Collegevoorstel Regeling maatschappelijk verlof gemeente Veldhoven 2019

Geldend van 19-03-2019 t/m heden

Intitulé

Collegevoorstel Regeling maatschappelijk verlof gemeente Veldhoven 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

overwegende de noodzaak tot het moderniseren van het personeelsinstrumentarium ter zake van de duurzame inzetbaarheid.

gelet op het GO-akkoord 2019;

gelet op artikel 6:4:5 van de CAR/UWO: Overige redenen buitengewoon verlof .;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

Regeling Maatschappelijk Verlof

Artikel 1 Uitgangspunten

Een medewerker wordt in de gelegenheid gesteld om maatschappelijk verlof op te nemen om vrijwilligerswerk te verrichten.

Vooraf vraagt men toestemming aan de leidinggevende om het maatschappelijk verlof op te nemen.

Het maatschappelijk verlof bestaat voor 50% uit eigen tijd, 50% uit buitengewoon verlof met behoud van salaris. De maximale duur van het maatschappelijk verlof is 2 werkweken (36 uur, parttimers naar rato; 2 weken vrijwilligerswerk betekent 1 week betaald buitengewoon verlof) per kalenderjaar.

Het maatschappelijk verlof is bedoeld om maatschappelijke activiteiten (vrijwilligerswerk) te verrichten, zoals het begeleiden van jongeren (bijv. scouting, jeugdvakantiewerk), het begeleiden van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of ouderen (bijv. Zonnebloem) tijdens hun vakanties of uitstapjes of andere activiteiten. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend.

Artikel 2 Ervaringen delen

De medewerker die maatschappelijk verlof opneemt, wordt gestimuleerd om opgedane ervaringen te delen met de organisatie.

Artikel 3 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het afdelingshoofd.

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie van de regeling.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2019,

ing. H.J. de Ruiter M.J.A. Delhez MSc

secretaris burgemeester