Beleidsregels trekkershutten

Geldend van 31-10-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-11-2012

Intitulé

Beleidsregels trekkershutten

In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2010 zijn mogelijkheden opgenomen voor ‘kamperen bij

de boer’ / minicampings. Het gaat hierbij om een terrein waar gelegenheid wordt geboden tot recreatief

nachtverblijf in kampeermiddelen in de periode 15 maart tot en met 31 oktober voor maximaal 90

personen op maximaal 30 kampeerplaatsen. Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden voor

trekkershutten bij ‘kamperen bij de boer’ en / of minicampings.

Definitie trekkershut

Een trekkershut is een gebouw met een eenvoudige constructie (zonder sanitaire voorziening) en een

beperkte omvang ten behoeve van een kortstondig recreatief nacht- verblijf voor passanten.

Voorwaarden

Onder onderstaande voorwaarden kan de gemeente Lochem medewerking verlenen aan trekkershutten

op minicampings of bij terreinen voor ‘kamperen bij de boer’:

 • Maximaal 3 trekkershutten zijn toegestaan, de trekkershutten zijn niet aanvullend op het

bestaande toegestane aantal kampeermiddelen.

 • De maximale oppervlakte van een trekkershut is 20 m2, de maximale bouwhoogte is 3,5 meter.

 • De trekkershut moet worden uitgevoerd zonder verdieping en/of kelder waar maximaal 5

personen in kunnen overnachten.

 • Om verdere verstening van het buitengebied te voorkomen worden recreatieve

nevenactiviteiten alleen binnen de bestaande bebouwing toegestaan, met uitzondering van de

trekkershutten. Bij agrarische bedrijven worden maximaal 3 trekkershutten met een maximale

oppervlakte van 20 m2 toegestaan als toevoeging op de bestaande bebouwing. De omvang van

de trekkershutten blijft beperkt, daarnaast komen deze naar hun aard niet voor als bestaande

(bedrijfs)bebouwing.

 • Losse bijgebouwen bij een trekkershutten zijn niet toegestaan.

 • Sanitaire voorzieningen in de trekkershutten zijn niet toegestaan. Er dient gebruik te worden

gemaakt van het sanitair van de camping. Er mag wel een kookgelegenheid in de trekkershut

aanwezig zijn.

 • Omdat een trekkershut een kampeermiddel is, zouden deze bouwwerken buiten het

kampeerseizoen moeten worden verwijderd. Omdat het bouwwerken betreft, wordt hierop een

uitzondering gemaakt. De trekkershutten mogen buiten het kampeerseizoen blijven staan, maar

niet worden gebruikt voor recreatieve bewoning.

 • Een trekkershut dient als periodiek verblijf voor wisselende groepen van recreanten die hun

hoofdverblijf elders hebben. Een trekkershut dient bedrijfsmatig te worden geëxploiteerd.

 • Trekkershutten mogen alleen worden geplaatst binnen het agrarisch bouw- perceel of in de

directe nabij daarvan.

 • Trekkershutten dienen te worden ingepast ten opzichte van de bestaande bebouwing. Een

 • inrichtingsplan zal overgelegd moeten worden, waaruit blijkt dat er land- schappelijke inpassing

plaatsvindt. De initiatiefnemer zorgt voor een goede landschappelijke inpassing van een

trekkershut. Door het college kunnen nadere eisen aan het inrichtingsplan worden gesteld.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 30 oktober 2012

burgemeester en wethouders van Lochem,

de burgemeester, de secretaris,

F.J. Spekreijse R. Starke