Privacyreglement gemeente Goes

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Intitulé

Privacyreglement gemeente Goes

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Goes, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

gelet op het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders:

besluiten:

vast te stellen het navolgende:

Reglement privacy gemeente Goes

In dit reglement is bepaald hoe de gemeente Goes omgaat met de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens spelen een belangrijke rol in de relatie tussen de burger en de gemeente. Goes heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief is en is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens.

Het beschermen van de privacy is complex, mede door technologische ontwikkelingen, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom is belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop met persoonsgegevens wordt omgaan om daarmee de privacy te waarborgen.

1. Wetgeving en definities

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn uit 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelde het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Op 25 mei 2018 is de Wbp vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), samen met de Nederlandse uitvoeringswet.

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):

 • 1.

  Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

 • 2.

  Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

 • 3.

  Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).

 • 4.

  Gegevens beschermings effectbeoordeling: Met een gegevens beschermings effectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA).

 • 5.

  Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 • 6.

  Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en vernietigen.

2. Reikwijdte

Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door alle bestuursorganen van de gemeente. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen de gemeente plaatsvinden.

3. Verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn allemaal verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn onder andere de burgemeester, het college van burgemeesters en wethouders (college) en de gemeenteraad (raad).

4. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. Het gaat hierbij om:

 • verzamelen, vastleggen en ordenen;

 • bewaren, bijwerken en wijzigen;

 • opvragen, raadplegen, gebruiken;

 • verstrekken door middel van doorzending;

 • verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen;

 • samenbrengen, met elkaar in verband brengen;

 • afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is.

Doelbinding (Artikel 5, AVG)

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van een aantal wetten zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.

Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)

Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • om een verplichting na te komen die in de wet staat;

 • voor de uitvoering van een overeenkomst met de desbetreffende persoon;

 • om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;

 • voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak;

 • wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

5. Wijze van verwerking

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.

In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden.

Alle medewerkers van de gemeente Goes hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt de gemeente persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe de gemeente dit doet staat onder meer in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente.

Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG)

De gemeente geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

Transparantie

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kun je een aanvraag indienen om bestaande documenten die bij het bestuursorgaan berusten openbaar te maken. De Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) regelt het op aanvraag verstrekken van overheidsinformatie voor hergebruik. Bij beide aanvragen wordt aan de wettelijke voorschriften getoetst of en zo ja, in welke vorm de gevraagde documenten of informatie wordt verstrekt. Of ook persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling van de aanvraag aan de desbetreffende wet en de jurisprudentie hierover.

Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG)

De gemeente informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer iemand gegevens aan de gemeente verstrekt, wordt deze op de hoogte gesteld van de manier waarop de gemeente de persoonsgegevens verwerkt. Betrokkene wordt niet nogmaals geïnformeerd als hij al weet dat de gemeente persoonsgegevens van hem verzamelt en verwerkt, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt.

Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken of zoals vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG)

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten zijn:

 • Recht op informatie: Betrokkene heeft het recht om aan de gemeente te vragen of zijn persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Inzagerecht: Betrokkene heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn gegevens worden verwerkt.

 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan betrokkene een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.

 • Recht van verzet: Betrokkene heeft het recht aan de gemeente te vragen om zijn persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

 • Recht op bezwaar: Betrokkene heeft het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hieraan zal voldaan worden tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van zijn rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de website van de gemeente ingediend worden. De gemeente heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is en hoe er op het verzoek beslist wordt. Het kan ook zijn dat de gemeente aanvullende informatie opvraagt om het verzoek goed te kunnen afhandelen. Als het verzoek niet of onvoldoende wordt opgevolgd naar de mening van de betrokkene, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente.

Profilering (Artikel 22, AVG)

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen.

Profilering vindt alleen plaats indien:

 • 1.

  profilering noodzakelijk is voor de uitvoering van een overkomst met betrokkene;

 • 2.

  dit toegestaan is op grond van de wet;

 • 3.

  na toestemming van de betrokkene.

Big data en tracking

Door big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door of namens de gemeente wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens door big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

Cameratoezicht

Binnen de gemeente wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van de veiligheid op straat. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegene die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s.

6. Plichten van de gemeente

Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan de gemeente de verwerkingsverantwoordelijke is. Het register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

 • de naam en contactgegevens van de (mede) verwerkingsverantwoordelijke;

 • de doelen van de verwerking;

 • een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;

 • een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;

 • een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;

 • de termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;

 • een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Gegevens beschermings effectbeoordeling (Artikel 35, AVG)

Met een gegevens beschermings effectbeoordeling of ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA) genoemd, worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van privacy. De gemeente voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking, een grootschalige verwerking, of wanneer er een grootschalige monitoring van openbare ruimten plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) (Artikel 37 t/m 39, AVG)

De gemeente heeft een FG. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren en optreden als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast hebben de medewerkers van de gemeente hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en de gemeentelijke richtlijnen op het gebied van privacy.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de FG van de gemeente Goes, de heer mr. G.M. van Belzen. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente 0113 249600 of rechtstreeks 0113 249610. Ook kunt ook email sturen naar: m.van.belzen@goes.nl.

Datalekken (Artikel 33,34, AVG)

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden of dreigen te vallen in handen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt de gemeente dit zonder onredelijke vertraging aan de betrokken persoon. Daarnaast meldt de gemeente het datalek onder bepaalde voorwaarden uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

7. Klachten

Indien een wettelijke verplichting niet wordt nagekomen kan betrokkene een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van de gemeente Goes worden behandeld. In gevallen waar het reglement niets over zegt, beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan.

8. Ingangsdatum

Dit reglement treedt in werking na de dag van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Goes op 29 mei 2018.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in zijn openbare vergadering van 20 september 2018.

de griffier,

drs. B.C. van Doornum.

de voorzitter,

drs. M. Mulder MSc.