Beleidsregel uitgifte nachtvergunning cafés en Beleidsregel uitgifte nachtvergunning maaltijd/spijsverstrekkers. Voorschriften verbonden aan nachtvergunning cafés en Voorschriften verbonden aan nachtvergunning maaltijd/spijsverstrekkers.

Geldend van 21-03-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel uitgifte nachtvergunning cafés en Beleidsregel uitgifte nachtvergunning maaltijd/spijsverstrekkers. Voorschriften verbonden aan nachtvergunning cafés en Voorschriften verbonden aan nachtvergunning maaltijd/spijsverstrekkers.

Gesproken wordt over twee onderwerpen:

De criteria waaraan de burgemeester de uitgifte van een nachtvergunning zal toetsen (Beleidsregel)

en

De voorschriften die de burgemeester koppelt aan het afgeven van een nachtvergunning (Voorschriften).

Het eerste is een beleidsregel waaraan een aanvraag voor een nachtvergunning getoetst zal worden en het tweede zijn voorschriften/regels die gesteld worden als een zaak een nachtvergunning toegekend krijgt. De beleidsregel geldt voor de cafés¹ en voor maaltijd/spijsverstrekkers. Het onderscheid tussen beleidsregel en voorschrift wordt gemaakt omdat de voorwaarden voor een nachtvergunning maatwerk zijn, betrekking hebbend op de specifieke horeca inrichting en ondernemer(s) terwijl de beleidsregel het beleidskader voor uitgifte schept. In zijn algemeenheid geldt dat de nachtzaak moet passen binnen de regels van het geldende planologisch regime in de Gemeente Middelburg. Vooraf moet een aanvrager kennis hebben genomen van de beperkingen en de standaardvoorschriften die verbonden worden aan de nachtvergunning.

Beleidsregel uitgifte nachtvergunning cafés.

 • 1.

  Er zijn 4 nachtvergunningen mogelijk in de gemeente. Eén nachtvergunning is voorbehouden aan het vrijetijdspark ZEP. Voor ZEP geldt daarbij een minimale oppervlakte eis voor de horeca inrichting van ten minste 1.500 m². Deze locatie is bestemd voor grootschalige evenementen en concerten waarvoor elders in de stad geen ruimte is.

  Drie nachtvergunningen zijn voorbehouden voor de binnenstad, daarbij geldt dat

  het nachtbedrijf gevestigd moet zijn in het horecaconcentratie gebied (Kromme Weele/Beddewijkstraat/Schuttershofstraat/Vlasmarkt/“Tympaanplein”/Pottenmarkt). Plein 1940 is hiervan uitgesloten vanwege het planologische regime daar. Daarbij geldt dat 1 nachtvergunning is voorbehouden voor een inrichting met een vloeroppervlak van ten minste 200 m², de twee overige vergunningen zijn voorbehouden voor inrichtingen met een vloeroppervlak van ten minste 70 m². De oppervlakte eis van ten minste 200 m² wordt gesteld om in de binnenstad een locatie aan te wijzen waar grotere activiteiten, evenementen en feesten kunnen worden georganiseerd;

 • 2.

  Bij een aanvraag dient een actuele plattegrond op schaal te worden overlegd.

 • 3.

  Het pand waarin de horeca-inrichting met een nachtvergunning gevestigd is, moet geschikt zijn voor deze activiteit, dus een voorziening hebben die overlast naar buiten toe voorkomt: een geluidsluis.

 • 4.

  De exploitant dient minimaal drie jaar in het bezit te zijn van een recente exploitatievergunning van een gemeente in Nederland; hij verleent daarbij de Gemeente Middelburg toestemming inlichtingen in te winnen bij de gemeente waarin de ondernemer een eerder afgegeven recente exploitatievergunning heeft gehad.

 • 5.

  Bij niet of onvoldoende gebruik van de nachtvergunning zal deze worden ingetrokken, het bedrijf moet in 45 weken minimaal 2 maal per week geopend zijn.

 • 6.

  Aanvrager van een nachtvergunning zal een BIBOB screening met goed gevolg dienen te doorstaan.

 • 7.

  Een nachtvergunning wordt eerst afgegeven voor een proefperiode van een jaar. Bij een positief resultaat wordt de vergunning met maximaal 9 jaar verlengd².

 • 8.

  De nachtvergunning is alleen geldig in de nacht van donderdag op vrijdag, de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag.

 • 9.

  De leidinggevende mag zich in de afgelopen drie jaar niet zodanig hebben gedragen en/of activiteiten hebben ondernomen waardoor de openbare orde werd verstoord of dreigde te worden verstoord.

 • 10.

  Bij de aanvraag van een nachtvergunning moet een recent akoestisch rapport worden ingediend zodat beoordeeld kan worden of de aanvraag kan voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit of dat er (extra) maatregelen genomen moeten worden (zoals een geluidsbegrenzer) zodat aan de geldende geluidsnormen kan worden voldaan.

