Beleidsregels van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende regels voor de jeugdhulp 2018 (de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2018)

Geldend van 22-08-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende regels voor de jeugdhulp 2018 (de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2018)

Burgemeester en wethouders van Oudewater:

Gelet op de Jeugdwet;

Gelet op de Verordening jeugdhulp Oudewater 2015;

Gelet op het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020;

Het wenselijk is nieuwe beleidsregels vast te stellen omdat er wijzigingen, aanpassingen en aanvullingen zijn geweest op de “Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2015”.

De “Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2018” treden in werking op de dag na die van de bekendmaking.

De Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2017 worden met ingang van de dag na die van de bekendmaking van de “Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2018” ingetrokken.

B E S L U I T:

• I. Vast te stellen "de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2018"

• II. In te trekken de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2017

1. Uitgangspunten Jeugdhulp

Voor de kinderen/jeugdigen gelden een aantal uitgangspunten:

• Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en ondersteuning van hun kinderen;

• Alle inwoners van Oudewater krijgen gelijke toegang tot de Jeugdhulp. Sociale en etnische afkomst, opleidingsniveau en mondigheid maken hierin geen verschil;

• De gemeente maakt bij het traceren van kinderen/jeugdigen met problemen gebruik van de volgende instanties: scholen, huisartsen, Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), sport- en andere verenigingen, JGZ, politie, jongerenwerk, signalen uit de omgeving van het gezin, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk en Ferm Werk;

• Onafhankelijk van het feit of een kind/jeugdige is aangemeld door de ouders of op een andere manier, blijft de aanpak dat eerst in gesprek met ouders en kind de eigen kracht en de bijdrage die het eigen netwerk kan leveren wordt verkend voordat (duurdere) professionele hulp wordt ingezet. Echter, elke jeugdige krijgt zoveel mogelijk in één keer de juiste hulp, ook als dat dure hulp is;

• Het ondersteuningsplan: één gezin, één plan, en één vaste regiehouder. Ook voor kinderen/jeugdigen geldt zoveel mogelijk dat de ouders/kind het ondersteuningsplan zelf vormgeven. Het ondersteuningsplan heeft daarbij betrekking op het hele gezin. Problemen in een gezin hangen met elkaar samen en worden integraal benaderd;

• Als kinderen/jeugdigen een chronische beperking c.q. aandoening hebben, leidt dit tot een eenmalige indicatie, waarbij alleen herindicatie plaatsvindt op vooraf afgesproken momenten (bijvoorbeeld bij wijziging van de levensfase van een kind), dan wel op aangeven van de ouder/het kind zelf. Dit is vastgelegd in het ondersteuningsplan;

• In situaties waarin de veiligheid van de jeugdige (door geweld ouders) of de ouders (geweld jeugdige) in het geding is, wordt op grond van de situatie beoordeeld met welke gezinsleden informatie wordt gedeeld en waar geheimhouding vereist is. Dit alles binnen de grenzen van de wet;

• Wij zorgen bij het bereiken van de meerderjarigheid (18 jaar), als dat noodzakelijk is, voor een overgang van Jeugdhulp naar andersoortige ondersteuning, waardoor er sprake is van zorgcontinuïteit, ook als de wet daarin geen rol voor de gemeente voorziet.

• In principe stopt de jeugdhulp zodra de jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. Indien noodzakelijk wordt gezorgd voor een soepele overgang naar andersoortige ondersteuning, zodat zorgcontinuiteit geboden wordt.

• Sommige jeugdigen hebben ook na hun 18e verjaardag behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Zij kunnen tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Deze is altijd vrijwillig. Het college beslist op basis van maatwerk over de toekenning van voortgezette jeugdhulp. De jeugdhulp eindigt wanneer er geen hulpvraag meer is, wanneer het pleegkind geen hulp meer wil of als de jongere 23 jaar wordt.

2. Definities en begripsomschrijvingen

Alle definities en begrippen die we in deze beleidsregels gebruiken, hebben dezelfde betekenis als in de Wet en de Verordening:

- Met de Wet wordt bedoeld: de Jeugdwet

- De Verordening jeugdhulp gemeente Oudewater 2015 noemen we hierna: de Verordening

3. Ondersteuningsplan / familiegroepsplan

Ad Verordening artikel 6

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 6 van de Verordening stellen de inwoner en de jeugdconsulent een integraal ondersteuningsplan op. Het is in aanvulling daarop ook mogelijk om daarbij een familiegroepsplan in te dienen. Hierbij stellen de ouders en/of de jeugdige, samen met het sociaal netwerk van het gezin een plan van aanpak op.

