Bijdrageregeling waardevolle bomen

Geldend van 11-09-2018 t/m heden

Intitulé

Bijdrageregeling waardevolle bomen

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2018;

gelet op de Gemeentewet, artikel 149;

Besluit

vast te stellen de volgende:

Bijdrageregeling waardevolle bomen

Artikel 1: Bijdrageregeling waardevolle bomen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage toekennen in de kosten van maatregelen, die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in stand houden van een waardevolle boom/bomen of andere beschermde houtopstand.

 • 2. Onder duurzame maatregelen, als bedoeld in het eerste lid, zijn in elk geval begrepen:

  • a.

   het onderzoek naar de kwaliteit van de waardevolle boom of beschermde houtopstand en de groeiplaats ten behoeve van instandhouding van boom of houtopstand;

  • b.

   structurele groeiplaatsverbetering;

  • c.

   bescherming van de groeiplaats;

  • d.

   snoeiwerkzaamheden;

  • e.

   kroonverankering;

  • f.

   herinrichting omgeving ter versterking van de beeldkwaliteit, o.a. uitrasteren van de waardevolle boom of beschermde houtopstand.

 • 3. De bijdrage kan worden verleend aan:

  • a.

   de eigenaar van de grond waarop zich de waardevolle boom of beschermde houtopstand bevindt, met uitzondering van overheden, natuurbeschermingsorganisaties en andere publiekrechtelijke lichamen;

  • b.

   een natuurlijke of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijke gebruik heeft van de grond waarop zich de waardevolle boom of beschermde houtopstand bevindt.

Artikel 2: Procedure bijdrageregeling waardevolle bomen

 • 1. Een aanvraag om een bijdrage of dienstverlening als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid moet schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2. De aanvraag dient ondertekend te zijn door zowel de eigenaar als de gebruiker van de grond waarop zich de waardevolle boom of beschermde houtopstand bevindt.

 • 3. De bijdrage wordt slechts verleend indien een begroting van de kosten, opgesteld door een deskundig boomverzorger, wordt bijgevoegd en vooraf door burgemeester en wethouders is goedgekeurd.

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen aan vorm en inhoud van de aanvraag en de aanvraagprocedure.

 • 5. Een bijdrage wordt niet verleend indien er sprake is van een andere dan wel meerdere subsidie verstrekkers.

Artikel 3: Hoogte van de bijdrage

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen voor de in artikel 1, tweede lid bedoelde maatregelen maximaal 50% van de werkelijk gemaakte kosten beschikbaar.

 • 2. Burgemeester en wethouder stellen jaarlijks in de begroting een maximumbijdrage vast voor alle te verrichten werkzaamheden aan waardevolle bomen en beschermde houtopstand. Indien de totale aangevraagde bijdrage hoger is dan de maximum vastgestelde bijdrage in de begroting weigeren burgemeester en wethouders op die grond een bijdrage te verstrekken.

 • 3. De bijdrage wordt verleend onder de voorwaarden dat:

  • a.

   de maatregelen worden uitgevoerd door een deskundig boomverzorger;

  • b.

   de maatregelen binnen 1 jaar na toekenning worden uitgevoerd;

  • c.

   de waardevolle boom in alle opzichten behoorlijk in stand wordt gehouden en zich kan ontwikkelen gedurende 10 jaar.

 • 4. Aan het verlenen van de bijdrage kunnen door burgemeester en wethouders nadere voorwaarden worden gesteld.

Artikel 4: Uitbetaling bijdrage

De bijdrage wordt uitbetaald indien:

 • a.

  Burgemeester en wethouders is gebleken dat de maatregelen zijn uitgevoerd en;

 • b.

  Binnen 15 maanden na toekenning van de bijdrage de originele rekening van de boomverzorger en het bijbehorend betalingsbewijs is overgelegd.

Artikel 5: Het vervallen van de bijdrage

 • 1. De toekenning van de bijdrage vervalt, zodra:

  • a.

   degene aan wie de bijdrage is toegekend ophoudt eigenaar te zijn of anderszins onbevoegd wordt over de waardevolle boom of beschermde houtopstand te beschikken;

  • b.

   de boom of houtopstand teniet is gegaan;

  • c.

   niet wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij toekenning van de bijdrage;

  • d.

   de eigenaar een privaatrechtelijke rechtspersoon is, die ontbonden is of wordt.

 • 2. Ingeval het eigendom van de waardevolle boom gedeeltelijk overgaat of de waardevolle boom of beschermde houtopstand gedeeltelijk teniet gaat, bepalen burgemeester en wethouders of en in hoeverre voor het overblijvende deel van de waardevolle boom of beschermde houtopstand verdere verlening van de bijdrage plaatsvindt.

Artikel 6: Beleidsregels en bijzondere bepalingen

Het college kan ter uitvoering van deze regeling nadere beleidsregels vaststellen.

Artikel 7: Slotbepaling

Deze verordening kan worden aangehaald als: Bijdrageregeling waardevolle bomen 2018

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 15 maart 2018.

de raad voornoemd,

de griffier,

P.G.J.M. van Boxtel

de voorzitter,

Ing. M.S. van Veen