen grote impact heeft op watergangen. Daarom geldt voor deze handeling uitsluitend de zorgplicht.

Als bij het verwijderen van kabels en leidingen een watergang moet worden doorkruist door middel van het graven van een sleuf in open ontgraving dan kan het zijn dat de watergang moet worden gestremd. In dat geval moet hoofdstuk 13 van de uitvoeringsregels worden geraadpleegd. Bij primaire en secundaire watergangen en bij tertiaire watergangen die op kaart 11 staan is dit ongewenst omdat hierdoor (elders) wateroverlast of watertekort kan ontstaan. Daarom geldt vanuit de regelgeving in hoofdstuk 13 voor deze gevallen alsnog een vergunningplicht, waarbij het waterschap nagaat of de handeling onder het stellen van voorschriften toch kan worden toegestaan. Voor tertiaire watergangen die niet op kaart 11 staan geldt dan een algemene regel zonder meldplicht van paragraaf 20.4.1.

10.3.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

11 Beplanting bij oppervlaktewater

11.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het aanbrengen en het verwijderen van beplanting naast en in de watergang centraal.

Het aanbrengen en/of het verwijderen van beplanting in of naast de watergang is niet zonder meer toegestaan. Door het aanbrengen en het verwijderen van beplanting kan de beschoeiing of het talud van de watergang beschadigd raken, waardoor de doorstroming van het water en het onderhoud aan de watergang wordt belemmerd. Om die reden zijn er regels opgesteld ten aanzien van het aanbrengen en het verwijderen van beplanting in of naast de watergang.

Als u van plan bent om beplanting aan te brengen of te verwijderen naast of in een watergang, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Gras valt niet onder beplanting en hiervoor is dus enkel de zorgplicht van toepassing.

Stroomschema’s

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven’.

 • Hoofdstuk 33 ‘Beplanting bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

11.2 Aanbrengen van beplanting bij oppervlaktewater

11.2.1 Stroomschema aanbrengen van beplanting bij oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er beplanting wordt aangebracht in de kernzone of beschermingszone A van een watergang, de beschermingszone B van een beschoeiing of in de beschermingszone K van een kunstwerk. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Als er beplanting wordt aangebracht in het doorstroomprofiel van een watergang dan gaat dit ten koste van de doorstroming. Bovendien kan bladval in de watergang leiden tot ecologische en fysisch-chemische achteruitgang van de watergang. Dat is ongewenst en daarom geldt hiervoor een vergunningplicht. Deze vraag heeft geen betrekking op natuurvriendelijke oevers. Hiervoor geldt aparte regelgeving (zie hoofdstuk 14).

Toelichting bij vraag 2

Als er bomen, struiken of heggen worden aangeplant in de beschermingszone B van een beschoeiing of in de beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk, dan geldt hiervoor een vergunningplicht. Het waterschap moet vooraf beoordelen of de bomen, struiken of heggen (in de toekomst) geen schade aanbrengen of onderhoud belemmeren. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Het gaat hier niet om planten die slechts ondiep wortelen. Deze zullen de beschoeiing immers niet beschadigen.

Toelichting bij vraag 3

Wanneer er beplanting wordt aangebracht bij een tertiaire watergang, dan geldt alleen de zorgplicht. Tertiaire watergangen hebben geen beschermingszone. Ook in het droge talud van tertiaire watergangen is het aanbrengen van planten geen probleem. Alleen de zorgplicht is hierop van toepassing.

Toelichting bij vraag 4

Struiken en heggen kunnen in de loop der jaren breed uitgroeien, waarbij het gevaar bestaat dat dit ten koste gaat van het obstakelvrije onderhoudspad of van de mogelijkheid om maaisel en/of bagger op de kant te ontvangen. Per geval moet worden beoordeeld of het planten van struiken of heggen toegestaan is. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 5 en 6

Windsingels mogen wel in de beschermingszone A van een watergang worden aangebracht mits ze op een afstand van minimaal 3,75 meter uit de insteek van de watergang worden aangeplant. Op deze manier wordt het onderhoud aan de watergang niet gehinderd. Mocht het gewenst zijn de windsingel toch dichter naar de insteek van de watergang te plaatsen dan moet per geval worden beoordeeld of dit toegestaan is. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

In figuur 11.2, onder de toelichting bij vragen 7 en 8, is aangegeven waar een windsingel mag worden geplant.

Toelichting bij vragen 7 en 8

Als er bomen of planten worden aangeplant in de beschermingszone A van een watergang dan moeten ze geplant worden in de zone van 1,25 meter breed direct naast de watergang (zie figuur 11.1) of op een afstand van minimaal 3,75 meter uit de insteek van de watergang (zie figuur 11.2), zodat het onderhoud niet wordt gehinderd. Voor de zone van 1,25 meter breed direct naast de watergang gelden voor bomen bovendien voorwaarden voor de onderlinge afstand van die bomen. De onderlinge afstand bedraagt 7 meter, zodat de maaikorf van een onderhoudsvoertuig tussen de bomen door kan bewegen.

Als er bomen of planten worden aangebracht in het droge talud van de watergang dan gelden er alleen voorwaarden aan de onderlinge afstand van bomen als de watergang een beschermingszone heeft. In dat geval moet de maaikorf van een onderhoudsvoertuig tussen de bomen door kunnen bewegen. Hiervoor geldt de zorgplicht.

Als de afstand van de boomkruin tot maaiveld minimaal 4 meter bedraagt (bij knotwilgen bedraagt die afstand 2 meter), geldt de zorgplicht. Indien andere maten worden aangehouden dan moet per geval worden beoordeeld of dit acceptabel is. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht. Niet alle bomen die worden aangeplant hebben een kruin op een hoogte van 4 meter boven het maaiveld. Deze bomen moeten echter zodanig worden onderhouden dat de uiteindelijk volgroeide kruin voldoet aan bovenstaande eisen.

In onderstaand figuren 11.1 en 11.2 is bovenstaande nog eens inzichtelijk gemaakt.

Figuur 11.1 Bovenaanzicht beplanting in de beschermingszone A van een watergang

Figuur 11.2 Bovenaanzicht beplanting in de beschermingszone A van een watergang

Voor de figuren wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

11.2.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • bomen en planten zodanig worden geplant dat oeververdedigingen (beschoeiingen) en taluds van watergangen niet beschadigen als gevolg van wortelgroei. Bovendien mag de watergang niet worden versmald als gevolg van uitgroeiende wortels of stammen van bomen. Ook varend onderhoud moet kunnen plaatsvinden zonder dat dit wordt bemoeilijkt door overhangende takken; en/of

 • de watergang en de beplanting na afloop van de werkzaamheden altijd in nette staat worden achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

11.2.3 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

11.3 Verwijderen van beplanting bij oppervlaktewater

11.3.1 Stroomschema verwijderen van beplanting bij oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting

Het verwijderen van beplanting is een handeling die geen grote impact heeft op watergangen. Daarom geldt voor deze handeling uitsluitend de zorgplicht.

11.3.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden; en/of

 • voorkomen wordt dat door het verwijderen van de beplanting het onderhoud door het waterschap aan de watergang wordt belemmerd.

Het is aan initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

12 Objecten (hekwerken, rasters e.d.), wegen en paden langs oppervlaktewater

12.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het aanleggen en verwijderen van objecten, wegen en paden naast een watergang centraal. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van hekwerken of het aanleggen van een fietspad.

Het aanleggen en/of het verwijderen van objecten (hekwerken, rasters e.d.), wegen en paden is niet zonder meer toegestaan. Door het aanleggen en het verwijderen kan de beschoeiing of het talud van de watergang beschadigd raken, waardoor de doorstroming van het water wordt belemmerd. Ook kunnen objecten het onderhoud aan de watergang belemmeren. Om die reden zijn er regels opgesteld ten aanzien van het aanleggen en het verwijderen van objecten, wegen en paden in of naast de watergang.

Als u van plan bent om binnen deze beschermingszones een object, een weg of een pad aan te leggen of te verwijderen, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven’.

 • Hoofdstuk 22 ‘Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg’.

 • Hoofdstuk 34 ‘Hekwerken en schuttingen bij een waterkering’.

 • Hoofdstuk 35 ‘Objecten bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

12.2 Aanleggen van objecten, wegen en paden langs oppervlaktewater

12.2.1 Stroomschema aanleggen van objecten, wegen en paden langs oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er objecten, wegen en/of paden worden aangelegd langs een watergang, in de beschermingszone A van een watergang, het droge talud van een watergang, de beschermingszone B van een beschoeiing of in de beschermingszone K van een kunstwerk. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht. Voor het plaatsen van objecten in een watergang geldt de regelgeving, opgenomen in hoofdstuk 13.

Toelichting bij vraag 1

Indien er langs de watergang een beschoeiing ligt die in beheer en onderhoud is bij het waterschap, dan is het niet wenselijk om objecten, wegen of paden binnen de beschermingszone aan te brengen. Hetzelfde geldt voor objecten, wegen of paden binnen de beschermingszone van een peilregelend kunstwerk. Als er toch de wens bestaat om in die zone objecten, wegen of paden aan te brengen dan moet per geval beoordeeld worden of dat acceptabel is. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 2

Wanneer objecten worden geplaatst bij een tertiaire watergang, dan geldt alleen de zorgplicht. Tertiaire watergangen hebben immers geen beschermingszone. Ook in het droge talud van tertiaire watergangen is het plaatsen van objecten geen probleem. Alleen de zorgplicht is hier van toepassing.

Toelichting bij vraag 3

Als er parallel langs een primaire of secundaire watergang een weg of pad wordt aangelegd, dan moet er naast die weg of dat pad een apart onderhoudspad beschikbaar blijven met een breedte van minimaal 3,75 meter. Is dit niet het geval dan moet per geval worden beoordeeld of dit kan worden toegestaan. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 4

Als er in de beschermingszone A van een watergang hekwerken of afrasteringen zonder toegangspoorten aanwezig zijn die haaks op de watergang zijn gesitueerd, dan gaat dat ten koste van het uitvoeren van het onderhoud aan de watergang. Is er bij een dergelijk hekwerk of afrastering geen toegangspoort aanwezig dan moet per geval worden beoordeeld of dit acceptabel is. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 5

Doorgaande objecten, zoals hekwerken, langs een primaire of secundaire watergang moeten op een afstand van 1,25 meter uit de insteek van de watergang worden aangelegd en mogen niet hoger zijn dan 1,10 meter, omdat het anders lastig is om onderhoud uit te voeren over het hekwerk heen. Bovendien zorgen hogere objecten mogelijk voor slagschaduw over de watergang, hetgeen de ecologie nadelig kan beïnvloeden. De breedte is ook van belang om maaisel of bagger te kunnen ontvangen. Zijn er redenen om hiervan af te wijken dan moet per geval worden beoordeeld of dit kan worden toegestaan. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

In figuur 12.1 onder de toelichting bij vraag 7 is aangegeven waar een doorgaand object mag worden geplaatst.

Toelichting bij vraag 6

Als de watergang geen beschermingszone heeft dan mogen er objecten worden aangebracht in het droge talud van de watergang. Hiervoor geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 7

Als er vrijstaande objecten worden aangebracht in de beschermingszone A van een watergang, dan moeten ze aangebracht worden in de zone van 1,25 meter direct naast de watergang (zie figuur 12.1) of op een afstand van minimaal 3,75 meter uit de insteek van de watergang (zie figuur 12.2). Voor de zone van 1,25 meter breed direct naast de watergang gelden bovendien voorwaarden voor de onderlinge afstand van die objecten, aangezien de maaikorf van een onderhoudsvoertuig tussen de objecten door moet kunnen bewegen. Voor doorgaande objecten geldt dat ze op een afstand van minimaal 3,75 meter uit de insteek van de watergang moeten worden geplaatst. Zodoende blijft als gevolg van de handeling altijd een onderhoudspad vrij met een breedte van 3,75 meter. Deze afstand is nodig om het onderhoud machinaal te kunnen uitvoeren.

Als er vrijstaande objecten worden aangebracht in het droge talud van de watergang dan gelden er alleen voorwaarden aan de onderlinge afstand van deze objecten als de watergang een beschermingszone heeft, aangezien ook dan geldt dat de maaikorf van een onderhoudsvoertuig tussen de objecten door moet kunnen bewegen.

In onderstaande figuren 12.1 en 12.2 is bovenstaande nog eens inzichtelijk gemaakt.

Figuur 12.1 Bovenaanzicht objecten in de beschermingszone A van een watergang

Figuur 12.2 Bovenaanzicht objecten in de beschermingszone A van een watergang

Voor de figuren wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vragen bij 8 en 9

Objecten die over de watergang steken bemoeilijken het onderhoud aan de watergang. Objecten die in de watergang worden aangebracht belemmeren ook nog eens de doorstroming en veroorzaken vuilophoping. Is het toch wenselijk om objecten over of in de watergang aan te brengen dan moet per geval worden beoordeeld of dit kan worden toegestaan. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht. Een uitzondering is er voor zogenaamde waaiers. Hiervoor geldt de zorgplicht. Deze mogen maximaal 0,50 meter over de watergang hangen op een hoogte van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogst vastgestelde peil volgens het peilbesluit.

12.2.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;

 • er rekening mee wordt gehouden dat de watergang niet versmald mag worden als gevolg van de objecten. Hiermee zou de doorstroming in het geding kunnen komen; en/of

 • er wordt voorkomen dat door het aanleggen van objecten, wegen of paden, het onderhoud aan de watergang (door het waterschap) wordt belemmerd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

12.2.3 Algemene regel

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

12.2.3.1 Algemene regel zonder meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De onderhoudsroutes met een breedte van minimaal 3,75 meter moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

 • b. Wanneer objecten (hekwerken, rasters etc.) niet meer worden gebruikt, dan dient initiatiefnemer deze in zijn geheel te verwijderen.

Toelichting bij artikel 1

Deze voorschriften zijn bedoeld om te voorkomen dat onderhoud aan de watergang door het waterschap niet meer kan worden uitgevoerd. Hekwerken die niet meer van belang zijn kunnen beter worden verwijderd zodat de toegang niet onnodig wordt bemoeilijkt waardoor het onderhoud wordt belemmerd.

12.2.3.2 Algemene regel zonder meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Hekwerken worden in de beschermingszone van de watergang voorzien van een poort met een breedte van minimaal 4 meter. Indien de poort is voorzien van een slot, moet initiatiefnemer een sleutel hiervan verstrekken aan het waterschap.

