Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de openstelling van de uitvoering van projecten LEADER-Achterhoek en nadere regels Openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek, oktober 2018

Geldend van 19-06-2020 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2018

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de openstelling van de uitvoering van projecten LEADER-Achterhoek en nadere regels Openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek, oktober 2018

Bekendmaking van het besluit van 21 september 2018 – zaaknummer 2018-011078 tot vaststelling van een regeling

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op artikel 1.3 en paragraaf 3 van Hoofdstuk 3 van de Verordening POP3 subsidies Gelderland, mei 2018

BESLUITEN vast te stellen het Openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek, oktober 2018:

 • I.

  Het subsidieplafond bedraagt € 1.500.000,-, bestaande uit € 750.000,- ELFPO-middelen en € 750.000,- middelen van gemeenten of waterschappen;

 • II.

  Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend in de periode 1 oktober 2018 vanaf 09.00 uur tot en met 31 december 2019, 17.00 uur.

 • III.

  In Bijlage 1 zijn de nadere regels opgenomen die voor dit besluit gelden.

 • IV.

  Dit besluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek, oktober 2018.

 • V.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2020, met dien verstande dat het zijn werking behoudt op de aanvragen die gedaan zijn tijdens de openstellingsperiode.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

mw. S.A.M. Pancras

Bijlage 1, Nadere regels bij het Openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek, oktober 2018

Artikel 1 begripsomschrijving

In aanvulling op artikel 1.1 van de Verordening wordt in deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  Verordening:

  Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018

 • b.

  LOS:

  Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER-Achterhoek

 • c.

  LAG:

  Lokale Actiegroep LEADER-Achterhoek

 • d.

  ELFPO:

  Het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

 • e.

  LEADER-gebied Achterhoek:

  De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem (met uitzondering van de bebouwde kom met meer 30.000 inwoners van de stad Doetinchem zelf), Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

 • f.

  Overheidsfinanciering: De totale voor een project beschikbare overheidsfinanciering die bestaat uit de POP-subsidie, die geheel bestaat uit financiering afkomstig uit ELFPO, en cofinanciering van een gemeente of waterschap.

 • g.

  Cofinancieringsverklaring: De verklaring van de gemeente of het waterschap waarin staat dat de gemeente of het waterschap een in de subsidieaanvraag genoemd bedrag beschikbaar stelt.

Artikel 2 subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van activiteiten die passen binnen de door GS vastgestelde LOS LEADER-Achterhoek.

Artikel 3 aanvrager

 • 1. Ingevolge artikel 1.3, vierde lid onder c en artikel 3.3.2 van de Verordening wordt alleen subsidie verstrekt aan rechtspersonen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.

 • 2. Een aanvrager dient een cofinancieringsverklaring bij zijn aanvraag te voegen waaruit blijkt dat de gemeente of het waterschap 50% van de totale subsidie voor zijn rekening neemt met een minimum van € 15.000,- en een maximum van € 60.0000,-.

Artikel 4 subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.12 van de Verordening wordt subsidie verstrekt voor de onderstaande kosten gemaakt ter voorbereiding of uitvoering van projecten die passen binnen de LOS:

 • a.

  de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;

 • b.

  de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • c.

  de kosten van architecten en ingenieurs;

 • d.

  de kosten van externe adviseurs;

 • e.

  de kosten van haalbaarheidsstudies;

 • f.

  de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;

 • g.

  de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;

 • h.

  bijdragen in natura;

 • i.

  niet verrekenbare BTW;

 • j.

  personeelskosten;

 • k.

  voorbereidingskosten;

 • l.

  de kosten van roerende zaken;

 • m.

  reis en verblijfkosten;

 • n.

  de kosten voor promotie en publiciteit.

Artikel 5 hoogte subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 30.000,- en maximaal € 120.000,- .

Artikel 6 adviescommissie

Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden voor advies voorgelegd aan de LAG.

Artikel 7 bevoorschotting

Bij de aanvraag om een voorschot op grond van artikel 1.23 van de Verordening worden de voor de uitvoering van de activiteiten benodigde vergunningen overlegd.

Artikel 8 selectiecriteria

Gedeputeerde Staten hanteren op grond van artikel 3.2.5 van de Verordening voor de rangschikking van de aanvragen als bedoeld in artikel 1.15 van de Verordening de volgende selectiecriteria:

 • 1.

  De mate waarin het project bijdraagt aan thema’s uit de LOS:

  • a.

   Bevolkingskrimp;

  • b.

   Verstevigen van de stad-land relatie;

  • c.

   Activiteiten die de sociale cohesie op het platteland vergroten;

  • d.

   Circulaire economie, op groene grondstoffen gebaseerde economie en duurzame energie.

 • 2.

  De mate waarin het project bijdraagt aan de LEADER-werkwijze, hetgeen blijkt uit de aanwezigheid van de volgende kenmerken:

  • a.

   Van onder af, draagvlak;

  • b.

