Nadere regels gebruik walstroom

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Intitulé

Nadere regels gebruik walstroom

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

overwegende dat het wenselijk is in het belang van de volksgezondheid en milieuhygiëne nadere regels te stellen omtrent het innemen van een ligplaats;

gelezen het voorstel van de afdeling Duurzame Ontwikkeling van 8 november 2010;

gelet op artikel 5:25 van de Algemeen plaatselijke verordening;

besluiten

vast te stellen:

Nadere regels gebruik walstroom

Artikel 1 begripsbepalingen

 • - vaartuig: een voorwerp, dat bestemd of ingericht is voor het vervoer over water, van personen en/of goederen, dan wel een drijvend werktuig of woonschip;

 • - openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;

 • - walstroom: aansluitingen aan de wal ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening van vaartuigen.

Artikel 2 toepassingsbereik

De nadere regels zijn van toepassing op de volgende gedeelten binnen de gemeente die voor de scheepvaart openstaan:

1°  de Handelskade, tussen de splitsing met de Henri Dunantlaan en de rotonde bij de Wiersdijk;

2°  het Jaagpad, tussen de Prins Willem-Alexanderstraat en de splitsing met de Prins Hendriklaan;

3°  de Zuidersluis (oostzijde Merwedekanaal), tussen de Blauwe Brug en de sluis;

Artikel 3 Gebruik walstroom door binnenschepen

Het is verboden om aan boord van een vaartuig een generator voor het opwekken van elektriciteit te gebruiken indien het schip direct of indirect een ligplaats heeft ingenomen waar walstroom ten behoeve van dat vaartuig beschikbaar is.

Artikel 4 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op 1 januari 2011 en het besluit wordt in het gemeenteblad gepubliceerd.  

Artikel 5 Citeertitel

De citeertitel van deze nadere regels luidt "Regels walstroom Nieuwegein 2011".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 november 2010.
Burgemeester en wethouders van Nieuwegein,
De secretaris, De burgemeester,
Drs. P.C.M. van Elteren Drs. C.M. de Vos

Toelichting

Algemeen

In het kader van het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de (lokale) luchtkwaliteit en het verminderen van geluidoverlast zijn bij de openbare ligplaatsen in het bebouwd gebied van Nieuwegein waar vaartuigen gedurende 14 dagen mogen aanmeren aansluitingen voor de afname van elektriciteit (ten behoeve van de binnenvaart) gerealiseerd. Het betreft de ligplaatsen aan de Handelskade, het Jaagpad en nabij de Zuidersluis. Een vaartuig dat direct of indirect is afgemeerd op één van deze ligplaatsen en die voorzien is van een mogelijkheid voor afname van walstroom ten behoeve van dat vaartuig, moet van deze mogelijkheid gebruik maken. Het vaartuig mag geen gebruik maken van een (scheeps)generator voor het opwekken van elektriciteit, zelfs niet met gebruikmaking van een zogenaamde fluisterset.

Walstroom in Nieuwegein vindt zijn oorsprong in het Luchtkwaliteitplan Nieuwegein (raadsnummer 2008-091) en het besluit tot aanleg van de gemeenteraad (raadsnummer 2009-383). In totaal zijn 48 aansluitingen beschikbaar, verdeeld over 10 afzonderlijke kasten. In alle kasten zijn aansluitingen met de volgende vermogens aanwezig:

 • -

  400 volt en 63 ampère

 • -

  400 volt en 32 ampère

 • -

  230 volt en 16 ampère

  Op het moment dat het op een ligplaats dermate druk is met binnenschepen dat geen aansluitingen meer beschikbaar zijn (bijvoorbeeld tijdens kerst of andere feestdagen), dan kunnen vaartuigen onverkort gebruik maken van hun (scheeps)generator om elektriciteit op te wekken. Dit geldt ook voor vaartuigen die voor hun elektriciteitsvoorziening meer stroom nodig hebben, dan de walstroomvoorziening kan leveren.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Hoewel in de Algemene plaatselijke verordening geen omschrijving van het begrip “vaartuig” is opgenomen, lijkt het verstandig aan te duiden wat onder een vaartuig wordt verstaan. Daarbij is aansluiting gezocht bij wat in andere (scheepvaart)reglementen is bepaald. Weliswaar is het een niet exact omlijnd begrip, maar deze omschrijving omvat naar ons oordeel elk soort vaartuig dat bij het afmeren bij een walstroomvoorziening daarvan gebruik moet maken. De begripsomschrijving van “openbaar water” sluit aan bij de Apv, terwijl de omschrijving van het begrip “walstroom” aanduidt dat het gaat om elektriciteitsvoorzieningen voor vaartuigen.

Artikel 2

Op slechts enkele plaatsen in Nieuwegein zijn walstroomvoorzieningen aangelegd. Deze nadere regels hebben dan ook een beperkt toepassingsbereik. Het verbod, neergelegd in deze nadere regels, is alleen van toepassing op die gedeelten van de vaarwegen waar vaartuigen mogen worden afgemeerd en waar walstroom wordt aangeboden.

Artikel 3

Dit is de kern van de nadere regels. Bij de ligplaatsen met walstroomvoorzieningen is het verboden gebruik te maken van de scheepsgeneratoren. Tegen overtredingen kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden opgetreden. De overtreding valt op grond van de Apv in de tweede categorie.

Artikel 4 & 5

Deze spreken voor zich. De walstroomvoorzieningen worden rond 1 januari 2011 in gebruik genomen. Het is dan ook logisch deze nadere regels tegelijkertijd in werking te laten treden.