4. Vormen van jeugdhulp

4.1 Overige voorzieningen

Ad Verordening artikel 2 lid 4

Met overige voorzieningen worden o.a. de werkzaamheden van het maatschappelijk werk, de GGDrU (Jeugdgezondheidszorg) en begeleiding via het onderwijs bedoeld. Het gaat om vormen van hulp en ondersteuning in veelal de eerste lijn. Hieronder valt ook nazorg of, indien passend en noodzakelijk, overbruggingszorg.

4.2 Individuele voorziening: Algemeen

Ad Verordening artikel 2 lid 3

Een individuele voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten dat, alleen na zorgvuldig onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, middels een beschikking toegankelijk is en dat is gericht op Jeugdhulp.

Naar behoefte en doel van de begeleiding wordt onderzoek gedaan. Dit onderzoek vormt de basis voor het ondersteuningsplan. Hiervoor zijn voldoende zorgaanbieders gecontracteerd. Deze zijn te vinden op:

https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2018/03/20180212-Zorgaanbieders-2017_2018-totaaloverzicht.pdf

De landelijk ingekochte zorgaanbieders zijn te vinden op: https://vng.nl/functies-zorgaanbieders

Een jeugdige kan toegang krijgen tot individuele voorzieningen via het Stadsteam Oudewater. Daarnaast is het rechtstreeks doorverwijzen naar een individuele voorziening bij de wet geregeld voor de volgende professionals:

- Veilig Thuis;

- Huisartsen;

- Medici zoals kinderartsen;

- Gecertificeerde instellingen, wanneer er sprake is van dwang.

Het college hecht er waarde aan dat bovenstaande verwijzers contact zoeken met het Stadsteam indien sprake is van een verwijzing (zowel bij een eerste verwijzing als een verlenging hiervan).

4.2.1 Individuele voorziening: Ondersteuning en J-GGZ

Hieronder vallen de volgende voorzieningen:

- Basis jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-GGZ);

- Specialistische j-GGZ.

Deze voorzieningen zijn gericht op de behandeling en hulp aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptie-gerelateerde problemen. Daarnaast bieden deze voorzieningen behandeling/hulp voor de bevordering van de deelname aan het maatschappelijk verkeer (geen preventie en begeleiding) van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. Hierbij zijn de voorzieningen gericht op het herstellen van de veiligheid van de jeugdige en/of de samenleving.

4.2.2 Individuele voorziening: Dyslexie

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) valt onder de Jeugdwet. Hierbij hebben we het over de vergoeding voor onderzoek en behandeling. De zorg voor kinderen met EED bestaat uit een intake, diagnose (maximaal 12 uur) en behandeling (maximaal 60 behandelingen). Dit aanbod is te vinden op:

https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2018/03/20180212-Zorgaanbieders-2017_2018-totaaloverzicht.pdf

Voor de inzet van EED dient een aanvraag te worden ingediend bij het Stadsteam Oudewater. Om te bepalen of kinderen in aanmerking komen voor zorg bij EED, wordt de landelijke richtlijn gehanteerd.

4.2.3 Individuele voorziening: Vervoer

Ten behoeve van het bezoek aan een locatie voor jeugdhulp kan het college aan de jeugdige aan wie een individuele voorziening is verstrekt, een vervoersvoorziening toekennen.

De vervoersvoorziening wordt toegekend indien en voor zover dit naar het oordeel van het college noodzakelijk is in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid van de jeugdige en diens omgeving zoals bepaald in onderstaande voorwaarden.

Toekenning vervoersvoorziening

Het college bepaalt bij de toekenning van de vervoersvoorziening de wijze en het tijdstip van de verstrekking dan wel de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de toegekende vervoersvoorziening.

De toekenning van de vervoersvoorziening geschiedt in de regel gelijktijdig met de toekenning van de individuele voorziening jeugdhulp. Alleen indien zich na verloop van tijd een medische noodzaak of beperking in de zelfredzaamheid voordoet, kan vervoer ook later alsnog worden toegekend.

Het college kan aan de toekenning van de vervoersvoorziening voorwaarden verbinden die verband houden met het doel en strekking daarvan.