   Innovatief;

  • c.

   Samenwerking/netwerk-opbouw;

  • d.

   Overdacht van kennis en ervaring;

  • e.

   Gebiedsgericht: integrale aanpak, multi-sectoraal, publiek-private samenwerking, partnerschap, overdraagbaar.

 • 3.

  De mate waarin het project haalbaar/levensvatbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt hetgeen blijkt uit de volgende aspecten:

  • a.

   Organisatorisch;

  • b.

   Financieel.

 • 4.

  Waar voor geld; is het initiatief efficiënt/doelmatig hetgeen blijkt uit de volgende aspecten:

  • a.

   Voldoende omvang;

  • b.

   Efficiënt;

  • c.

   Is subsidie LEADER-Achterhoek nodig?

Artikel 9 scoringspunten

De projecten worden door de LAG LEADER-Achterhoek beoordeeld op basis van de in artikel 8 opgenomen selectiecriteria waarbij per selectiecriterium het volgend aantal punten wordt toegekend:

 • a.

  Het maximum aantal te behalen punten per criterium bedraagt voor:

  • criterium 1: totaal 8 punten;

  • criterium 2: totaal 15 punten;

  • criterium 3 voor a en b: elk 3 punten;

  • criterium 4: totaal 8 punten.

 • b.

  Het minimum vereist aantal te behalen punten per criterium bedraagt voor:

  • criterium 1: totaal 4 punten;

  • criterium 2: totaal 10 punten;

  • criterium 3: voor a en b: elk 2 punten;

  • criterium 4: voor a en b: elk 2 punten en voor c: 1 punt.

 • c.

  Subsidie-aanvragen dienen per criterium het minimum aantal punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • d.

  De subsidie-aanvragen dienen in totaal minimaal 23 punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Ondertekening

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

mw. S.A.M. Pancras

Toelichting

I Algemeen Deel

Voor meer informatie zie de website van LEADER Achterhoek: https://www.leaderachterhoek.nl/

II Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3 aanvrager

Bij de aanvraag om subsidie dient een cofinancieringsverklaring van de betreffende gemeente of waterschap gevoegd te worden. In de cofinancieringsverklaring geeft de gemeente of het waterschap aan dat zij hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde POP-subsidie.

Artikel 4 subsidiabele kosten

Bedrijfsmiddelen (o.a. machines, inventaris, computers, etc.) komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze uitsluitend en blijvend worden gebruikt door de eindbegunstigde als onderdeel van de projectinvesteringen.

De aankoop of huurkoop van nieuwe machines en bedrijfsuitrusting, met inbegrip van hardware zijn subsidiabel tot ten hoogte de marktwaarde van het bedrijfsmiddel.

Artikel 5 hoogte subsidie

De subsidie bestaat voor de helft uit POP-middelen en voor de andere helft uit middelen van de gemeente of het waterschap.

Dat maakt dat een LEADER-project een totale subsidie van 50% van de subsidiabele kosten ontvangt met een minimum van € 30.000,- en een maximum van € 120.000,-

Voorbeeld 1:

Een project heeft aan subsidiabele kosten € 300.000,-.

De financiering ziet er dan als volgt uit:

Een bijdrage van € 60.000,- afkomstig uit ELFPO middelen.

Een bijdrage van € 60.000,- afkomstig uit een cofinanciering van de gemeente of het waterschap.

Het totale subsidiebedrag volgens de beschikking zal zijn: € 120.000,- .

Dat betekent dat dit voorbeeldproject een eigen bijdrage kent van € 180.000,-.

Voorbeeld 2

Een project heeft aan subsidiabele kosten € 100.000,-.

De financiering ziet er dan uit als volgt:

Een bijdrage van € 25.000,- afkomstig uit ELFPO middelen.

Een bijdrage van € 25.000,- afkomstig uit een cofinanciering van de gemeente of het waterschap.

Het totale subsidiebedrag volgens de beschikking zal zijn: € 50.000,-

Dit betekent dat voorbeeld-2-project een eigen bijdrage kent van € 50.000,-

Voorbeeld 3:

Een project heeft aan subsidiabele kosten € 50.000,-.

De financiering ziet er dan als volgt uit:

Een bijdrage van € 12.500,- afkomstig uit ELFPO middelen.

Een bijdrage van € 12.500,- afkomstig uit een cofinanciering van de gemeente of het waterschap.

Het totale subsidiebedrag zou € 25.000,- bedragen en valt later uit dan het minimum bedrag en zal om die reden worden afgewezen.

Artikel 6 adviescommissie

De LAG vergadert 8 keer per jaar. Afhankelijk van de datum van binnenkomst van een aanvraag zal deze worden voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de LAG of die daarna.

Artikel 7 bevoorschotting

Het voorschot wordt uitbetaald op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten op grond van artikel 1.23 van de Verordening.

Artikel 8. Selectiecriteria 

 • 1.

