Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief

Geldend van 24-02-2023 t/m heden

Intitulé

Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland

besluiten:

de bestaande Gemeenschappelijke Regeling genaamd Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) te wijzigen in een Gemeenschappelijke Regeling in de zin van artikel 8, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, genaamd Waterlands Archief, zijnde een Bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, die als volgt komt te luiden: Waterlands Archief.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de gemeenten: de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland;

 • b.

  archiefbescheiden : archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Archiefwet 1995;

 • c.

  collecties : de verzameling historische voorwerpen, boeken en overige schriftelijke en elektronische bescheiden in de meest ruime zin des woords , niet zijnde archiefbescheiden, welke tot toelichting op de archiefbescheiden kunnen dienen;

 • d.

  college (s): de college(s) van burgemeester en wethouders van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland;

 • e.

  provincie : de provincie Noord-Holland;

 • f.

  de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • g.

  regeling : deze gemeenschappelijke regeling.

 • h.

  voorzitter : de voorzitter van het bestuur, zoals bedoeld in artikel 13 van de regeling.

HOOFDSTUK 2 DE BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE

Artikel 2 De Bedrijfsvoeringsorganisatie

 • 1. Er is een Bedrijfsvoeringsorganisatie genaamd Waterlands Archief. De Bedrijfsvoeringsorganisatie Waterlands Archief is de rechtsopvolger van het Openbaar Lichaam ISW, en neemt hiervan alle bestaande rechten en verplichtingen onverminderd over. 

 • 2. Het Waterlands Archief is gevestigd te Purmerend.

Artikel 3 Belang van de regeling

 • 1. De regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen.

 • 2. Het Waterlands Archief is mede ingesteld met het doel om in beperkte omvang diensten aan derden te leveren ten aanzien van het beheer van archiefbescheiden en collecties.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden bestuur

 • 1. Aan het bestuur van het Waterlands Archief zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de colleges overgedragen:

  • a.

   de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 3 genoemde archiefbewaarplaatsen;

  • b.

   de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 19, 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995;

 • 2. Het bestuur van het Waterlands Archief voert aanvullend op de in lid 1 genoemde werkzaamheden, taken en bevoegdheden de navolgende taken voor de gemeenten uit:

  • a.

   het adviseren en het doen van voorstellen aan de colleges van de gemeenten over de taken en bevoegdheden, die door de colleges van de gemeenten worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

  • b.

   het verrichten van door de colleges opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 3.

HOOFDSTUK 3 HET BESTUUR

Artikel 5 Samenstelling bestuur

 • 1. Het bestuur bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter.

 • 2. De colleges van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland wijzen uit hun midden ieder één lid aan.

 • 3. De colleges wijzen voor het door hen aangewezen lid tevens een plaatsvervangend lid uit hun midden aan, dat het lid bij verhindering of ontstentenis in het bestuur vervangt. Hetgeen in deze regeling is bepaald ten aanzien van een lid van het bestuur is van overeenkomstige toepassing op het plaatsvervangend lid, tenzij de regeling anders bepaalt.

 • 4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt van rechtswege op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het college van de betreffende gemeente afloopt.

 • 5. Het lidmaatschap van de leden die door de colleges van de gemeenten zijn aangewezen, eindigt tevens bij tussentijdse beëindiging van het wethouderschap of het burgemeesterschap.

 • 6. De colleges beslissen aan het begin van elke zittingsperiode van het college, uiterlijk in de vergadering volgend op die waarin de benoeming van wethouders plaatsvindt, over de aanwijzing, bedoeld in het tweede lid.

 • 7. Indien tussentijds een zetel van een lid van het bestuur vacant komt, wijst het betrokken college zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.

 • 8. Een lid van het bestuur dat zijn lidmaatschap ter beschikking heeft gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid is aangewezen tenzij het college waar het lid deel van uitmaakt het vertrouwen opzegt.

Artikel 6 Vaststelling regels omtrent kosten

Het bestuur stelt de regels omtrent de kosten, bedoeld in artikel 19 Archiefwet 1995, bij unanimiteit vast.

Artikel 7 Stemming

 • 1. Alle leden van het bestuur hebben ieder één stem.

 • 2. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger in een andere hoedanigheid eveneens betrokken is en waarbij belangenverstrengeling en/of de integriteit aan de orde zou kunnen zijn.

 • 3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.

 • 4. Een stemming is alleen geldig, indien minstens drie leden dat zitting heeft en zich niet op grond van lid 2 of anderszins van deelneming aan de stemming moet of heeft onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

 • 5. Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt meerderheid van stemmen vereist van hen die een stem hebben uitgebracht, voor zover de regeling niet anders bepaalt. Staken de stemmen dan beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 8 Vergaderorde

 • 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als één of meer leden van het bestuur dit nodig oordelen, doch minimaal tweemaal per jaar.