Voorwaarden vervoersvoorziening

Een jeugdige komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden als:

a) De jeugdige niet op eigen gelegenheid naar de locatie kan reizen in verband met de medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid, en

b) het vervoer niet onder gebruikelijke hulp valt, en

c) er geen sprake is van mogelijkheden in de sociale omgeving van de jeugdige om het vervoer te kunnen verzorgen, en

d) er geen sprake is van een algemene of een voorliggende voorziening die passend en toereikend is.

Indien de jeugdige in aanmerking komt voor vervoer naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden, hoeft dit meestal niet apart te worden toegekend. Het is onderdeel van de volgende individuele voorzieningen:

- Begeleiding Jeugd Ambulant

- Behandeling Jeugd Ambulant

- Dagbesteding

De volgende vormen van vervoer zijn geen onderdeel van de individuele voorzieningen en moeten apart worden beschikt en gefinancierd:

- rolstoelvervoer

- medisch vervoer

- vervoer tijdens vakantieperioden

Indien vervoer niet is inbegrepen bij de ingekochte zorg die wordt ingezet, wordt per individuele situatie bekeken of een aanvullende afspraak voor vervoer nodig is.

Hierbij hanteert het college eerdergenoemde voorwaarden a t/m d. Indien de jeugdige in aanmerking komt voor een aanvullende afspraak, zijn de volgende vormen van vervoersvergoeding mogelijk:

- Een vergoeding voor openbaar vervoer indien de jeugdige zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kan maken;

- Een vergoeding voor openbaar vervoer met begeleiding indien door de ouders genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling niet in staat is om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken;

- Kilometervergoeding indien de ouders of iemand uit het sociaal netwerk de jeugdige zelf vervoeren of laten vervoeren, op basis van een vastgesteld tarief;

- Aangepast vervoer (taxi vervoer) indien voorgaande opties niet tot de mogelijkheid behoren.

Voor vergoedingen per kilometer en gebruik van openbaar vervoer worden dezelfde tarieven gehanteerd. De tarieven zijn opgenomen in het Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Oudewater 2018.

4.2.4 Individuele voorziening: Begeleiding

Hieronder vallen de voorzieningen:

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en/of participatie van de jeugdige en het gezin. Een jeugdige of zijn ouders komen in aanmerking voor begeleiding, indien:

a) er bij de jeugdige (vermoedelijk) sprake is van een somatische of psychiatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, of;

b) er (vermoedelijk) sprake is van matige of zware beperkingen op het terrein van:

- de sociale redzaamheid of;

- het bewegen en verplaatsen of;

- het psychisch functioneren of;

- het geheugen en de oriëntatie

Het omvat onder andere hulp bij het aanleren van:

- sociale vaardigheden;

- het aanbrengen van structuur in de dag;

- het plannen en ondernemen van activiteiten, inclusief reizen;

- het opbouwen en behoud van een sociaal netwerk van de jeugdige;

- de invulling van het ouderschap en/of het versterken van specifieke opvoedingsvaardigheden.

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Persoonlijke verzorging voor jeugdigen kan door de zorgverzekeraar of gemeente worden vergoed. Daarbij geldt:

- indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet;

- indien de verzorging bij jeugdigen gericht is op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), valt die zorg onder de Jeugdwet.

Een jeugdige of zijn ouders komen in aanmerking voor ondersteuning bij de persoonlijke verzorging van de jeugdige vanuit de gemeente, indien:

a) er bij de jeugdige sprake is van een somatische of psychiatrische aandoening of beperking - of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap en;

b) deze zorg de gebruikelijke hulp van ouders voor hun kinderen overstijgt en;

c) de jeugdige de vaardigheden of kennis mist om de persoonlijke zorg zelfstandig uit te voeren en deze ook niet kan aanleren.

Het omvat onder andere hulp bij:

- het zich wassen en aankleden;

- het zich verplaatsen in zit- of lighouding;

- eten en drinken;

- het toedienen van medicatie;

- naar het toilet gaan, ook als daarbij gebruik gemaakt wordt van een sonde, katheter, incontinentiemateriaal of stoma.

Ook omvat het hulp die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerig kind en het stimuleren van diens zelfredzaamheid.

Dagbesteding

Dagbesteding is gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en/of de participatie van de jeugdige en het gezin. Een jeugdige komt in aanmerking voor dagbesteding indien:

a) er bij de jeugdige (vermoedelijk) sprake is van een somatische of psychiatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, of;

b) er (vermoedelijk) sprake is van matige of zware beperkingen op het terrein van:

- de sociale redzaamheid of;

- het bewegen en verplaatsen of;

- het psychisch functioneren of;

- het geheugen en de oriëntatie

Het omvat onder andere hulp bij:

- structuur aanbrengen in de dag;

- persoonlijke ontwikkeling zoals het aanleren van sociale vaardigheden of vaardigheden rondom arbeidsontwikkeling, op basis van talenten.

Daarnaast is dagbesteding een vorm van respijtzorg: het gezin/huishouden van de jeugdige kan de zorg langer volhouden doordat de jeugdige op bepaalde momenten buiten het gezin/huishouden verblijft.

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en/of de participatie van de jeugdige en het gezin. Een jeugdige komt in aanmerking voor kortdurend verblijf indien:

a) de jeugdige een somatische, of psychiatrische aandoening of beperking dan wel een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap heeft en;

b) de jeugdige, is aangewezen op zorg gepaard gaand met permanent toezicht en;

c) ontlasting van de persoon die de gebruikelijke hulp of mantelzorg aan de jeugdige levert noodzakelijk is om dit vol te houden.

Kortdurend verblijf omvat logeren in een instelling, gepaard gaande met daarbij noodzakelijke persoonlijke verzorging en begeleiding.

4.2.5 Individuele voorziening: Door/ met tussenkomst van SAVE

Hieronder vallen de voorzieningen:

- Jeugdbescherming;

- Jeugdreclassering;

- Crisis (en crisis j-GGZ).

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Als er specifieke vragen of zorgen zijn over de opvoeding of de situatie van hun kind, dan is het Stadsteam Oudewater van de gemeente het eerste aanspreekpunt. Bij een onveilige opvoedingssituatie - of dreiging van afglijden naar criminaliteit- sluit een gebiedsgebonden SAVE-team aan bij het lokale team. Voor Oudewater gaat het om het SAVE-team Woerden, Montfoort, Oudewater. Deze medewerkers zijn aangesloten bij Stichting Samen Veilig Midden Nederland.

In het dwangkader kunnen medewerkers van SAVE middels een “bepaling jeugdhulp” jeugdhulp toewijzen. Dit is van toepassing als verblijf plaatsvindt op basis van een rechterlijke machtiging via de kinderrechter. Het dwangkader wordt opgelegd bij risico op onttrekking aan zorg - door zichzelf of omgeving.

4.2.6 Individuele voorziening: JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is er voor jeugdigen met ernstige (gedrags)problemen. Zij kunnen in instellingen voor jeugdzorgplus worden geplaatst (gesloten jeugdzorg). Daar krijgen zij hulp in een gesloten omgeving.

Deze jeugdigen hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Het is in het belang van de jeugdigen zelf dat zij een behandeling krijgen in geslotenheid. Dit voorkomt dat zij zich onttrekken aan de zorg die ze nodig hebben, of dat anderen hen onttrekken aan de zorg.

Doel van JeugdzorgPlus is enerzijds veiligheid en bescherming bieden. Anderzijds is het doel jeugdigen te stabiliseren en zodanig hulp te bieden dat er perspectief is op een traject (thuis, in een residentiële voorziening of pleeggezin) waar de jeugdige een dagbesteding (onderwijs) heeft.

Het kenmerk van de Individuele voorziening JeugdzorgPlus is de mogelijkheid om beperkende maatregelen toe te passen. De behandeling is erop gericht om de impact van de beperkende maatregelen zo passend mogelijk te laten zijn, en de jeugdige voor te bereiden op een tijd waarin er geen noodzaak maar ook geen mogelijkheid meer is voor beperkende maatregelen.

Binnen de JeugdzorgPlus voorziening leert men de jeugdige om met een aantal chronisch aanwezige condities om te gaan. Deze condities kunnen gelegen zijn in de jeugdige (stoornissen, gedrag etc.), in het systeem van de jeugdige (disfunctionele gezinssystemen) of in de bredere omgeving (vatbaarheid voor vriendengroepen, loverboys). Doel is om de jeugdige vaardigheden bij te brengen die ervoor zorgen dat de jeugdige voldoende normaal kan meedoen in de samenleving.

4.2.7 Individuele voorziening: Gezinsvervanging

Gezinsvervanging (waaronder pleegzorg) is plaatsing in gezinsverband als hulp thuis niet meer mogelijk is en een jeugdige voor korte of langere tijd uit huis moet worden geplaatst. Het gaat om een combinatie van ‘zo gewoon mogelijk opgroeien’ en professionele hulp.

De jeugdhulpaanbieder die pleegzorg aanbiedt, draagt zorg voor de samenwerking tussen alle partijen rond de jeugdige en biedt, waar nodig professionele hulp aan de jeugdige, de pleegouders en eventueel de ouders.

4.2.8 Individuele voorziening: Zeer specialistische functies

Hieronder vallen de voorzieningen:

- Huidige landelijke specialismen JeugdzorgPlus;

- GGZ met een landelijke functie;

- Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar;

- Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (j-sglvg);

- Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd GGZ met bijkomende complexe problematiek;

- Forensische jeugdzorg: inzet van erkende gedragsinterventies gericht op het verminderen van de recidive bij schorsing voorlopige hechtenis, voorwaardelijke veroordeling of gedragsmaatregel.

5. Inzet nadere expertise

Ad Verordening artikel 4

Bij het bepalen van de juiste zorg kunnen de consulenten van het Stadsteam Oudewater, met goedkeuring van de jeugdige en/ of zijn ouders, nadere expertise inzetten. Hiertoe is een aantal externe adviseurs gecontracteerd.

6. Huiswerkbegeleiding

Wat betreft de verantwoordelijkheid van huiswerkbegeleiding aan kinderen, hanteren we de volgende lijn:

- Het is de verantwoordelijkheid van de school om kinderen te leren leren huiswerk maken;

- Huiswerkbegeleiding valt onder gebruikelijke zorg van ouders, valt niet onder de extra ondersteuning van het Samenwerkingsverband PO of VO of onder de jeugdhulpverantwoordelijkheid van de gemeente;

- Als een kind een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft (veelal voortkomend uit diagnostiek) en ook buitenschools moeilijk kan plannen en structureren, is het mogelijk om extra begeleiding te bieden op het leren structureren, organiseren en plannen (executieve functies);

- Hierbij is de inzet van het samenwerkingsverband passend onderwijs voorliggend aan eventuele inzet van gemeentelijke ambulante jeugdhulp. Het gaat bij passend onderwijs veelal om trajecten, met als doel om leerlingen binnen het regulier onderwijs te houden.

7. Zelfstandige aanvraag door jeugdige

Ad Verordening artikel 8

Jeugdigen kunnen vanaf 16 jaar zelfstandig, en zonder medeweten van de ouder een ondersteuningsplan als aanvraag indienen.

8. Inzet pgb

Ad Verordening artikel 11

8.1 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pgb

Een pgb is een geschikt instrument voor de cliënt om zijn leven naar eigen wensen en behoeften, en in eigen regie in te vullen. Het is een vorm van verstrekking die bij uitstek geschikt is voor mensen die zelf de regie over hun leven kunnen voeren. Belanghebbenden moeten vooraf goed weten wat het pgb inhoudt en welke verantwoordelijkheden ze daarbij hebben. Ook is van belang dat tijdens het gesprek risico’s (als bijvoorbeeld schuldenproblematiek) en implicaties naar aanleiding hiervan worden afgewogen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt naast de administratie ook de voorlichting voor, en ondersteuning aan, budgethouders.

Een voorziening in de vorm van een pgb wordt verstrekt indien dit gemotiveerd, in het ondersteuningsplan wordt aangegeven en wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden en kwaliteitseisen en hetgeen wordt gesteld in het financieel besluit Jeugdhulp Oudewater 2018.

De kosten van een verstrekking in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) zijn hoger dan een verstrekking in de vorm van een pgb. De reden hiervoor is dat bij een besteding van een pgb in het algemeen sprake is van lagere overheadkosten en minder administratieve processen voor de aanbieder. Het betreft vaak kleinere organisaties of zelfstandige professionals met minder overheadkosten. Daarnaast is de cliënt in staat zelf coördinerende activiteiten uit te voeren. Het is denkbaar dat bij een pgb meer zorg geleverd kan worden dan in een verstrekking in ZIN.

8.2 Bekwaamheid van de aanvrager

Als er sprake is van een ernstig vermoeden dat de budgethouder problemen zal hebben met het omgaan met een pgb, kan een pgb geweigerd worden. Om een pgb af te wijzen moet er enige feitelijke onderbouwing zijn op grond waarvan de aanvraag afgewezen kan worden. De onderbouwing van de afwijzing wordt in de beschikking vermeld.

Situaties waarbij het risico groot is dat het pgb niet besteedt wordt aan het daarvoor bestemde doel kunnen zijn:

- er is sprake van handelingsonbekwaamheid;

- er is sprake, als gevolg van een verstandelijke handicap of ernstige psychische problemen, van onvoldoende inzicht in de eigen situatie en kan geen ondersteuning inroepen vanuit zijn eigen netwerk;

- er is sprake van een crisissituatie;

- er is sprake van het inzetten van professionele tussenpersonen bij het beheer en gebruik van het pgb.

Bovenstaande opsomming is niet uitputtend. Er kunnen andere situaties denkbaar zijn waarin het verstrekken van een pgb niet gewenst is.

8.3 Weigering van een pgb

Sommige voorzieningen zijn uitgesloten van een pgb

- Ondersteuning in de vorm van een pgb is niet mogelijk voor algemene, voorliggende voorzieningen die in de gemeente of nabije omgeving aanwezig zijn;

- Een pgb wordt geweigerd als er sprake is van een crisissituatie;

- Tussenpersonen of belangbehartigers mogen niet uit het pgb worden betaald;

- Een pgb wordt geweigerd voor zover het pgb is bedoeld voor begeleiding- of administratiekosten in verband met het persoonsgebonden budget.

8.4 Eigen verantwoordelijkheden van de budgethouder

De budgethouder is zelf verantwoordelijk voor:

- het inkopen van de voorziening;

- het kunnen beoordelen van de kwaliteit van deze voorzieningen.

Degene die ingeschakeld wordt voor het uitvoeren van deze voorzieningen in een pgb, is, indien noodzakelijk, zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van loongegevens aan de belastingdienst.

8.5 Beschikking pgb

Ad Verordening artikel 11

De hoogte van een pgb voor jeugdhulp wordt bepaald per uur, per resultaat of per dag(deel) op basis van het basistarief dat door de gemeente bij de inkoop van jeugdhulp is vastgesteld voor de betreffende soort begeleiding per uur, per resultaat of per dag(deel) bij Zorg in Natura (ZiN).

Als er gekozen wordt voor een pgb, wordt in de beschikking opgenomen:

- Het budget waarmee de voorziening kan worden ingekocht;

- De periode waarvoor deze voorziening geldt;

- Voor welk resultaat het budget moet worden ingezet;

- De wijze van verantwoording van de besteding van het budget.

De toekenning eindigt wanneer:

- de budgethouder verhuist naar een andere gemeente;

- de geldigheidsduur van de voorziening is verstreken;

- als de budgethouder aangeeft dat zijn situatie is veranderd en (de gemeente) vaststelt dat de voorziening niet meer voldoet;

- de budgethouder geen verantwoording aflegt;

- de budgethouder zijn pgb laat omzetten in ZiN.

8.6 Pgb bij een persoon die behoort bij het sociaal netwerk/ niet-professionele zorgverleners

Met een pgb kan hulp vanuit het sociaal netwerk bekostigd worden als er sprake is van boven gebruikelijke zorg, in tegenstelling tot ‘de gebruikelijke zorg’. Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden (zie bijlage 1 voor richtlijnen).

Het vaststellen dat er sprake is van boven gebruikelijke zorg geeft op zichzelf geen recht op een vorm van jeugdhulp. Bij de afweging of een individuele voorziening jeugdhulp aan de orde is, worden ook de andere aspecten, zoals genoemd in artikel 6, lid 1, van de Verordening meegewogen.

Om te onderzoeken of er sprake is van boven gebruikelijke zorg, bespreekt het Stadsteam Oudewater met de inwoner die het pgb aanvraagt:

- Of er tot dan toe al sprake is geweest van (onbetaalde) jeugdhulp;

- Waarom de zorgverlener uit het sociale netwerk er eventueel mee stopt;

- Waarom een eventuele nieuwe mantelzorger de zorg niet gratis wil verlenen.

In bepaalde gevallen kan het betalen voor mantelzorg redelijk zijn:

- Als een familielid minder gaat werken om de zorg uit te kunnen voeren;

- Jeugdhulp vanuit het eigen informele netwerk voldoet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Jeugdwet. Als de voorziening hulp omvat waarvoor volgens landelijk geldende kwaliteitscriteria een minimale opleiding vereist is, beschikt de persoon over de desbetreffende kwalificatie;

- De in te zetten persoon heeft aangegeven dat de zorg aan de belanghebbende voor hem/haar niet tot overbelasting leidt.

8.7 Gezamenlijk inkopen

Het is toegestaan om samen met een ander zorg in te kopen via het pgb. De mogelijkheid bestaat om een voorziening te verstrekken die door een groep te gebruiken is. Gaat het om een individuele voorziening dan blijft het te behalen zorgdoel en het proces van aanvraag, afhandeling, declaratie, facturering en verantwoording wel individueel.

8.8 Kwaliteitseisen pgb

De zorgaanbieder voldoet aan alle, van toepassing zijnde en meest recente en vigerende, (kwaliteit)eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving. De volgende kwaliteitseisen gelden voor alle professionele jeugdhulpaanbieders:

- de norm van verantwoorde hulp, inclusief de verplichting om BIG en/ of SKJ geregistreerde professionals in te zetten;

- gebruik van een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van verantwoorde hulp;

- systematische kwaliteitsbewaking door de jeugdhulpaanbieder;

- verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een jeugdhulpaanbieder;

- de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

- de meldplicht calamiteiten en geweld;

- verplichting om een vertrouwenspersoon van het AKJ in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen en onderzoek te doen.

Gemeente Oudewater heeft, naast de wettelijke kwaliteitseisen, de ruimte om in de voorwaarden bij hun contractuele overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders aanvullende eisen te stellen aan de kwaliteit van de professionele jeugdhulp.

9. Vergoeding door andere financiers

Hulp/ondersteuning die bekostigd kan worden door andere financiers, bijvoorbeeld hulp die zorgverzekeraars beschikbaar stellen via (aanvullende) pakketten, komt niet in aanmerking voor vergoeding (noch in natura noch middels pgb) vanuit de Jeugdwet. Indien de hulp/ondersteuning niet door een andere financier wordt vergoed, onderzoekt de gemeente per geval of de hulp wordt vergoed. Daarbij wordt uitgegaan van maatwerk: het resultaat van de hulp / ondersteuning op de ondersteuningsvraag.

10. Onafhankelijke clientondersteuning

Wanneer een inwoner zich meldt met een hulpvraag (dus bij de 'toegang' tot ondersteuning), moet hij of zij gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning, ook bij de aanvraag voor Jeugdhulp. De Wmo 2015 definieert cliëntondersteuning als: ‘het bieden van informatie, advies en algemene ondersteuning, die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie’. Wanneer een jeugdige/ouder zich meldt met een hulpvraag, moet hij of zij gebruik kunnen maken van cliëntondersteuning bijvoorbeeld voor hulp bij het opstellen van het ondersteuningsplan. Hiervoor kan iemand uit het sociaal netwerk (familie, vrienden) ingezet worden, maar het kan ook een professionele hulpverlener zijn. Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt los van het Stadsteam Oudewater aangeboden. De cliëntondersteuning wordt geleverd door Stichting MEE en is voor de inwoner gratis. Het Stadsteam Oudewater wijst inwoners op het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

11. Vertrouwenspersoon

Ad Verordening artikel 14

Elk kind, elke jongere en elke volwassene die te maken krijgt met jeugdhulp, kan de hulp van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) vragen. Het AKJ voert het vertrouwenswerk uit namens alle gemeenten in het land samen met onderaannemers. De vertrouwenspersonen zijn er om te begeleiden en ondersteunen. Er kunnen allerlei vragen zijn waar de inwoner graag een duidelijk antwoord op wil hebben. Als je als jongere in een instelling zit, komt de vertrouwenspersoon desgewenst op bezoek.

12.Klachtenregeling

Ad Verordening artikel 15

Bij de afhandeling van klachten in het kader van jeugdhulp wordt onderscheid gemaakt tussen;

- Klachten over de gevoerde procedure

- Klachten over de bejegening

- Klachten over een voorziening of een aanbieder daarvan

Klachten over de gevoerde procedure en/of over de bejegening door een medewerker van het Stadsteam Oudewater kunnen schriftelijk of digitaal worden ingediend bij:

- Het Stadsteam Oudewater

- De gemeente Oudewater, schriftelijk of digitaal via de website van de gemeente: https://www.oudewater.nl/inwoners/melding-klacht-tip-aan-de-gemeente/uw-melding-klacht-tip

- Een onafhankelijke cliënt ondersteuner

- het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Klachten of bejegening door een medewerker van een zorgaanbieder, of over de dienstverlening van een zorgaanbieder kunnen ingediend worden bij:

- de betreffende zorgaanbieder

- Stadsteam Oudewater

- het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

13.Inspraak en medezeggenschap

Ad Verordening artikel 16

Cliënten en vertegenwoordigers van cliëntgroepen worden vroegtijdig in de gelegenheid gesteld om voorstellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen en om advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp. Hiervoor is de Participatieraad Oudewater opgericht.

14.Inwerkingtreding

14.1. Inwerkingtreding

1. De ‘Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2018’ treden in werking op de dag na die van de bekendmaking.

2. De ‘Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2017’ worden ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van de ‘Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2018’.

14.2. Citeerartikel

Dit besluit kan worden aangehaald als: "Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2018".

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Oudewater gehouden op 10 juli 2018.

Ondertekening

De secretaris, De burgemeester,

Mr. W.J. Tempel Mr. drs. P. Verhoeve

Bijlage 1. Gebruikelijke hulp

Algemeen aanvaarde maatstaven:

In kortdurende situaties (maximaal 3 maanden) wordt alle persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging aan kinderen als gebruikelijke hulp geboden.

In langdurige situaties is de hulp, waarvan kan worden gezegd dat deze op basis van algemeen aanvaarde maatstaven door de sociale omgeving (ouders, partners, volwassen inwonende kinderen en andere volwassen huisgenoten) aan de jeugdige moet worden geboden, gebruikelijke hulp.

Het bieden van een beschermende woonomgeving van ouders aan jeugdigen is tot een leeftijd van 17 jaar gebruikelijke hulp, zowel in kortdurende als langdurige situaties.

Voor zover een partner, ouder, volwassen kind en/of andere volwassen huisgenoot overbelast is of dreigt te raken, wordt van hem geen gebruikelijke persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding verwacht, totdat deze dreigende overbelasting is opgeheven.

Een jeugdige is aangewezen op Jeugdhulp als het gaat om een chronische situatie, waarbij de gebruikelijke begeleiding in vergelijking tot gezonde kinderen van dezelfde leeftijdscategorie substantieel wordt overschreden.

Richtlijn ten aanzien van gebruikelijke hulp van ouders voor kinderen met een normaal ontwikkelingsprofiel in verschillende levensfasen van het kind: (Bron: CIZ)

Kinderen van 0 tot 3 jaar:

- Hebben bij alle activiteiten zorg van een ouder nodig;

- Ouderlijk toezicht is zeer nabij nodig;

- Zijn in toenemende mate zelfstandig in bewegen en verplaatsen;

- Hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

- Hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Kinderen van 3 tot 5 jaar:

- Kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan binnenshuis korte tijd op gehoorafstand;

- Hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

- Kunnen zelf zitten, en op gelijkvloerse plaatsen zelf staan en lopen;

- Ontvangen zindelijkheidstraining van ouders/verzorgers;

- Hebben gedeeltelijk hulp en volledig stimulans en toezicht nodig bij aan- en uitkleden, eten en wassen, in en uit bed komen, dag- en nachtritme en dagindeling bepalen;

- Hebben begeleiding nodig bij hun spel en vrijetijdsbesteding;

- Zijn niet in staat zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven;

- Hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Kinderen van 5 tot 12 jaar:

- Hebben een reguliere dagbesteding op school, oplopend van 22 tot 25 uur per week;

- Kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan op enige afstand;

- Hebben toezicht nodig en nog maar weinig hulp bij hun persoonlijke verzorging;

- Hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

- Zijn overdag zindelijk, en ‘s nachts merendeels ook; ontvangen zo nodig zindelijkheidstraining van de ouders/verzorgers;

- Hebben begeleiding van een volwassene nodig in het verkeer wanneer zij van en naar school, activiteiten ter vervanging van school of vrijetijdsbesteding gaan;

- Hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Kinderen van 12 tot 18 jaar:

- Hebben geen voortdurend toezicht nodig van volwassenen;

- Kunnen vanaf 12 jaar enkele uren alleen gelaten worden;

- Kunnen vanaf 16 jaar dag en nacht alleen gelaten worden;

- Kunnen vanaf 18 jaar zelfstandig wonen;

- Hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig;

- Hebben tot 18 jaar een reguliere dagbesteding op school/opleiding;

- Hebben begeleiding en stimulans nodig bij ontplooiing en ontwikkeling (bijvoorbeeld huiswerk of het zelfstandig gaan wonen);

- Hebben tot 17 jaar een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.