Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

Geldend van 21-12-2018 t/m heden

Intitulé

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe maken bekend dat bij gelijkluidend besluit van Provinciale Staten van Groningen en Drenthe en de gemeenteraad van Groningen is besloten om in te stemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen Drenthe.

HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  deelnemende bestuursorganen: gedeputeerde staten van de provincies Groningen en Drenthe, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, alsmede later toegetreden colleges;

 • b.

  het Openbaar Lichaam OV-bureau: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 3 van de regeling;

 • c.

  de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • d.

  openbaar vervoer: openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000.

Artikel 2

De belangen ter behartiging waarvan deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan, zijn:

 • het realiseren, instandhouden en verbeteren van openbaar vervoer.

Artikel 3

 • 1.

  De deelnemende bestuursorganen richten bij deze gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam op als bedoeld in artikel 51, juncto artikel 8, eerste lid, van de wet.

 • 2.

  Het openbaar lichaam is genaamd “Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe”, hierna te noemen “Openbaar Lichaam OV-bureau” en is gevestigd te Assen.

Artikel 4

 • 1.

  De deelnemende bestuursorganen besluiten bij gelijkluidend besluit welke vormen van openbaar vervoer onder deze regeling vallen.

 • 2.

  Het Openbaar Lichaam OV-bureau beschikt daarbij over de bevoegdheden die voortvloeien uit de artikelen 20 en 44 van de Wet personenvervoer 2000.

HOOFDSTUK II. INSTITUTIONELE BEPALINGEN

Artikel 5

De organen van het Openbaar Lichaam OV-bureau zijn:

 • a.

  het algemeen bestuur;

 • b.

  het dagelijks bestuur;

 • c.

  de voorzitter.

Artikel 6

 • 1.

  De in artikel 4 onder het 2e lid bedoelde bevoegdheden liggen bij het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam OV-bureau.

 • 2.

  Het algemeen bestuur kan deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan het dagelijks bestuur onverminderd de bepalingen van de wet.

HOOFDSTUK II.A. HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 7

De deelnemende bestuursorganen wijzen elk uit hun midden drie leden, waaronder de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer en twee plaatsvervangende leden voor het algemeen bestuur aan.

Artikel 8

 • 1.

  Eén of meer leden van een deelnemend bestuursorgaan kan de leden van het algemeen bestuur die uit dat bestuursorgaan voortkomen, schriftelijk inlichtingen vragen.

 • 2.

  Een verzoek tot het geven van inlichtingen wordt ingediend bij de voorzitter.

Artikel 9

 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur kan door het bestuursorgaan waaruit dat lid voortkomt, ter verantwoording worden geroepen voor het door hem of haar in dat bestuur gevoerde beleid.

 • 2.

  Indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in het eerste lid, geeft het lid van het algemeen bestuur mondeling tijdens een vergadering van het betreffende bestuursorgaan alle verlangde inlichtingen, voor zover dat niet in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 10

Het betreffende bestuursorgaan kan aan een uit hun bestuursorgaan voortkomend lid van het algemeen bestuur ontslag verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het betreffende bestuursorgaan niet meer bezit. Artikel 50 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11

 • 1.

  De deelnemende bestuursorganen kunnen aan het algemeen bestuur schriftelijk inlichtingen vragen over alle zaken met betrekking tot het Openbaar Lichaam OV-bureau.

 • 2.

  Een verzoek tot het verstrekken van inlichtingen wordt gericht aan het algemeen bestuur en ingediend bij de voorzitter.

 • 3.

  De gevraagde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk verstrekt.

 • 4.

  Een afschrift van de verstrekte inlichtingen wordt vanwege het algemeen bestuur gezonden aan de voorzitters van de deelnemende bestuursorganen.

Artikel 12

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan deskundigen, niet zijnde leden van het algemeen bestuur, uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van informatie en advies.

 • 2.

  Het algemeen bestuur kan leden van niet deelnemende bestuursorganen uitnodigen tot deelneming aan zijn beraadslagingen over bepaalde onderwerpen.

Artikel 13

 • 1.

  Het algemeen bestuur beraadslaagt en besluit over alle zaken, voorzover niet aan het dagelijks bestuur gedelegeerd, die het Openbaar Lichaam OV-bureau aangaan.

 • 2.

  Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen, behoudens over de in het volgende lid geduide besluiten.

 • 3.

  Bij unanimiteit van stemmen worden de volgende besluiten genomen indien en voorzover deze bevoegdheden niet zijn overgedragen aan het dagelijks bestuur:

  • a.

   Het vaststellen van de begroting zoals bedoeld in artikel 58 lid 1 van de wet.

  • b.

   Het vaststellen van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 58 lid 3 van de wet.

  • c.

   Het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor openbaar vervoer zoals bedoeld in artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000.

  • d.

