Beleidsregels subsidies burgerparticipatie

Geldend van 20-12-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels subsidies burgerparticipatie

nadere regels voor het verlenen van subsidies aan dorpsraden en burgerinitiatieven in de gemeente Lochem

Samenvatting

De dorpsraden zijn met hun inzet en initiatieven een verbindende schakel in de samenleving en ook een waardevolle gesprekspartner voor het gemeentebestuur. Met uiteenlopende subsidies wordt de verbinding met kernen en inwoners versterkt.

Sinds 2006 ontvangt elke dorpsraad jaarlijks een kleine subsidie voor organisatiekosten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor de uitvoering van specifieke wensen en subsidie voor het opstellen of actualiseren van een dorpsplan.

Naast de dorpsraden zijn er ook andere burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en burgerkracht in onze gemeente. Met het aanstellen van twee Ideeënmakelaars is ervoor gekozen om ook deze burgerinitiatieven te ondersteunen. De Ideeënmakelaars kunnen initiatiefnemers wegwijs maken in procedures, in contact te brengen met anderen en soms een kleine subsidiebijdrage verlenen.

Organisaties en inwoners willen graag geen administratieve rompslomp bij een beroep op een gemeentelijke bijdrage. Daartegenover staat dat de gemeente haar uitgaven moet kunnen verantwoorden. In de onderhavige “Beleidsregels subsidies burgerparticipatie” zijn de eerdere Beleidsregels subsidie dorpsraden aangepast. Zij zijn enigszins vereenvoudigd waardoor zij meer aansluiten op de gewenste uitvoeringspraktijk en het is nu mogelijk om ook aan andere initiatieven een subsidie uit het budget van Burgerparticipatie te verstrekken.

Grondslag voor de subsidies

Op basis van de Algemene subsidieverordening Lochem 2013 (hierna de Verordening) kan voor alle programma’s uit de gemeentebegroting subsidie worden verstrekt. Burgerparticipatie maakt onderdeel uit van Programma 0 Bestuur en ondersteuning van de gemeentelijke begroting. Het bestuur (raad, college en burgemeester) acht participatie van inwoners bij gemeentelijk beleid van groot belang en wil daarom inwoners, kernvertegenwoordigingen en andere organisaties enthousiasmeren en/of steunen bij initiatieven die een bijdrage leveren aan onze samenleving, en meer specifiek, in onze gemeente.

Voor burgerparticipatie wordt jaarlijks in de begroting budget gereserveerd. Budget voor het verlenen van subsidies aan de dorpsraden en een “werkbudget” voor de Ideeënmakelaars. Dat laatste is nodig om de verbinding tussen initiatieven en gemeente mede vorm te kunnen geven.

In artikel 2.2 van de Verordening wordt het college de ruimte geboden om nadere regels te stellen.

Onderhavige beleidsregels treden in werking na publicatie waarbij gelijktijdig de Beleidsregels subsidie dorpsraden worden ingetrokken.

Reikwijdte van de Beleidsregels subsidie burgerparticipatie

De gemeente kent subsidiemogelijkheden voor uiteenlopende beleidsterreinen. Ook op het terrein van Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimte nemen inwoners initiatieven. Veelal is daarvoor apart (subsidie)budget. Onderhavige regels zijn er op gericht de dorpsraden en dorpskernen te ondersteunen. Daarnaast is de subsidie bedoeld voor het kleine (burger)initiatief. Deze subsidie is expliciet niet bedoeld voor omvangrijke projecten en moet nadrukkelijk bijdragen aan verbinding in onze gemeente.

Beleidsregels “reguliere subsidie dorpsraden”

 • 1. Aan alle dorpsraden, waarmee een convenant is afgesloten, wordt jaarlijks voor 1 februari een reguliere subsidie verstrekt.

 • 2. De reguliere subsidie bestaat uit € 1.000 + € 0,22 per inwoner

 • 3. Er wordt maximaal aan 1 dorpsraad per kern een reguliere subsidie uitgekeerd.

 • 4. Doel van de subsidie: organisatiekosten zoals vergaderkosten, reiskosten, kantoormaterialen, aanschaf literatuur, deskundigheidsbevordering, het houden van enquêtes, bevorderen van lidmaatschappen en innen van contributies, e.d.

Beleidsregels subsidie “opstellen/ actualiseren dorpsplan”

 • 1. Jaarlijks is een budget van € 6.000 beschikbaar voor aanvragen t.b.v. een dorpsplan.

 • 2. Het budget is bestemd voor het opstellen van een nieuw dorpsplan en voor het actualiseren van een bestaand dorpsplan.