 • b. Afrasteringen in de vorm van schrikdraad worden in de beschermingszone van de watergang voorzien van voldoende isolerende handgrepen. De handgrepen worden zodanig in de afrastering aangebracht, dat op eenvoudige wijze (dus zonder gebruik van sloten) een opening van minimaal 4 meter breed kan worden gemaakt.

 • c. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

 • d. Wanneer objecten (hekwerken, rasters etc.) niet meer worden gebruikt, dan dient de initiatiefnemer deze in zijn geheel te verwijderen.

Toelichting bij artikel 1

Deze voorschriften zijn bedoeld om te voorkomen dat onderhoud aan de watergang door het waterschap niet meer kan worden uitgevoerd. Het waterschap moet daarom vrije toegang hebben tot de omheinde strook grond gelegen in de beschermingszone. Hekwerken die niet meer van belang zijn kunnen beter worden verwijderd zodat de toegang niet onnodig wordt bemoeilijkt waardoor het onderhoud wordt belemmerd.

12.2.4 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

12.3 Verwijderen van objecten, wegen en paden langs oppervlaktewater

12.3.1 Stroomschema verwijderen van objecten, wegen en paden langs oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting

Het verwijderen van objecten, wegen of paden is een handeling die geen grote impact heeft op watergangen. Daarom geldt voor deze handeling uitsluitend de zorgplicht.

12.3.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

13 Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater

13.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het plaatsen van constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven een watergang centraal. Deze handeling is niet zonder meer toegestaan. Het plaatsen van constructies, objecten en vaartuigen kan vergaande gevolgen hebben voor de doorstroming van een watergang en op het onderhoud dat het waterschap dient uit te voeren aan een watergang. Om die reden zijn er regels opgesteld voor het plaatsen van constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven een watergang.

Ook het uitvoeren van werkzaamheden vanaf het water of het tijdelijk afdammen van een watergang vallen onder dit hoofdstuk. Dit kan bijvoorbeeld zijn het plaatsen van een beschoeiing vanaf een ponton. Het plaatsen van de beschoeiing valt dan onder hoofdstuk 7 en het werken vanaf het water valt dan onder dit hoofdstuk. Voor tijdelijke afdammingen van watergangen om bijvoorbeeld een dam met duiker aan te leggen hoeft niet ook nog eens hoofdstuk 20 te worden geraadpleegd om het peil tijdelijk te verlagen.

Als u van plan bent een constructie, object of vaartuig in, op of boven een watergang te plaatsen, doorloop dan het stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Dit hoofdstuk geldt niet voor: duikers en dammen met duiker, bruggen, steigers en vlonders, beschoeiingen en uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten. Hiervoor gelden specifieke regels (zie respectievelijk de hoofdstukken 4, 5, 6, 7 en 8).

Stroomschema

Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 12 ‘Objecten (hekwerken, rasters e.d.), wegen en paden langs oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven’.

 • Hoofdstuk 22 ‘Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg’.

 • Voor het (tijdelijk) innemen van ligplaatsen in vaarwegen met een vaartuig, zowel gemotoriseerd als ongemotoriseerd, gelden het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en de betreffende Verkeersbesluiten. Ook provincie en gemeente kunnen hiervoor regelgeving hebben.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

13.2 Stroomschema constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er constructies, objecten en/of vaartuigen worden geplaatst in, op of boven het doorstroomprofiel van een watergang.

Voor het plaatsen van objecten langs een watergang geldt de regelgeving, opgenomen in hoofdstuk 12. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vragen 1 en 2

Als het gaat om een tertiaire watergang, dan geldt alleen voor het tijdelijk afdammen van de watergang een algemene regel zonder meldplicht. Gaat het niet om het tijdelijk afdammen van een watergang dan geldt alleen de zorgplicht. Uiteraard blijft eventueel andere regelgeving (zoals de regels omtrent handelingen in of boven een natuurvriendelijke oever) hier ook nog van toepassing. Ook het definitief afdammen van een tertiaire watergang valt onder een ander hoofdstuk. Als het bijvoorbeeld gaat om een definitieve dam dan geldt hoofdstuk 4.

Toelichting bij vragen 3, 4 en 5

Het afdekken van tertiaire watergangen met bijvoorbeeld zonnepanelen kan invloed hebben op de waterkwaliteit en op de ecologie. Als de afdekking in totaal meer dan 10 m2 bedraagt dan moet beoordeeld worden wat de gevolgen zijn voor de waterkwaliteit en de ecologie. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht. Bedraagt de totale afdekking minder dan 10 m2, bevinden zich binnen een afstand van 100 meter geen andere afdekkende objecten, zoals zonnepanelen, in, op of boven dezelfde watergang en blijft de waterspiegel in het dwarsprofiel van de watergang voor meer dan 50% onbedekt dan zullen de gevolgen voor de watergang minimaal zijn en geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vragen 6, 7 en 8

Het innemen van een ligplaats met een vaartuig, zowel gemotoriseerd als ongemotoriseerd, valt onder de zorgplicht. Onder een vaartuig wordt verstaan een boot waar mee gevaren wordt en waarop niet wordt gewoond. Woonboten en woonarken en woonschepen vallen hier dus niet onder. Voor woonboten, woonarken en woonschepen geldt een vergunningplicht, behalve als het gaat om de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel of de Doorslag. Deze twee wateren zijn zodanig van omvang dat een woonboot, woonark of woonschip nauwelijks invloed heeft op de doorstroming. Raadpleeg voordat u de vergunning aanvraagt ook de provincie en/of de gemeente, omdat deze aanvullende regels kunnen hebben waar rekening mee moet worden gehouden.

Daarnaast is het innemen van een ligplaats in een vaarweg, voor zowel vaartuigen als ook woonboten, woonarken of woonschepen, geregeld in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en in Verkeersbesluiten. Raadpleeg daarom ook die regelgeving, voordat u de handeling uitvoert. Het kan dus zo zijn dat het innemen van een ligplaats is toegestaan volgens de regelgeving in dit hoofdstuk, maar dat het niet is toegestaan volgens het BPR. Daarnaast moet de initiatiefnemer rekening houden met eventueel regelgeving van de provincie en/of de gemeente.

Toelichting bij vraag 9

Het afdekken van watergangen met bijvoorbeeld zonnepanelen kan invloed hebben op de waterkwaliteit, de ecologie en de wijze van onderhoud van de watergang. Het waterschap wil dit van geval tot geval beoordelen. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 10

Als het gaat om een primaire of om een secundaire watergang dan moet beoordeeld worden of de constructie of het object het onderhoud aan de watergang niet belemmerd en of de watergang niet wordt versmald of zelfs geheel afgedamd. Als de watergang wordt versmald kan dat een onaanvaardbare opstuwing veroorzaken. Voor tijdelijke constructies en objecten die de watergang niet versmallen of afsluiten geldt de zorgplicht. Voor alle andere gevallen geldt een vergunningplicht.

Ook kan het plaatsen van objecten nabij peilregelende kunstwerken het onderhoud aan deze kunstwerken belemmeren en/of de werking van het kunstwerk verstoren. Aangezien hiervoor een vergunningplicht geldt kan hiervoor een afweging worden gemaakt of dit is toegestaan.

Tijdelijke pontons of andere tijdelijke drijvende constructies worden geacht de watergang niet te versmallen en vallen dan ook onder de zorgplicht. Onder tijdelijke constructies en objecten verstaan we constructies en objecten die tijdelijk in, op of boven de watergang worden geplaatst ten behoeve van het uitvoeren van werken of voor evenementen.

13.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;

 • er rekening mee wordt gehouden dat bij toepassing van bepaalde materialen in het oppervlaktewater er uitloging van schadelijke stoffen kan plaatsvinden. Dit doet zich voor bij onder andere het gebruik van de volgende materialen: gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout en verzinkt staal;

 • er rekening mee wordt gehouden dat primaire en secundaire watergangen door het waterschap varend of vanaf de oever worden onderhouden. Constructies en objecten in een watergang kunnen dit onderhoud belemmeren. Het is dus zaak om daar bij het plaatsen van tijdelijke constructies en objecten in een watergang rekening mee te houden. Verder mogen constructies, objecten en vaartuigen in een watergang geen onaanvaardbare opstuwing tot gevolg hebben; en/of

 • er rekening mee wordt gehouden dat de maatschappelijke functies van het watersysteem niet worden belemmerd, zoals bijvoorbeeld kanoroutes of officiële schaatsroutes.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

13.4 Algemene regel zonder meldplicht

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De tijdelijke afdamming wordt niet langer ingesteld dan strikt noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.

 • b. De aan- en afvoer van water naar achterliggende percelen wordt niet gestremd. Zo nodig worden aanvullende maatregelen getroffen om de water aan- en afvoer te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een duiker van voldoende afmetingen of met behulp van een pomp met voldoende debiet.

 • c. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt de afdamming ongedaan gemaakt.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Tijdelijke afdammingen dienen niet langer in stand te worden gehouden dan strikt noodzakelijk omdat het peilbeheer door het waterschap hierdoor kan worden belemmerd. Ook kan elders schade ontstaan door wateroverlast of waterschaarste. De wateraan- en afvoer naar achterliggende percelen moet daarom gewaarborgd blijven.

13.4 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

14 Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven

14.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het aanleggen van, of het verrichten van handelingen in of boven, een natuurvriendelijke oever centraal. Deze handelingen zijn niet zonder meer toegestaan. Het waterschap stimuleert het aanleggen van natuurvriendelijke oevers aangezien deze bijdragen aan een goede waterkwaliteit. Nadat de natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd zijn handelingen in of boven de natuurvriendelijke oevers ook niet zonder meer toegestaan. Hiervoor zijn regels opgesteld.

Onderhoud

Het onderhouden van een natuurvriendelijke oever valt niet onder “het verrichten van handelingen in of boven natuurvriendelijke oevers”. Bij het onderhouden van een natuurvriendelijke oever is de zorgplicht van toepassing.

Aanleggen

Als u van plan bent een natuurvriendelijke oever aan te leggen of een handeling in of boven een natuurvriendelijke oever te verrichten, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 3 ‘Dempen van oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 25 ‘Graafwerkzaamheden bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

14.2 Aanleggen van natuurvriendelijke oevers

14.2.1 Stroomschema aanleggen van natuurvriendelijke oevers

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Voor primaire en secundaire watergangen waar een beschermingszone naast ligt, moet per geval worden beoordeeld of een natuurvriendelijke oever kan worden aangelegd. Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het onderhoud. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

In de Legger oppervlaktewateren is opgenomen of een watergang een beschermingszone heeft en hoe breed deze is. De Legger is te raadplegen via de site van het waterschap: www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving.

Toelichting bij vraag 2

Als de natuurvriendelijke oever binnen het doorstroomprofiel van een watergang (zie figuur 14.1) wordt aangelegd, vindt er vernauwing plaats van het doorstroomprofiel. Bij primaire en secundaire watergangen kan de aanleg van een natuurvriendelijke oever in het doorstroomprofiel leiden tot problemen ten aanzien van de doorstroming en de bevaarbaarheid voor onderhoudsvaartuigen, hetgeen per geval moet worden beoordeeld. Daarom geldt voor deze gevallen bij alle type watergangen een vergunningplicht. Het peilbesluit is te raadplegen op de site van het waterschap: www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving.

Figuur 14.1 Natuurvriendelijke oever buiten doorstroomprofiel watergang

In situatie 1 van figuur 14.1 is het hoogst vastgestelde peil volgens het peilbesluit weergegeven.

In situatie 2 van figuur 14.1 is aangegeven hoe de natuurvriendelijke oever buiten het doorstroomprofiel kan worden aangelegd, zodat er geen vergunning voor hoeft te worden aangevraagd. Het doorstroomprofiel wordt op deze wijze niet belemmerd.

Voor de figuur wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 3

Als er alleen sprake is van een taludverflauwing boven het hoogst vastgestelde peil volgens het peilbesluit, dan heeft dit geen invloed op watergangen. Wel heeft het invloed op de legger. Daarom geldt voor deze gevallen een algemene regel met meldplicht.

Toelichting bij vragen 4 en 5

Als de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd als compensatie voor een demping, een dam (met duiker), een brug, nieuw verhard oppervlak of ter compensatie van een handeling in een bestaande natuurvriendelijke oever, dan worden er eisen gesteld aan de diepte van de aan te leggen natuurvriendelijke oever indien het een plasberm betreft. De diepte moet dan minimaal 0,30 meter ten opzichte van het laagst vastgestelde peil volgens het peilbesluit zijn omdat anders de kans op verlanding erg groot is. Er zijn gevallen denkbaar waar andere eisen gelden. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht. Het peilbesluit is te raadplegen op de site van het waterschap: www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving.

14.2.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

14.2.3 Algemene regel

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

14.2.3.1 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De natuurvriendelijke oever is voldoende stabiel, zodat uitspoeling in het doorstroomprofiel van de watergang wordt voorkomen.

 • b. De natuurvriendelijke oever wordt onderhouden door de initiatiefnemer.

 • c. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden tijdens het aanleggen van de natuurvriendelijke oever, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud aan de watergang zal plaatsvinden door het waterschap. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de aan te leggen natuurvriendelijke oever;

  • een duidelijke tekening met daarop een dwarsprofiel met de taludverhouding van de natuurvriendelijke oever.

Toelichting bij artikel 1

De aanleg van natuurvriendelijke oevers is belangrijk om de waterkwaliteit te bevorderen. Voor de aanleg gelden wel regels om te voorkomen dat de doorstroming van de watergang belemmerd raakt. Ook is belangrijk dat onderhoud goed kan worden uitgevoerd om te voorkomen dat de natuurvriendelijke oevers verlanden, waardoor wateroppervlak verloren gaat.

Toelichting bij artikel 2

Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever dient te worden gemeld, omdat dit een wijziging van het profiel van de watergang betekent, die moet worden geregistreerd in de Legger. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

14.2.3.2 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De natuurvriendelijke oever is voldoende stabiel, zodat uitspoeling in het doorstroomprofiel van de watergang wordt voorkomen.

 • b. Aanwezige oude beschoeiingresten of andere oeververdedigingen worden geheel uit de watergang verwijderd, tenzij deze een functie hebben voor het in stand houden van het talud.

 • c. Beschoeiingen die onder water zijn aangelegd in primaire en secundaire watergangen worden om de 50 meter verklikt middels markeringspalen, op een zodanige wijze dat deze duidelijk zichtbaar zijn en blijven vanaf het water.

 • d. De natuurvriendelijke oever wordt onderhouden door de initiatiefnemer.

 • e. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden tijdens het aanleggen van de natuurvriendelijke oever, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud aan de watergang zal plaatsvinden door het waterschap. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de aan te leggen natuurvriendelijke oever;

  • een duidelijke tekening met daarop een dwarsprofiel met de taludverhouding van de natuurvriendelijke oever.