   Het vaststellen van een programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van een concessie zoals bedoeld in artikel 44 van de Wet personenvervoer 2000.

  • e.

   Besluiten op grond van artikel 30 lid 2 van deze regeling, inhoudende het vaststellen van de gevolgen van een besluit tot uittreding van een deelnemend bestuursorgaan en van de verplichtingen die daaruit voor een uittredend bestuursorgaan ontstaan.

 • 4.

  Delegatie van de bevoegdheden krachtens welke de in het derde lid bedoelde besluiten worden genomen, aan het dagelijks bestuur geschiedt niet dan onder voorwaarde, dat het dagelijks bestuur zijn op grond van deze delegatie te nemen besluiten bij voltalligheid en met unanimiteit van stemmen vaststelt.

HOOFDSTUK II.B. HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 14

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer.

 • 2.

  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden uit elk deelnemend bestuursorgaan één lid aan als plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur,.

Artikel 15

 • 1.

  Eén of meer leden van het algemeen bestuur kunnen het dagelijks bestuur of één of meer leden daarvan inlichtingen vragen.

 • 2.

  De inlichtingen worden schriftelijk gevraagd en ingezonden aan de voorzitter van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  De inlichtingen worden zo spoedig toegezonden aan de verzoeker. Een afschrift van de inlichtingen wordt gezonden aan de overige leden van het algemeen bestuur.

Artikel 16

 • 1.

  De leden van het dagelijks bestuur zijn te samen en ieder afzonderlijk aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur respectievelijk door ieder van hen gevoerde beleid.

 • 2.

  De verantwoording wordt mondeling afgelegd in een vergadering van het algemeen bestuur, waarbij de leden van het dagelijks bestuur alle door het algemeen bestuur verlangde inlichtingen geven.

Artikel 17

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan aan een lid van het dagelijks bestuur ontslag verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Artikel 50 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt van rechtswege doordat om welke reden dan ook het betreffende lid geen deel meer uitmaakt van het algemeen bestuur.

Artikel 18

 • 1.

  De taken van het dagelijks bestuur zijn:

  • a.

   het uitoefenen van de bevoegdheden welke door het algemeen bestuur op basis van artikel 6 lid 2 aan hem zijn gedelegeerd;

  • b.

   het voorbereiden van hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;

  • c.

   de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur;

  • d.

   het voorstaan van de belangen van de deelnemende bestuursorganen bij andere overheidsorganen, rechtspersonen en natuurlijke personen;

  • e.

   het zorgdragen voor de archiefbescheiden.

  • f.

   het zorg dragen voor het informeren van de deelnemende bestuursorganen omtrent de werkzaamheden van het Openbaar Lichaam OV-bureau

 • 2.

  Het dagelijks bestuur beslist bij meerderheid van stemmen onverminderd het bepaalde in artikel 13, vierde lid.

HOOFDSTUK II.C. DE VOORZITTER

Artikel 19

 • 1.

  Het algemeen bestuur benoemt één van de leden van het dagelijks bestuur tot de voorzitter van het Openbaar Lichaam OV-bureau.

 • 2.

  Het algemeen bestuur benoemt een ander lid van het dagelijks bestuur tot plaatsvervangend voorzitter van het Openbaar Lichaam OV-bureau.

Artikel 20

 • 1.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Hij bevordert een spoedige afhandeling van zaken.

 • 3.

  Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.

Artikel 21

De voorzitter vertegenwoordigt het Openbaar Lichaam OV-bureau in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging aan een andere persoon opdragen.

HOOFDSTUK II.E. PERSONEEL en ORGANISATIE

Artikel 22

 • 1.

  Het OV-bureau heeft een ambtelijk apparaat, aan het hoofd waarvan een directeur staat.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur.

 • 3.

  De directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van hun taak terzijde.

 • 4.

  De directeur heeft de algehele leiding en coördinatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken aangaande het Openbaar Lichaam OV-bureau onder andere bestaande uit het voeren van personeels- en huisvestingsbeleid.

Artikel 23

 • 1.

  De directeur is secretaris van het Openbaar Lichaam OV-bureau.

 • 2.

  De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Deze verslagen worden in de eerstvolgende vergadering van het desbetreffende bestuur ter vaststelling aangeboden.

 • 3.

  Door de secretaris worden alle stukken die van het algemeen bestuur of van het dagelijks bestuur uitgaan, mede ondertekend.

Artikel 24

 • 1.

  Voor de vervulling van zijn taken kan het Openbaar Lichaam OV-bureau gebruikmaken, al dan niet via inlening, van de ambtelijke diensten van de deelnemende bestuursorganen, indien de deelnemende bestuursorganen daarmede instemmen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan besluiten tot de aanstelling van personeel in dienst van het Openbaar Lichaam OV-bureau. Voor deze personeelsleden zijn de regels ter zake van de rechtspositie van ambtenaren in dienst bij de provincie Drenthe van overeenkomstige toepassing, voor zover het dagelijks bestuur niet anders beslist.

