Besluit van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Geldend van 24-07-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Stadsdeel Noord

Periode 01 januari 2019 tot en met 31 december 2019

Datum vaststelling 12 juni 2018

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2017-2020, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het algemeen bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen (maximaal 1 A4).

Stadsdeel Noord is een plek waar kunstenaars, culturele initiatieven en kunstinstellingen zich vestigen en manifesteren. Noord is een dynamisch stadsdeel, sterk in ontwikkeling en volop in beweging. Er worden nieuwe woonwijken tot stand gebracht, mede vanwege het aandeel dat Noord zal hebben in de bouwopgave van de stad Amsterdam. Aan de IJ-oever is snel groeiende, nieuwe bedrijvigheid waar te nemen. Bij al deze ontwikkelingen speelt kunst & cultuur een prominente rol. Kunstenaars en culturele ondernemingen vestigen zich in Noord en dragen op allerlei manieren bij aan de culturele, economische, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Door versterking van het culturele klimaat en de verbinding tussen diverse culturele organisaties/kunstenaars en bewoners wil stadsdeel Noord steeds meer bewoners (en bezoekers) de mogelijkheid bieden kennis te maken met en te genieten van kunst en cultuur en hen uit te dagen tot bijwonen van- en deelname aan diverse culturele activiteiten. Het stimuleren en toegankelijk maken van cultuur in alle gebieden van Noord is dan ook een essentiële doelstelling. Daarbij is de verbinding tussen de cultureel dynamische IJ-oever en de achterliggende wijken een belangrijk middel.

II

Subsidieplafond (totaal)

€ 153.830. Voor eenmalige en periodieke subsidies. Eenmalige subsidies in te delen in twee tranches.

III

Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

A Eenmalige (tijdelijke) kunstactiviteiten in stadsdeel Noord

Hieronder wordt verstaan: activiteiten met een eenmalig karakter, of een reeks van vergelijkbare/overeenkomstige activiteiten (b.v. de organisatie van één of meerdere tentoonstellingen, optreden(s) of theatervoorstellingen) van hoge artistieke kwaliteit, die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen worden georganiseerd, waarbij geen langlopende verplichtingen worden aangegaan en die worden uitgevoerd binnen één van de tranches van deze subsidieregeling ;

B. Periodieke (éénjarige) kunstinitiatieven in stadsdeel Noord

Hieronder wordt verstaan: het steunen van privaatrechtelijke organisaties voor periodieke, actuele kunstprojecten/programmering van een hoge artistieke kwaliteit, waarbij sprake is van langlopende verplichtingen, die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen in stadsdeel Noord worden gerealiseerd.

IV

 

ACTIVITEIT

 

 

A. Eenmalige (tijdelijke) initiatieven stadsdeel Noord

 • 1.

  doelgroep (publiek)

 Bewoners en bezoekers van stadsdeel Noord

 

 • 2.

  soort subsidie

X eenmalige subsidie

 • °

  periodieke subsidie

 • °

  periodieke subsidie meerjarig (definiëring 2, 3 of 4 jaar)

 

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

 • °

  n.v.t.

X € 5.000 (maximale subsidie per aanvraag) X Concerten per categorie

 • °

  categorie 1: 0-12 orkestleden, € 500 maximaal per concert

 • °

  categorie 2: 12-40 orkestleden, € 1.500 maximaal per concert

 • °

  categorie 3: vanaf 40 orkestleden, € 5.000 maximaal per concert

 • 4.

  deelplafond(s)

X € 38.320,-- per subsidietijdvak (Totaal 76.639,-- in 2019 voor eenmalige kunst- en cultuurprojecten)

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

X n.v.t. Samenwerking wordt weliswaar aangemoedigd, maar het is contraproductief dit als harde eis te stellen.

Interessante projecten zonder extra partner(s) zouden dan altijd afgewezen worden en dat is ongewenst.

o

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist  

 • °

  n.v.t.

X  minimaal 20% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)  

 • °

  volgorde van binnenkomst

X  toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

 

 • 8.

  instelling adviescommissie

X n.v.t.

 • °

  …… , ……………..……. aantal leden, achtergrond leden  

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

 • °

  n.v.t.

X artikel 7, lid 3, onder c (onderscheidend door artistieke kwaliteit;

artikel 7, lid 3, onder a (de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

X aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling

○ indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt

 

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

X Ja

 • °

  nee

 

ACTIVITEIT

 

 

B. Periodieke (meerjarige) kunstinitiatieven in stadsdeel Noord

 • 1.

  doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van Noord

 

 • 2.

  soort subsidie

 • °

  eenmalige subsidie

X periodieke subsidie (maximaal een jaar)

 • °

  periodieke subsidie meerjarig (definiëring 2, 3 of 4 jaar)

 

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

X n.v.t.

 • °

  20.000 (maximale subsidie per aanvraag)

 • 4.

  deelplafond(s)

 • °

  € 77.191

X Eén aanvraagtermijn.

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

X n.v.t

o

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist  

o n.v.t.

X minimaal 20% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

 • °

  n.v.t.

 • °

  volgorde van binnenkomst

x toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

 • 8.

  instelling adviescommissie

X n.v.t.

 • °

  …… , ……………..……. aantal leden, achtergrond leden  

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

X artikel 7, lid 3, onder c (onderscheidend door artistieke kwaliteit);

X artikel 7, lid 3, onder a (de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de

leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

X aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling voor 1 oktober voor het kalenderjaar 2018

0 indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt

 

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

 • °

  ja

X nee

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, vastgesteld door het college van B en W, maakt deel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt dat jaarlijks opnieuw door het Dagelijks Bestuur wordt vastgesteld. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd. Het uitwerkingsbesluit betreft het kalenderjaar- en begroting 2019.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020.

In onderdeel II neemt het algemeen bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een globale beschrijving van de subsidiabele activiteiten.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het Dagelijks Bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het Dagelijks Bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

In Hoofdstuk 3, artikel 7, lid 3, staan de zes criteria die de basis vormen van de beoordeling van subsidieverzoeken. Door middel van de verdeelsleutel kan niet alleen een toekenningsgrond maar ook een weigeringsgrond worden onderbouwd.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor een bepaalde activiteit die in tijd begrensd is en in de betreffende tranche gerealiseerd moet zijn. Periodieke subsidies worden afgegeven voor doorlopende activiteiten. Dat kan gaan om een subsidie voor een jaar of om een meerjarige subsidie.