Toelichting

Zie paragraaf 14.2.3.1.

14.2.3.3 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De natuurvriendelijke oever is voldoende stabiel, zodat uitspoeling in het doorstroomprofiel van de watergang wordt voorkomen.

 • b. Aanwezige oude beschoeiingresten of andere oeververdedigingen worden geheel uit de watergang verwijderd, tenzij deze een functie hebben voor het in stand houden van het talud.

 • c. Beschoeiingen die onder water zijn aangelegd in primaire en secundaire watergangen worden om de 50 meter verklikt middels markeringspalen, op een zodanige wijze dat deze duidelijk zichtbaar zijn en blijven vanaf het water.

 • d. De natuurvriendelijke oever wordt door de initiatiefnemer zodanig onderhouden dat verlanden wordt tegengegaan. Dit onderhoud houdt onder andere in: maaien, het verwijderen van houtgewassen en periodiek op de oorspronkelijke diepte terugbrengen van de watergang.

 • e. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden tijdens het aanleggen van de natuurvriendelijke oever, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud aan de watergang zal plaatsvinden door het waterschap. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de aan te leggen natuurvriendelijke oever;

  • een duidelijke tekening met daarop een dwarsprofiel met de taludverhouding van de natuurvriendelijke oever;

  • een duidelijk overzicht met het oppervlak van de aan te leggen natuurvriendelijke oever in m².

Toelichting

Zie paragraaf 14.2.3.1.

14.2.4 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

14.3 Verrichten van handelingen in of boven natuurvriendelijke oevers

14.3.1 Stroomschema verrichten van handelingen in of boven natuurvriendelijke oevers

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Als het een natuurvriendelijke oever betreft die op de kaart 3 is aangegeven dan zijn handelingen in of boven deze oever niet zo maar toegestaan. Als de natuurvriendelijke oever niet op deze kaart is aangegeven dan is de zorgplicht van toepassing. Wel moet andere van toepassing zijnde regelgeving worden geraadpleegd.

Toelichting bij vragen 2, 3 en 4

Het waterschap heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers past binnen dit beleidsdoel, terwijl het verwijderen van natuurvriendelijke oevers niet in dit streven past. In het geval een handeling van de initiatiefnemer een verlies van 2 m² aan natuurvriendelijke oever veroorzaakt, ontstaat er een verplichting om dit verlies voorafgaand of gelijktijdig met de handeling te compenseren middels het graven van een nieuwe natuurvriendelijke oever met hetzelfde oppervlak in hetzelfde peilgebied. In sommige situaties is dit niet mogelijk. Omdat dit per geval beoordeeld moet worden geldt hiervoor een vergunningplicht.

Als het verlies aan natuurvriendelijke oever kleiner is dan 2 m², dan hoeft dit verlies niet te worden gecompenseerd middels het graven van een nieuwe natuurvriendelijke oever. De handeling die het verlies aan natuurvriendelijke oever veroorzaakt dient wel te voldoen aan de regels die van toepassing zijn voor die handeling. Als er bijvoorbeeld een kleine steiger wordt aangelegd van maximaal 2 m² dan moet het aanleggen van deze steiger wel voldoen aan de regels opgenomen in hoofdstuk 6 betreffende de aanleg van steigers en vlonders.

Voor primaire en secundaire watergangen die vanaf de oever worden onderhouden, geldt ook een vergunningplicht als er gecompenseerd moet worden middels het graven van een nieuwe natuurvriendelijke oever. Dit komt overeen met de regelgeving voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

14.3.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

14.3.3 Algemene regel met meldplicht

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Nieuw aan te leggen natuurvriendelijke oevers die worden aangelegd ter compensatie van een verwijderde natuurvriendelijke oever, voldoen aan dezelfde afmetingen en hetzelfde profiel als de verwijderde natuurvriendelijke oever en voldoen aan de regelgeving in hoofdstuk 14.2 over het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de uit te voeren handeling in of boven de natuurvriendelijke oever;

  • een duidelijk overzicht van het verlies aan natuurvriendelijke oever en de te compenseren natuurvriendelijke oever in m²;

  • een duidelijke locatietekening van de te compenseren natuurvriendelijke oever;

  • de startdatum van de werkzaamheden.

Toelichting bij artikel 1

Een natuurvriendelijke oever is aangelegd met het doel om de waterkwaliteit te verbeteren. Als ter compensatie een kleinere natuurvriendelijke oever wordt aangelegd, dan zou dit de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Dat is niet wenselijk en daarom moet een oever van gelijke omvang worden aangelegd.

Toelichting bij artikel 2

Het verrichten van handelingen in of boven een natuurvriendelijke oever dient te worden gemeld, omdat dit een wijziging van het profiel van de watergang betekent, die moet worden geregistreerd in de Legger. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

14.3.4 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

15 Versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op oppervlaktewater

15.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op oppervlaktewater centraal.

Een watersysteem is aangelegd om een bepaalde hoeveelheid hemelwater te kunnen opvangen en afvoeren. Indien er meer verhard oppervlak wordt aangelegd, waardoor hemelwater niet in de bodem kan trekken en versneld wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater, dan kan dit tot wateroverlast leiden. Dit komt omdat het watersysteem dan niet is berekend op de extra hoeveelheid water die geloosd wordt.

Het versneld afvoeren en lozen is daarom niet zonder meer toegestaan. Het waterschap wil dit graag regelen. Om die reden zijn er regels opgesteld ten behoeve van het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw aangelegd verhard oppervlak op oppervlaktewater.

Als u van plan bent hemelwater versneld af te voeren en te lozen vanaf nieuw verhard oppervlak, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 2 ‘Graven van of in oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 8 ‘Uitstroomvoorzieningen en onttrekkingspunten in oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 9 ‘Lozen op en het onttrekken van oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

15.2 Stroomschema versneld afvoeren en lozen vanaf nieuw verhard oppervlak op oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vragen 1 en 2

Er wordt een ondergrens gesteld aan de compensatieplicht. Deze grens is voor stedelijk gebied 500 m² en voor landelijk gebied 5.000 m². Deze grens is gesteld zodat niet iedere uitbreiding van verhard oppervlak gelijk leidt tot een compensatieplicht. In landelijk gebied heeft het uitbreiden van verhard oppervlak minder gevolgen voor het watersysteem dan in stedelijk gebied. Bovendien kan in stedelijk gebied wateroverlast tot grotere problemen leiden dan in landelijk gebied. Daarom is de ondergrens in landelijk gebied hoger dan in stedelijk gebied.

In landelijk gebied bestaat de uitbreiding van verhard oppervlak vaak uit het bouwen van stallen of schuren. Veel van die stallen of schuren hebben, inclusief nieuwe erfverhardingen, een oppervlak van minder dan 5.000 m². In die gevallen hoeven deze bouwwerken dus niet te worden gecompenseerd. Als de toename van verhard oppervlak van bouwwerk plus erfverharding groter dan 5.000 m² is, dan moet er wel gecompenseerd worden.

Voor het berekenen van het totaal aan nieuw verhard oppervlak moet buiten bebouwd gebied vijf jaren worden teruggekeken naar het oppervlak dat in deze periode nog niet gecompenseerd is. Dit betekent dat als nu een uitbreiding buiten bebouwd gebied van verhard oppervlak plaatsvindt van 2.200 m² en minder dan vijf jaren geleden heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van 3.000 m², dan is de totale toename van verhard oppervlak 5.200 m². Er moet dan 5.200 m² worden gecompenseerd middels het graven van 520 m² oppervlaktewater (10% van 5.200 m²) (zie vraag 5).

Toelichting bij vraag 3

Als de toename van verhard oppervlak meer dan 10.000 m² bedraagt, dan wordt per geval beoordeeld hoeveel compensatie er nodig is. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 4

Indien wordt voorkomen dat hemelwater van toegenomen verhard oppervlak versneld wordt afgevoerd, dan hoeft niet te worden gecompenseerd middels het graven van oppervlaktewater of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Het voorkomen van een versnelde afvoer en lozing kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd middels het aanleggen van wadi’s, greppels of infiltratieriolen die niet rechtstreeks zijn aangesloten op het watersysteem. Het waterschap heeft richtlijnen waaraan bovengenoemde constructies moeten voldoen om een versnelde afvoer te voorkomen. Als wordt voldaan aan deze richtlijnen dan mag er van worden uitgegaan dat er geen sprake is van versnelde afvoer en lozing. Dit valt onder de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 5 en 6

Als de toename van verhard oppervlak minder is dan 10.000 m² (buiten bebouwd gebied gaat het hierbij om nog niet gecompenseerd verhard oppervlak over de afgelopen vijf jaren) en de toename wordt volledig gecompenseerd, dan geldt een algemene regel met meldplicht. Met volledig compenseren wordt in dit verband bedoeld dat er in stedelijk gebied een oppervlak van 15% van de toename van verhard oppervlak aan nieuw oppervlaktewater wordt gegraven en in landelijk gebied 10%. Dit oppervlaktewater mag ook bestaan uit natuurvriendelijke oevers. Voor het graven van nieuw oppervlaktewater en voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers moet de betreffende regelgeving geraadpleegd worden.

De compensatie moet direct na of voorafgaand aan het aanleggen van de nieuwe verharding worden gerealiseerd om een tijdelijk negatief effect door de toename van verhard oppervlak op het watersysteem te voorkomen. Bovendien moet de watercompensatie plaatsvinden in hetzelfde peilgebied als waar de nieuwe verharding gerealiseerd wordt, of in een aangrenzend benedenstrooms peilgebied. of in een aangrenzend peilgebied met hetzelfde of een lager peil. [dit moet zijn: Bovendien moet de watercompensatie plaatsvinden in hetzelfde peilgebied als waar de nieuwe verharding gerealiseerd wordt, of in een aangrenzend benedenstrooms peilgebied.]

In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dit moet per geval worden beoordeeld. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

15.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • tijdens de werkzaamheden het onderhoud door het waterschap aan de watergang niet wordt belemmerd.

 • het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak geen structurele en/of significante peilwijziging mag veroorzaken, aangezien dit kan leiden tot wateroverlast. Onder significant wordt verstaan een dermate grote afwijking die op grond van het peilbesluit niet is toegestaan. De peilbesluiten zijn te raadplegen via de site van het waterschap: www.hdsr.nl. Hierin is opgenomen dat het waterschap de vastgestelde peilen nastreeft met een marge van 5 centimeter. Dit betekent dat het peil 5 centimeter mag stijgen en 5 centimeter mag dalen ten opzichte van het vastgestelde peil opgenomen in het peilbesluit. Grotere afwijkingen zijn niet toegestaan zonder overleg met het waterschap.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

15.4 Algemene regel met meldplicht

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften meldplicht

 • a. Minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de toename van het verharde oppervlak;

  • een duidelijk overzicht van de hoeveelheid nieuw verhard oppevlak in m²;

  • een duidelijke locatietekening van het te compenseren oppervlaktewater;

  • de startdatum van de werkzaamheden.

Toelichting bij artikel 1

Het versneld afvoeren en lozen vanaf nieuw verhard oppervlak dient te worden gemeld, omdat het waterschap er op moet toezien dat het extra verhard oppervlak wordt gecompenseerd. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

15.5 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

16 Bouwwerken langs oppervlaktewater

16.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het aanleggen en het verwijderen van bouwwerken langs oppervlaktewater centraal. Onder bouwwerken verstaan we bijvoorbeeld schuren en/of tuinhuisjes. Hieronder verstaan we geen overhangende balkons (veranda’s). Over het water hangende balkons vallen onder de regelgeving voor steigers en vlonders.

Het aanleggen en verwijderen van bouwwerken is niet zonder meer toegestaan. Door een bouwwerk aan te leggen in de beschermingszone A van een watergang, kan namelijk in sommige situaties geen onderhoud meer worden uitgevoerd aan de watergang.

Als u van plan bent een bouwwerk te plaatsen of te verwijderen langs een watergang, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven’.

 • Hoofdstuk 15 ‘Versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op oppervlaktewater’

 • Hoofdstuk 36 ‘Bouwwerken bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

16.2 Aanleggen van bouwwerken langs oppervlaktewater

16.2.1 Stroomschema aanleggen van bouwwerken langs oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er een bouwwerk wordt gebouwd in de kernzone of beschermingszone A van een watergang, de beschermingszone B van een beschoeiing of in de beschermingszone K van een kunstwerk. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Indien het bouwwerk geplaatst wordt in een van de genoemde beschermingszones, dan moet per geval worden beoordeeld of het te plaatsen bouwwerk geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud aan watergang, beschoeiing of peilregelend kunstwerk. Daarom geldt voor die gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 2

Indien het bouwwerk binnen de waterlijn bij het hoogst vastgestelde peil in het peilbesluit (zie figuur 16.1) komt te staan vindt er wellicht demping plaats of hangt het bouwwerk boven de watergang. Per geval moet beoordeeld worden of dit geen negatieve invloed heeft op de waterhuishouding. Daarom geldt voor die gevallen een vergunningplicht. Het van toepassing zijnde peilbesluit en de Legger zijn te raadplegen op de site van het waterschap via: www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving.

Figuur 16.1 Plaatsing bouwwerken langs watergangen

Voor de figuur wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

16.2.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden; en/of

 • het plaatsen van een bouwwerk geen belemmering oplevert voor het onderhoud aan de watergang door het waterschap.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

16.2.3 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

16.3 Verwijderen van bouwwerken langs oppervlaktewater

16.3.1 Stroomschema verwijderen van bouwwerken langs oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting

Het verwijderen van bouwwerken is een handeling die geen grote impact heeft op watergangen. Daarom geldt voor deze handeling uitsluitend de zorgplicht.

16.3.2 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

17 Beweiden van gronden langs oppervlaktewater

17.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de handeling het beweiden van gronden langs een watergang centraal. Het beweiden van grond in en nabij een watergang of een natuurvriendelijke oever is niet zonder meer toegestaan. Door de beweiding van gronden kan bijvoorbeeld de natuurvriendelijke oever beschadigd raken, waardoor de kwaliteitsdoelen van het waterschap niet worden behaald. Of het talud kan worden beschadigd waardoor uitspoeling kan ontstaan en de doorstroming van de watergang kan worden belemmerd. Om die reden is het beweiden van gronden niet zonder meer toegestaan.