HOOFDSTUK III. BEGROTING EN FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 25

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 31 juli de begroting voor het daarna volgende kalenderjaar vast volgens de bepalingen van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  Voordat de begroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting uiterlijk op 1 mei van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de raad van de gemeente Groningen, aan provinciale staten van de provincies Groningen en Drenthe en aan de algemeen besturen van de later toegetreden bestuursorganen.

 • 3.

  De bepalingen van artikel 59, eerste, derde en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn niet van toepassing op wijzigingen van de begroting, indien deze wijzigingen niet leiden tot verhoging van de door de deelnemende bestuursorganen verschuldigde bijdragen in de kosten van het Openbaar Lichaam OV-bureau.

Artikel 26

 • 1.

  Totdat hierin door het algemeen bestuur wijziging wordt aangebracht, worden de kosten verbonden aan de uitvoering van de ingevolge deze regeling aan het OV-bureau overgedragen bevoegdheden, toegerekend en omgeslagen overeenkomstig de verdeelsleutel zoals deze door de deelnemende bestuursorganen is overeengekomen.

 • 2.

  De exploitatietekorten van het Openbaar Lichaam OV-bureau worden door de deelnemende bestuursorganen volgens een door de deelnemende bestuursorganen overeengekomen verdeelsleutel gedragen.

 • 3.

  Wijzigingen in bovengenoemde verdeling kunnen slechts bij gelijkluidend besluit van de deelnemende bestuursorganen plaatsvinden.

Artikel 27

Overeenkomstig de daartoe strekkende wettelijke bepalingen stelt het algemeen bestuur jaarlijks voor 15 juli de rekening over het daaraan voorafgaande kalenderjaar vast.

HOOFDSTUK IV. WIJZIGING, TOETREDING, UITTREDING EN OPHEFFING

Artikel 28

Deze gemeenschappelijke regeling kan op voorstel van het algemeen bestuur worden gewijzigd bij gelijkluidend besluit van de deelnemende bestuursorganen.

Artikel 29

 • 1.

  Burgemeester en wethouders van andere gemeenten en gedeputeerde staten van andere provincies kunnen bij het algemeen bestuur een verzoek tot toetreding tot het Openbaar Lichaam OV-bureau indienen.

 • 2.

  Het algemeen bestuur legt het verzoek tot toetreding, alsmede zijn advies dienaangaande aan de deelnemende bestuursorganen voor. Indien deze bestuursorganen instemmen met toelating, besluit het algemeen bestuur daartoe.

Artikel 30

 • 1.

  Deelnemende bestuursorganen kunnen besluiten tot uittreding uit deze gemeenschappelijke regeling. Een besluit tot uittreding treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar volgende op het besluit van het betreffende bestuursorgaan.

 • 2.

  Het algemeen bestuur regelt, gehoord de deelnemende bestuursorganen, de gevolgen van een besluit tot uittreding en stelt daarbij de verplichtingen van het uittredende bestuursorgaan vast.

Artikel 31

Deze gemeenschappelijke regeling kan worden opgeheven bij gelijkluidend besluit van de deelnemende bestuursorganen. Het dagelijks bestuur is belast met de liquidatie van het Openbaar Lichaam OV-bureau.

Artikel 32

 • 1.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe kunnen, ieder voor zover zij voor het OV-bureau bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen als bedoeld in artikel 93 onderscheidenlijk artikel 96 van de Wet of besluiten tot de oprichting van of deelneming aan een privaatrechtelijke rechtspersoon.

 • 2.

  Indien het dagelijks bestuur of de voorzitter een gemeenschappelijke regeling treft of besluit tot oprichting van of deelneming aan een privaatrechtelijke rechtspersoon, behoeft zij toestemming van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur neemt geen besluit dan nadat van provinciale staten onderscheidenlijk gemeenteraad van iedere deelnemer instemming is verkregen.

 • 3.

  In dit artikel wordt onder het treffen van een gemeenschappelijke regeling of oprichting van of deelneming aan een privaatrechtelijke rechtspersoon tevens verstaan het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling of privaatrechtelijke rechtspersoon.

HOOFDSTUK V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 33

Deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 34

 • 1.

  Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden aangehaald als gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe.

 • 2.

  Het algemeen bestuur evalueert binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze regeling de werking van het Openbaar Lichaam OV-bureau. Het algemeen bestuur legt zijn bevindingen voor aan de raad van de gemeente Groningen, aan provinciale Staten van de provincies Groningen en Drenthe en aan de algemeen besturen van de later toegetreden bestuursorganen.

Ondertekening