Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts houdende regels omtrent bevoegdheden Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2018

Geldend van 26-04-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts houdende regels omtrent bevoegdheden Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2018

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS;

gelet op

 • -

  afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 4 en 6 van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS;

 • -

  de besluiten van de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, waarbij zij de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS hebben gewijzigd en de bevoegdheden aan het dagelijks bestuur hebben gemandateerd;

 • -

  de Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018 met het bijbehorende mandaatregister;

BESLUIT

 • 1.

  de directeur  ondermandaat te verlenen ten aanzien van de door de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan het bestuur van Stroomopwaarts MVS gemandateerde bevoegdheden, onder verwijzing naar de Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS;

 • 2.

  dat de directeur verder ondermandaat kan verlenen aan de nader te noemen leidinggevende functionarissen binnen de organisatie van Stroomopwaarts MVS.

 • 3.

  in te trekken het Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2016.

 

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2018’ en treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 april 2018

Het dagelijks bestuur voornoemd,

De secretaris,

D.J.N.M. Curfs

De voorzitter,

C.T. Oosterom