Wegsleepverordening 2018 gemeente Utrecht

Geldend van 07-12-2022 t/m heden

Intitulé

Wegsleepverordening 2018 gemeente Utrecht

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018 met kenmerk 5325963

gelet op:

1. Wegenverkeerswet 1994, art. 170 en art. 173 lid 2

2. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ;

Overwegende dat voor het wegslepen van gevaarlijk en hinderlijk geparkeerde voertuigen de gemeenteraad een wegsleepverordening moet vaststellen met daarin de bewaarplaats, kostenberekening

en een aanwijzing van weggedeelten waarvan gesleept mag worden,

Besluit vast te stellen de wegsleepverordening 2018 gemeente Utrecht

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al. RVV 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder c. van de wet;

f. het college: het college van burgemeester en wethouders;

g. wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c. van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover deze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Eigenaar ter plaatse

Indien de verwijdering van een voertuig in voorbereiding c.q. uitvoering is, behoeft een verzoek tot beëindiging van de verwijdering (door de eigenaar of anderszins rechthebbende) slechts te worden gehonoreerd, indien de voor- of achterwielen van het te verwijderen voertuig nog niet in verticale zin zijn verplaatst.

Artikel 4 Uitvoering en plaats bewaring voertuigen

1.De feitelijke handelingen voortkomend uit deze verordening, het wegslepen en bewaren van voertuigen, worden uitgevoerd door: Bergings Combinatie Utrecht.

2. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt het depot van Bergings Combinatie Utrecht te Elektronweg 24, 3542 AC Utrecht.

Artikel 5 Tarieven en betaling Eigenaar ter plaatse

1.De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen EUR 399,36 bij voertuigen tot 3.500 kg en EUR 1.739,38 bij voertuigen vanaf 3.500 kg.

2.De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen EUR 34,79 voor een etmaal of een gedeelte daarvan.

3.Betaling van de in dit artikel verschuldigde bedragen dient plaats te vinden voor de overdracht van het voertuig.

Artikel 6 Overeenkomstige toepassing

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, artikel 164, zevende lid, en artikel 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 4 en 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Per deze datum wordt ingetrokken de Wegsleepverordening 2013 gemeente Utrecht (Gemeenteblad van Utrecht 2013, nr. 28).

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening 2018 gemeente Utrecht

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2018,

De griffier,

mr. M. van Hall CMC

De burgemeester,

mr. J.H.C. van Zanen