Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent privacy Privacybeleid- en reglement gemeente Overbetuwe 2018

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent privacy Privacybeleid- en reglement gemeente Overbetuwe 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

Gelet op het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 in de Algemene verordening gegevensbescherming;

Overwegende dat het wenselijk is duidelijkheid te bieden aan haar inwoners hoe de gemeente omgaat met de verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeentelijke organisatie en dat het daarom gewenst is vast te leggen hoe de gemeente omgaat met de wettelijke regels rondom privacy;

Hebben in hun vergadering van 6 februari 2018 vastgesteld het

Privacybeleid- en reglement

gemeente Overbetuwe 2018

Privacybeleid Gemeente Overbetuwe

Binnen de gemeente Overbetuwe wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden verzameld voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de verstrekte persoonsgegevens omgaat.

In deze tijd gaat ook de gemeente mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy en juist daarom stelt het College het bijbehorende beleid vast.

Overbetuwe geeft door dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente. Dit privacybeleid van de gemeente Overbetuwe is in lijn met het algemene beleid van de gemeente en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens.

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) .

De Wbp wordt per 25 mei 2018 vervangen door een Europese Verordening te weten de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook is in bijzondere wetten zoals de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo2015 nadere, sectorspecifieke, regelgeving vastgelegd die de gemeente uiteraard moet uitvoeren.

Zulke bijzondere regelgeving gaat overigens boven de algemene regelgeving.

Uitgangspunten.

De gemeente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding.

De gemeente Overbetuwe zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie.

De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die (minimaal) noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De gemeente streeft steeds naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden dus minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn.

Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard zo lang dat nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid.

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid dat in 2017 is geactualiseerd en vastgesteld.

Delen met derden.

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente schriftelijke afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

De gemeente controleert deze afspraken regelmatig en actualiseert de afspraken wanneer dat volgens wet en/of rechtspraak en/of de dagelijkse praktijk nodig is.

Subsidiariteit.

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit.

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met door de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen.

De gemeente honoreert de rechten van betrokkenen; zo heeft een betrokkene wiens gegevens zijn verwerkt inzagerecht en het recht om correcties te vragen e.d.. Onder de AVG zal een betrokkene ook het recht hebben om zijn gegevens ‘mee te nemen’ naar een andere organisatie e.d. (het recht van dataportabiliteit). Dit speelt vooral bij bedrijven zoals telecomaanbieders.

Dit privacybeleid wordt concreet uitgewerkt door een Privacyreglement. Het beleid en het Reglement treden tegelijk in werking na vaststelling door het College van Burgemeesters en Wethouders. Het beleid wordt elk jaar geëvalueerd en steeds herzien indien nodig bijvoorbeeld op grond van rechtspraak. Aanpassingen van dit beleid worden afgekondigd via de website van de gemeente en in de lokale media. De actuele versie van het beleid is te vinden op www.overheid.nl

Privacyreglement Gemeente Overbetuwe

In dit Privacyreglement laat de gemeente Overbetuwe zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de burger en de overheid en dit onderwerp staat daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn.

Gemeenten zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van burgers.

Dat geldt voor taken op het gebied van basisadministraties, openbare orde en veiligheid en het sociaal domein. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van gemeenten. Het beschermen van de privacy is complex en het wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de recente decentralisaties, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. De gemeente hecht er aan transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en waarop wij de privacy van onze inwoners waarborgen. Daarom kennen wij Privacybeleid dat nader is uitgewerkt in dit Reglement.

Wetgeving en definities.

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt het (algemene) juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland.

Op 25 mei 2018 vervalt de Wbp en treedt de Europese Verordening - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - , in werking samen met de bijbehorende Uitvoeringswet.

De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Naast de Wbp resp. de AVG gelden ook sectorspecifieke wetten zoals de Jeugdwet en de Wmo 2015.

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt.

Betrokkene (Artikel 4 AVG): De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt. In het geval van de gemeente zullen dat vaak onze inwoners zijn.

Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie doorgaans van de verantwoordelijke. De verantwoordelijke zal in geval van de gemeente in elk geval het College van B & W zijn.

Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum).

Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA). De gemeente zal zo vaak als noodzakelijk is een PIA uitvoeren en bijbehorende maatregelen doorvoeren.

Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In geval van de gemeente is dat primair het College van B & W.

Verwerking: Een verwerking is alles wat met een persoonsgegeven wordt gedaan zoals:

vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en ook vernietigen.

Reikwijdte van dit Reglement.

In dit Reglement worden artikelen genoemd die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening heeft, zoals gesteld, vanaf 25 mei 2018 volledig effect. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens en het bijbehorende Vrijstellingbesluit Wbp vervallen per die datum. Een Nederlandse Uitvoeringswet geeft nadere regels ter uitvoering van de AVG. Die Wet geldt ook per 25 mei 2018.

