Regeling vervallen per 02-04-2019

Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Geldend van 02-04-2019 t/m 01-04-2019

Intitulé

Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Oosterhout, Woensdrecht, Rucphen en Zundert;

overwegende

 • -

  dat de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid biedt categorieën van wijzigingen van de begroting uit te zonderen van de procedure regels geldend voor de vaststelling van de begroting;

 • -

  dat een vereenvoudigde vaststelling van een wijziging van de begroting aan te bevelen is indien de wijziging niet leidt tot een wijziging van de omvang van het totaal bedrag (de som) van alle bijdragen van de deelnemers als bedoeld in artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 • -

  dat de uitvoeringsconvenanten onderdeel horen te zijn van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

gelet op:

op de artikelen 4 en 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking

West-Brabant, artikel 68, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 30 en 38 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

B E S L U I T E N:

Artikel l

Artikel 5 Overdracht bevoegdheden als volgt te wijzigen:

 • a.

  In de titel wordt “Overdracht bevoegdheden” vervangen door “Overdracht bevoegdheden en uitvoeringsconvenant” en;

 • b.

  de eerste zin wordt genummerd lid 1 met toevoeging van lid 2 luidend als volgt:

Ter uitvoering van de in artikel 4 overgedragen taken en de in het eerste lid overgedragen bestuursbevoegdheden worden uitvoeringsconvenanten aangegaan met de ambtelijke organisatie van de BWB, in deze vertegenwoordigd door de directeur, en de deelnemer, in deze vertegenwoordigd door de secretaris. Het uitvoeringsconvenant bevat tenminste afspraken over de verplichtingen van de BWB en de deelnemer in relatie tot de taakoverdracht, de contactmomenten ambtelijke organisaties, verantwoordelijkheden P&C cyclus, de informatie-uitwisseling over de heffing en inning en de financiële geldstromen.

Artikel ll

Artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant als volgt te wijzigen:

 • a.

  In lid 8 wordt “Het bepaalde in het tweede tot en met vijfde lid is” vervangen door “Het bepaalde in het tweede tot en met het zevende lid is voor zover mogelijk” en

 • b.

  lid 9 wordt vervangen door: Het bepaalde in lid acht is niet van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting waarbij in de omvang van het totaal bedrag, de som van de bijdragen van de deelnemers, geen wijziging wordt gebracht. Indien de vorige volzin van toepassing is, wordt de wijziging van de begroting na de vaststelling door het algemeen bestuur ter kennisname aan het algemeen bestuur van het waterschap, de raden van de gemeenten en gedeputeerde staten gebracht.

 • c.

  Na lid 9 wordt toegevoegd:

  10. Het algemeen bestuur kan indien de omvang van het totaal bedrag als bedoeld in lid 9 niet wijzigt, in afwijking van lid 9, besluiten dat lid 8 wordt toegepast als sprake is van een aanzienlijke wijziging van een bijdrage voor een deelnemer en deze deelnemer verzoekt om toepassing van de zienswijze procedure als bedoeld in lid 8.

Artikel III

Het besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking

West-Brabant Regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op die waarop het college van de gemeente Etten-Leur het besluit tot het vaststellen van deze wijziging heeft bekendgemaakt door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

Ondertekening

Aldus besloten door:

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert

Geen toestemming van de gemeenteraad hebben gekregen:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen

Geen besluitvorming:

Gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda