Beleidsregels Standplaatsenbeleid 2019 Gemeente Steenbergen

Geldend van 02-10-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Standplaatsenbeleid 2019 Gemeente Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders besluiten in haar vergadering van 25 september 2018, gelet op de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening tot vaststelling van de navolgende beleidsregels, het “Standplaatsenbeleid 2019” genoemd.

Artikel 1 Begrippen

a. Standplaats: en door het college van B&W aangewezen plaats voor het uitstallen, te koop aanbieden of verkopen van waren of het verlenen van diensten, niet zijnde een plaats op een markt.

b. APV: Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Steenbergen.

c. Ochtend: Dagdeel van 06.00 uur tot 12.00 uur, tenzij anders is bepaald.

d. Middag: Dagdeel van 12.00 uur tot 18.00 uur, tenzij anders is bepaald.

e. Avond: Dagdeel van 18.00 uur tot 22.00 uur, tenzij anders is bepaald.

f. Maatschappelijke Voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn en zorg, voorziening: volksgezondheid of cultuur.

Artikel 2 Aanvraag en beslistermijn

 • a.

  Een aanvraag om een standplaats wordt bij het college van B&W ingediend middels een daartoe bestemd aanvraagformulier;

 • b.

  Een aanvraag om een standplaatsvergunning voor het komende kalenderjaar moet worden ingediend in de periode van 1 oktober tot en met 31 oktober.

 • c.

  Een aanvraag om een standplaatsvergunning die wordt ingediend buiten deze periode wordt buiten behandeling gesteld.

 • d.

  Het college neemt uiterlijk 31 december een beslissing op de aanvraag zoals bedoeld in sub b.

 • e.

  Een aanvraag om een standplaatsvergunning voor het lopende kalenderjaar dan wel een aanvraag op grond van artikel 4 (maatwerk) kan op elk moment van het jaar worden ingediend.

 • f.

  Het college neemt binnen acht weken na het indienen van de aanvraag zoals bedoeld in sub e een beslissing.

Artikel 3 Toetsing

Een aanvraag om een standplaats wordt getoetst aan de volgende regels.

 • a.

  De aanvrager is in het handelsregister ingeschreven als zelfstandig ondernemer in het verkopen van waren of het aanbieden van diensten via een standplaats.

 • b.

  De omvang van de uitstalling is niet groter dan 35m² en overschrijdt de beschikbare ruimte niet.

 • c.

  Standplaatsen zijn alleen toegestaan op de aangewezen locaties en gemarkeerde

 • d.

  Standplaatsen zijn alleen toegestaan wanneer het maximale aantal niet wordt

 • e.

  Standplaatsen zijn alleen toegestaan op de aangewezen dagen en dagdelen, zoals vermeld in de bijlage.

 • f.

  Standplaatsen zijn alleen toegestaan voor de aangewezen branches, zoals vermeld in de bijlage.

Artikel 4 Maatwerk

Het college van B&W kan, in afwijking van artikel 3, een standplaatsvergunning verlenen:

 • a.

  ten behoeve van tijdelijke vervanging van een bestaande standplaats;

 • b.

  ten behoeve van een tijdelijke standplaats voor maximaal 3 dagen per jaar;

 • c.

  ten behoeve van één oliebollenkraam per kern voor de maand december;

 • d.

  ten behoeve van een maatschappelijke voorziening.

Artikel 5 Weigering

Het college van B&W weigert een aanvraag om een standplaats, wanneer deze niet voldoet aan de beleidsregels en/of wanneer een weigeringsgrond overeenkomstig het bepaalde in de APV omtrent standplaatsenvergunningen, van toepassing is.

Artikel 6 Toekenning

Het college van B&W honoreert een aanvraag om een standplaats, wanneer deze voldoet aan de beleidsregels en wanneer een weigeringsgrond overeenkomstig het bepaalde in de APV omtrent standplaatsenvergunningen, niet van toepassing is. De volgende regels gelden.

 • a.

  Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgorde van ontvangst van een ontvankelijke aanvraag bepalend.

 • b.

  Bij gelijktijdige ontvangst (op dezelfde dag) van meerdere ontvankelijke aanvragen voor dezelfde locatie, dag en dagdelen, vindt loting plaats.

 • c.

  Een standplaatsvergunning kan voorschriften bevatten vanuit het oogpunt van openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en milieu.

 • d.

  Een standplaatsvergunning wordt verleend voor een periode van maximaal 3 kalenderjaren.

 

Artikel 7 Kosten

Naast leges wordt huur voor het gebruik van de grond geheven middels een privaatrechtelijke overeenkomst.

 • a.

  In Steenbergen en Dinteloord bedraagt het tarief € 30,-- per dagdeel.

 • b.

  In de overige kernen bedraagt het tarief € 5,-- per dagdeel.

 • c.

  De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het CBS-prijsindexcijfer

 • d.

  Voor standplaatsen ten behoeve van een maatschappelijke voorziening wordt geen huur geheven.