  De mate waarin het project bijdraagt aan belangrijke thema’s uit de LOS:

 • 2.

  LEADER gebied Achterhoek heeft enkele thema’s geformuleerd in de Lokale Ontwikkelings-strategie 2016-2022 (LOS) waaraan ingediende projecten getoetst zullen worden. De Lokale Actiegroep LEADER met daarin inwoners uit alle gemeenten, maakt de afweging of de projecten bijdragen aan de speerpunten en belangrijke thema’s uit de LOS.

 • 3.

  De mate waarin het project bijdraagt aan de LEADER werkwijze

 

Van onder-af /draagvlak

LEADER is een subsidieregeling dat uitgaat van de kracht van de inwoners van het platteland en subsidieert dan ook projecten van onderop(bottom-up). Een belangrijke voorwaarde is draagvlak in het gebied. Het project moet voortkomen uit een vraag of behoefte. Dit zal de aanvrager dan ook goed moeten aantonen met bijvoorbeeld een onderzoek of resultaten uit een enquête.

 

Innovatief

LEADER subsidieert vooral vernieuwende projecten. Een project kan zich bijvoorbeeld onderscheiden door een vernieuwende aanpak, aparte werkwijze of een bijzonder projectresultaat.

 

Samenwerking/netwerkopbouw

LEADER wil graag dat er verbinding wordt gezocht in het gebied met vergelijkbare projecten of activiteiten. Hierbij gaat het om kennis delen, uitwisselen of een gezamenlijke aanpak in de Achterhoek. Indien een project een gezamenlijk initiatief is van een of meerdere dorpen met maximaal breed draagvlak: dan moet het project op dorpsniveau innovatief zijn en moet kennisoverdracht onderdeel zijn van het project. Bij een gezamenlijke aanpak wordt gekeken naar heldere rolbeschrijvingen en verantwoordelijkheden. Tevens moeten intentieverklaringen/ steunbrieven aanwezig zijn om de “formaliteit” van de samenwerking te benadrukken.

 

Overdracht van kennis en ervaring

Met dit selectiecriterium streeft de LAG naar het “niet steeds opnieuw het wiel uitvinden”. Het delen van kennis en best-practices moet bijdragen aan het bereiken van de LEADER-speer-punten uit de LOS. De wijze waarop kennis en ervaring wordt overgedragen, moet de aanvrager in het projectplan duidelijk hebben uitgeschreven.

 

Gebiedsgericht

Er wordt gekeken of het project gericht is op uitdagingen of kwaliteiten van de Achterhoek als geheel. Daarnaast moet de betrokkenheid van de (lokale) overheden inzichtelijk zijn. Tenslotte streeft LEADER naar een aansluiting met de regionale Agenda2020 (zie www.achterhoek2020.nl/achterhoek-agenda-2020.

  

 • 4.

  De mate waarin het project haalbaar/levensvatbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt

 

De LAG toetst de haalbaarheid/levensvatbaarheid onder andere aan:

 • een heldere organisatiebeschrijving met duidelijke verantwoordelijkheden

 • Zit het project logisch in elkaar: dragen activiteiten echt bij aan het beoogde doel?

 • Heeft de aanvrager/organisatie voldoende expertise, netwerk?

 • Is het tijdpad realistisch?

 • Zijn vergunningen geregeld?

 • Is er zicht op continuïteit van het project nadat de subsidie is vastgesteld?

 • Is er openbare kennis over de betrouwbaarheid of kwaliteit van de aanvrager of partners?

 • Is er een sluitende en transparante begroting en dekkingsplan, een bankgarantie, ondernemersplan, zijn toezeggingen voor cofinanciering bijgesloten; zijn er verklaringen voor het risico dragen door projectaanvragers?

 

 • 5.

  Waar voor geld: is het initiatief efficiënt/doelmatig?

 

De LAG beoordeelt “waar voor geld” aan de volgende drie aspecten:

a. voldoende omvang;

b. efficient;

c. subsidie LEADER-Achterhoek nodig?

 

Met voldoende omvang wordt bedoeld dat projecten met een minimale begroting vanwege de administratieve lasten geen gebruik kunnen maken van LEADER; . de gevraagde overheidsfinanciering bedraagt minimaal €30.000,- per project.

 

 • o

  overheidsfinanciering < € 30.000,- score 0

 • o

   overheidsfinanciering > € 30.000,- en < € 120.000,-: score 2

 • o

   overheidsfinanciering > € 120.000,-: score 0

 

Met efficiënt wordt bedoeld: hoe ligt de balans tussen de begrote kosten en de verwachte opbrengst van het project? De begroting moet realistisch zijn en niet opgeklopt. Daarnaast wordt beoordeeld of de LEADER bijdrage waardevol is voor de uitvoering van het project en het beoogde resultaat.

 Is de gevraagde subsidie LEADER-Achterhoek echt nodig? Zou het project ook zonder de subsidie LEADER-Achterhoek doorgang kunnen vinden?