De AVG is de algemene regeling. Wellicht ten overvloede wijst de gemeente er op dat ten aanzien van de domeinen Jeugd, Participatie en Wet maatschappelijke ondersteuning regelgeving uit de bijbehorende wetten primair van toepassing is als het gaat om verwerken van persoonsgegevens. Overigens zijn er nog andere Wetten die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens en openbaarheid van bronnen. Dat zijn met name de Wet openbaarheid van bestuur en de

Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze komen in dit Reglement kort aan de orde.

Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door alle bestuursorganen van de gemeente. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen de gemeente plaatsvinden.

Verantwoordelijke(n)

De bestuursorganen van de gemeente zijn allemaal verantwoordelijken voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn onder andere de burgemeester, het college van Burgemeesters en Wethouders (college van B&W)

en de Raad.

Verwerkingen (Artikel 4 AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen.

In de AVG valt onder een verwerking: • Verzamelen, vastleggen en ordenen • Bewaren, bijwerken en wijzigen • Opvragen, raadplegen, gebruiken • Verstrekken door middel van doorzending • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Doeleinden (Artikel 5 AVG)

Volgens de AVG en de Wbp mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn.

De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet en de Participatiewet, zijn de doelen voor het verwerken al in de wet vastgelegd net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.

Rechtmatige grondslag (Artikel 6 AVG)

De regelgeving zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn.

Dat betekent dat de verwerking mag plaatsvinden:

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van was

 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden

 • Voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak

 • Wanneer de betrokkene ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking. (In dit geval hanteert de gemeente Overbetuwe een schriftelijk blijk van instemming bijvoorbeeld een handtekening op een aanvraagformulier).

  Opmerking: in het Sociaal Domein is het geven van toestemming slechts in bijzondere, in de Wet geregelde, gevallen aan de orde.

Wijze van verwerking

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.

In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel van de verwerking.

Wanneer met geen of minder (belastende) persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden. De gemeente zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Overigens geldt die plicht volgens de Ambtenarenwet voor alle ambtenaren.

Door de gemeente ingehuurde derden verklaren schriftelijk en voorafgaand aan hun inzet zich te houden aan dezelfde regels. Advocaten die optreden voor de gemeente hebben een geheimhoudingsplicht op grond van de Advocatenwet.

De gemeente beveiligt uiteraard alle persoonsgegevens.

Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe de gemeente dit doet staat in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente en zonodig in een beveiligingsplan specifiek opgesteld voor een proces of registratie. Het informatiebeveiligingsbeleid is in 2017 geactualiseerd.

De gemeente doet voortdurend zijn uiterste best om veiligheid van (ict)systemen te borgen doch zij kan, mede gezien de snel voortschrijdende technieken, geen garantie bieden voor een volledig zeker en veilig systeem.

Doorgifte van gegevens. (Artikel 44 t/m 50 AVG)

De gemeente geeft alleen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Informatieplicht (Artikel 13 en 14 AVG)

De gemeente informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens.

Wanneer betrokkenen gegevens aan de gemeente geven worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop de gemeente met persoonsgegevens om zal gaan. Dit kan bijvoorbeeld via een formulier gebeuren. Vaak staat op zulke (model)formulieren vermeld welke gegevens zonder schriftelijke voorafgaande toestemming niet openbaar gemaakt zullen worden.

De betrokkene wordt niet nogmaals geïnformeerd als hij/zij al weet dat de gemeente persoonsgegevens van hem/haar verzamelt en verwerkt en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt.

Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Een betrokkene wordt geacht steeds als zijn gegevens (materieel) veranderen deze wijziging op eigen initiatief door te geven aan de gemeente. De gemeente aanvaardt uitsluitend schriftelijke opgave van een wijziging.

Verwijdering

De gemeente bewaart de persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken of zoals vastgelegd in de Archiefwet of zoals voorgeschreven in sectorspecifieke wetgeving zoals de Jeugdwet. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd.

Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20 AVG)

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt.

Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd en zij bestaan uit de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of hun persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, hun gegevens worden verwerkt.

 • Correctierecht: Als duidelijk is dat de gegevens niet kloppen kan de betrokkene een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.

 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen behoudens wettelijke beperkingen. Hierbij wijzen wij op verplichtingen ingevolge de Archiefwet en ingevolge bijzondere wetten zoals de Jeugdwet en de Wmo2015 die bijv. bepalen dat bepaalde ‘jeugdzorgdocumenten’ vijftien jaar moeten worden bewaard.

 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking en/of de wet voorschrijft dat de gemeente de gegevens verwerkt.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen.

Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden.

De gemeente heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal de gemeente laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren.

Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te Den Haag welke instantie landelijk toezicht houdt op de naleving van de regelgeving. De AP zal echter vrijwel steeds eerst verwijzen naar de bezwaarprocedure.

Aan de hand van een verzoek kan de gemeente aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene. Deze kan voorts worden gevraagd om zich persoonlijk bij de gemeente te identificeren met zijn/haar ID, paspoort of ander wettelijk identificatiebewijs.

Plichten van de gemeente

Register van verwerkingen (Artikel 30 AVG)

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan de gemeente de verwerkingsverantwoordelijke is.

