Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen Mandaatbesluit wegslepen voertuigen Altena 2019

Geldend van 17-01-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen Mandaatbesluit wegslepen voertuigen Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, artikel 166 van de Gemeentewet en artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Mandaatbesluit wegslepen voertuigen, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Werkendam;

  • Mandaatbesluit wegslepen voertuigen, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Woudrichem, in werking getreden op 9 november 2011.

 • 2.

  Vast te stellen: Mandaatbesluit wegslepen voertuigen Altena 2019 

Mandaatbesluit wegslepen voertuigen Altena 2019

Burgemeester en wethouders van Altena besluiten:

 • 1.

  Mandaat te verlenen aan de teamchef van de politie Eenheid Zeeland, West-Brabant, de buitengewoon opsporingsambtena(a)r(en) en de marktmeester(s) van de gemeente Altena, tot het uitoefenen van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders tot:

  • a.

   het (laten) overbrengen van op de weg staande voertuigen en het in bewaring (laten) stellen als bedoeld in artikel 170, lid 1, van de Wegenverkeerswet ;

  • b.

   het bekendmaken van de beschikking tot toepassing van de bestuursdwang, als bedoeld in artikel 171, lid 2, van de Wegenverkeerswet. 

 • 2.

  Gelet op artikel 10:9 van de Awb toe te staan dat de genoemde bevoegdheden onder 1 a. en b. in ondermandaat worden verleend aan politiefunctionarissen en medewerkers van de surveillancedienst.

 • 3.

  Mandaat te verlenen aan de directeur van Van Eijck International Car Rescue, tot het uitoefenen van de bevoegdheden van burgemeester en wethouders tot:

  • a.

   het opmaken van het proces verbaal als bedoeld in artikel 5.29, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen;

  • b.

   het (doen) bijhouden van een register waarin aantekening wordt gehouden van de gevallen waarin het overbrengen en in bewaring stellen wordt uitgeoefend;

  • c.

   inning van de kosten verbonden aan de bestuursdwang overeenkomstig de tarieven zoals bepaald in de Wegsleepverordening Altena, inclusief de bevoegdheid tot het opschorten van de afgifte van een voertuig totdat de kosten zijn voldaan;

  • d.

   invordering van de kosten, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, bij dwangbevel;

  • e.

   verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van overgebrachte en in bewaring genomen voertuigen;

  • f.

   terugbetaling van de kosten verbonden aan de toepassing van de bestuursdwang in omstandigheden als bedoeld in artikel 172, leden 3 tot en met 7, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 4.

  Gelet op artikel 10:9 van de Awb toe te staan dat de genoemde bevoegdheden onder 3 a. t/m f. in ondermandaat worden verleend aan de medewerkers van voornoemde Van Eijck International Car Rescue.

 • 5.

  De hierboven genoemde mandaten te verlenen met de instructie dat de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid dient plaats te vinden overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde wegsleepverordening Altena en de door hen vastgestelde Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Altena.

 • 6.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die van de openbare bekendmaking

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 10 januari 2019.

De secretaris,  

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc
Voor akkoord,
De teamchef van de politie Eenheid Zeeland, West-Brabant, mede namens de onder hem ressorterende gebiedsgebonden politiefunctionarissen en medewerkers van de surveillancedienst,
Voor akkoord,
De directeur van de Van Eijck International Car Rescue, mede namens de onder hem ressorterende medewerkers,
De heer P. van der Burgt