 • 2. Het bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.

Artikel 9 Bevoegdheden

 • 1. Het bestuur is bevoegd:

  • a.

   tot het voeren van het dagelijks bestuur van het Waterlands Archief;

  • b.

   regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het Waterlands Archief;

  • c.

   ambtenaren te benoemen, schorsen en ontslaan;

  • d.

   te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het Waterlands Archief;

  • e.

   te besluiten namens het Waterlands Archief of het bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten,

  • f.

   tot het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring van recht of bezit;

  • g.

   wat betreft het beheer van de activa en passiva van het Waterlands Archief;

  • h.

   wat betreft de zorg voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van het Waterlands Archief.

 • 2. Het bestuur besluit slechts tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen. Het besluit wordt genomen bij unanimiteit.

 • 3. Aan de bevoegdheden van het bestuur worden geen beperkingen opgelegd ingevolge artikel 31 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, mits het totaal van de aangegane verplichtingen binnen de goedgekeurde begroting valt. Voor het aangaan van verplichtingen door het bestuur buiten de goedgekeurde begroting wordt vooraf toestemming gevraagd aan de raden van de gemeenten, ingevolge artikelen 17 en 18 van deze regeling.

Artikel 10 Inlichtingenplicht bestuur

Het bestuur verstrekt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten de door hen gevraagde inlichtingen.

Artikel 11 Inlichtingenplicht lid bestuur

Een lid van het bestuur geeft het college dat hem heeft aangewezen als lid in het bestuur gevraagd en ongevraagd inlichtingen over het door hem in het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie gevoerde beleid, op de wijze die door het desbetreffende college is bepaald.

Artikel 12 Ontslag lid bestuur

De colleges kunnen een door hen aangewezen lid van het bestuur, dat hun vertrouwen niet meer geniet, ontslag verlenen.

HOOFDSTUK 4 DE VOORZITTER

Artikel 13 De voorzitter

 • 1. De vertegenwoordiger van de gemeente Purmerend is de voorzitter van het bestuur.

 • 2. Het bestuur regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur.

 • 4. De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.

 • 5. De voorzitter tekent de stukken die van het bestuur uitgaan, tenzij hij aan de directeur het tekenen van bepaalde stukken heeft opgedragen.

 • 6. De voorzitter vertegenwoordigt het Waterlands Archief in en buiten rechte. De voorzitter kan aan zowel één of meer leden van het bestuur als aan andere personen werkzaam bij het Waterlands Archief of de deelnemende gemeenten procuratie of doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Als de voorzitter de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Bedrijfsvoeringsorganisatie aan een ander opdraagt, doet hij daarvan mededeling aan het bestuur.

HOOFDSTUK 5 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 14 Bijdragen

 • 1. De voor de uitvoering van deze regeling ter beschikking te stellen middelen worden verschaft door de gemeenten door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen op basis van een goedgekeurde vastgestelde begroting. De bijdragen bestaan uit twee componenten:

  • -

   een bedrag per strekkende meter en per Terabyte overgebracht archief,

  • -

   een bedrag per inwoner.

   Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden de laatstelijk door de Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden.

 • 2. De colleges dragen er zorg voor dat de Bedrijfsvoeringsorganisatie te allen tijde beschikt over voldoende middelen om zijn verplichtingen te voldoen, met uitzondering van verplichtingen die voorvloeien uit diensten aan derden. Dit met inachtneming van het vierde lid.

 • 3. De bijdragen van de gemeenten worden jaarlijks aangepast in verband met de ontwikkeling van lonen of prijzen met een percentage op basis van prijsindexcijfers Centraal Plan Bureau.

 • 4. Indien de gemeenten een bijzondere taak opdragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid onder b, waarvan de kosten niet zijn op te vangen in de begroting, wordt daarvoor door de opdrachtgever in aanvulling op de jaarlijkse bijdrage een tevoren overeengekomen vergoeding betaald.

Artikel 15 Uitvoeringsplan

 • 1. Het bestuur stelt eenmaal per vier jaar een vierjarig uitvoeringsplan op.

 • 2. Dertien maanden voorafgaande aan de periode waarop het uitvoeringsplan betrekking heeft, wordt deze ter kennisname toegezonden aan de raden van de gemeenten.

Artikel 16 Algemene financiële kaders en voorlopige jaarrekening

Het bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten voor zienswijzen.

Artikel 17 Begroting

 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks vóór 15 april een ontwerpbegroting met een toelichting op voor het volgende kalenderjaar en een meerjarenbegroting met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.