 • 3. Per jaar worden maximaal twee aanvragen van € 3.000 euro per aanvraag gehonoreerd. Er kan maximaal 1 aanvraag per kern (de kernen Barchem en Zwiep werken voor wat betreft het dorpsplan samen) voor een nieuw dan wel te actualiseren dorpsplan worden ingediend. Eventuele volgende aanvragen worden aangehouden tot het daaropvolgende jaar. Bij het behandelen van de aanvragen wordt toegezien op een verantwoorde en evenredige toedeling per kern.

Voorwaarden verbonden aan het indienen van een aanvraag:

Een subsidieaanvraag ten behoeve van een dorpsplan moet worden ingediend door een dorpsraad.

De dorpsraad stemt ermee in dat het dorpsplan:

 • 1. een integraal karakter heeft en dus geldt voor de gehele kern en (indien aanwezig) het daarbij behorende buitengebied.

 • 2. in overleg met de bevolking tot stand komt.

 • 3. binnen twee jaar na het betalen van de subsidie is opgesteld

 • 4. het college na vaststelling door de dorpsraad wordt toegestuurd.

  • 4.

   En verder:

 • 1. Bij de bevolking draagvlak bestaat voor de uitvoering van de in het dorpsplan opgenomen wensen.

 • 2. De kerncontactambtenaar/Ideeënmakelaar gedurende het proces wordt geïnformeerd over de voortgang.

Een aanvraag voor subsidie wordt gehonoreerd voor een bedrag van € 3.000 per aanvraag. Wanneer de dorpsraad minder dan € 3.000 nodig heeft om een nieuw dorpsplan op te stellen dan wel een bestaand dorpsplan te actualiseren, dan mag de dorpsraad het resterende bedrag gebruiken voor de uitvoering van het (nieuwe/ geactualiseerde) dorpsplan.

Beleidsregels subsidie “uitvoeren dorpsplan”

 • 1. Jaarlijks is een budget van € 24.000 beschikbaar. Dit budget is bestemd voor de uitvoering van wensen uit de dorpsplannen. Er wordt maximaal 1 subsidie per dorpsraad voor elke kern (Barchem en Zwiep werken voor wat betreft het dorpsplan samen) verstrekt.

 • 2. De subsidie wordt verstrekt als het dorpsplan conform artikel 3.4 van deze beleidsregels tot stand is gekomen.

 • 3. De hoogte van de subsidie is € 3.000 per jaar, voor een periode van 5 jaar. De dorpsraad bepaalt zelf of het bedrag direct wordt besteed of wordt gespaard om later uit te geven.

 • 4. De dorpsraad kan de subsidie (binnen de wensen uit het dorpsplan) naar eigen inzicht besteden maar niet in strijd met het algemeen belang van de gemeente.

 • 5. Bij het, binnen 5 jaar, actualiseren van een bestaand dorpsplan zal er nooit meer dan € 3.000 per jaar aan subsidie voor de uitvoering van wensen worden uitgekeerd. (Uitleg: als de € 3.000 al is overgemaakt zal er pas een jaar na deze overboeking weer sprake zijn van subsidie: er kan dus geen sprake zijn van overlap in subsidietermijnen).

Beleidsregels subsidie klein (burger)initiatief

 • 1. Jaarlijks is een subsidiebudget van € 25.000 beschikbaar voor specifieke wensen uit de kernen en kleine (burger)initiatieven.

 • 2. De subsidie is bestemd voor het uitvoeren van specifieke wensen van dorpsraden die niet zijn opgenomen in het dorpsplan.

 • 3. De subsidie is bestemd voor klein (burgerinitiatief) en moet bijdragen aan verbinding en ontwikkeling.

 • 4. De bijdrage is eenmalig (mag geen terugkerend karakter hebben).

 • 5. Een aanvraag ≤ € 2.500,- wordt beoordeeld en afgehandeld door een Ideeënmakelaar van de gemeente.

 • 6. Een aanvraag ≥ € 2.500, wordt door de Ideeënmakelaar met een advies ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

 • 7. Aanvragen kunnen slechts worden toegekend wanneer voldoende budget aanwezig is.

Algemene regels ter uitvoering van bovenstaand beleid

 • 1. Aanvragers kunnen een aanvraag voor een subsidie schriftelijk indienen bij een Ideeënmakelaar van de gemeente.

 • 2. De Ideeënmakelaar informeert de aanvrager over het proces en de eventueel aanvullende informatie die nodig is om een besluit te kunnen nemen.

 • 3. Verleende subsidies worden verstrekt. Er vindt geen vaststelling van de subsidie plaats.

 • 4. Het college is te allen tijde bevoegd onderzoek in te stellen naar de besteding van de subsidie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college, d.d. 11 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

R. Starke S.W. van ‘t Erve