Vaststellen data collectieve festiviteiten gemeente Zandvoort

Geldend van 02-06-2022 t/m heden

Intitulé

Vaststellen data collectieve festiviteiten gemeente Zandvoort

Het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Inleiding

Het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft gemeenten de mogelijk om maximaal 12 dagen per jaar aan te wijzen voor incidentele festiviteiten. Dat zijn dagen waarop omwonenden extra geluidhinder hebben te dulden van (horeca)bedrijven, voorheen genoemd inrichtingen (maximaal 75 dB(A) op de gevel van een woning). Het betreft dan geluid wat vanuit het bedrijf wordt voortgebracht. Een terras bij het bedrijf behoort volgens constante jurisprudentie mede tot het bedrijf.

Naast incidentele festiviteiten biedt de APV het college de mogelijkheid om voor de gehele gemeente ook collectieve feestdagen aan te wijzen. Naar aanleiding van een in 1999 in opdracht van de Raad gehouden geluidsonderzoek is de Nota “Geluid en Horeca 2002” vastgesteld en is het “Evenementenbeleid 2006” opgesteld. Hierin zijn normen opgenomen waaraan zowel de gemeente als organisatoren van evenementen zich dienen te houden.

Een inwoner wordt op basis van het beleid op ten hoogste twaalf dagen per jaar belast met meer geluidshinder ten gevolge van evenementen; of deze nu als incidentele festiviteit dan wel als een collectief festiviteit is te beoordelen. Met onderhavige besluit worden twee van die twaalf dagen aangewezen.

2. Besluitpunten college

 • 1.

  De volgende festiviteiten aan te wijzen als collectieve festiviteiten:

  • a.

   Koningsdag, 27 april op de dag zelf en de aansluitende nacht maar alleen gedurende de toegestane openingstijden van de inrichting;

  • b.

   Op de avond van 31 december (Oudejaarsavond) tot daaropvolgende ochtend van 1 januari, tot 5:00 uur.

  • c.

   De Dutch Grand Prix zijnde de vrijdag, zaterdag en zondag van het raceweekend zoals opgenomen in de officiële racekalender van de FIA. Alleen gedurende de toegestane openingstijden van de inrichting, mits dit niet via een andere ontheffing of ander (aanwijs)besluit is geregeld

 • 2.

  De portefeuillehouder (burgemeester) te mandateren het bepaalde onder c indien noodzakelijk-te laten wijzigen.

3. Beoogd resultaat

Te voorkomen dat iedere ondernemer voor zich voor de aangewezen dagen een ontheffing van de geluidsnorm tot maximaal 75dB(A) moet aanvragen.

Het creëren van zo hoog mogelijke individuele flexibiliteit door zo min mogelijk dagen aan te wijzen als collectieve festiviteit.

4. Argumenten

 • 1.

  Ondernemers hoeven geen ontheffing aan te vragen (deregulering) voor het maken van extra geluid tijdens dergelijke festiviteiten op deze collectief aangewezen dagen.

 • 2.

  In het verleden werden collectieve festiviteiten ook aangewezen voor muziekfestivals in het centrum. Deze vinden echter doorgaans slechts in een deel van Zandvoort of een deel van het centrum plaats. Een collectieve festiviteit is dan eigenlijk niet aan de orde, zodat mede daarom nu wordt besloten voor Koningsdag en Oudjaarsdag. Het besluit om minder collectieve dagen aan te wijzen (van 7 naar 2) past in het ingezette beleid van de gemeente, opdat tegemoet kan worden gekomen aan de behoefte aan geluidsruimte bij incidentele evenementen. Het totaal van maximaal 12 dagen ontheffing blijft namelijk bestaan.

 • 3.

  Dit besluit past in het beeld van Zandvoort als gastvrije en flexibele gemeente voor het houden van incidentele evenementen. Immers, de beschikbare ruimte is niet op voorhand reeds vergeven.

 • 4.

  Het college behoudt de mogelijkheid om in voorkomende gevallen een onvoorziene festiviteit alsnog aan te wijzen als collectieve festiviteit. Ook hierdoor blijft de invulling van deze regels zo flexibel mogelijk.

5. Risico’s en kanttekeningen

De provincie is het verantwoordelijke bestuursorgaan voor de races op het circuit. De dagen waarop de races worden gehouden tellen niet mee voor de twaalfdagennorm die in het gemeentelijk beleid is opgenomen.

6. Uitvoering

Het besluit moet officieel worden bekendgemaakt in onder andere de Zandvoortse Courant, gemeenteblad en op de website.

7. Bijlagen

Geen

Ondertekening

de burgemeester,

de secretaris,