 • 2. In de toelichting op de ontwerpbegroting worden de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten beschreven. Daarbij wordt aangegeven welke belangen en resultaten het Waterlands Archief met de activiteiten nastreeft, op welke wijze de activiteiten zullen worden uitgevoerd en voor welke doelgroepen zij zijn bestemd.

 • 3. De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van de activiteiten van dat jaar. De begroting is voorzien van een postgewijze toelichting.

 • 4. Het bestuur zendt de ontwerpbegroting ten minste acht weken voordat deze wordt vastgesteld toe aan de raden.

 • 5. Het bestuur stelt de begroting met toelichting vast uiterlijk op 15 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient.

 • 6. Het bestuur zendt de begroting na vaststelling terstond aan de raden van de gemeenten ter kennisneming.

 • 7. Het bestuur zendt de begroting bedoeld in het vijfde lid vóór 1 augustus van het jaar ter kennisneming aan gedeputeerde staten van de provincie.

Artikel 18 Wijziging van de begroting

 • 1. Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar worden genomen.

 • 2. Artikel 17 is van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van die wijzigingen waarbij geen verandering wordt gebracht in de bijdragen, bedoeld in artikel 14, eerste lid. Het bestuur zendt de begrotingswijziging binnen vier weken na de vaststelling aan gedeputeerde staten van de provincie.

Artikel 19 Voorschotbetaling bijdragen

 • 1. De gemeenten voldoen de verschuldigde bijdrage bij wijze van voorschot in twee termijnen.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kunnen de gemeenten de bijdragen bij wijze van voorschot voldoen in door hen nader te bepalen termijnen.

Artikel 20 Jaarrekening

 • 1. Het bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2. Het bestuur brengt jaarlijks aan de raden van de gemeenten vóór 15 april een financieel verslag uit, dat vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat medewerking wordt verleend aan door of namens de accountant(s) van de gemeenten in te stellen onderzoeken naar de door de accountant, bedoeld in het eerste lid, verrichte (controle)werkzaamheden.

 • 4. Het bestuur brengt jaarlijks aan de raden van de gemeenten vóór 15 april een verslag uit van de werkzaamheden in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkzaamheden en werkwijze in het bijzonder in het afgelopen kalenderjaar.

 • 5. Het bestuur zendt de in het tweede en vierde lid bedoelde stukken vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking hebben ter kennisneming aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

 • 6. Het bestuur stelt de in het tweede en vierde lid bedoelde stukken algemeen verkrijgbaar.

Artikel 21 Reserve

Een batig saldo kan worden bestemd voor vorming van of toevoeging aan de reserve. De hoogte van deze reserve wordt bepaald door het bestuur. Voor zover een batig saldo niet wordt aangewend voor de reserve wordt het saldo naar rato van de jaarlijkse bijdrage uitgekeerd aan de gemeenten.

Artikel 22 Vaststelling definitieve bijdragen

Bij de begroting stelt het bestuur de bijdragen vast.

Artikel 23 Financiële administratie

 • 1. Het bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het kasbeheer en de boekhouding van het Waterlands Archief.

 • 2. Bij deze regels wordt bepaald welke ambtenaren van het Waterlands Archief met het doen van ontvangsten en betalingen worden belast.

 • 3. Het bestuur stelt regels vast met betrekking tot de controle op de financiële administratie en het kasbeheer.

 • 4. Het bestuur neemt de besluiten, bedoeld in het eerste en derde lid, met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 24 Financieel beheer

De gemeenten kunnen gezamenlijk nadere afspraken maken over het financieel en materieel beheer, over de inrichting van de begroting, het financieel verslag, het jaarverslag en aandachtspunten voor de accountantscontrole.

HOOFDSTUK 6 ARCHIEF

Artikel 25 Archief

 • 1. Overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regels, die aan gedeputeerde staten van de provincie worden medegedeeld, draagt het bestuur zorg voor de archiefbescheiden van het Waterlands Archief.

 • 2. De archiefbescheiden van het Waterlands Archief die op grond van de Archiefwet 1995 moeten worden overgebracht, komen te berusten in de archiefbewaarplaats van de gemeenten.

HOOFDSTUK 7 INFORMATIEPLICHT EN TOEZICHT

Artikel 26 Informatieplicht en toezicht

 • 1. Het Waterlands Archief verstrekt desgevraagd aan de gemeenten de voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen. De gemeenten kunnen inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2. Het Waterlands Archief stelt de gemeenten te allen tijde in de gelegenheid toezicht te houden op het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 ten aanzien van de archiefbescheiden die berusten in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten.

Artikel 27 Mededelingen

 • 1. De bestuursorganen van de gemeenten doen het bestuur mededeling van de bij hen in voorbereiding zijnde maatregelen en plannen die voor de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 3, voor het Waterlands Archief van belang zijn.