Als u van plan bent grond te laten beweiden langs een watergang, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema

Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 37 ‘Beweiden van gronden bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

17.2 Stroomschema beweiden van gronden langs oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer de te beweiden grond zich bevindt in de kernzone of beschermingszone A van een watergang. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Als de te beweiden grond grenst aan een natuurvriendelijke oever (zie kaart 3) dan moeten er voorschriften worden opgenomen om deze natuurvriendelijke oever te beschermen. Daarom geldt in deze gevallen een algemene regel waarin voorschriften zijn opgenomen om de natuurvriendelijke oever te beschermen.

17.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • wordt voorkomen dat door de beweiding schade ontstaat aan de taluds, waardoor uitspoeling kan ontstaan. Dit kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de waterkwaliteit. Verder kan het de doorstroming van de watergang belemmeren.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

17.4 Algemene regel zonder meldplicht

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Natuurvriendelijke oevers moeten worden afgeschermd voor vee met een deugdelijke afrastering, zodanig dat het vee niet in de natuurvriendelijke oever kan komen. Indien er een beschermingszone A langs de watergang aanwezig is dan moet deze afrastering voldoen aan de regels voor het aanleggen en verwijderen van objecten, wegen en paden (hoofdstuk 12).

Toelichting bij artikel 1

Natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd met het doel om de waterkwaliteit te verbeteren. Voorkomen moet worden dat de nieuw aangelegde oever beschadigd raakt en dat oevers worden vertrapt waardoor grond in de watergang kan komen.

18 Grondboringen, sonderingen, peilbuizen en bodemenergiesystemen in of langs oppervlaktewater

18.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het uitvoeren van grondboringen en sonderingen, het plaatsen van peilbuizen en het aanleggen van bodemenergiesystemen nabij een watergang centraal. Deze handelingen zijn niet zonder meer toegestaan omdat er een risico bestaat dat de doorstroming van een watergang wordt belemmerd of dat het onderhoud aan de watergang wordt belemmerd. Om die reden zijn voor deze handelingen regels opgesteld.

Als u van plan bent een grondboring of sondering uit te voeren, een peilbuis te plaatsen of een bodemenergiesystemen aan te leggen in of langs een watergang, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema

Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht.

Deze uitkomst(en) is/zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 42 ‘Grondboringen, sonderingen, peilbuizen en bodemenergiesystemen in of bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

18.2 Stroomschema grondboringen, sonderingen, peilbuizen en bodemenergiesystemen in of langs oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting

Het uitvoeren van sonderingen en grondboringen, het plaatsen van peilbuizen en het aanleggen van bodemenergiesystemen zijn handelingen die geen grote impact hebben op watergangen. Daarom geldt voor deze handelingen uitsluitend de zorgplicht.

18.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • voorkomen moet worden dat het onderhoud door het waterschap aan de watergang door de uitvoering van de handeling, wordt gehinderd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

19 Evenementen in oppervlaktewater

19.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het houden van evenementen in oppervlaktewater centraal. Op het moment dat u van plan bent een evenement te organiseren dient u in sommige gevallen het waterschap hiervan op de hoogte te stellen. Het gaat hierbij om een evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van de kernzone van een watergang. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat u mogelijk een vergunning van de gemeente nodig heeft, dan wel toestemming van andere instanties en/of eigenaren.

Het gebruik van een watergang is niet zonder meer toegestaan. De doorstroming van het water en het onderhoud door het waterschap kan hierdoor worden belemmerd. Om die reden wil het waterschap op de hoogte zijn van het houden van evenementen en zijn hiervoor regels opgesteld.

Als u van plan bent een evenement te houden in een watergang, doorloop dan het betreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema

Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel met meldplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 22 ‘Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg’.

 • Hoofdstuk 43 ‘Evenementen bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

19.2 Stroomschema evenementen in oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Voor primaire en secundaire watergangen wil het waterschap in ieder geval geïnformeerd zijn in verband met mogelijke veiligheidsaspecten en om te bezien of het evenement al dan niet problemen oplevert voor het uitvoeren van het waterbeheer. Daarom geldt er een algemene regel met meldplicht indien het evenement geheel of gedeeltelijk plaats vindt in de kernzone van een primaire of secundaire watergang. Als het een tertiaire watergang betreft dan kan worden volstaan met de zorgplicht.

Daarnaast zijn activiteiten in of op vaarwegen geregeld in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Raadpleeg daarom ook die regelgeving, voordat u de handeling uitvoert. Het kan dus zo zijn dat de activiteit die u wilt uitvoeren niet is toegestaan volgens het BPR.

19.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van het evenement de watergang altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater die als gevolg van het evenement zijn ontstaan, moeten worden verwijderd; en/of

 • er moet worden voorkomen dat de doorstroming, de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit van de watergang zou kunnen worden aangetast.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

19.4 Algemene regel met meldplicht

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften meldplicht

 • a. Minimaal vier weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt minimaal de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van het evenement;

  • tijdstip en tijdsduur van het evenement;

  • een duidelijke beschrijving van het evenement;

  • het te verwachten aantal deelnemers;

  • zonodig tekeningen van aan te leggen (tijdelijke) constructies;

  • naam contactpersoon met mobiel telefoonnummer en e-mailadres.

Artikel 2. Aanvullende voorschriften

Het waterschap kan in voorkomende gevallen naar aanleiding van de melding besluiten om aanvullende voorschriften te stellen.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel is opgenomen dat voor de start van een evenement een melding moet worden ingediend bij het waterschap. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

Toelichting bij artikel 2

Als aanvullende voorschriften nodig zijn zal het waterschap na de melding specifieke aanvullende voorschriften opstellen ten behoeve van het te houden evenement. Omdat dit afhankelijk is van de aard van het evenement, kunnen die voorschriften pas na de melding worden opgesteld.

Naast de overige regels die van toepassing kunnen zijn bij het houden van een evenement kan ook een vergunning nodig zijn van een andere overheidsinstantie en/of toestemming van een eigenaar voor het uitvoeren van de handeling.

20 Op- of onderbemalingen en peilafwijkingen in oppervlaktewater

20.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het realiseren van een afwijkend peil uitgewerkt, ten opzichte van de in het peilbesluit vastgestelde waterpeilen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een op- of onderbemaling, een hoogwatervoorziening of om een ander soort peilafwijking. Het realiseren van een afwijkend peil is niet zonder meer toegestaan, omdat dit elders tot wateroverlast of waterschaarste kan leiden. Om die reden zijn hiervoor regels opgesteld.

Het tijdelijk afdammen van een watergang en daarin tijdelijk het peil verlagen ten behoeve van de uitvoering van werken (bijvoorbeeld de aanleg van een dam met duiker) valt niet onder dit hoofdstuk. Dat valt onder hoofdstuk 13.

Als u van plan bent om een afwijkend peil te realiseren, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema

Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’

 • Hoofdstuk 21 ‘Peilscheidende en peilregelende kunstwerken in en langs oppervlaktewater’

 • Hoofdstuk 44 ‘Op- of onderbemalingen en tijdelijke peilafwijkingen bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

20.2 Stroomschema op- of onderbemalingen en peilafwijkingen in oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Het betreft hier een peil dat is opgenomen in het vigerende peilbesluit waarbij het beheer en onderhoud van de kunstwerken, waarmee het te hanteren peil in stand wordt gehouden, bij de initiatiefnemer ligt. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een onderbemaling, een opmaling of om een hoogwatervoorziening.

Als het peil in een peilbesluit is verwerkt, dan geldt voor deze peilafwijkingen een algemene regel zonder meldplicht. In de algemene regel zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van het beheer en onderhoud van de peilafwijking.

Let wel, in de peilbesluiten zijn nog niet alle peilafwijkingen opgenomen, zodat de algemene regel veelal nog niet kan worden toegepast. Hiervoor geldt dan een vergunningplicht.

20.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden; en/of

 • watergangen die belangrijk zijn voor de wateraan- en afvoer niet zonder meer mogen worden gestremd, omdat dit elders tot wateroverlast of watertekort kan leiden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

20.4 Algemene regel zonder meldplicht

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering bij onderbemaling

 • a. De onderbemalen watergangen zijn bij de begrenzing van de onderbemaling voorzien van dichte dammen of een ander type peilscheidend kunstwerk.

 • b. De waterstand binnen het gebied wordt door de initiatiefnemer gehouden op het peil dat is opgenomen in het peilbesluit.

 • c. De onderbemalingsinstallatie heeft geen grotere capaciteit dan 1,5 liter per seconde per hectare.

 • d. In het geval van een maalstop of een andere bijzondere omstandigheid, wordt de onderbemalingsinstallatie buiten werking gezet en gehouden.

 • e. De diepte van de watergangen die onderdeel uitmaken van de onderbemaling is gelijk aan de diepte die is aangegeven in de tabel 2.1 in hoofdstuk 2. Het gaat om de diepte ten opzichte van het peil in de onderbemaling.

 • f. Kunstwerken ten behoeve van de onderbemaling worden door de initiatiefnemer beheerd. Zodra de onderbemaling vervalt of niet meer is toegestaan op basis van het peilbesluit, worden de kunstwerken door en op kosten van de initiatiefnemer verwijderd.

Artikel 2. Voorschriften uitvoering bij opmaling (waaronder hoogwatervoorzieningen)

 • a. De opmaling is bij de begrenzing voorzien van dichte dammen of een ander type peilscheidend kunstwerk.

 • b. De waterstand binnen het gebied wordt door de initiatiefnemer gehouden op het peil dat is opgenomen in het peilbesluit.

 • c. Er mag niet meer water worden ingelaten dan noodzakelijk om het water binnen de opmaling op peil te houden.

 • d. Uit de opmaling wordt niet meer water afgevoerd dan 1,5 liter per seconde per hectare. Wat dit concreet betekent voor de overloopconstructie, waarover het water wordt afgevoerd, is terug te vinden in het betreffende peilbesluit.

 • e. Kunstwerken ten behoeve van de opmaling worden door de initiatiefnemer beheerd. Zodra de opmaling vervalt of niet meer is toegestaan op basis van het peilbesluit, worden de kunstwerken door en op kosten van de initiatiefnemer verwijderd.

Toelichting bij artikel 1 (onderbemalingen)

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

a. Het is van belang dat het gebied waar een afwijkend peil wordt ingesteld is afgedamd van de rest van het peilgebied, zodat het waterpeil dat in het peilbesluit is vastgesteld voor de rest van het peilgebied, hierdoor niet wordt beïnvloed. Anders kan het waterschap geen peilbeheer uitvoeren.

b. Dit geldt pas als de peilafwijkingen in het peilbesluit zijn verwerkt.

d. Bij extreme weersomstandigheden kan een maalstop worden afgekondigd. Het is dan niet toegestaan water uit het gebied met het afwijkende peil uit te slaan op bijvoorbeeld andere watergangen of boezemwater.

f. Kunstwerken die niet meer worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangelegd, moeten worden verwijderd. Het hebben van een afwijkend peil is namelijk een complicerende factor voor het peilbeheer.

Toelichting bij artikel 2 (opmalingen)

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

a. Het is van belang dat het gebied waar een afwijkend peil wordt ingesteld is afgedamd van de rest van het peilgebied, zodat waterpeil dat in het peilbesluit is vastgesteld voor de rest van het peilgebied hierdoor niet wordt beïnvloed. Anders kan het waterschap geen peilbeheer uitvoeren.

b. Dit geldt pas als de peilafwijkingen in het peilbesluit zijn verwerkt.

d. Indien sprake is van droogte of waterschaarste is het onwenselijk om meer water in te laten dan noodzakelijk, omdat anders elders een watertekort kan ontstaan.

e. Kunstwerken die niet meer worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangelegd, moeten worden verwijderd. Het hebben van een afwijkend peil is namelijk een complicerende factor voor het peilbeheer.

20.5 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

21 Peilscheidende en peilregelende kunstwerken in en langs oppervlaktewater

21.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het aanleggen, vervangen, verplaatsen en het verwijderen van peilscheidende en peilregelende kunstwerken centraal. De handelingen worden uitgevoerd naast of in de watergangen.

Het aanleggen, vervangen, verplaatsen en verwijderen van peilscheidende en peilregelende kunstwerken is niet zonder meer toegestaan. Gezien het feit dat het aanleggen, vervangen, verplaatsen of verwijderen van een dergelijk kunstwerk vergaande gevolgen kan hebben voor de waterhuishouding van het beheergebied van het waterschap, dient het waterschap op de hoogte te zijn van deze handelingen. Daarnaast zijn er regels opgesteld voor het uitvoeren van deze handelingen.

Als u van plan bent om een peilscheidend of peilregelend kunstwerk aan te leggen, te vervangen, te verplaatsen of te verwijderen, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema

Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 25 ‘Graafwerkzaamheden bij een waterkering’.

 • Hoofdstuk 47 ‘Stuwen bij een waterkering’.

 • Hoofdstuk 48 ‘Sluizen bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

21.2 Stroomschema peilscheidende en peilregelende kunstwerken in en langs oppervlaktewater

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 1

Voor het vervangen van peilscheidende of peilregelende kunstwerken met dezelfde specificaties op dezelfde plek, hoeven geen specifieke eisen aan het kunstwerk te worden gesteld. Daarom geldt voor deze gevallen een algemene regel.

Toelichting bij vraag 2

Het verwijderen van een inlaatduiker die alleen voor eigen gebruik dienst doet, heeft over het algemeen geen groot effect op de waterhuishouding. Daarom valt dit onder de algemene regels.

Toelichting bij vragen 3, 4 en 5

Het komt voor dat iemand een extra binnensloot (tertiaire watergang) wil graven die door een peilscheiding conform het vigerende peilbesluit loopt. In zo’n geval is het nodig dat een peilscheidend kunstwerk in deze watergang wordt geplaatst. Het wijzigen van het peil van een binnensloot heeft geen invloed op de eigendommen van eventuele buren. Daarom valt dit onder de algemene regels. Er moet wel een melding worden gedaan bij het waterschap.

Toelichting bij vraag 6

Het komt voor dat iemand een bestaand peilscheidend of peilregelend kunstwerk met dezelfde specificaties binnen een peilgebied wil verplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om een bouwwerk te realiseren naast de watergang, waarbij de verschillende waterpeilen, voor en achter het kunstwerk, in de toekomst een nadelig effect zullen hebben op de fundering van het gebouw. Zolang dit gebeurt in een binnensloot heeft zo’n verplaatsing geen invloed op de eigendommen van eventuele buren. Van belang is wel dat het verplaatsen van zo’n peilscheidend of peilregelend kunstwerk geen plaatselijke peilverlaging tot gevolg heeft, aangezien dit bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot ongewenste bodemdaling. Het verplaatsen van een peilscheidend of peilregelend kunstwerk volgens de genoemde criteria valt onder de algemene regels. Er moet wel een melding worden gedaan bij het waterschap. Als niet aan alle criteria wordt voldaan dan geldt een vergunningplicht.