 • 11

  De nachtvergunning vervalt indien de aard van de inrichting verandert.

 • 12

  Bij overname van de exploitatie, vervalt de nachtvergunning.

Indien er na toetsing aan de beleidsregel meer aanvragen voor een nachtvergunning zijn dan af te geven vergunning(en), zal de nachtvergunning via openbare loting toegekend worden.

Voorschriften nachtvergunning cafés.

 • 1.

  Het nachtbedrijf moet bij elke toegang tot de inrichting een gecertificeerde nachtportier hebben die belast is met de toegangscontrole en ook toeziet op een ordelijk verloop in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf, waardoor overlast voor de omgeving wordt voorkomen. De houder van de nachtvergunning dient voor de aanvang van de feitelijke beveiligingswerkzaamheden de volledige personalia van genoemde portier te melden aan bij de Politie Zeeland-West Brabant, basisteam Walcheren te Middelburg.

 • 2.

  Gedurende de tijd dat de nachtvergunning geldt, is het verboden in die onderdelen van de inrichting waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt, personen beneden de leeftijd van 18 jaar dienst te laten doen.

 • 3.

  Door de vergunninghouder dient nauwlettend te worden zorggedragen dat in de inrichting alsmede in de onmiddellijke omgeving van de inrichting de openbare orde niet wordt verstoord en het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast door de wijze van exploitatie van de inrichting.

 • 4.

  Het is niet toegestaan activiteiten te ontplooien die samenscholingen voor de inrichting zouden kunnen stimuleren.

 • 5.

  De nachtzaak dient om 05.00 uur voor bezoekers gesloten te zijn; bezoekers dienen voor dit tijdstip de inrichting verlaten te hebben; uitzondering wordt gemaakt voor de nacht van zaterdag op zondag in het laatste weekend van maart waarin de klok een uur vooruitgezet wordt in verband met de verschuiving van winter- naar zomertijd om het normale aantal uren die nacht het nachtbedrijf geopend te hebben (dus tot 06.00 uur zomertijd).

 • 6.

  Glaswerk en drank mogen door bezoekers van de inrichting niet mee naar buiten worden genomen; de vergunninghouder treft de noodzakelijke en passende maatregelen tot naleving van dit verbod.

 • 7.

  Dertig minuten voor het sluitingstijdstip (04.30 uur) dient het geluidsniveau van de muziek te worden teruggebracht tot achtergrondmuziek.

 • 8.

  Vijftien minuten voor het sluitingstijdstip (04.45 uur) mogen geen consumpties meer worden verstrekt.

 • 9.

  Vijf minuten voor het sluitingstijdstip (04.55 uur) dient het ten gehore brengen van muziek geheel te worden gestaakt.

 • 10.

  Er mag geen alcohol verstrekt worden aan personen die zich in staat van dronkenschap bevinden.

 • 11

  Aanwijzingen van de politie en/of andere toezichthouders ter plaatse moeten stipt worden opgevolgd.

 • 12

  Indien de bescherming van de openbare orde en veiligheid zulks noodzakelijk maakt, kan de burgemeester met onmiddellijke ingang aanvullende voorschriften aan deze ontheffing verbinden.

 • 13

  De exploitant of zijn leidinggevende en eventueel de portier(s) zelf, zijn verplicht deel te nemen aan het zogenaamde portiersoverleg in de Gemeente Middelburg.

Beleidsregel nachtvergunning maaltijd/spijsverstrekkers.

De APV kent ook de mogelijkheid om een ontheffing (“nachtvergunning”) toe te kennen aan 2 openbare inrichtingen waar geen alcoholische dranken worden geschonken die maaltijden/spijzen verstrekken. Daarmee kunnen deze 2 zaken tot 05.00 uur open zijn, terwijl de algemene sluitingstijd voor deze zaken is bepaald op 02.00 uur. Hiervoor geldt een specifieke beleidsregel.

 • 1.

  Er zijn 2 nachtvergunningen mogelijk in de gemeente voor openbare inrichtingen waar geen alcoholische dranken worden geschonken voor gebruik ter plaatse die maaltijden/spijzen verstrekken. Daarbij geldt dat het nachtbedrijf gevestigd moet zijn in het horecaconcentratie gebied (Kromme Weele/Beddewijkstraat/Schuttershofstraat/Vlasmarkt /“Tympaanplein”/Pottenmarkt). Plein 1940 is hiervan uitgesloten vanwege het planologische regime daar.

 • 2.

  Bij een aanvraag dient een actuele plattegrond op schaal te worden overlegd.

 • 3.

  De exploitant dient in het bezit te zijn van een recente exploitatievergunning van een gemeente in Nederland; hij verleent daarbij de Gemeente Middelburg toestemming inlichtingen in te winnen bij de gemeente waarin de ondernemer een eerder afgegeven recente exploitatievergunning heeft gehad.

