Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 20 februari 2019 tot verhoging van het subsidieplafond voor het jaar 2019 van de Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland

Geldend van 02-03-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 20 februari 2019 tot verhoging van het subsidieplafond voor het jaar 2019 van de Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 januari 2019, met het besluitnummer PZH-2018-674462616;

Gelet op Artikel 105 lid 1 en artikelen 143, lid 2 van de Provinciewet, lid 4:25 en artikel 4:26 van de Algemene wet Bestuurswet, artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van de Provinciewet;

Besluiten:

Vast te stellen het subsidieplafond voor het jaar 2019 met € 1,5 miljoen te verhogen tot € 2,5 miljoen voor de Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland.

Den Haag, 20 februari 2019,

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,

drs. E.W.K. Meurs

voorzitter,

drs. J. Smit

Ondertekening