21.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;

 • het verplaatsen van een kunstwerk (elders) geen wateroverlast of waterschaarste mag veroorzaken; en/of

 • er rekening mee wordt gehouden dat bij toepassing van bepaalde materialen in het oppervlaktewater er uitloging van schadelijke stoffen kan plaatsvinden. Dit doet zich voor bij onder andere het gebruik van de volgende materialen: gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout en verzinkt staal.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

21.4 Algemene regel

In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

21.4.1 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De werken zijn zodanig uitgevoerd, dat er geen lekkage naast of onder het kunstwerk kan ontstaan.

 • b. Voorkomen wordt dat boven- of benedenstrooms van het kunstwerk erosie of uitspoeling optreedt.

 • c. Inlaatduikers zijn tenminste aan de hoogwaterzijde voorzien van een voor het doel geschikte spindelafsluiter, die zo is geconstrueerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.

 • d. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van het te vervangen kunstwerk;

  • een duidelijke tekening van het nieuw aan te leggen kunstwerk.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

a. Kanten en taluds langs kunstwerken moeten goed worden afgewerkt om lekkage te voorkomen. Reden hiervoor is dat bij een lekkage het in het peilbesluit vastgestelde waterpeil niet goed kan worden gehandhaafd.

b. Bij peilregelende kunstwerken bestaat de kans op erosie, waardoor grond kan uitspoelen en in de watergang kan komen. Dit moet worden voorkomen.

Om het in het peilbesluit vastgestelde waterpeil goed te kunnen handhaven is het van belang dat de waterdoorlaat kan worden afgesloten.

Toelichting bij artikel 2

Het vervangen van een peilregelend kunstwerk met dezelfde specificaties op dezelfde locatie dient te worden gemeld, omdat het waterschap toezicht wil houden op de uit te voeren werkzaamheden. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

21.4.2 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud aan de watergang zal plaatsvinden door het waterschap. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van het te verwijderen kunstwerk.

Toelichting bij artikel 1

Tijdens de werkzaamheden ter verwijdering van de inlaatduiker mag het onderhoud aan de watergang door het waterschap niet worden belemmerd. Bij het waterschap kan worden nagevraagd wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd. Verder mag de waterhuishouding van aangrenzende percelen van derden niet worden verstoord.

Toelichting bij artikel 2

Het verwijderen van een inlaatduiker dient te worden gemeld, omdat dit een wijziging in het watersysteem behelst die moet worden geregistreerd in de Legger. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

21.4.3 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De werken zijn zodanig uitgevoerd, dat er geen lekkage naast of onder het kunstwerk kan ontstaan.

 • b. Indien de peilscheiding wordt uitgevoerd als dichte dam, is deze dam niet breder dan strikt noodzakelijk voor de peilscheidende functie.

 • c. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van het aan te leggen kunstwerk;

  • een duidelijke tekening van het nieuw aan te leggen kunstwerk.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

a. Kanten en taluds langs kunstwerken moeten goed worden afgewerkt om lekkage te voorkomen. Reden hiervoor is dat bij een lekkage het in het peilbesluit vastgestelde waterpeil niet goed kan worden gehandhaafd.

b. Bij peilregelende kunstwerken bestaat de kans op erosie, waardoor grond kan uitspoelen en in de watergang kan komen. Dit moet worden voorkomen.

c. Een peilscheidende dam mag niet breder zijn dan strikt noodzakelijk voor de peilscheidende functie omdat er anders te veel demping van oppervlaktewater plaatsvindt.

d. Tijdens de werkzaamheden mag het onderhoud aan de watergang door het waterschap niet worden belemmerd. Bij het waterschap kan worden nagevraagd wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd.

Toelichting bij artikel 2

Het aanleggen van een peilregelend kunstwerk dient te worden gemeld, omdat dit een wijziging in het watersysteem behelst die moet worden geregistreerd in de Legger. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

21.4.4 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De werken zijn zodanig uitgevoerd, dat er geen lekkage naast of onder het kunstwerk kan ontstaan.

 • b. Voorkomen wordt dat boven- of benedenstrooms van het kunstwerk erosie of uitspoeling optreedt.

 • c. Inlaatduikers zijn tenminste aan de hoogwaterzijde voorzien van een voor het doel geschikte spindelafsluiter, die zo is geconstrueerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.

 • d. De onderhoudsroutes moeten te allen tijde in stand worden gehouden, tenzij er gedurende de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden geen onderhoud zal plaatsvinden. De initiatiefnemer kan zich hierover laten informeren bij het waterschap.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van het bestaande en nieuw aan te leggen kunstwerk;

  • een duidelijke tekening van het nieuw aan te leggen kunstwerk.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.

a. Kanten en taluds langs kunstwerken moeten goed worden afgewerkt om lekkage te voorkomen. Reden hiervoor is dat bij een lekkage het in het peilbesluit vastgestelde waterpeil niet goed kan worden gehandhaafd.

b. Bij peilregelende kunstwerken bestaat de kans op erosie, waardoor grond kan uitspoelen en in de watergang kan komen. Dit moet worden voorkomen.

c. Om het in het peilbesluit vastgestelde waterpeil goed te kunnen handhaven is het van belang dat de waterdoorlaat kan worden afgesloten.

d. Tijdens de werkzaamheden mag het onderhoud aan de watergang door het waterschap niet worden belemmerd. Bij het waterschap kan worden nagevraagd wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd.

Toelichting bij artikel 2

Het verplaatsen van een peilregelend kunstwerk dient te worden gemeld, omdat dit een wijziging in het watersysteem behelst die moet worden geregistreerd in de Legger. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

21.5 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

22 Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg

22.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het verrichten van handelingen in of boven een vaarweg centraal, zoals aangegeven op kaart 4. Deze handelingen zouden de functie van de watergang als vaarweg kunnen belemmeren. Om die reden zijn deze handelingen niet zonder meer toegestaan.

Als u van plan bent om een handeling te verrichten in of boven een vaarweg, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema

Het stroomschema is opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in het stroomschema zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in, op of boven oppervlaktewater’.

Onder vaarweg wordt hier bedoeld: aangewezen vaarwegen en overige vaarwateren. (zie vaarbeleid)

22.2 Stroomschema verrichten van handelingen in of boven een vaarweg

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vragen 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Voor vaarwegen geldt een vergunningplicht indien, al dan niet tijdelijk, de vaarweg wordt versmald en/of verondiept, de doorvaarthoogte wordt beperkt of de scheepvaart anderszins wordt belemmerd. Voor de Enkele Wiericke en de bovenloop van de Kromme Rijn (tussen Wijk bij Duurstede en de stuw bij Werkhoven) geldt alleen voor het aanleggen van bruggen een vergunningplicht. Op deze watergangen mag, enkele uitzonderingen daargelaten, namelijk niet gemotoriseerd gevaren worden.

22.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • de doorstroming van de watergang en het onderhoud door het waterschap aan de watergang niet mag worden belemmerd; en/of

 • de maatschappelijke functies van de vaarweg niet mogen worden belemmerd door het uitvoeren van de handeling.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

22.4 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

25 Graafwerkzaamheden bij een waterkering

25.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de handeling ‘graafwerkzaamheden bij een waterkering’ uitgewerkt. Onder deze handeling verstaan we:

 • ontgravingen voor de realisatie van bouwwerken;

 • het aanleggen, verlengen, verbreden, of verdiepen van een watergang, vijver of waterberging;

 • het uitvoeren van diepere ontgravingen (bijvoorbeeld zand- en kleiwinputten);

 • het verleggen van waterkeringen.

Graafwerkzaamheden bij een waterkering zijn niet zondermeer toegestaan. Door deze werkzaamheden zou de staat van een waterkering en/of de erosiebestendige bekleding van de waterkering kunnen worden aangetast. Om dat te voorkomen, is hiervoor regelgeving opgesteld, welke hieronder verder is uitgewerkt.

Deze regelgeving is van toepassing op de zone waterstaatswerk van de waterkering en de beschermingszone van de waterkering.

Indien voor onderhoud aan een watergang graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om die watergang in overeenstemming te brengen met het daarvoor in de Legger vastgestelde profiel, dan wordt dit niet aangemerkt als graafwerkzaamheden, maar als onderhoud. Dit hoofdstuk is dan niet van toepassing.

Voor specifieke graafwerkzaamheden, zoals graafwerkzaamheden voor de aanleg van kabels en leidingen, zijn aparte regels vastgesteld. In dat geval moet worden voldaan aan de specifiek daarvoor geldende regels en is dit hoofdstuk niet van toepassing.

Als u van plan bent om graafwerkzaamheden bij een waterkering uit te voeren, doorloop dan de stroomschema’s opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

In dit hoofdstuk is een aantal stroomschema’s opgenomen. Het stroomschema in paragraaf 25.2 verwijst u naar het juiste stroomschema voor de soort waterkering waarbij u de handeling gaat uitvoeren. Nadat u het stroomschema in paragraaf 25.2 heeft gevolgd, doorloopt u het betreffende stroomschema opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;

 • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van het waterschap van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

• Hoofdstuk 2 ‘Graven van of in oppervlaktewater’ indien bij het verrichten van graafwerkzaamheden:

 • een nieuwe watergang wordt aangelegd, of

 • een bestaande watergang wordt verbreed, of

 • een bestaande watergang wordt verlengd, of

 • diepere ontgravingen (zand- en kleiwinputten) worden uitgevoerd.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

25.2 Algemeen stroomschema graafwerkzaamheden bij een waterkering

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vragen 1 t/m 4

Omdat de regelgeving voor de 4 verschillende waterkeringen niet overal hetzelfde is, zijn er verschillende stroomschema’s gemaakt. Deze stroomschema’s zijn in de volgende paragrafen weergegeven.

25.2.1 Graafwerkzaamheden bij een primaire waterkering: stroomschema I

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er graafwerkzaamheden worden verricht in de zone waterstaatswerk of in de beschermingszone van een primaire waterkering. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vragen 1 en 2

Bij proefsleuven tot 1 meter diep gaat het om kortdurende ontgravingen waarbij aan het eind van de dag waarop de ontgraving plaats vindt weer is aangevuld. Deze worden bij primaire waterkeringen toegestaan onder een algemene regel zonder meldplicht als ze zich in de ‘zone waterstaatwerk’ buiten het dijklichaam bevinden. Buiten de zone waterstaatswerk geldt voor proefsleuven alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 3

Het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de zone waterstaatswerk van de primaire waterkering kan negatieve gevolgen hebben voor de erosiebestendigheid en de stabiliteit van de waterkering. Per geval moet worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, dit kan worden toegestaan en daarom geldt hiervoor een vergunningplicht. Hiermee valt dus ook een ‘verlegging van een waterkering’ onder de vergunningplicht. Zo’n verlegging kan noodzakelijk zijn bij bijvoorbeeld een herinrichtingsplan van een gebied.

Toelichting bij vraag 4

Wanneer de graafwerkzaamheden, buiten de zone waterstaatswerk, een diepte hebben van maximaal 1 meter, dan vallen deze werkzaamheden onder de algemene regel met meldplicht. De meldplicht geldt omdat het waterschap op de hoogte wil zijn van de werkzaamheden, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om het graven van een watergang of een vijver in de beschermingszone van de primaire waterkering. Hiervoor geldt dat het gehele profiel van de te graven watergang buiten de zone waterstaatswerk van de waterkering moet liggen.

Toelichting bij vraag 5

Voor diepere graafwerkzaamheden dan die genoemd bij vraag 4 geldt, dat deze niet plaats mogen vinden in de gesloten dijkperiode. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht.

Toelichting bij vragen 6, 7 en 8

De ontgravingen genoemd onder de vragen 6, 7 en 8 betreffen een tijdelijke uitname van grond.

Met een tijdelijke uitname van grond wordt in dit verband bedoeld dat de uitname van grond weer ongedaan wordt gemaakt. Dit kan door middel van het terugbrengen van grond, maar het kan ook betekenen dat er iets anders voor wordt teruggebracht, bijvoorbeeld een kelder. Alleen het vullen van het ontgraven gat met water is niet voldoende om de ontgraving weer ongedaan te maken. Voor 1 oktober moet de ontgraving weer ongedaan zijn gemaakt of moet de constructie (bijvoorbeeld de kelder) gereed zijn en de ruimte eromheen zijn aangevuld.

De reden dat de ontgraving voor 1 oktober weer moet zijn aangevuld is dat er in de gesloten dijkperiode (van 1 oktober tot 1 april) geen gat mag achterblijven in de beschermingszone van de primaire waterkering. Dit geeft anders een verhoogd risico op piping (het stromen van water door een kade, dijk of ander kunstwerk als gevolg van een groot waterstandsverschil tussen binnen- en buitendijks). De intredelijn (grenslijn) voor piping ligt in de beschermingszone van de waterkering, waardoor hier in de gesloten dijkperiode geen gat mag achterblijven.

Deze ontgravingen – tot maximaal 3 meter diepte, over maximaal 20 meter lengte parallel aan de waterkering en die voor 1 oktober weer ongedaan worden gemaakt - vallen onder de algemene regel met meldplicht. In verband met genoemde risico’s wil het waterschap op de hoogte zijn van deze werkzaamheden.

25.2.2 Graafwerkzaamheden bij een regionale en overige waterkering: stroomschema’s II en III

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er graafwerkzaamheden worden verricht in de zone waterstaatswerk of in de beschermingszone van een regionale of overige waterkering. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Als de graafwerkzaamheden niet in de zone waterstaatswerk van de waterkering worden uitgevoerd maar in de beschermingszone van de waterkering dan vallen de werkzaamheden onder de zorgplicht als het om een verheelde regionale of verheelde overige waterkering gaat.

Toelichting bij vraag 2

Verheelde kades zijn niet altijd in het landschap als waterkering te herkennen: het is een van nature aanwezige verhoging in het landschap die bijvoorbeeld een boezem- polderkade of land- of peilscheiding vormt. Het betreft vaak een hoger gelegen gebied waarachter de feitelijke polder ligt. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een brede weg langs het water waarin een theoretisch profiel van een kering is gedefinieerd.

Het uitvoeren van graafwerkzaamheden in verheelde regionale of verheelde overige waterkeringen heeft geen negatieve gevolgen voor de veiligheid als het om een tijdelijke uitname van grond gaat en de zorgplicht in acht wordt genomen. Met een tijdelijke uitname van grond wordt in dit verband bedoeld dat de grond binnen 6 maanden weer moet zijn teruggebracht.