Het register of een sectorspecifiek register bevat tenminste een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

 • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;

 • De doelen van de verwerking;

 • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;

 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;

 • Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;

 • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;

 • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

De gemeente Overbetuwe heeft een register van verwerkingen zoals door de AVG vereist.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35 AVG).

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (ook wel: Privacy Impact Assessment/PIA) worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy.

De gemeente voert deze bijv. uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking, een grootschalige verwerking, of wanneer er een grootschalige monitoring van openbare ruimten plaatsvindt.

Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Aanstellen van een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) (Artikel 37 t/m 39 AVG).

De gemeente heeft een (voorlopige) FG aangewezen. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

De taken van deze functionaris zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van de AP.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling (van de Wetgever) dat de functionaris de taken op het gebied van bescherming van de privacy van de gemeentelijke afdelingen overneemt.

De afdelingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens. Een (nieuwe) verwerking van persoonsgegevens wordt altijd eerst aan de FG gemeld voordat de verwerking begint of verder gaat.

De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en de gemeentelijke richtlijnen op het gebied van privacy. Hij vervat zijn bevindingen in een halfjaarlijks verslag dat aan het College van B & W en aan de Raad van de Gemeente wordt aangeboden.

Datalekken (Artikel 33 en 34 AVG)

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens op welke wijze dan ook in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt de gemeente dit zo snel mogelijk en zonder onredelijke vertraging en uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen aan de AP. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt de gemeente dit met voorrang aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal.

Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Op het niet adequaat reageren op datalekken of het niet juist uitvoeren van de AVG kan de AP stevige sancties zoals hoge boetes opleggen. De gemeente doet er alles aan om die te voorkomen; daarom passen wij een actueel informatiebeveiligingsbeleid toe en maken wij hoogfrequent

back-ups van onze ict-systemen enz.

Als de gemeente een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van de gemeente worden behandeld. In gevallen waar dit reglement niets over zegt, beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan van de gemeente.

Wet openbaarheid van bestuur

Naast verzoeken tot inzage in persoonsgegevens van een betrokkene op grond van de Wbp of, straks, de AVG kan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek om informatie worden ingediend de gemeente. Het moet dan gaan om een bestuurlijke aangelegenheid. Bij het verzoek bekijkt de gemeente altijd of het antwoord inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. In principe worden geen persoonsgegevens verstrekt.

De artikelen 10 en 11 van de Wob en de daarover gaande rechtspraak zijn hierbij essentieel.

Uiteraard vindt ten aanzien van elk Wob-verzoek zorgvuldige toetsing aan deze artikelen en de rechtspraak plaats. Opmerking: als een Wob-verzoek betrekking heeft op officieel geheimverklaarde stukken, dient het verzoek volgens de actuele rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tevens te worden beschouwd als een verzoek om de geheimhouding op te heffen. In zo’n geval dient dus gemotiveerd te worden beslist over het opheffen van de geheimhouding én over het Wob-verzoek.

Wet hergebruik van overheidsinformatie

De Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) regelt het op verzoek verstrekken van overheidsinformatie voor (commercieel) hergebruik. Bij het behandelen van het verzoek beoordeelt de gemeente altijd of het antwoord inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. In principe worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Inzet van camera’s

Binnen de gemeente kan onder bepaalde omstandigheden gebruik worden gemaakt van cameratoezicht zoals vastgelegd in de Gemeentewet.

Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van de veiligheid op straat. Camera’s kunnen een (grote) inbreuk maken op de privacy van diegene die gefilmd worden.

Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s. Het gebruik van camera’s door particulieren op de openbare weg is alleen mogelijk op grond van een daartoe strekkend besluit van de burgemeester (zie art. 2.77 van de APV).

De enige verplichting voor het gebruik van camera’s is het op duidelijke wijze kenbaar maken wanneer iemand zich in het cameragebied bevindt. Wettelijk is het niet verplicht om via andere kanalen aan te geven waar de gemeente zijn camera’s heeft hangen, maar het geeft daarmee wel meer transparantie richting de burger. Een mogelijkheid zou zijn om hier te laten zien waar de gemeente camera’s gebruikt. De APV biedt daartoe een prima mogelijkheid omdat daarin de betreffende mogelijke locaties zijn bepaald.

Cameratoezicht

De Gemeente Overbetuwe kan in voorkomend geval gebruik maken van cameratoezicht.

De verwerking van de middels cameratoezicht verkregen beelden vindt plaats binnen de grenzen van de AVG en eventuele van toepassing zijnde bijzondere regelgeving zoals de Gemeentewet

(art. 151 c), de Politiewet (art. 3), de Wet politiegegevens (art. 8 en 9) en de Algemeen Plaatselijke Verordening (art. 2.77).

Disclaimer: Deze tekst is een eenvoudige vertaling van de privacywetgeving en deze is, zoals vermeld, gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de actueel geldende wet- en regelgeving altijd leidend en beslissend. Mede daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.

Ondertekening