AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 5:12 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (overlast van fiets of bromfiets)

Geldend van 20-02-2019 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 5:12 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (overlast van fiets of bromfiets)

Kenmerk Z029123/D291648

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Overwegende,

dat het college op grond van artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen bevoegd is om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om fietsen en bromfietsen langer dan twee weken onafgebroken te stallen;

dat het aanwijzen van bedoeld verbod wenselijk wordt geacht voor de volgende plaatsen:

  • 1.

    Stationsomgeving Brummen

  • 2.

    Stationsomgeving Empe-Voorst.

Zoals op bijgevoegde tekening weergegeven.

Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen;

BESLUIT:

Dat het verboden is op bovengenoemde plaatsen fietsen en bromfietsen langer dan vier weken onafgebroken te stallen.

Dit besluit wordt aangehaald als “aanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 APV” en treedt in werking op de dag nadat dit besluit is genomen.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 19 februari 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Burgemeester A.J. van Hedel

Gemeente secretaris M. Klos