Artikel 8 Intrekking

Het college van B&W kan in de volgende gevallen een standplaatsvergunning intrekken:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder,

 • b.

  bij overlijden van de vergunninghouder,

 • c.

  bij faillissement van de vergunninghouder,

 • d.

  bij wangedrag van de vergunninghouder,

 • e.

  bij wanbetaling aan de gemeente,

 • f.

  bij onbruik van de standplaats gedurende 8 achtereenvolgende weken,

 • g.

  vanuit het oogpunt van openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en/of milieu.

 

Artikel 9 Overgangsregeling

Voor de volgende standplaatsen geldt een uitsterfconstructie, hetgeen betekent dat de standplaats vervalt, wanneer deze niet wordt ingenomen of wanneer deze door de huidige vergunninghouder niet wordt gecontinueerd.

 • -

  De Westdam in Steenbergen op de woensdagen.

 • -

  Het Raadhuisplein in Dinteloord op de woensdagen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden aangehaald als het “Standplaatsenbeleid 2019”.

Ondertekening

Vastgesteld door het college burgemeester en wethouders op 25 september 2018.

de secretaris, de loco-burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA P.W.A. Lepolder

Bijlage Standplaatsenbeleid 2019 Gemeente Steenbergen

Toegestane

locatie

Toegestane

aantal standplaatsen

Toegestane

dagen & dagdelen

Toegestane

branches

Floraplein,

Steenbergen.

1

Vrijdag

- Ochtend

- Middag

Ochtend & Middag

- Alle branches

Floraplein,

Steenbergen.

1

Zaterdag - Ochtend

- Middag

Ochtend & Middag

- Alle branches

Verbeelding locatie Floraplein, Steenbergen.

afbeelding binnen de regeling

Toegestane

locatie

Toegestane

aantal standplaatsen

Toegestane

dagen & dagdelen

Toegestane

branches

Westdam,

Steenbergen.

1

Woensdag

- Ochtend

Ochtend

- Alle branches

Deze standplaats vervalt bij vertrek van de huidige standplaatshouder.

Verbeelding locatie Westdam, Steenbergen.

afbeelding binnen de regeling

Toegestane

locatie

Toegestane

aantal standplaatsen

Toegestane

dagen & dagdelen

Toegestane

branches

Raadhuisplein,

Dinteloord.

1

Dinsdag

- Ochtend

- Middag

Ochtend & Middag

- Alle branches

Raadhuisplein,

Dinteloord.

1

Woensdag

- Ochtend

Ochtend

- Visverkoop

Deze standplaats vervalt bij vertrek van de huidige standplaatshouder.

Raadhuisplein,

Dinteloord.

1

Zaterdag

- Ochtend

- Middag

Ochtend & Middag

- Alle branches

Verbeelding locatie Raadhuisplein, Dinteloord.

afbeelding binnen de regeling

Toegestane

locatie

Toegestane

aantal standplaatsen

Toegestane

dagen & dagdelen

Toegestane

branches

Markt,

Kruisland.

1

Donderdag - Ochtend

- Middag

Ochtend & Middag

- Alle branches

Markt,

Kruisland.

1

Vrijdag - Ochtend

- Middag

Ochtend & Middag

- Alle branches

Markt,

Kruisland.

1

Zaterdag - Ochtend

- Middag

Ochtend & Middag

- Alle branches

Verbeelding locatie Markt, Kruisland

afbeelding binnen de regeling

Toegestane

locatie

Toegestane

aantal standplaatsen

Toegestane

dagen & dagdelen

Toegestane

branches

Nieuw-Vossemeer,

De Vossemeren.

6

Vrijdag

- Ochtend

Ochtend

- Alle branches

Verbeelding locatie De Vossemeren, Nieuw-Vossemeer.

afbeelding binnen de regeling

Toegestane

locatie

Toegestane

aantal standplaatsen

Toegestane

dagen & dagdelen

Toegestane

branches

Nieuwe straatnaam,

Welberg.

1

Donderdag - Avond

Avond

- Gefrituurde etenswaren

Nieuwe straatnaam,

Welberg.

1

Vrijdag

- Ochtend

- Middag

- Avond

Ochtend & Middag

- Alle branches

Avond

- Gefrituurde etenswaren

Nieuwe straatnaam,

Welberg.

1

Zaterdag

- Ochtend

- Middag

- Avond

Ochtend & Middag

- Alle branches

Avond

- Gefrituurde etenswaren

Verbeelding locatie De Vaert, Welberg

afbeelding binnen de regeling

Toegestane

locatie

Toegestane

aantal standplaatsen

Toegestane

dagen & dagdelen

Toegestane

branches

Schutbocht,

De Heen.

1

Donderdag - Ochtend

- Middag

- Avond

Ochtend & Middag

- Alle branches

Avond

- Gefrituurde etenswaren

Schutbocht,

De Heen.

1

Vrijdag - Ochtend

- Middag

- Avond

Ochtend & Middag

- Alle branches

Avond

- Gefrituurde etenswaren

Schutbocht,

De Heen.

1

Zaterdag - Ochtend

- Middag

- Avond

Ochtend & Middag

- Alle branches

Avond- Gefrituurde etenswaren

Verbeelding locatie Schutbocht, De Heen.

afbeelding binnen de regeling