 • 2. De bestuursorganen van de gemeenten kunnen, bij de in het eerste lid bedoelde mededeling, het gevoelen vragen van het bestuur. Ook ongevraagd kan het bestuur zijn zienswijze daaromtrent aan de gemeenten kenbaar maken.

HOOFDSTUK 8 DIRECTEUR EN OVERIG PERSONEEL

Artikel 28 Benoeming directeur

Het bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur van het Waterlands Archief.

Artikel 29 Taken directeur

 • 1. De directeur is onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met de uitvoering van de werkzaamheden, taken en bevoegdheden van het Waterlands Archief die voortvloeien uit de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, voor zover die uitvoering niet is opgedragen aan het bestuur of de voorzitter.

 • 2. Het bestuur stelt voor de directeur een instructie vast.

 • 3. Het bestuur regelt de vervanging van de directeur.

 • 4. De directeur staat het bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van hun taak terzijde. Hij vervult de rol van secretaris van het bestuur, is in de vergaderingen van het bestuur aanwezig en heeft daarin een adviserende stem. De secretaris is geen lid van het bestuur.

 • 5. Met inachtneming van artikel 10 worden alle stukken, die van het bestuur uitgaan door de directeur mede ondertekend.

Artikel 30 Benoeming overig personeel

Het overige personeel wordt in dienst genomen, geschorst of ontslagen door het bestuur. Het bestuur is bevoegd deze bevoegdheden aan de directeur te mandateren.

Artikel 31 Rechtspositie

 • 1. Het bestuur stelt voor het personeel van de Bedrijfsvoeringsorganisatie de rechtspositie (regelingen en beleid) vast zoveel mogelijk conform de collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeentelijke organisaties (cao SGO).

 • 2. Met betrekking tot tussentijdse wijzigingen van de cao SGO is het bestuur bevoegd deze reeds toe te passen voor het personeel. Het bestuur stelt deze tussentijdse wijzigingen in de rechtspositie periodiek vast, waar nodig met terugwerkende kracht.

 • 3. Het bestuur beslist over de toepassing van overige arbeidsvoorwaarden.

HOOFDSTUK 9 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING REGELING

Artikel 32 Toetreding

Toetreding tot de regeling kan geschieden bij daartoe strekkende besluiten van de colleges van de gemeenten alsmede de toe te treden bestuursorganen of rechtspersonen.

Artikel 33 Uittreding

 • 1. Uittreding uit de regeling kan geschieden door toezending van een daartoe strekkend besluit van de colleges. De colleges overleggen daarbij ook het besluit tot toestemming van de raad van de gemeente.

 • 2. Het bestuur regelt de gevolgen van de uittreding. De uittreding gaat in op de eerste dag van het jaar volgend op dat waarin het in lid 1 bedoelde besluit is ontvangen.

 • 3. De kosten van uittreding komen voor rekening van de uittredende partij. Tot de kosten van uittreding behoren de kosten in verband met wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief en de dequisitie van de betreffende archiefbescheiden.

Artikel 34 Wijziging

 • 1. Deze regeling kan worden gewijzigd bij daartoe stekkende besluiten van de deelnemers.

 • 2. Indien het bestuur wijzigingen wenselijk acht, doet het een daartoe strekkend voorstel aan de deelnemers.

 • 3. Een wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 4. Artikel 26 van de Wet is van overeenkomstige toepassing op deze wijziging.

Artikel 35 Opheffing

Deze regeling kan worden opgeheven bij besluit van de colleges. Het bestuur stelt een liquidatieplan op dat voorziet in de verplichting van de colleges om alle rechten en plichten van de Bedrijfsvoeringsorganisatie over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

HOOFDSTUK 10 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 36 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. Artikel 26 van de wet is van toepassing op de inwerkingtreding.

 • 2. Deze regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Artikel 37 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief.

Artikel 38 Overgang

Door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur van de ISW regeling vastgestelde mandaatbesluiten en overige regelingen van vóór de wijziging worden ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, ondertekend op 12 juni 2018,

de burgemeester,

L.J. Sievers

de loco-secretaris,

M. Bekkenkamp

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, ondertekend op 28 juni 2018,

de burgemeester,

D. Bijl

de secretaris,

G. Blom

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer, ondertekend op 28 juni 2018,

de burgemeester,

Anne Lize E.C. van der Stoel

de secretaris,

P.A. Menting

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, ondertekend op 28 juni 2018,

de burgemeester,

L.M.B.C. Kroon

de secretaris,

N. van Ginkel

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland, ondertekend op 28 juni 2018,

de burgemeester,

P.C. Tange

de secretaris a.i.,

R. Kool