Toelichting bij vragen 3 en 4

Bij proefsleuven tot 1 meter diep gaat het om ontgravingen waarbij aan het eind van de dag waarop de ontgraving plaats vindt weer is aangevuld. Deze worden bij regionale en overige waterkeringen toegestaan onder een algemene regel met meldplicht als ze zich in de ‘zone waterstaatwerk’ bevinden. Buiten de zone waterstaatswerk geldt voor proefsleuven alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 5

Het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de zone waterstaatswerk van de waterkering kan negatieve gevolgen hebben voor de erosiebestendigheid en de stabiliteit van de waterkering. Per geval moet worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, dit kan worden toegestaan. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht. Ook een verlegging van een waterkering valt onder de vergunningplicht. Zo’n verlegging kan noodzakelijk zijn bij de aanleg van bijvoorbeeld een insteekhaven of bij een herinrichtingsplan van een gebied.

Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in watergangen valt niet onder het uitvoeren van graafwerkzaamheden mits niet dieper wordt gebaggerd dan tot het leggerprofiel van de watergang. Er is dan sprake van onderhoudswerkzaamheden.

Toelichting bij vraag 6

Wanneer de graafwerkzaamheden, buiten de zone waterstaatswerk, een diepte hebben van maximaal 1 meter, dan geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 7

Wanneer de graafwerkzaamheden plaatsvinden buiten een zone van 10 meter uit de zone waterstaatswerk van de waterkering, heeft dit geen negatieve gevolgen voor de stabiliteit van de waterkering mits de zorgplicht in acht wordt genomen.

Toelichting bij vragen 8, 9 en 10

De ontgravingen genoemd onder de vragen 8, 9 en 10 betreffen een tijdelijke uitname van grond.

Met een tijdelijke uitname van grond wordt in dit verband bedoeld dat de uitname van grond weer ongedaan wordt gemaakt. Dit kan door middel van het terugbrengen van grond, maar het kan ook betekenen dat er iets anders voor wordt teruggebracht, bijvoorbeeld een kelder. Alleen het vullen van het ontgraven gat met water is niet voldoende om de ontgraving weer ongedaan te maken.

Binnen 6 maanden moet de ontgraving weer ongedaan zijn gemaakt of moet de constructie (bijvoorbeeld de kelder) gereed zijn en de ruimte eromheen zijn aangevuld.

Deze graafwerkzaamheden, tot maximaal drie meter diepte, over maximaal 20 meter lengte parallel aan de waterkering, waarbij de ontgraving binnen 6 maanden weer ongedaan is gemaakt, vallen onder de zorgplicht. Zodra er wordt afgeweken van een van deze criteria geldt er een vergunningsplicht.

25.2.3 Graafwerkzaamheden bij een zomerkade: stroomschema IV

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er graafwerkzaamheden worden verricht in de zone waterstaatswerk of in de beschermingszone van een zomerkade. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vragen 1 en 2

Bij proefsleuven tot 1 meter diep gaat het om ontgravingen waarbij aan het eind van de dag waarop de ontgraving plaats vindt, het ontgraven gat weer is aangevuld. Deze worden bij zomerkades toegestaan onder een algemene regel zonder meldplicht als ze zich in de ‘zone waterstaatwerk’ buiten het dijklichaam bevinden. Buiten de zone waterstaatswerk geldt voor proefsleuven alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 3

Het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de zone waterstaatswerk van de zomerkade kan negatieve gevolgen hebben voor de erosiebestendigheid en de stabiliteit van de waterkering. Per geval moet worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, dit kan worden toegestaan.

Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht. Ook een verlegging van een waterkering valt onder de vergunningplicht. Zo’n verlegging kan noodzakelijk zijn bij bijvoorbeeld een herinrichtingsplan van een gebied.

Toelichting bij vraag 4

Wanneer de graafwerkzaamheden, buiten de zone waterstaatswerk, een diepte hebben van maximaal 1 meter, dan vallen deze werkzaamheden onder de algemene regel met meldplicht, aangezien het waterschap op de hoogte wil zijn van de werkzaamheden.

Toelichting bij vraag 5

Wanneer de graafwerkzaamheden plaatsvinden buiten een zone van 10 meter uit de zone waterstaatswerk van de waterkering heeft dit geen negatieve gevolgen voor de stabiliteit van de waterkering, mits wordt voldaan aan de voorschriften in de algemene regel.

Er geldt een meldplicht omdat het waterschap op de hoogte wil zijn van de werkzaamheden.

Toelichting bij vragen 6, 7 en 8

De ontgravingen genoemd onder de vragen 6, 7 en 8 betreffen een tijdelijke uitname van grond.

Met een tijdelijke uitname van grond wordt in dit verband bedoeld dat de uitname van grond weer ongedaan wordt gemaakt. Dit kan door middel van het terugbrengen van grond, maar het kan ook betekenen dat er iets anders voor wordt teruggebracht, bijvoorbeeld een kelder. Alleen het vullen van het ontgraven gat met water is niet voldoende om de ontgraving weer ongedaan te maken.

Binnen 6 maanden moet de ontgraving weer ongedaan zijn gemaakt of moet de constructie (bijvoorbeeld de kelder) gereed zijn en de ruimte eromheen zijn aangevuld.

Bij zomerkades is geen gevaar voor piping zoals bij de primaire waterkering het geval is. Daarom geldt hier niet de gesloten dijkperiode.

Deze graafwerkzaamheden, tot maximaal 3 meter diepte, over maximaal 20 meter lengte parallel aan de waterkering, waarbij de ontgraving binnen 6 maanden weer ongedaan is gemaakt, vallen niet onder de vergunningsplicht, maar wel onder de algemene regel met meldplicht, omdat het waterschap op de hoogte wil zijn van de werkzaamheden.

25.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk, niet worden aangetast;

 • de opslag van materiaal, materieel en/of grond niet leidt tot nazakkingen, zettingen of tot beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering;

 • eventuele nazakkingen of zettingen van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden zijn ontstaan, direct worden hersteld;

 • een eventuele beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden is ontstaan, direct worden hersteld;

 • de afvoer van kwelwater en regenwater, zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden, niet wordt belemmerd;

 • indien er een weg op de waterkering ligt, wordt voorkomen dat door de werkzaamheden het verkeer zodanig gehinderd wordt dat de bermen en taluds van de waterkering beschadigd raken; en/of

 • voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel gebruik wordt gemaakt van bestaande (half)verhardingen van, naar en op de waterkering.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

25.4 Algemene regel

In de stroomschema’s wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje algemene regel zonder meldplicht of algemene regel met meldplicht, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

25.4.1 Algemene regel zonder meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Alle ontgravingen blijven tot een minimum beperkt. Direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, wordt de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • b. Bij grondtekorten wordt buitendijks, binnen de zone waterstaatswerk, klei toegepast conform bijlage 3, waarbij wordt aangevuld in lagen van maximaal 0,30 meter dik en elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • c. De initiatiefnemer treft op aanwijzing van het waterschap al die maatregelen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen. Dit zou in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij extreem hoog water) kunnen betekenen dat de werkzaamheden tijdelijk moeten worden gestaakt.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. De voorschriften zien er op dat bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt voorkomen dat uitspoeling van grond kan optreden, waardoor risico ontstaat voor de stabiliteit van de waterkering. De uitgegraven grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggebracht om te zorgen voor een goede hechting van de grondlagen. Indien er onvoldoende grond aanwezig is, moet er i.v.m. het gevaar op piping buitendijks, binnen de zone waterstaatswerk klei, worden toegepast conform bijlage 3. De hechting van de verschillende grondlagen is belangrijk voor de instandhouding van de waterkering.

25.4.2 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De initiatiefnemer treft op aanwijzing van het waterschap al die maatregelen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen. Dit zou in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij extreem hoog water) kunnen betekenen dat de werkzaamheden tijdelijk moeten worden gestaakt.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de uit te voeren werkzaamheden;

  • een duidelijke tekening van de uit te voeren graafwerkzaamheden.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. De voorschriften zien er op dat bij de uitvoering van de werkzaamheden het waterkerend vermogen van de waterkering is gewaarborgd.

Toelichting bij artikel 2

De werkzaamheden moeten worden gemeld. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

25.4.3 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. De initiatiefnemer treft op aanwijzing van het waterschap al die maatregelen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen. Dit zou in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij extreem hoog water) kunnen betekenen dat de werkzaamheden tijdelijk moeten worden gestaakt.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de uit te voeren werkzaamheden;

  • een duidelijke tekening van de graafwerkzaamheden;

  • een planning met daarin minimaal de start- en einddatum van de werkzaamheden.

Toelichting

Zie toelichting bij 25.4.2.

25.4.4 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Alle ontgravingen blijven tot een minimum beperkt. Direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, wordt de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • b. Bij grondtekorten wordt klei toegepast conform bijlage 3, waarbij wordt aangevuld in lagen van maximaal 0,30 meter dik en elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • c. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt de geroerde grond voorzien van een erosiebestendige bekleding of ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3; 40 gram zaad per vierkante meter of een bloemrijk graszaadmengsel geschikt voor toepassing op dijken), goed aansluitend op de bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de uit te voeren werkzaamheden;

  • een duidelijke tekening van de graafwerkzaamheden;

  • een planning met daarin minimaal de start- en einddatum van de werkzaamheden.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. De voorschriften zien er op dat bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt voorkomen dat uitspoeling van grond kan optreden, waardoor risico ontstaat voor de stabiliteit van de waterkering. De uitgegraven grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggebracht om te zorgen voor een goede hechting van de grondlagen. Indien er onvoldoende grond aanwezig is moet er klei worden toegepast conform bijlage 3. De hechting van de verschillende grondlagen is belangrijk voor de instandhouding van de waterkering.

Toelichting bij artikel 2

De werkzaamheden moeten worden gemeld. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

25.4.5 Algemene regel zonder meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Alle ontgravingen blijven tot een minimum beperkt. Direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, wordt de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • b. De initiatiefnemer treft op aanwijzing van het waterschap al die maatregelen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen. Dit zou in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij extreem hoog water) kunnen betekenen dat de werkzaamheden tijdelijk moeten worden gestaakt.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. De voorschriften zien er op dat bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt voorkomen dat uitspoeling van grond kan optreden, waardoor risico ontstaat voor de stabiliteit van de waterkering. De uitgegraven grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggebracht om te zorgen voor een goede hechting van de grondlagen. De hechting van de verschillende grondlagen is belangrijk voor de instandhouding van de waterkering.

25.4.6 Algemene regel met meldplicht

Zie paragraaf 25.4.2.

25.4.7 Algemene regel met meldplicht

Zie paragraaf 25.4.2.

25.4.8 Algemene regel met meldplicht

Zie paragraaf 25.4.2.

25.4.9 Algemene regel met meldplicht

Zie paragraaf 25.4.3.

25.5 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

26 Aanbrengen van grond bij een waterkering

26.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het aanbrengen van grond bij waterkeringen centraal. Onder deze handeling wordt verstaan:

 • opvullen van gaten en kuilen;

 • het dempen van watergangen tot maaiveldhoogte;

 • ophogen en verbreden van een waterkering;

 • aanbrengen van op- en afritten;

 • aanleggen van depots.

Voor deze handeling zijn regels opgesteld, aangezien het aanbrengen van grond op een waterkering niet zonder meer is toegestaan. De staat van de waterkering kan worden aangetast als niet de juiste grond wordt gebruikt en ook de erosiebestendige bekleding kan worden aangetast. Verder kunnen depots toekomstige ontwikkelingen betreffende de waterkering in de weg staan. Om die reden zijn er regels opgesteld voor het aanbrengen van grond.

Deze regelgeving is van toepassing op de zone waterstaatswerk van de waterkering en bij primaire waterkeringen bovendien op het profiel van vrije ruimte van de waterkering.

Als u van plan bent om grond aan te brengen op of bij een waterkering, doorloop dan het desbetreffende stroomschema. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

In dit hoofdstuk is een aantal stroomschema’s opgenomen. Het stroomschema in paragraaf 26.2 verwijst u naar het juiste stroomschema voor de soort waterkering waarbij u de handeling gaat uitvoeren. Nadat u het stroomschema in paragraaf 26.2 heeft gevolgd, doorloopt u het betreffende stroomschema opgenomen in de daarop volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 3 ‘Dempen van oppervlaktewater’ indien er grond wordt aangebracht in de watergang c.q. een watergang wordt gedempt. Hieronder valt ook het versmallen of het verondiepen van een watergang.

 • Hoofdstuk 45 ‘Aanleggen van wegen en verhardingen op of bij een waterkering’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

26.2 Algemeen stroomschema voor het aanbrengen van grond bij een waterkering

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vragen 1 t/m 4

Omdat de regelgeving voor de 4 verschillende waterkeringen niet overal hetzelfde is, zijn er verschillende stroomschema’s gemaakt. Deze stroomschema’s zijn in de volgende paragrafen weergegeven.

26.2.1 Aanbrengen van grond bij een primaire waterkering: stroomschema I

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

De zone waterstaatswerk is ook onderdeel van het profiel van vrije ruimte.

Toelichting bij vraag 1

Wanneer er een baggerdepot of ander soort depot binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering wordt aangelegd moet beoordeeld worden of een dergelijk depot toekomstige ontwikkelingen van de waterkering in de weg staan. Binnen de zone waterstaatswerk van de waterkering kan een dergelijk depot bovendien een negatieve invloed hebben op de stabiliteit en de erosiebestendigheid van de waterkering. Daarom vallen deze werkzaamheden onder de vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 2

Als er grond aangebracht wordt buiten de zone waterstaatswerk van de waterkering heeft dat geen gevolgen voor de stabiliteit van de waterkering. Daarom vallen deze werkzaamheden uitsluitend onder de zorgplicht

Toelichting bij vraag 3

Als er grond aangebracht wordt binnen het dijklichaam kan dit van invloed zijn op de stabiliteit van de waterkering en kunnen de werkzaamheden een negatief effect hebben op de erosiebestendige bekleding van het dijklichaam. Daarom vallen deze werkzaamheden onder de vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 4

Als er grond aangebracht wordt, buiten het dijklichaam, tot omliggend maaiveldniveau dan heeft dit geen invloed op de stabiliteit van de waterkering als aan de zorgplicht wordt voldaan. Onder het aanvullen tot omliggend maaiveldniveau vallen onder andere het vullen van gaten en kuilen en ook slootdempingen. Uiteraard moet voor deze laatste categorie ook worden voldaan aan de regelgeving voor het dempen van oppervlaktewater. Het aanbrengen van een steunberm en/of een taludverflauwing vallen niet onder het aanvullen van grond tot omliggend maaiveldniveau. Hiervoor geldt dus een vergunningplicht.