 • 4.

  Bij niet of onvoldoende gebruik van de nachtvergunning zal deze worden ingetrokken. Het bedrijf moet in 45 weken minimaal 2 maal per week geopend zijn.

 • 5.

  Aanvrager van een nachtvergunning zal een BIBOB screening met goed gevolg moeten doorstaan.

 • 6.

  Een nachtvergunning wordt eerst afgegeven voor een proefperiode van een jaar, daarna voor 9 jaar².

 • 7.

  Bij overname van de exploitatie, vervalt de nachtvergunning.

 • 8.

  De nachtvergunning vervalt indien de aard van de inrichting verandert.

Voorschriften nachtvergunning voor nachtzaken die maaltijden/spijzen verstrekken.

 • 1.

  Door de ontheffinghouder dient nauwlettend te worden zorg gedragen dat in de inrichting en in de onmiddellijke omgeving van de inrichting de openbare orde niet wordt verstoord en het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast door de wijze van exploitatie van de inrichting.

 • 2.

  Door de ontheffinghouder dient nauwlettend te worden zorggedragen dat in de onmiddellijke omgeving van de inrichting geen afval, etensresten en dergelijke op straat worden gegooid en dat de onmiddellijke omgeving wordt schoon gehouden.

 • 3.

  Het is niet toegestaan activiteiten te ontplooien die samenscholingen voor de inrichting zouden kunnen stimuleren.

 • 4.

  De inrichting dient om 05.00 uur voor bezoekers gesloten te zijn; bezoekers dienen voor dit tijdstip de inrichting verlaten te hebben; uitzondering wordt gemaakt voor de nacht van zaterdag op zondag in het laatste weekend van maart waarin de klok een uur vooruitgezet wordt in verband met de verschuiving van winter- naar zomertijd om het normale aantal uren die nacht het nachtbedrijf geopend te hebben (dus tot 06.00 uur zomertijd).

 • 5.

  Indien de bescherming van de openbare orde en veiligheid zulks noodzakelijk maakt, kan de burgemeester met onmiddellijke ingang aanvullende voorschriften aan deze ontheffing verbinden.

 • 6.

  Aanwijzingen van de politie en/of andere toezichthouders moeten stipt worden opgevolgd.

Overgangsrecht

Voor de bestaande nachtvergunningen van zowel de cafés als de maaltijdverstrekkers zullen deze beleidsregels niet gelden, daarvoor geldt een overgangsrecht. Dit overgangsrecht luidt als volgt: “De nachtvergunningen voor zowel de cafés als de maaltijdverstrekkers die van kracht zijn op het moment dat deze beleidsregels in werking treden blijven onverminderd gelden. De beleidsregels worden van toepassing op het moment dat een vergunning beschikbaar komt. Het beschikbaar komen vindt plaats in de omstandigheden genoemd in de beleidsregels (overname en/of beëindiging van de exploitatie, verandering van de aard van de inrichting).

¹ Café: In de tekst van de beleidsregels wordt het begrip cafés gebruikt, een begrip waarvan iedereen begrijpt wat daaronder verstaan wordt. De APV kent het begrip “openbare inrichting”. Voor de leesbaarheid is het begrip café gebruikt in de betekenis van de APV: Openbare inrichting: De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid en/of verstrekt. Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, afhaalrestaurant, discotheek, buurthuis of clubhuis alsmede een bij dit bedrijf behorend terras en de andere aanhorigheden.

² Door recente jurisprudentie is het gemeenten niet meer toegestaan vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen, maar moet deze in de tijd beperkt worden. In dit geval is voor een periode van in totaal 10 jaar gekozen hetgeen een redelijke terugverdientijd voor de ondernemer(s).

Toelichting op het begrip “aard van de inrichting”.

De nachtvergunning vervalt wanneer de aard van de inrichting wordt gewijzigd.

(Beleidsregel cafés punt 11 en beleidsregel maaltijd/spijzenverstrekker punt 8 )

Een (horeca)inrichting kan verschillende functies vervullen. Functies die als café, bar, discotheek, evenementenhal, restaurant, lunchroom, dorpshuis en/of kantine worden aangeduid. Een aanduiding die soms een juridische is, maar ook veelal een benaming die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is en waaraan een bepaald gebruik wordt gekoppeld. Het begrip aard van de inrichting ziet op de functie die de inrichting heeft.

De nachtvergunning (juridisch: ontheffing van het verplichte sluitingsuur) wordt alleen verstrekt aan inrichtingen met de functie van café, bar, discotheek, evenementenhal. De inrichtingen met een andere functie komen niet in aanmerking voor een dergelijke vergunning.

Mocht een inrichting die een nachtvergunning bezit, van functie wijzigen en daardoor een andere functie gaan uitoefenen dan de hiervoor genoemde: dan vervalt de vergunning.

De burgemeester van Middelburg,

mr. H.M. Bergmann

Ondertekening