26.2.2 Aanbrengen van grond bij een regionale waterkering: stroomschema II

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Wanneer er sprake is van een verheelde regionale waterkering, dan heeft het aanbrengen van grond geen negatief effect op de waterkering mits de zorgplicht in acht wordt genomen.

Toelichting bij vraag 2

Als er grond aangebracht wordt tot omliggend maaiveldniveau dan heeft dit geen invloed op de stabiliteit van de waterkering. Er worden wel aanvullende voorschriften gesteld in de voor deze gevallen vastgestelde algemene regel zonder meldplicht. Onder het aanvullen tot omliggend maaiveldniveau vallen onder andere het vullen van gaten en kuilen en ook slootdempingen. Uiteraard moet voor deze laatste categorie ook worden voldaan aan de regelgeving voor het dempen van oppervlaktewater. Het aanbrengen van een steunberm en/of een taludverflauwing vallen niet onder het aanvullen van grond tot omliggend maaiveldniveau. Hiervoor geldt dus een vergunningplicht.

26.2.3 Aanbrengen van grond bij een overige waterkering: stroomschema III

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in de zone waterstaatswerk van een overige waterkering. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Wanneer er sprake is van een verheelde overige waterkering, dan heeft het aanbrengen van grond geen negatief effect op de waterkering mits de zorgplicht in acht wordt genomen.

Toelichting bij vraag 2

Als er grond aangebracht wordt tot omliggend maaiveldniveau dan heeft dit geen invloed op de stabiliteit van de waterkering. Er worden wel aanvullende voorschriften gesteld in de voor deze gevallen vastgestelde algemene regel zonder meldplicht. Onder het aanvullen tot omliggend maaiveldniveau vallen onder andere het vullen van gaten en kuilen en ook slootdempingen. Uiteraard moet voor deze laatste categorie ook worden voldaan aan de regelgeving voor het dempen van oppervlaktewater. Het aanbrengen van een steunberm en/of een taludverflauwing vallen niet onder het aanvullen van grond tot omliggend maaiveldniveau. Hiervoor geldt dus een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 3

Het aanleggen of verwijderen van een op- en afrit heeft geen negatief effect op de waterkering. Wel worden er voorschriften gesteld aan het uitvoeren van de werkzaamheden in de voor deze gevallen vastgestelde algemene regel zonder meldplicht.

26.2.4 Aanbrengen van grond bij een zomerkade: stroomschema IV

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in de zone waterstaatswerk van een zomerkade. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Als er grond aangebracht wordt binnen het dijklichaam kan dit van invloed zijn op de stabiliteit van de waterkering en kunnen de werkzaamheden een negatief effect hebben op de erosiebestendige bekleding van het dijklichaam. Daarom vallen deze werkzaamheden onder de vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 2

Als er grond aangebracht wordt, buiten het dijklichaam, tot omliggend maaiveldniveau dan heeft dit geen invloed op de stabiliteit van de waterkering als aan de zorgplicht wordt voldaan. Onder het aanvullen tot omliggend maaiveldniveau vallen onder andere het vullen van gaten en kuilen en ook slootdempingen. Uiteraard moet voor deze laatste categorie ook worden voldaan aan de regelgeving voor het dempen van oppervlaktewater. Het aanbrengen van een steunberm en/of een taludverflauwing vallen niet onder het aanvullen van grond tot omliggend maaiveldniveau. Hiervoor geldt dus een vergunningplicht.

26.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk, niet worden aangetast;

 • de opslag van materiaal, materieel en/of grond niet leidt tot nazakkingen, zettingen of tot beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering;

 • eventuele nazakkingen of zettingen van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden zijn ontstaan, direct worden hersteld;

 • eventuele beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden is ontstaan, direct worden hersteld;

 • de afvoer van kwelwater en regenwater, zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden, niet wordt belemmerd;

 • indien er een weg op de waterkering ligt, wordt voorkomen dat door de werkzaamheden het verkeer zodanig gehinderd wordt dat de bermen en taluds van de waterkering beschadigd raken; en/of

 • voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel gebruik wordt gemaakt van bestaande (half)verhardingen van, naar en op de waterkering.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

26.4 Algemene regel

In de stroomschema’s wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje algemene regel zonder meldplicht of algemene regel met meldplicht, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

26.4.1 Algemene regel zonder meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Aanvulling vindt plaats conform bijlage 3, waarbij wordt aangevuld in lagen van maximaal 0,30 meter dik en elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • b. Indien er ter plaatse van de aanvulling een grasmat ligt, wordt deze eerst gefreesd, voordat met aanvullen wordt begonnen.

 • c. Bij het dempen van watergangen wordt een eventuele sliblaag eerst verwijderd voordat wordt aangevuld.

 • d. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt de geroerde grond voorzien van een erosiebestendige bekleding of ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3; 40 gram zaad per vierkante meter of een bloemrijk graszaadmengsel geschikt voor toepassing op dijken), goed aansluitend op de bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. De voorschriften zien er op dat bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt voorkomen dat uitspoeling van grond kan optreden, waardoor risico ontstaat voor de stabiliteit van de waterkering.

26.4.2 Algemene regel zonder meldplicht

Zie paragraaf 26.4.1.

26.4.3 Algemene regel zonder meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering voor het aanleggen van een op- en afrit

 • a. Aanvulling vindt plaats conform bijlage 3, waarbij wordt aangevuld in lagen van maximaal 0,30 meter dik en elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • b. Ter plaatse van de aansluiting op de bestaande waterkering wordt de grond voorbewerkt door middel van een trapsgewijze inkassing met treden waarvan zowel de diepte als hoogte tussen de 0,30 en 0,50 meter is.

 • c. De aan te brengen grond dient puinvrij te zijn.

 • d. Indien er ter plaatse van de aanvulling en/of de inkassing een grasmat ligt, wordt deze eerst gefreesd, voordat met aanvullen en/of het maken van de inkassing wordt begonnen.

 • e. Indien er als fundering voor de op- en afrit een funderingscunet wordt gegraven dan wordt dit cunet direct na het graven ervan aangevuld met daartoe geschikt materiaal.

 • f. De op- en afrit wordt voorzien van een erosiebestendige afdekking (bijv. asfalt).

 • g. Een eventueel aan te brengen verharding op de op- en afrit sluit aan de zijkanten goed aan op de aan te brengen erosiebestendige kleilaag conform bijlage 3.

 • h. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt de geroerde grond voorzien van een erosiebestendige bekleding of ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3; 40 gram zaad per vierkante meter of een bloemrijk graszaadmengsel geschikt voor toepassing op dijken), goed aansluitend op de bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering en de eventueel aan te leggen erosiebestendige verharding van de op- en afrit.

Artikel 2. Voorschriften uitvoering voor het verwijderen van een op- en afrit

 • a. Het profiel van de waterkering ter plaatse van de te verwijderen op- en afrit wordt zodanig vormgegeven dat het aansluit op het bestaande profiel van de waterkering aan weerszijden van de te verwijderen op- en afrit.

 • b. De waterkering wordt afgewerkt conform bijlage 3, waarbij wordt aangevuld in lagen van maximaal 0,30 meter dik en elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • c. Indien er als afdekking van de waterkering nog geen kleilaag aanwezig is dan geldt tevens onderstaand voorschrift (‘d’) met betrekking tot het maken van inkassingen.

 • d. Voordat de laag klei wordt aangebracht wordt de grond in de waterkering voorbewerkt door middel van een trapsgewijze inkassing met treden waarvan zowel de diepte als hoogte tussen de 0,30 en 0,50 meter is.

 • e. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt de geroerde grond voorzien van een erosiebestendige bekleding of ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3; 40 gram zaad per vierkante meter of een bloemrijk graszaadmengsel geschikt voor toepassing op dijken), goed aansluitend op de bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering.

Toelichting bij artikelen 1 en 2

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. De voorschriften zien er op dat bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt voorkomen dat uitspoeling van grond kan optreden, waardoor risico ontstaat voor de stabiliteit van de waterkering. De uitgegraven grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggebracht om te zorgen voor een goede hechting van de grondlagen. Indien er onvoldoende grond aanwezig is moet er klei worden toegepast conform bijlage 3. De hechting van de verschillende grondlagen is belangrijk voor de instandhouding van de waterkering. Verder is het belangrijk dat de erosiebestendige bekleding van de waterkering direct na de werkzaamheden wordt hersteld.

26.5 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

27 Duikers, dammen met duiker en inlaatduikers bij een waterkering

27.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het aanleggen en verwijderen van duikers, dammen met duiker en inlaatduikers centraal. Hiertoe worden ook verbindingsduikers gerekend. Voor deze handelingen zijn regels opgesteld, aangezien het aanleggen en verwijderen van duikers niet zonder meer is toegestaan. De staat van de waterkering kan hierdoor worden aangetast en om die reden zijn er regels voor opgesteld.

Onder het aanleggen van een duiker, dam met duiker en inlaatduiker, wordt mede verstaan het verbreden, verlengen etc. van een bestaande duiker. Onder het verwijderen van een duiker, dam met duiker of inlaatduiker wordt mede verstaan het inkorten, versmallen etc. van een bestaande duiker.

Deze regelgeving is van toepassing op de zone waterstaatswerk van de waterkering en bij primaire waterkeringen bovendien op het profiel van vrije ruimte van de waterkering.

Als u van plan bent om duikers, dammen met duiker en inlaatduikers aan te leggen of te verwijderen bij een waterkering, doorloop dan de stroomschema’s opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

In dit hoofdstuk is een aantal stroomschema’s opgenomen. Het stroomschema in paragraaf 27.2 verwijst u naar het juiste stroomschema voor de soort waterkering waarbij u de handeling gaat uitvoeren. Nadat u het stroomschema in paragraaf 27.2 heeft gevolgd, doorloopt u het betreffende stroomschema opgenomen in de daarop volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 4 ‘Duikers en dammen met duiker in oppervlaktewater’.

 • hoofdstuk 21 ‘Peilscheidende en peilregelende kunstwerken in en langs oppervlaktewater’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

27.2 Algemeen stroomschema voor duikers, dammen met duiker en inlaatduikers bij een waterkering

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vragen 1 t/m 4

Omdat de regelgeving voor de 4 verschillende waterkeringen niet overal hetzelfde is, zijn er verschillende stroomschema’s gemaakt. Deze stroomschema’s zijn in de volgende paragrafen weergegeven.

27.2.1 Duikers, dammen met duiker en inlaatduikers bij een primaire waterkering: stroomschema I

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

De zone waterstaatswerk is ook onderdeel van het profiel van vrije ruimte.

Toelichting bij vraag 1

Binnen de zone waterstaatswerk heeft het aanbrengen of verwijderen van een duiker, dam met duiker of inlaatduiker gevolgen voor de stabiliteit en de erosiebestendigheid van de waterkering. Daarom geldt er binnen de zone waterstaatswerk een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 2

Binnen het profiel van vrije ruimte, buiten de zone waterstaatswerk, kan het aanbrengen of verwijderen van funderingspalen, die tot in of voorbij de eerste vaste zandlaag reiken, leiden tot meer kwel of piping. Bovendien kan een duiker, dam met duiker of inlaatduiker met dergelijke lange palen toekomstige ontwikkelingen aan de waterkering in de weg staan. Daarom moet binnen het profiel van vrije ruimte, buiten de zone waterstaatswerk, per geval bekeken worden of, en onder welke voorwaarden, dit kan worden toegestaan en geldt voor die gevallen een vergunningplicht.

Worden er geen funderingspalen, die tot in of voorbij de eerste vaste zandlaag reiken, aangebracht of verwijderd dan geldt de zorgplicht.

27.2.2 Duikers, dammen met duiker en inlaatduikers bij een regionale waterkering: stroomschema II

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Wanneer er sprake is van een verheelde regionale waterkering, dan heeft het aanbrengen en/of verwijderen van een duiker, dam met duiker of een inlaatduiker geen negatief effect op de waterkering mits de zorgplicht in acht wordt genomen.

Toelichting bij vraag 2

Wanneer voldaan wordt aan alle criteria die vermeld staan onder vraag 3, dan valt het aanleggen van een duiker of inlaatduiker onder de algemene regel. Er moet wel een melding worden gedaan omdat bij de periodieke toetsing van de waterkering alle objecten die in de waterkering aanwezig zijn in beeld moeten worden gebracht. Bovendien kunnen de graafwerkzaamheden de staat van de waterkering aantasten en daarom moet het waterschap hiervan van te voren op de hoogte worden gesteld. De duiker of inlaatduiker mag alleen worden aangelegd middels een persing, waarbij moet worden voorkomen dat er holle ruimtes om de duiker of inlaatduiker ontstaan. Deze holle ruimtes kunnen leiden tot lekkage en/of zetting van de waterkering. Holle ruimtes kunnen bijvoorbeeld worden voorkomen door gebruik te maken van bentoniet.

De binnenzijde van de waterkering is over het algemeen genomen de polderzijde. De buitenzijde betreft de boezemzijde.

Onder een goed functionerende afsluiter wordt bijvoorbeeld een spindelschuif verstaan. Alleen een terugslagklep is niet voldoende aangezien deze niet werkt als er vuil tussen de klep en de aanlag terecht is gekomen.

Toelichting bij vraag 3

Wanneer er een duiker of inlaatduiker dwars door de kering wordt aangelegd of verwijderd, die niet voldoet aan de criteria genoemd onder vraag 2, dan moet per geval worden bekeken of dit kan worden toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht.

De binnenzijde van de waterkering is over het algemeen genomen de polderzijde. De buitenzijde betreft de boezemzijde.

Toelichting bij vraag 4

Wanneer er sprake is van een dam met duiker die wordt aangelegd of verwijderd in een watergang, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor de waterkering. Er geldt dan een algemene regel met meldplicht omdat bij de periodieke toetsing van de waterkering alle objecten die in de waterkering aanwezig zijn in beeld moeten worden gebracht.

Voor alle andere type duikers (inlaatduikers, verbindingsduikers, etc.) geldt een vergunningplicht.

27.2.3 Duikers, dammen met duiker en inlaatduikers bij een overige waterkering: stroomschema III

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in de zone waterstaatswerk van een overige waterkering. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Toelichting bij vraag 1

Wanneer er sprake is van een verheelde overige waterkering, dan heeft het aanbrengen en/of verwijderen van een duiker, dam met duiker of een inlaatduiker geen negatief effect op de waterkering mits de zorgplicht in acht wordt genomen.

Toelichting bij vraag 2

Wanneer voldaan wordt aan alle criteria die vermeld staan onder vraag 3, dan valt het aanleggen van een duiker of inlaatduiker onder de algemene regel. Er moet wel een melding worden gedaan omdat de graafwerkzaamheden de staat van de waterkering kunnen aantasten en daarom moet het waterschap hiervan van te voren op de hoogte worden gesteld. De duiker of inlaatduiker mag alleen worden aangelegd middels een persing, waarbij moet worden voorkomen dat er holle ruimtes om de duiker of inlaatduiker ontstaan. Deze holle ruimtes kunnen leiden tot lekkage en/of zetting van de waterkering. Holle ruimtes kunnen bijvoorbeeld worden voorkomen door gebruik te maken van bentoniet.

De binnenzijde van de waterkering is over het algemeen genomen de polderzijde. De buitenzijde betreft de boezemzijde.

Onder een goed functionerende afsluiter wordt bijvoorbeeld een spindelschuif verstaan. Alleen een terugslagklep is niet voldoende aangezien deze niet werkt als er vuil tussen de klep en de aanlag terecht is gekomen.

Toelichting bij vraag 3

Wanneer er een duiker of inlaatduiker dwars door de kering wordt aangelegd of verwijderd, die niet voldoet aan de criteria genoemd onder vraag 2, dan moet per geval worden bekeken of dit kan worden toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht.

De binnenzijde van de waterkering is over het algemeen genomen de polderzijde. De buitenzijde betreft de boezemzijde.

Toelichting bij vraag 4

Wanneer er sprake is van een dam met duiker die wordt aangelegd of verwijderd in een watergang, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor de waterkering, mits de zorgplicht in acht wordt genomen.

Voor alle andere type duikers (inlaatduikers, verbindingsduikers, etc.) geldt een vergunningplicht.

27.2.4 Duikers, dammen met duiker en inlaatduikers bij een zomerkade: stroomschema IV

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in de zone waterstaatswerk van een zomerkade. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Binnen de zone waterstaatswerk heeft het aanbrengen of verwijderen van een duiker, dam met duiker of inlaatduiker gevolgen voor de stabiliteit en de erosiebestendigheid van de waterkering. Daarom geldt er binnen de zone waterstaatswerk een vergunningplicht.

27.3 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk, niet worden aangetast;

 • de opslag van materiaal, materieel en/of grond niet leidt tot nazakkingen, zettingen of tot beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering;

 • eventuele nazakkingen of zettingen van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden zijn ontstaan, direct worden hersteld;

 • eventuele beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden is ontstaan, direct worden hersteld;

 • de afvoer van kwelwater en regenwater, zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden, niet wordt belemmerd;

 • indien er een weg op de waterkering ligt, wordt voorkomen dat door de werkzaamheden het verkeer zodanig gehinderd wordt dat de bermen en taluds van de waterkering beschadigd raken; en/of

 • voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel gebruik wordt gemaakt van bestaande (half)verhardingen van, naar en op de waterkering.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

27.4 Algemene regel

In de stroomschema’s wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje algemene regel zonder meldplicht of algemene regel met meldplicht, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

27.4.1 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Alle ontgravingen blijven tot een minimum beperkt. Direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, wordt de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • b. Bij grondtekorten wordt klei toegepast conform bijlage 3, waarbij wordt aangevuld in lagen van maximaal 0,30 meter dik en elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • c. Als materiaal voor de duiker of inlaatduiker wordt geen PVC toegepast.

 • d. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt de geroerde grond voorzien van een erosiebestendige bekleding of ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3; 40 gram zaad per vierkante meter of een bloemrijk graszaadmengsel geschikt voor toepassing op dijken), goed aansluitend op de bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering.

Artikel 2. Voorschriften Meldplicht

 • a. Minimaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de uit te voeren werkzaamheden;

  • een duidelijke tekening van de aan te leggen duiker;

  • de startdatum van de werkzaamheden.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. De voorschriften zien er op dat bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt voorkomen dat uitspoeling van grond kan optreden, waardoor risico ontstaat voor de stabiliteit van de waterkering. De uitgegraven grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggebracht om te zorgen voor een goede hechting van de grondlagen. Indien er onvoldoende grond aanwezig is moet er klei worden toegepast conform bijlage 3. De hechting van de verschillende grondlagen is belangrijk voor de instandhouding van de waterkering. Verder is het belangrijk dat de erosiebestendige bekleding van de waterkering direct na de werkzaamheden wordt hersteld.

Toelichting bij artikel 2

De werkzaamheden moeten worden gemeld. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

27.4.2 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in het volgende artikel.

Artikel 1. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de uit te voeren werkzaamheden;

  • een duidelijke tekening van de aan te leggen duiker.

Toelichting bij artikel 2 [1]

De werkzaamheden moeten worden gemeld. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

27.4.3 Algemene regel met meldplicht

Zie paragraaf 27.4.1.

27.5 Vergunningplicht

Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer worden uitgevoerd. Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 van de Keur.

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventuele nadelige effecten van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur.

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap.

28 Bruggen bij een waterkering

28.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het aanleggen en verwijderen van bruggen bij een waterkering centraal. Hiertoe wordt ook gerekend het verbreden van bruggen en het vervangen van het brugdek. Het verbreden van een brug wordt gelijkgesteld met de aanleg van een nieuwe brug.

Onder een brug wordt verstaan een verbinding van een weg van de ene kant van de watergang naar de andere kant, die al dan niet met pijlers of palen in de waterkering wordt ondersteund.

Het aanleggen van een brug kan ervoor zorgen dat de erosiebestendigheid en/of de stabiliteit van een waterkering wordt aangetast, hetgeen niet wenselijk is. Daarom zijn deze handelingen niet zonder meer toegestaan.

Deze regelgeving is van toepassing op de zone waterstaatswerk van de waterkering en bij primaire waterkeringen bovendien op het profiel van vrije ruimte van de waterkering.

Als u van plan bent een brug aan te leggen, te verbreden of te verwijderen bij een waterkering, doorloop dan de stroomschema’s opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn.

Stroomschema’s

In dit hoofdstuk is een aantal stroomschema’s opgenomen. De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn:

 • zorgplicht;

 • zorgplicht en algemene regel zonder meldplicht;

 • zorgplicht en algemene regel met meldplicht;

 • zorgplicht en vergunningplicht.

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving

Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de volgende regelgeving van toepassing zijn:

 • Hoofdstuk 2 ‘Graven van of in oppervlaktewater’.

 • Hoofdstuk 5 ‘Bruggen in of over oppervlaktewater’.

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

28.2 Aanleggen van bruggen bij een waterkering

28.2.1 Algemeen stroomschema voor aanleggen van bruggen bij een waterkering

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vragen 1 t/m 4

Omdat de regelgeving voor de 4 verschillende waterkeringen niet overal hetzelfde is, zijn er verschillende stroomschema’s gemaakt. Deze stroomschema’s zijn in de volgende paragrafen weergegeven.

28.2.2 Aanleggen van bruggen bij een primaire waterkering: stroomschema I

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

De zone waterstaatswerk is ook onderdeel van het profiel van vrije ruimte.

Wanneer er een brug wordt aangelegd in de beschermingszone van een waterkering, waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden voor bijvoorbeeld de fundering, dan is hoofdstuk 25 (Graafwerkzaamheden bij een waterkering) van toepassing.

Toelichting bij vraag 1

Als alleen het brugdek wordt vervangen, waarbij er geen ontgravingen plaatsvinden in de waterkering, dan heeft dit geen negatief effect op de waterkering als aan de zorgplicht wordt voldaan.

Toelichting bij vragen 2 en 3

Binnen het profiel van vrije ruimte, buiten de zone waterstaatswerk, heeft het aanleggen van een brug geen gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen van de waterkering, indien er geen funderingspalen aangebracht worden die tot in of voorbij de eerste vaste zandlaag reiken. Daarom geldt voor deze bruggen de zorgplicht.

Worden er wel funderingspalen aangebracht, die tot in of voorbij de eerste vaste zandlaag reiken, dan kan dat leiden tot meer kwel of piping. Bovendien kan een brug met dergelijke lange palen toekomstige ontwikkelingen aan de waterkering in de weg staan. Daarom moet binnen het profiel van vrije ruimte, buiten de zone waterstaatswerk, per geval bekeken worden of, en onder welke voorwaarden, dit kan worden toegestaan en geldt voor die gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 4

Binnen de zone waterstaatswerk is het waterschap terughoudend met het toestaan van het aanbrengen van bruggen, wanneer deze bruggen gefundeerd zijn op palen. Per geval moet worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, dit kan worden toegestaan. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 5

Als de brug niet op palen gefundeerd is en zich geheel buiten het dijklichaam bevindt dan geldt een algemene regel met meldplicht. Bevindt de brug zich binnen het dijklichaam dan moet per geval worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, dit kan worden toegestaan. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht.

28.2.3 Aanleggen van bruggen bij een regionale en overige waterkering: stroomschema’s II en III

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in de zone waterstaatswerk van een regionale of overige waterkering. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht. Wanneer er een brug wordt aangelegd in de beschermingszone van een waterkering, waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden voor bijvoorbeeld de fundering, dan is hoofdstuk 25 (Graafwerkzaamheden bij een waterkering) van toepassing.

Toelichting bij vraag 1

Als alleen het brugdek wordt vervangen, waarbij er geen ontgravingen plaatsvinden in de waterkering, dan heeft dit geen negatief effect op de waterkering als aan de zorgplicht wordt voldaan.

Toelichting bij vraag 2

Wanneer er sprake is van een verheelde regionale of verheelde overige waterkering, dan heeft het aanleggen van bruggen geen negatief effect op de waterkering als aan de zorgplicht wordt voldaan.

Toelichting bij vraag 3

Als er een brug wordt aangelegd die over de waterkering heen wordt aangelegd dan kan het toekomstig onderhoud van de waterkering in het geding komen. Ook moet rekening worden gehouden met toekomstige dijkaanpassingen. Daarom moet per geval bekeken worden of, en onder welke voorwaarden, dit kan worden toegestaan en geldt een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 4

Indien er onderdelen van de brug in de kruin en/of de taluds worden aangebracht, dan moet per geval worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, dit kan worden toegestaan. Daarom geldt voor die gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 5

Worden er geen onderdelen van de brug in de kruin en/of de taluds aangebracht dan geldt een algemene regel. Voor regionale waterkeringen is er een meldplicht omdat bij de periodieke toetsing van de waterkering alle objecten die in de waterkering aanwezig zijn in beeld moeten worden gebracht.

28.2.4 Aanleggen van bruggen bij een zomerkade: stroomschema IV

Voor het stroomschema wordt verwezen naar de pdf versie van deze regeling in de bijlage.

Toelichting bij vraag 0

Deze regelgeving is alleen van toepassing wanneer er werkzaamheden worden verricht in de zone waterstaatswerk van een zomerkade. Hierbuiten geldt alleen de zorgplicht.

Wanneer er een brug wordt aangelegd in de beschermingszone van een waterkering, waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden voor bijvoorbeeld de fundering, dan is hoofdstuk 25 (Graafwerkzaamheden bij een waterkering) van toepassing.

Toelichting bij vraag 1

Als alleen het brugdek wordt vervangen, waarbij er geen ontgravingen plaatsvinden in de waterkering, dan heeft dit geen negatief effect op de waterkering als aan de zorgplicht wordt voldaan.

Toelichting bij vraag 2

Bij zomerkades is het waterschap terughoudend met het toestaan van het aanbrengen van bruggen in deze waterkeringen, wanneer deze bruggen gefundeerd zijn op palen. Per geval moet worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, dit kan worden toegestaan. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 3

Als de brug niet op palen gefundeerd is en zich geheel buiten het dijklichaam bevindt dan geldt een algemene regel zonder meldplicht. Bevindt de brug zich binnen het dijklichaam dan moet per geval worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, dit kan worden toegestaan. Daarom geldt hiervoor een vergunningplicht.

28.2.5 Zorgplicht

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

 • de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk, niet worden aangetast;

 • de opslag van materiaal, materieel en/of grond niet leidt tot nazakkingen, zettingen of tot beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering;

 • eventuele nazakkingen of zettingen van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden zijn ontstaan, direct worden hersteld;

 • eventuele beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden is ontstaan, direct worden hersteld;

 • de afvoer van kwelwater en regenwater, zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden, niet wordt belemmerd;

 • indien er een weg op de waterkering ligt, wordt voorkomen dat door de werkzaamheden het verkeer zodanig gehinderd wordt dat de bermen en taluds van de waterkering beschadigd raken; en/of

 • voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel gebruik wordt gemaakt van bestaande (half)verhardingen van, naar en op de waterkering.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

28.2.6 Algemene regel

In de stroomschema’s wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij het vakje algemene regel zonder meldplicht of algemene regel met meldplicht, dient u te voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.

28.2.6.1 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Alle ontgravingen blijven tot een minimum beperkt. Direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, wordt de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • b. Bij grondtekorten wordt buitendijks, binnen de zone waterstaatswerk, klei toegepast conform bijlage 3, waarbij wordt aangevuld in lagen van maximaal 0,30 meter dik en elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • c. Wanneer de brug geen functie meer heeft, wordt deze geheel uit de waterkering verwijderd, overeenkomstig de regelgeving voor het verwijderen van bruggen.

 • d. Bij onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering wordt, in overleg met het waterschap, de brug tijdelijk verwijderd door en op kosten van de initiatiefnemer.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht

 • a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het waterschap.

 • b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • een duidelijke locatietekening van de uit te voeren werkzaamheden;

  • een duidelijke tekening van de aan te leggen brug.

Toelichting bij artikel 1

In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te voldoen. De voorschriften zien er op dat bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt voorkomen dat uitspoeling van grond kan optreden, waardoor risico ontstaat voor de stabiliteit van de waterkering. De uitgegraven grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggebracht om te zorgen voor een goede hechting van de grondlagen. Indien er onvoldoende grond aanwezig is, moet er i.v.m. het gevaar op piping buitendijks, binnen de zone waterstaatswerk klei, worden toegepast conform bijlage 3. De hechting van de verschillende grondlagen is belangrijk voor de instandhouding van de waterkering.

Toelichting bij artikel 2

De werkzaamheden moeten worden gemeld. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

28.2.6.2 Algemene regel met meldplicht

Om te voldoen aan de algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering

 • a. Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten rondom de palen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld te realiseren met de toepassing van grondverdringende palen (palen waarbij tijdens de plaatsing niet tot nauwelijks grond naar de oppervlakte wordt getransporteerd).

 • b. Alle ontgravingen blijven tot een minimum beperkt. Direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, wordt de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.

 • c.